ТОП 10:

Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи.



Тематичний план.Поняття аудиторського висновку. Склад і структура аудиторського звіту. Позитивний, умовно-позитивний, негативний висновки, відмова від надання висновку. Модифікація, доповнення, обмеження аудиторського висновку. Аудиторські висновки спеціального призначення.

Увага студентів має бути зосереджена на видах підсумкових документів, що передаються замовнику аудиту, їх структурі й особливостях складання.

Тема 9. Підсумковий контроль.

Тематичний план.Контроль якості аудиторських послуг. Події після дати балансу.

У межах теми передбачається детальний розгляд питань, пов’язаних з організацією контролю за якістю аудиторських послуг із боку Аудиторської палати України (АПУ), інших аудиторських фірм. Особливу увагу слід звернути на критерії, покладені в основу розроблення внутрішньофірмових стандартів якості. Студентам слід обґрунтувати необхідність підсумкового контролю в аудиті, з’ясувати процедури підсумкового контролю. Також необхідно розкрити зміст поняття «подальші події» та пояснити їх вплив на вид аудиторського висновку; зазначити, які події потребують корегування, а які – розкриття.

Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту.

Тематичний план.Рішення користувачів звітності за результатами аудиту. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності.

Студентам необхідно з’ясувати, як розподіляється відповідальність між аудитором, замовником та третіми особами, які види відповідальності та перед ким несе аудитор. Також слід вивчити, в якій формі може повідомлятись інформація замовникові аудиту.

 

Тема 11. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види.

Тематичний план.Поняття аудиторських послуг та їх види. Супутні й інші послуги.

Вивчення цієї теми передбачає з’ясування видів аудиторських послуг, що можуть надаватись аудиторськими фірмами, та їх суті; порядок надання консультаційних послуг аудиторськими фірмами, принципи, яких мають дотримуватись аудитори при наданні послуг.

 

Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти.

Тематичний план.Внутрішній контроль на підприємстві, його види. Об’єкти внутрішнього аудиту. Функції внутрішнього аудитора.

У межах теми передбачається з’ясування ролі, яку відіграє контроль в управлінні підприємством, та місце внутрішнього аудиту; визначення об’єктів, функцій і основних структурних елементів внутрішнього аудиту; дослідження підходів до планування роботи внутрішнього аудитора.

 

Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту.

Тематичний план.Способи і методичні прийоми внутрішнього аудиту. Особливості внутрішнього аудиту за окремими напрямами роботи підприємства.

Вивчаючи цю тему, студенти повинні звернути увагу на те, які способи і методичні прийоми застосовують внутрішні аудитори, як організовують роботу внутрішнього аудитора за окремими напрямами перевірок, що виступає в якості інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту, які основні етапи аудиту стратегії функціонування підприємства у зовнішньому середовищі.

 

Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту.

Тематичний план.Узагальнення роботи внутрішнього аудитора. Розроблення і реалізація системи заходів внутрішнього аудиту.

Студентам необхідно з’ясувати, яка інформація має бути зафіксована у робочій документації внутрішнього аудитора, яким чином має бути організований архів робочої документації, яку інформацію має містити висновок (звіт) внутрішнього аудитора, яким чином організується наступний контроль за результатами внутрішніх перевірок.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Виконання завдань, що містяться у цьому розділі методичних указівок, мають допомогти студентами засвоїти матеріал курсу.

 

Завдання 1

Розглянути ситуації та визначити метод аудиту, за допомогою якого можна встановити факт порушення.

Ситуація 1. Паливно-мастильні матеріали, що надійшли від постачальника, не оприбутковані в обліку.

Ситуація 2. Відображена фіктивна сума авансу постачальникові.

Ситуація 3. Показники рентабельності підприємства набагато нижчі, ніж середній показник по галузі.

Ситуація 4. У всіх видаткових касових ордерах відсутнє санкціонування видачі готівки керівником.

