ТОП 10:

Тематична структура дисципліни (денна форма навчання)Вступ

 

Дисципліна “Міжнародна торгівля” є складовою частиною професійної підготовки фахівців з міжнародної економіки. В структурі курсу послідовно розглядається два модулі. Перший модуль передбачає розгляд механізму організації міжнародної торгівлі (теорії міжнародної торгівлі, форми і методи здійснення міжнародних комерційних операцій) і системи регулювання міжнародної торгівлі, яка реалізується на національному, міждержавному, наднаціональному й глобальному рівнях. Другий модуль містить теоретичний і практичний матеріал щодо організації і реалізації контрактної діяльності суб'єктами міжнародної економічної діяльності. Розглядає структуру і зміст контракту, особливості його укладання залежно від предмету угоди.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів розуміння закономірностей, логіки і механізмів міжнародної торгівлі, набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо сучасних форм організації і методів міжнародного обміну товарами і послугами, ознайомлення з теорією і практикою укладання міжнародних комерційних контрактів.

Завданнями вивчення курсу є:

- ознайомлення із сутністю концепцій, класифікацією та змістом етапів розвитку міжнародної торгівлі,

- вивчення показників розвитку міжнародної торгівлі і критеріїв їх оцінки,

- ознайомлення із сучасними формами організації міжнародного обміну товарами, послугами, продуктами інтелектуальної власності (патентами, ліцензіями і т.і.),

- дослідження процесів формування та розвитку системи регулювання міжнародної торгівлі на корпоративному, національному, міжнародному, наднаціональному та глобальному рівнях,

- з’ясування сутності міжнародного комерційного контракту та теоретичних і практичних вимог щодо процесу його укладання,

- набуття знань щодо організації процесу виконання укладених торговельних контрактів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічні відносини, що виникають з приводу міжнародного обміну товарами, послугами та продуктами інтелектуальної власності.

“Міжнародна торгівля” вивчається студентами спеціальності Міжнародна економіка у сьомому семестрі як дисципліна варіативної частини циклу професійної підготовки. Для успішного засвоєння курсу, студент повинен володіти знаннями, отриманими в процесі вивчення дисциплін “Міжнародна економіка”, “Міжнародне економічне право”, “Економіка зарубіжних країн”, “Міжнародні організації”. Дисципліна закладає основи для вивчення дисциплін: "Економіка й планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств", "Фондовий ринок", "Управління міжнародним маркетингом", "Міжнародна економічна діяльність України”.

В процесі вивчення навчального курсу студент повинен оволодіти такими навичками та уміннями:

- вміти систематизувати форми міжнародної торгівлі за специфікою: регулювання, предмета торгівлі, взаємодії суб'єктів торговельних відносин,

- уміти проводити обґрунтований вибір методів торгівлі при виході підприємства на зовнішні ринки,

- знати, розуміти, уміти виконувати функції торговельних посередників на міжнародних ринках,

- проводити комплексний аналіз рівня та ефективності участі країни та окремих суб’єктів у міжнародних торгівельних відносинах,

- вміти здійснювати оцінку економічної ефективності міжнародної торговельної політики в окремих регіонах світу,

- вміти підготувати та укласти торговельний контракт із зарубіжним партнером,

- вміти організувати процес виконання укладених міжнародних торговельних контрактів на підприємстві.


2. Тематичний план дисципліни

 

Згідно навчальних планів на вивчення курсу відведено 144 години, або 4 кредити ECTS.

Форма навчання Семестр У тому числі Форма контролю
лекції практ. індив. самост.
денна Підсумковий модульний контроль
заочна          

 

 

Тематична структура дисципліни (денна форма навчання)

 

№ п/п Тема заняття Загальна кількість годин В тому числі
лекції практ. індив. самост.
Модуль 1. Організація та регулювання міжнародної торгівлі
Сутність, концепції, етапи та показники розвитку міжнародної торгівлі
Форми міжнародної торгівлі
Методи міжнародної торгівлі
Регулювання міжнародної торгівлі
Модуль 2. Міжнародні комерційні контракти
Поняття і основні принципи міжнародного комерційного контракту
Порядок укладання міжнародного комерційного контракту
Структура і зміст міжнародного комерційного контракту
Врегулювання міжнародних комерційних спорів
Усього

 


Зміст дисципліни за модулями і темами

 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 

Тема 1. Сутність, концепції, етапи та показники розвитку міжнародної торгівлі

 

Мета вивчення — визначити сутність міжнародної торгівлі як форми міжнародних економічних зв’язків, дослідити еволюцію концепцій розвитку міжнародної торгівлі, проаналізувати особливості окремих етапів розвитку міжнародної торгівлі та оволодіти системою показників оцінки рівня інтенсивності та ефективності торгівлі.

