ТОП 10:

Зміст дисципліни за модулями і темами 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 

Тема 1. Сутність, концепції, етапи та показники розвитку міжнародної торгівлі

 

Мета вивчення — визначити сутність міжнародної торгівлі як форми міжнародних економічних зв’язків, дослідити еволюцію концепцій розвитку міжнародної торгівлі, проаналізувати особливості окремих етапів розвитку міжнародної торгівлі та оволодіти системою показників оцінки рівня інтенсивності та ефективності торгівлі.

 

Міжнародна торгівля в системі міжнародних економічних відносин. Сутність та визначення міжнародної торгівлі. Підходи до розуміння сутності міжнародної торгівлі: операційний та державно-політичний. Порівняльна характеристика підходів.

Еволюція концепцій міжнародної торгівлі: меркантилізм, теорії абсолютних та порівняльних переваг, теорії факторів виробництва (Хекшера-Оліна, теорема Рибчинського, парадокс Леонтьева), неотехнологічні теорії, теорія конкурентних переваг Майкла Портера.

Етапи розвитку міжнародної торгівлі: І – початковий: (з XVIII ст. до першої половини XIX ст.), II – передвоєний: друга половина XIX ст. — початок І Світової війни (1914 р.); III - період між двома світовими війнами: (1914—1939 рр.); IV – повоєнний: (50—60-ті роки), V – сучасний: (з початку 70-х років). Характеристика етапів розвитку міжнародної торгівлі за критеріями: конкретно-історичні чинники зовнішнього середовища, що впливали на розвиток торговельних процесів; особливості торгівлі (темпи, зрушення в товарній та регіональній структурах); пріоритетні методи регулювання зовнішньої торгівлі.

Система показників розвитку міжнародної торгівлі: об'ємні (абсолютні), результуючі, структурні, інтенсивності, ефективності, динаміки, співставлення.

Об'ємні (абсолютні) показники: експорт (реекспорт), імпорт (реімпорт), зовнішньоторговельний обіг, генеральна торгівля, спеціальна торгівля, фізичний обсяг зовнішньої торгівлі.

Результуючі показники: сальдо торговельного балансу, балансу послуг, балансу поточних операцій; індекси стану торговельного балансу; індекс "умови торгівлі"; індекс "концентрації експорту"; індекси показників чистої торгівлі, коефіцієнт імпортної залежності країн.

Структурні показники: товарна структура експорту/імпорту, регіональна (географічна) структура експорту/імпорту, індекс диверсифікації експорту.

Показники інтенсивності: квоти (експортна, імпортна, зовнішньоторговельна), обсяг експорту, імпорту, зовнішньоторговельного обігу на душу населення.

Показники ефективності: ефективність експорту (ефект експорту, ефективність експорту фірми, ефективність експорту товарів); ефективність імпорту (ефект імпорту, ефективність імпорту фірми, ефективність імпорту товару).

Методика та практика розрахунку показників динаміки та співставлення.

Сфери застосування показників розвитку міжнародної торгівлі: глобальні оцінки та співставлення; аналіз розвитку зовнішньої торгівлі країни; галузевий аналіз, оцінка товарного ринку; оцінка зовнішньої торгівлі фірми.

 

 

Тема 2. Форми міжнародної торгівлі

 

Мета вивчення – визначити критерії та класифікувати різновиди міжнародної торгівлі суттєвими її ознаками та виявити особливості торговельної практики, притаманні ринкам окремих товарів.

 

Критерії класифікації форм міжнародної торгівлі: особливості регулювання торговельно-економічних відносин між країнами, специфіка торговельно-економічної взаємодії суб’єктів торгівлі, особливості предмета торгівлі.

Систематизація форм міжнародної торгівлі: за специфікою регулювання (звичайна, за режимом найбільшого сприяння, преференційна, дискримінаційна); за специфікою взаємодії суб'єктів (традиційна, торгівля за кооперацією, компенсаційна (зустрічна) торгівля); за специфікою предмета торгівлі (торгівля сировинними товарами; торгівля промисловими товарами, машинами та обладнанням; торгівля продукцією інтелектуальної праці, торгівля послугами).

Форми торгівлі за специфікою регулювання: сутність, характеристика, особливості, сучасна практика застосування.

Форми міжнародної торгівлі за специфікою предмета торгівлі Торгівля сировинними товарами, сучасні класифікації сировинних товарів в міжнародній торгівлі, особливості ринку сировинних товарів та загальні тенденції світової торгівлі, методи регулювання світового ринку сировини - міжнародні товарні угоди (типи та принципи укладання), картелі виробників. Сучасна практика міжнародної торгівлі сировинними товарами, Україна на світовому ринку сировини.