Ситуація 5. У розрахунково-платіжній відомості неправильно визначено суму утримань податку з доходів фізичних осіб.

Ситуація 6. Придбаний малоцінний необоротний актив відображений у складі основних засобів.

Ситуація 7. В акті на списання матеріальних цінностей завищено витрати фарби на малярні роботи.

Ситуація 8 Виявлено відсутність Головної книги на підприємстві.

Ситуація 9. У складі активів підприємства облікована дебіторська заборгованість не визнана покупцем.

Завдання 2

Схарактеризувати суттєві аспекти аудиторської перевірки. Результати подати у вигляді таблиці (таблиця 1).

 

Таблиця 1 – Суттєві аспекти аудиторської перевірки

Ознака класифікації Назва Особли-вості
Використання методів перевірки відображення господарських фактів Суцільна перевірка  
Вибіркова перевірка  
Зберігання робочої документації аудиторів Зберігається в аудитора  
Передається підприємству  
Виявлення і виправлення помилок При виявленні помилок певного типу перевірка продовжується, помилки виправляє аудиторська фірма  
При виявленні помилок певного типу перевірка продовжується, помилки виправляє підприємство-клієнт  
При виявленні помилок певного типу перевірка припиняється, помилки виправляє підприємство-клієнт  

Завдання 3

Встановити установи-отримувачів та терміни подання аудиторських висновків.

 

Таблиця 2 – Суб’єкти обов’язкового аудиту й отримувачі аудиторського висновку

№ з/п Господарюючі суб’єкти, яким необхідний обов’язків аудит Установи-отримувачі та терміни подання аудиторського висновку
Відкриті акціонерні товариства та підприємства-емітенти облігацій  
Банки, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, інші небанківські фінансові установи, які здійснюють залучення коштів громадян або залучення чи торгівлю цінними паперами (крім операцій із випуску (емісії) власних корпоративних прав), біржі, страхові компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди  
Суб’єкти господарювання, що ліквідуються, за винятком товариств із річним господарським оборотом, меншим як двісті п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів, та тих організацій, що повністю утримуються за рахунок бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю  
Засновники (крім фізичних осіб) при створенні відкритих акціонерних товариств щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду  
Юридичні особи-засновники комерційних банків, частка яких у загальному оголошеному статутному фонді не менша від 5 (п’яти) відсотків  

Завдання 4

Розкрити зміст робіт та форму представлення результатів роботи аудитора. Результати подати у вигляді таблиці.

Таблиця 3 – Види, зміст і результати роботи аудитора

Назва робіт Зміст робіт Результати робіт
Аудит обов’язків (проведення вимагається законодавством), аудит добровільний    
     
Продовження таблиці 3    
(здійснюється з власної ініціативи)    
Оглядова перевірка (на практиці замовляється дуже рідко)    
Операційні (тематичні) перевірки бухгалтерського і податкового обліку    
Компіляція (трансформація бухгалтерського обліку)    
Ведення обліку підприємства    
Відновлення обліку    
Виправлення помилок    
Автоматизація обліку    
Планування    
Аналіз    
Надання консультацій    

Завдання 5

Проаналізувати визначення понять «внутрішній аудит» і «внутрішній контроль» (табл. 4, 5). Визначити їх спільні та відмінні риси.

 

Таблиця 4 –Трактування поняття «внутрішній аудит» у досліджуваних джерелах інформації