 

Міжнародна торгівля в системі міжнародних економічних відносин. Сутність та визначення міжнародної торгівлі. Підходи до розуміння сутності міжнародної торгівлі: операційний та державно-політичний. Порівняльна характеристика підходів.

Еволюція концепцій міжнародної торгівлі: меркантилізм, теорії абсолютних та порівняльних переваг, теорії факторів виробництва (Хекшера-Оліна, теорема Рибчинського, парадокс Леонтьева), неотехнологічні теорії, теорія конкурентних переваг Майкла Портера.

Етапи розвитку міжнародної торгівлі: І – початковий: (з XVIII ст. до першої половини XIX ст.), II – передвоєний: друга половина XIX ст. — початок І Світової війни (1914 р.); III - період між двома світовими війнами: (1914—1939 рр.); IV – повоєнний: (50—60-ті роки), V – сучасний: (з початку 70-х років). Характеристика етапів розвитку міжнародної торгівлі за критеріями: конкретно-історичні чинники зовнішнього середовища, що впливали на розвиток торговельних процесів; особливості торгівлі (темпи, зрушення в товарній та регіональній структурах); пріоритетні методи регулювання зовнішньої торгівлі.

Система показників розвитку міжнародної торгівлі: об'ємні (абсолютні), результуючі, структурні, інтенсивності, ефективності, динаміки, співставлення.

Об'ємні (абсолютні) показники: експорт (реекспорт), імпорт (реімпорт), зовнішньоторговельний обіг, генеральна торгівля, спеціальна торгівля, фізичний обсяг зовнішньої торгівлі.

Результуючі показники: сальдо торговельного балансу, балансу послуг, балансу поточних операцій; індекси стану торговельного балансу; індекс "умови торгівлі"; індекс "концентрації експорту"; індекси показників чистої торгівлі, коефіцієнт імпортної залежності країн.

Структурні показники: товарна структура експорту/імпорту, регіональна (географічна) структура експорту/імпорту, індекс диверсифікації експорту.

Показники інтенсивності: квоти (експортна, імпортна, зовнішньоторговельна), обсяг експорту, імпорту, зовнішньоторговельного обігу на душу населення.

Показники ефективності: ефективність експорту (ефект експорту, ефективність експорту фірми, ефективність експорту товарів); ефективність імпорту (ефект імпорту, ефективність імпорту фірми, ефективність імпорту товару).

Методика та практика розрахунку показників динаміки та співставлення.

Сфери застосування показників розвитку міжнародної торгівлі: глобальні оцінки та співставлення; аналіз розвитку зовнішньої торгівлі країни; галузевий аналіз, оцінка товарного ринку; оцінка зовнішньої торгівлі фірми.

 

 

Тема 2. Форми міжнародної торгівлі

 

Тема 3. Методи міжнародної торгівлі

 

Мета вивчення – визначити сутність й особливості методів міжнародної торгівлі. Встановити можливість, доцільність та ефективність застосування прямого і непрямого методів торгівлі, а також дослідити механізм функціонування організованих товарних ринків.

 

Сутність та систематизація методів міжнародної торгівлі: торгівля напряму та непряма торгівля.

Торгівля напряму: прямий експорт, прямий імпорт. Переваги, недоліки та умови застосування торгівлі напряму.

Методи непрямої торгівлі: транзитна торгівля, торгівля через посередників, торгівля через організовані товарні ринки. Транзитна торгівля: сутність, види, умови застосування. Торгівля через посередників: основні види торговельного посередництва (перепродаж товарів, обмін, консигнація, агентські операції, брокерські операції, лізинг) та їх характеристика за об'єктом посередництва, ступенем залежності посередника від експортера, юридичним характером взаємовідносин. Характеристика посередницьких операцій.

