ТОП 10:

Тема: Папірологія. Берестологія. Епіграфіка.69. Чи вірно, що за наказом Катерини ІІ виникла нова форма діловодства – зошит, яка замінила стовпці? (ні, Петро І)

70. Назвіть століття, в яке в Росії починається масове виробництво паперу

16 ст.

Ст

18 ст.

19 ст.

71. Назвіть місто, в якому під час археологічних розкопок 1951 р. вперше були знайдені берестяні грамоти

а) Москва

б) Новгород

в) Чернігів

Київ

72. Назвіть основний матеріал для письма в Київській Русі

а) пергамен

б) папір

в) папірус

Береста

73. Назвіть країну, в якій на початку ІІІ тис. до н.е. папірус став використовуватись в якості матеріалу для письма

а) Єгипет

б) Індія

в) Китай

Асирія

74. Назвіть вченого, який на початку ХІХ ст. розшифрував єгипетські ієрогліфи

а) французький вчений Ж.-Ф. Шамполіон

б) англійський вчений А. Хант

в) німецький вчений У. Вількен

німецький вчений Теодор Момзен

75. Назвіть СІД, яка вивчає стародавні та середньовічні написи на твердому матеріалі (камінні, металі, дереві, кераміці, склі та ін.)

а) епіграфіка

б) нумізматика

в) герменевтика

гліптика

76. Назвіть документ, який має важливе значення для епіграфіки Давнього Сходу

а) зведення законів царя Хамурапі

б) зведення законів царя Ашокі

в) зведення законів царя Дарія І

зведення законів імператора Юстиніана

77. «Рунічне письмо» - це

а) давнє фінікійське письмо

б) письмо давніх германців, в основі якого лежить латинський алфавіт

в) давньоєврейське письмо, виконане квадратним шрифтом

давньоєгипетське ієрогліфічне письмо

78. Назвіть епіграфічний пам’ятник вивчення якого в ХІХ ст. поклало початок розшифруванню єгипетських ієрогліфів

а) Стелла цариці Хатшепсут;

б) Бехістунський надпис Дарія І

в) Розетський камінь

Антидевовський надпис Ксеркса

79. Назвіть папіруси, які збереглися до нашого часу

«Податний устав» Птолемея II Филадельфа

«Бехістунський надпис Дарія І

«Дикайомата» (зведення законів Олександрії)

«Конституция Афин» Аристотеля

(1,3,4)

80. Назвіть рік знаходження перших папірусів під час археологічних розкопок римського місту Геркуланум

(1752)

Тема: Палеографія

81. Назвіть СІД, яка вивчаєдосліджує зовнішні ознаки (прикмети) рукописних джерел

Археографія

Палеографія

Текстологія

Джерелознавство

82. Назвіть особливе декоративне письмо, яким прикрашалися як правило заголовки, початкові рядки глав та розділів

а) піктографія

б) в’язь

в) устав

скоропис

83. Назвіть автора праці «Палеографический изборник южнорусского письма» та розробника наукової української палеографії

а) І. Каманін

б) О. Субтельний

в) С. Кульчицький

С. Маслов

84. Назвіть російського монарха, за якого (якої) виник «громадянський шрифт», яким надалі друкували всі книжки

Петро І

Єлизавета Петрівна

Катерина ІІ

Павло І

85. Назвіть три основні етапи графіки руського письма

Устав

Півустав

Скоропис

Тайнопис (1,2,3)

86. Назвіть рік створення слов’янської азбуки болгарськими місіонерами Кирилом та Мефодієм

(863)

Тема: Метрологія

87. Чи вірно, що англійський фунт (міра ваги) дорівнював приблизно 400 г?

(так)

88. Чи вірно, що англійський фут (міра довжини) дорівнював приблизно 30 см?

(Так)

89. Чи вірно, що англійський дюйм (міра довжини) дорівнював приблизно 2,5 см?

(так)

90. Назвіть найдрібнішу з перелічених одиниць вимірювання довжини в Київській Русі

а) верста

б) сажень

в) п’ядь

аршин

91. Назвіть вагу (кг), якій приблизно дорівнював російський пуд в ХVІ – ХІХ ст.

а) 2 кг.

б) 16 кг

33 кг

40 кг

92. Назвіть історичну подію, в ході якої виникла сучасна Міжнародна метрична система:

а) Англійська буржуазна революція

б) Велика Французька революція

в) Лютнева буржуазна революція в Росії

г) Листопадова соціалістична революція в Росії

93. Назвіть найбільшу з перелічених одиниць вимірювання довжини в Київській Русі

а) п’ядь

б) лікоть

в) сажень

аршин

94. Назвіть основну одиницю вимірювання поверхні в ХІІ – ХІХ ст.

Десятина

Чверть

«Село»

«Плуг»

95. Назвіть століття в якому російські міри приводять у відповідність з англійськими.

ХVII

XVIII

ХІХ

ХХ

96. Назвіть кількість сантиметрів в одному аршині (72)

97. Назвіть рік прийняття декрету «Про введення Міжнародної метричної десятинної системи мір і ваги» (1918)

Тема: Археографія. Текстологія. Герменевтика.