Джерело Визначення
Адамс Р. Основи аудита. / [пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова]. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. – 398 с.   Внутрішній аудит — незалежна оцінка діяльності, яка здійснюється всередині організації в якості надання їй послуги. Це контроль, що здійснюється шляхом перевірки та оцінювання адекватності й ефективності інших видів контролю (с. 26).
Алборов Р.А. Аудит в организациях промыш-ленности, торговли и АПК / Р.А. Алборов. – М: Издательство «Дело и сервис», 1998. – 464 с.   Внутрішній аудит здійснюється спеціальною службою організації чи її працівниками (спеціалістами), безпосередньо підлеглими керівництву господарського суб’єкта. Внутрішній аудит — це фактично внутрішньогосподарський контроль, але за змістом і методами проведення він має багато спільного із зовнішнім аудитом (с. 13)
Андреев В.Д. Практи-ческий аудит: [справочное пособие] / В.Д. Андреев. – М.: Экономика, 1994. – 366 с.   Внутрішній аудит може розглядатись як невід’ємна частина загальної системи управлінського контролю. Внутрішній аудит проводиться всередині самої організації на вимогу та за ініціативою її керівництва і від його імені (с. 23).
Продовження таблиці 4
Аудит и ревизия: справ. пособие / А.Л. Бавдей, И.Н. Белий, Н.П. Дробышевский и др.; под общ. ред. И.Н. Белого. – Мн.: ООО «Мисанта», 1994. – 221 с. Об’єктом внутрішнього аудиту є фінансово-господарська діяльність підприємства (фірми). Його мета — вдосконалення організації та управління виробництвом, пошук резервів підвищення ефективності діяльності підприємства (с. 16).
Аудит: учебник для вузов / В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савин, Л.В. Сотникова, под ред. В.И. Подольского. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 432 с. Внутрішній аудит — це незалежна діяльність в організації з перевірки та оцінювання її роботи в інтересах керівників. Мета внутрішнього аудиту — допомогти співробітникам організації ефективно виконувати свої функції (с. 14).
Білуха М.Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: підручник / М.Т. Білуха, Т.В. Микитенко. – К.: Українська академія оригінальних ідей. – 2005. – 888 с.   Внутрішній аудит вирішує для клієнта такі завдання: вивчає систему контролю за активами; перевіряє відповідність діючого контролю політиці компанії; аналізує ситуації ризику і запобігання банкрутству; використовує ноу-хау для збільшення прибутку й ефективності нової технології та вживає інших заходів, що сприяють розвитку компанії у фінансовому бізнесі (с. 101).
Жила В.Г. Ревізія та аудит: навч. посібник. – К,: МАУП, 1998. – 96 с.   Внутрішній аудит здійснюється спеціальним структурним підрозділом підприємства або його працівниками, які безпосередньо підлеглі керівництву підприємства чи входять до його штату (с. 41).
Практическое пособие бухгалтеру-менеджеру / Г.В. Харламова, Л.Ф. Ларикова, А.И. Ляхов. – X.: Основа, 1993. – 224 с. Внутрішній аудит — це контрольний орган усередині самої фірми, за діяльність якого відповідає саме підприємство (с. 116).
Робертсон Дж. Аудит / [перев. с англ. ]. – М: КРМО, Аудиторская фирма «Контакт», 1993. – 496 с. Внутрішній аудит — незалежна діяльність в організації (на підприємстві) з перевірки та оцінювання своєї роботи у власних інтересах. Мета внутрішнього аудиту — допомогти членам організації ефективно виконувати свої функції.
  Внутрішні аудитори представляють своїй організації (підприємству) дані аналізу й оцінювання, рекомендації та іншу необхідну інформацію, що є результатом перевірки (с. 6).
     
Продовження таблиці 4  
Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: учебн. пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с. Зобов’язує проаналізувати інформацію про господарську діяльність, трансформує облікові дані до рівня виконавців. Контроль може бути інтерпретований як внутрішній аудит (с. 124).
Щадилова С.И. «Бухгалтеру о внутреннем аудите». – М.: АО «ДИС», 1995. – 144 с. Внутрішній аудит в основному перевіряє збереженість і використання матеріальних цінностей, правильність розрахунків та аналізує причини втрат і збитків, дає рекомендації керівництву (с. 86).

 

Таблиця 5 – Трактування поняття «внутрішній контроль» у досліджуваних джерелах інформації

 







Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.005 с.)