Торгівля через організовані товарні ринки: міжнародні аукціони, міжнародні тендери (торги), міжнародні товарні біржі, міжнародні виставки-ярмарки. Товарні аукціони: сутність, предмети торгу, класифікація, етапи проведення. Організаційні форми міжнародної аукціонної торгівлі та її основні центри. Тендери (торги): сутність, предмети торгу, класифікація, порядок та умови проведення. Світовий досвід організації та проведення міжнародних тендерів. Участь України в міжнародних тендерах. Міжнародні товарні біржі: сутність, види біржових угод, техніка проведення біржових операцій, організаційні форми торгівлі біржовими товарами та тенденції розвитку міжнародної біржової торгівлі. Міжнародні торговельні виставки/ярмарки: види торговельних операцій, типологія виставок/ярмарок, методи участі, етапи підготовки та участі в роботі виставок, післявиставкова стадія. Сучасні тенденції розвитку міжнародної виставкової справи. Участь України в міжнародних виставках-ярмарках.

 

 

Мета вивчення – дослідити розподіл компетенцій щодо реалізації політики регулювання міжнародної торгівлі на державному та міжнародному рівнях, а також визначити основні складові національної зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політики.

 

Система регулювання міжнародної торгівлі: рівні (корпоративний, національний, міждержавний, наднаціональний, глобальний) та інструменти (обмежувальна ділова практика, зовнішньоекономічна політика, зовнішньоторговельна політика, преференційні режими, реторсії, репресалії, інтеграційні заходи, рішення міжнародних організацій з регулювання міжнародної торгівлі).

Національний рівень регулювання міжнародної торгівлі. Зовнішньоекономічна політика: сутність, мета, складові. Зовнішньоторговельна політика: сутність, мета, складові. Методи регулювання міжнародної торгівлі на національному рівні: адміністративні, економічні.

Адміністративні методи регулювання: превентивне правове регулювання (міжнародні угоди, договори, контракти: захисні застереження); торговельні режими (звичайний, найбільшого сприяння, преференційний, дискримінаційний); митне обкладання (митний тариф: система товарної класифікації тарифу, структура тарифу, метод визначення країни походження товару, види ставок мита; митні податки та збори); внутрішнє (національне) оподаткування імпортних товарів; кількісні обмеження (квоти/контингенти, ліцензії “добровільні обмеження експорту”); технічні бар'єри; адміністративні формальності (імпортні процедури, вимоги до документообігу, консульські формальності); екстрене правове регулювання (інструменти силового торговельно-політичного впливу – ембарго, економічний бойкот, економічна блокада; антидемпінгові процедури).

Економічні методи регулювання: внутрішні фінансові та грошово-кредитні заходи (пряме фінансування експортного виробництва; податкові пільги; державне кредитування експортерів, страхування експортних операцій); валютно-кредитне регулювання (механізм валютних курсів, валютні обмеження, імпортний/експортний депозит); організаційно-технічне сприяння розвитку експортного виробництва та експортування.

Система міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі: система ГАТТ-ВТО, глобально-універсальні організації: (органи ООН: ЮНКТАД та ЮНСІТРАЛ, Міжнародний торговельний центр; міжурядові: Рада митного співробітництва, Бюро міжнародних виставок; неурядові: Міжнародна торговельна палата, Спілка міжнародних ярмарків); галузеві організації (міжурядові, міжнародні об'єднання підприємців); регіональні інститути.

 

Мета вивчення – з’ясувати зміст поняття міжнародної комерційної операції, поняття, основні принципи укладання і структуру міжнародного комерційного контракту, вивчити форми прояву ініціативи контрагентом при укладанні контракту, правила складання оферт та запитів та принципи ділового етикету їх складання.

 

Поняття, об’єкти, суб’єкти міжнародної комерційної операції. Види та етапи проведення міжнародних комерційних операцій, класифікація суб’єктів міжнародних комерційних операцій.

Поняття міжнародного комерційного контракту. Основні ознаки міжнародного комерційного контракту. Основні принципи, винятки із принципів та обов’язковість міжнародного комерційного контракту. Дійсність контракту.

Стадії процесу укладання угоди: попереднє викладення пропозицій, узгодження позицій угоди, остаточне урегулювання умов угоди.

Призначення оферти. Способи викладення оферти: оферта у вигляді ділового листа, комплекту документів, проекту контракту. Підготовка типових оферт. Правила складання оферти. Умови, що в ній фіксуються. Фіксація ціни в оферті.