98. Чи вірно, що термін «атрибуція» означає встановлення авторства, приналежності твору даному письменнику? (так)

99. Назвіть термін, який означає сукупність прийомів та методів оцінки твору, аналіз його тексту, джерел цього тексту, їх достовірності та точності

Едиція тексту

Атрибуція тексту

Датування тексту

Критика тексту

 

100. Назвіть СІД, яка займається розробкою правил і методів видання історичних джерел

а) археографія

б) палеографія

в) геортологія

текстологія

101. Назвіть СІД, яка вивчає тлумачення змісту текстів, первинне значення яких незрозуміле або спотворено внаслідок старовини носія тексту або його недостатнього збереження

а) палеографія

б) геортологія

в) герменевтика

текстологія

102. Назвіть СІД, яка займається вивченням точного тексту історичних документів та літературних творів, з метою критичної перевірки та встановлення достовірності, виробляє методику вибору тексту для подальшого дослідження та публікації

Археографія

Палеографія

Герменевтика

Текстологія

103. Назвіть основні форми видання документів і матеріалів

1. Серійні публікації.

2. Збірник

3. Хрестоматія

4. Підручник (1,2,3)

104. Назвіть вимоги до наукового видання тексту

Точність тексту

Повнота складу та повне зведення редакцій та варіантів

Науковий коментар до тексту

Науково-довідковий апарат

(всі)

105. Назвіть вчених-філософів, які займалися розробкою принципів герменевтики

а) Ф.Шлейєрмахер

б) Ю.Хабермас

в) Т.Адорно

Дільтей

(1,4)

Тема: Дипломатика. Іконографія.

106. Назвіть дослідника, який НЕ займався розвитком дипломатики на Україні

О. Введенський

І. Крип’якевич

І. Каманін

Й.Еккель

107. Назвіть ім’я вченого, з яким пов’язане оформлення дипломатики як науки

а) Й.Мадера

б) Ж.Мабільйон

в) Т.Зіккель

Д. Папеброх

108. Назвіть СІД, яка займається вивченням форми і змісту юридичних актів

а) кодикологія

б) літописознавство

в) дипломатика

текстологія

 

109. Назвіть СІД, яка вивчає зображення певних осіб, подій, фрагментів місцевості, виконані за допомогою живопису, скульптурних і графічних засобів, розробляє методи визначення достовірності зображень, їх датування і пізнання з метою ефективного використання одержаних даних в історичних дослідженнях

Літописознавство

Гліптика

Іконографія

Герменевтика

110.Назвіть рік виходу праці Жана Мабільйона «Шість книг про річ дипломатику» (1681)

Тема: Архівознавство та музеєзнавство

111. Чи вірно, що перші наукові музеї в Україні виникають в ХІХ ст.? (так)

112. Чи вірно, що перший історичний архів в Росії «Генераль­ний архів старих справ» було засновано у 1724 р.? (так)

113. Назвіть століття, в якому було створено великий Київський архів стародавніх актів

16 ст.

17 ст

18 ст.

Ст.

114. Назвіть перший музей Росії

а) Збройна палата

б) Кунсткамера

в) Ермітаж

Третьяковська галерея

115. Назвіть профіль музею, присвяченого видатним людям.

Музеї художнього профілю

Меморіальний музей

Музеї природничо-історичного профілю

Краєзнавчий музей

116. Назвіть століття (арабськими цифрами), в якому Комітет Міністрів прийняв рішення про створення Губернських вчених архівних комісій (ГВАК)

(19)

Тема: Ономастика. Історична картографія.

117. Чи вірно, що основний принцип найменування об’єкту одержав назву – принцип відносної негативності географічних назв? (так)

118. Чи вірно, що топонімічний субстрат – це пласт назв, які походять з мови, яку раніше вживали на даній території? (так)

119. Чи вірно, що найдавніші слов'янські імена складалися з двох коренів або основ та мали назву двохосновні імена? (так)

 

120. Назвіть розділ ономастики, який вивчає імена божеств

Топоніміка

Зооніміка

Теоніміка

Антропоніміка

121. Назвіть науку, яка вивчає назви дрібних об'єктів, які нанесені не на карти, а на плани місцевостей

Мікротеоніміка

Мікротопоніміка

Мікрокосмоніміка

Мікрозооніміка

122. Назвіть СІД, яка вивчає власні імена

 

Геортологія

Герменевтика

Ономастика

Іконографія

123. Назвіть СІД, яка вивчає походження географічних назв

 

Топоніміка

Зооніміка

Космоніміка

Антропоніміка

124. Вкажіть назву високоточних морських навігаційних компасних карт, які з’явилися в ХІІІ ст.

а) атласи

б) портолани

в) компаси

глобуси

125. Назвіть німецького вченого автора першого глобусу кінця ХV ст., який традиційно називають «земне яблуко»

Герард Меркатор

Авраам Ортелій

Мартин Бехайм

Педру Алвариш Кабрал

126. Назвіть типи найменувань населених пунктів

За іменами їх засновників або власників

За назвою річці, на якій стоїть місто

За назвою основного заняття населення

На честь історичних осіб, державних діячів (всі)

127. Назвіть найвидатніших картографів XVI ст.

Герард Меркатор

Авраам Ортелій

Фернандо Кортес

Педру Алвариш Кабрал (1,2)

128. Назвіть рік появи атласу від Герарда Меркатора, після якого з’явилася назва «атлас»

(1595)

129. Назвіть століття (арабськими цифрами), в якому виникають прізвища російських феодалів

(15)Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.3.228.47 (0.016 с.)