Торгівля готовою продукцією, машинами та обладнанням. Особливості світового ринку машинно-технічної продукції та тенденції розвитку. Технічне обслуговування як необхідна умова продажу машинно-технічних товарів на світовому ринку види. Принципи організації, форми технічного обслуговування та чинники, що визначають вибір конкретної форми. Сучасна практика міжнародної торгівлі машинно-технічною продукцією та організації її технічного обслуговування.

Торгівля продукцією в розібраному вигляді: сутність, види збіркового виробництва, переваги та недоліки, умови ефективного застосування. Сучасна практика організації торгівлі машинно-технічною продукцією в розібраному вигляді. Участь України в торгівлі продукцією в розібраному вигляді.

Торгівля комплектним обладнанням: сутність, переваги та недоліки, форми угод на поставку комплектного обладнання (“технічне сприяння”, “підряд генеральний” – поставки "під ключ", "під готову продукцію", "під випуск та реалізацію продукції", на умовах БОТ (build operate transfer – будувати, експлуатувати, передавати)). Міжнародна практика торгівлі комплектним обладнанням та участь України в цих процесах.

Форми торгівлі продукцією інтелектуальної праці: ліцензійна торгівля, торгівля ноу-хау, продаж-купівля інжинірингових послуг.

Торгівля ліцензіями, умови виникнення, переваги та недоліки для експортерів та імпортерів, класифікація ліцензій (за об'єктом ліцензування, в залежності від наявності у об'єкта патенту, в залежності від зв'язку з товарним експортом, в залежності від розподілу прав на об'єкт ліцензії між ліцензіаром та ліцензіатом). Форми розрахунків за ліцензії: роялті, паушальний платіж, участь у прибутку, авансовий платіж, передача цінних паперів, передача технічної документації. Тенденції розвитку світового ринку ліцензій. Участь України в торгівлі ліцензіями.

Торгівля ноу-хау: сутність та види, особливості міжнародної торгівлі ноу-хау.

Торгівля інжиніринговими послугами. Сутність та форми інжинірингу (передпроектний, проектний, післяпроектний, проектно-підрядний, управлінський). Методи визначення ціни інжинірингових послуг. Сучасна практика міжнародної торгівлі інжиніринговими послугами.

Міжнародна торгівля послугами. Систематизація послуг в міжнародній торгівлі: розподільчі, посередницькі, виробничі, фінансові, споживчі, некомерційні. Характеристика організації, міжнародного регулювання та стану розвитку торгівлі основними видами послуг на світовому ринку: транспортні послуги, туризм, оренда машин і обладнання, страхування, реклама, інформаційні послуги.

 

 

Тема 3. Методи міжнародної торгівлі

 

Мета вивчення – визначити сутність й особливості методів міжнародної торгівлі. Встановити можливість, доцільність та ефективність застосування прямого і непрямого методів торгівлі, а також дослідити механізм функціонування організованих товарних ринків.

 

Сутність та систематизація методів міжнародної торгівлі: торгівля напряму та непряма торгівля.

Торгівля напряму: прямий експорт, прямий імпорт. Переваги, недоліки та умови застосування торгівлі напряму.

Методи непрямої торгівлі: транзитна торгівля, торгівля через посередників, торгівля через організовані товарні ринки. Транзитна торгівля: сутність, види, умови застосування. Торгівля через посередників: основні види торговельного посередництва (перепродаж товарів, обмін, консигнація, агентські операції, брокерські операції, лізинг) та їх характеристика за об'єктом посередництва, ступенем залежності посередника від експортера, юридичним характером взаємовідносин. Характеристика посередницьких операцій.

Торгівля через організовані товарні ринки: міжнародні аукціони, міжнародні тендери (торги), міжнародні товарні біржі, міжнародні виставки-ярмарки. Товарні аукціони: сутність, предмети торгу, класифікація, етапи проведення. Організаційні форми міжнародної аукціонної торгівлі та її основні центри. Тендери (торги): сутність, предмети торгу, класифікація, порядок та умови проведення. Світовий досвід організації та проведення міжнародних тендерів. Участь України в міжнародних тендерах. Міжнародні товарні біржі: сутність, види біржових угод, техніка проведення біржових операцій, організаційні форми торгівлі біржовими товарами та тенденції розвитку міжнародної біржової торгівлі. Міжнародні торговельні виставки/ярмарки: види торговельних операцій, типологія виставок/ярмарок, методи участі, етапи підготовки та участі в роботі виставок, післявиставкова стадія. Сучасні тенденції розвитку міжнародної виставкової справи. Участь України в міжнародних виставках-ярмарках.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.172.52 (0.004 с.)