Особливості твердої та вільної оферти. Практика "ввічливої"" відповіді та "мовчазної відмови" на оферту. Визначення контроферти. Діловий етикет у застосуванні твердої вільної оферти. Політика розсилання підготовлених пропозицій.

Ініціатива імпортера щодо укладання угоди. Суть та мета запиту. Правила складання запиту.

 

 

Мета вивчення – ознайомлення із структурою і змістом міжнародного комерційного контракту. Визначення змісту складових частин міжнародного комерційного контракту. Процес виконання міжнародного комерційного контракту.

Структура контракту. Основні положення преамбули. Предмет контракту і його характеристика. Права та обов’язки сторін. Додаткові умови контракту. Інші умови контракту. Юридичні адреси сторін. Додатки. Умови контракту за змістом. Умови контракту за обсягом. Індивідуальні і загальні умови контракту. Типові форми контракту. Поняття і умови використання типових контрактів. Способи використання типових контрактів. Основні типові контракти розроблені ЄЕК ООН.

Торговий звичай – поняття, умови застосування, джерела отримання інформації.

Класифікація міжнародних комерційних контрактів. За створеними зобов’язаннями. За формою. За змістом. За юридичною силою. За обсягом і рівнем взаємних зобов’язань. За законодавчим регламентуванням. За конкретизацією умов. За типовістю. За характером поставок. За формою оплати. За предметом.

Структура та зміст міжнародного комерційного контракту з купівлі-продажу товарів. Структура та зміст міжнародного комерційного контракту з купівлі-продажу інжинірингових послуг. Види інжинірингових контрактів. Структура та зміст міжнародного комерційного контракту з купівлі-продажу консультаційних послуг. Міжнародний орендний контракт. Міжнародний комерційний контракт перевезень. Міжнародний комерційний контракт страхування. Міжнародний комерційний контракт факторингу. Міжнародний комерційний контракт про міжнародну експедицію. Міжнародний комерційний контракт купівлі-продажу посередницьких послуг. Види посередницьких контрактів (комісійні, посередницькі, брокерські). Міжнародний комерційний контракт про консигнаційний склад. Міжнародний комерційний контракт купівлі-продажу результатів творчої діяльності. Міжнародні ліцензійні контракти, контракти про передачу ноу-хау, контракти франчайзингу.

Виконання міжнародного комерційного контракту. Зобов’язання сторін. Законодавчі принципи виконання зобов’язань. Процес виконання контракту: матеріальна стадія, техніко-юридична стадія. Спосіб виконання контракту. Документарне забезпечення процесу виконання контракту. Види і функції контрактної документації. Міжнародні комерційні документи. Способи забезпечення виконання зобов’язань за контрактом.

 

 

Плани лекцій

 

Плани семінарських (практичних) занять

Питання для самостійного опрацювання за темами курсу

Примітка: всі завдання для самостійного опрацювання (якщо інше не позначено у самому завданні) виконуються кожним студентом в робочому зошиті на 18 сторінок та захищаються викладачеві, який проводить практичні (семінарські) заняття.

 

 

Індивідуальні завдання

Завдання для проведення поточного модульного контролю

(тестовий контроль)

 

Рекомендована література

Основна:

1. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001.-488 с.

2. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра - М, 2001. – 446 с.

3. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. - К.: Основи, 1996. – 241 с.

 

Додаткова:

4. Белялов А.З. Правовые и экономические основы биржевой торговли и брокерской деятельности: Практ. руководство. - М.: МВЦ "Айтолан", 1992.-205 с.

5. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: комментарий. - М.: Юрид. лит., 1994. – 320 с.

6. Вічевич А.М., Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2004. – 140 с.

7. Внешнеторговые документы: контракты, соглашения, транспортные докумены, финансовая отчетность. - К.: "Информ-ГЕО", 1992. – 128 с.

8. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. Учебник. - М.: Внешторгиздат, 1990. – 263 с.

9. Грачев Ю.Н., Плотников Ю.Н. Практика внешнеэкономической деятельности (Рекомендации отечественным предпринимателям). - М., 1994.-233 с.

10. Деловой контракт с зарубежным партнером/ Сост. и общ. ред. Канд. экон. наук А.В.Плотникова. - К.: Объединение научно-производственных инициатив "Либра", 1993. – 184 с.

11. Дехтярева О.И. Организация и техника внешнеторговых операций. - М.: Датастром, 1992. – 80 с.

12. Зынкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. - М.: Междунар. отношения, 1990. – 224 с.

13. "ИНКОТЕРМС". Международные правила по толкованию торговых терминов.

14. Кожемякіна Т.В., Бабець Є.К. Дослідження ефективності участі України у міжнародній торгівлі/ Вісник Криворізького технічного університету. Збірник наук. праць. Випуск 4 (14).: Кривий Ріг. - 2006. - С. 237-241

15. Контрактное право: Мировая практика. Собр. документов: ВЗТ/ Под ред. и с предисл. Г.В.Петровой. - М.: 1992. - Т.1: Сделки. – 398 с.; Т.2: Компании. – 351 с; Т.З: Недвижимость. –416 с

16. Критсотакис Я.Г. Торговые выставки и ярмарки. Техника участия и коммуникации. - М.: Издательство "Ось - 98", 1997. – 224 с.

17. Кузнєцов К. Конкурентне закупки: торги, тендеры, конкурсы. – СПб.: Питер, 2005. – 368 с.

18. Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине (практическое пособие). - К.: СПЛАИМ, 1998. – 220 с.

19. Лук'яненко Д.Г., Поручник А.М., Циганкова Т.М. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999. – 73 с.

20. Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги: Пер. с англ.-К.:Торговое издательское бюро ВНУ, 1994. – 480с.

21. Педос В.А. Торговые партнеры Украины. Информационно-аналитический справочник. - К.: Либра, 1998. – 416 с.

22. Результати уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: тексти офіційних документів. - К.: "Вимір", Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ., 1998. – 520 с.

23. Руководство по составлению международных договоров между сторонами, объединяющимися для осуществления конкурентного проекта / ООН ЕЗК. - Нью-Йорк: ООН, 1979. – 26 с.

24. Руководство по составлению международных договоров на консультативный инжиниринг, включая некоторые связанные с этим аспекты технического содействия /ООН ЕЗС. - Нью-Йорк: ООН, 1983 – 41с.

25. Руководство по биржевому делу: товарные сделки, ценные бумаги/ Пер. с англ. М.И.Сороко, А.С.Каменского., Под. ред. А.А.Белозерцева. - М.: Агропромиздат, МФ СП "Аспект", 1991. – 256 с.

26. Рут, Френклін Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції/ Пер. з англ. - К.: Основи, 1998. – 743 с.

27. Соколенко С.И. Глобальные рынки XXI столетия: перспективы Украины. - К.: Логос, 1998. – 568 с.

28. Терехов А.Б. Свобода торговли: анализ опыта зарубежных стран. Предисловие Н. Шмелева. - М.: Экономика, 1991. – 190 с.

29. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник/ Під заг. ред. А.І.Кредісова/ Пер. з рос. Н.Кіт, К.Серажим. - К.: 1997. – 448 с.

30. Шмиттгофф Клайв Максимилиан. Экспорт: право и практика международной торговли: Пер. с англ. - М.: Юрид. лит., 1993. – 512 с.

31. Международные договоры о компенсационных закупках/ ООН. Европейская Экономическая Комиссия. - Нью-Йорк: ООН, 1991. – 27 с.

32. Циганкова Т.М. Міжнародні організації. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998.-124 с.

 


 

ЗМІСТ

  стор.
Вступ
Тематичний план дисципліни
Зміст дисципліни за модулями і темами
Плани лекцій
Плани семінарських (практичних) занять
Питання для самостійного опрацювання за темами курсу
Індивідуальні завдання
Перелік обов’язкових письмових робіт
Завдання для проведення поточного модульного контролю
Критерії оцінювання знань студентів
Рекомендована література

 

 


 

Навчальне видання

 

 

Навчально-методичні рекомендації для вивчення дисципліни „Міжнародна торгівля” студентами ІV курсу спеціальності 6.103. „Міжнародна економіка” (Книга студента)

 

Укладач: Т.В. Кожемякіна

 

 

Рецензент: П.П. Мазурок

 

 

 

Підписано до друку ____________ 2007 р. Формат 60х90/16

Ум. друк. арк. 1,9 Замовлення № _________

Тираж 60 примірників

50000, м. Кривий Ріг, просп. Карла Маркса, 64

Криворізький економічний інституту КНЕУ

 

 

Вступ

 

Дисципліна “Міжнародна торгівля” є складовою частиною професійної підготовки фахівців з міжнародної економіки. В структурі курсу послідовно розглядається два модулі. Перший модуль передбачає розгляд механізму організації міжнародної торгівлі (теорії міжнародної торгівлі, форми і методи здійснення міжнародних комерційних операцій) і системи регулювання міжнародної торгівлі, яка реалізується на національному, міждержавному, наднаціональному й глобальному рівнях. Другий модуль містить теоретичний і практичний матеріал щодо організації і реалізації контрактної діяльності суб'єктами міжнародної економічної діяльності. Розглядає структуру і зміст контракту, особливості його укладання залежно від предмету угоди.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів розуміння закономірностей, логіки і механізмів міжнародної торгівлі, набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо сучасних форм організації і методів міжнародного обміну товарами і послугами, ознайомлення з теорією і практикою укладання міжнародних комерційних контрактів.

Завданнями вивчення курсу є:

- ознайомлення із сутністю концепцій, класифікацією та змістом етапів розвитку міжнародної торгівлі,

- вивчення показників розвитку міжнародної торгівлі і критеріїв їх оцінки,

- ознайомлення із сучасними формами організації міжнародного обміну товарами, послугами, продуктами інтелектуальної власності (патентами, ліцензіями і т.і.),

- дослідження процесів формування та розвитку системи регулювання міжнародної торгівлі на корпоративному, національному, міжнародному, наднаціональному та глобальному рівнях,

- з’ясування сутності міжнародного комерційного контракту та теоретичних і практичних вимог щодо процесу його укладання,

- набуття знань щодо організації процесу виконання укладених торговельних контрактів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічні відносини, що виникають з приводу міжнародного обміну товарами, послугами та продуктами інтелектуальної власності.

“Міжнародна торгівля” вивчається студентами спеціальності Міжнародна економіка у сьомому семестрі як дисципліна варіативної частини циклу професійної підготовки. Для успішного засвоєння курсу, студент повинен володіти знаннями, отриманими в процесі вивчення дисциплін “Міжнародна економіка”, “Міжнародне економічне право”, “Економіка зарубіжних країн”, “Міжнародні організації”. Дисципліна закладає основи для вивчення дисциплін: "Економіка й планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств", "Фондовий ринок", "Управління міжнародним маркетингом", "Міжнародна економічна діяльність України”.

В процесі вивчення навчального курсу студент повинен оволодіти такими навичками та уміннями:

- вміти систематизувати форми міжнародної торгівлі за специфікою: регулювання, предмета торгівлі, взаємодії суб'єктів торговельних відносин,

- уміти проводити обґрунтований вибір методів торгівлі при виході підприємства на зовнішні ринки,

- знати, розуміти, уміти виконувати функції торговельних посередників на міжнародних ринках,

- проводити комплексний аналіз рівня та ефективності участі країни та окремих суб’єктів у міжнародних торгівельних відносинах,

- вміти здійснювати оцінку економічної ефективності міжнародної торговельної політики в окремих регіонах світу,

- вміти підготувати та укласти торговельний контракт із зарубіжним партнером,

- вміти організувати процес виконання укладених міжнародних торговельних контрактів на підприємстві.


2. Тематичний план дисципліни

 

Згідно навчальних планів на вивчення курсу відведено 144 години, або 4 кредити ECTS.

Форма навчання Семестр У тому числі Форма контролю
лекції практ. індив. самост.
денна Підсумковий модульний контроль
заочна          

 

 

Тематична структура дисципліни (денна форма навчання)

 

№ п/п Тема заняття Загальна кількість годин В тому числі
лекції практ. індив. самост.
Модуль 1. Організація та регулювання міжнародної торгівлі
Сутність, концепції, етапи та показники розвитку міжнародної торгівлі
Форми міжнародної торгівлі
Методи міжнародної торгівлі
Регулювання міжнародної торгівлі
Модуль 2. Міжнародні комерційні контракти
Поняття і основні принципи міжнародного комерційного контракту
Порядок укладання міжнародного комерційного контракту
Структура і зміст міжнародного комерційного контракту
Врегулювання міжнародних комерційних спорів
Усього

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.182.81 (0.024 с.)