ТОП 10:

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ

 

для студентів спеціальності 7.03060104

“Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування

 

 

Київ 2011

 


 

 

Укладачі:

д.е.н, проф. Кістерський Л.Л.

д.е.н., проф. Пузанов І.І.

к.е.н. Іващенко О.А.

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, протокол № 10 від 26 квітня 2011р.

 

 

Схвалено на засіданні вченої ради факультету статистики, економічної кібернетики та менеджменту НАСОА,

протокол № __ від __ ________ 2011р.

 


Зміст

 


ВСТУП.. 4

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОження.. 4

2. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЇХ ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 5

3. КЕРІВНИЦТВО ДИПЛОМНИМИ РОБОТАМИ.. 12

4. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.. 13

4.1. Вимоги до структури роботи. 13

4.2. Загальні вимоги до оформлення роботи. 17

4.3. Подання текстового матеріалу. 21

4.4. Загальні правила подання ілюстрацій. 24

4.5. Подання таблиць. 26

4.6. Загальні правила подання формул. 28

4.7. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. 29

4.8. Оформлення списку використаної літератури. 30

4.9. Правила оформлення додатків. 31

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ НА КАФЕДРУ І ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.. 31

Додаток А. Зразок заяви. 33

Додаток Б. Орієнтовна форма завдання та план-графіку. 34

Додаток В. Зразок титулки. 35

Додаток Д. Зразок реферату. 36

Додаток Е. Зразок змісту. 37

Додаток Ж. Орієнтовна схема відгуку наукового керівника. 38

Додаток К. Орієнтовна схема рецензії 39

 


ВСТУП

Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог ГСВО МОНУ «Освітньо-професійна програма спеціаліста з напряму підготовки “Менеджмент”» (нормативна частина) та СВО НАСОА «Варіативна частина освітньо-професійної програми спеціаліста зі спеціальності 7.03060104«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з підготовки фахівців кваліфікаційного рівня "спеціаліст" і містять основні вимоги до змісту та оформлення дипломної роботи (ДР), організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

Мета — надання допомоги студентам підготувати, оформити та своєчасно представити до захисту ДР у відповідності до вимог з чинними стандартами України.

У методичних рекомендаціях використані діючі інструктивні документи Міністерства освіти і науки України, державні стандарти України та узагальнено досвід організації виконання випускних робіт у вищих навчальних закладах, де здійснюється підготовка спеціалістів аналогічного профілю.

Дипломна робота, що виконується студентом, є складовою державної атестації, підсумковою дослідницькою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОження

Виконання і захист дипломної роботи є формою державної атестації випускників на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі із спеціальності 7.03060104"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, державний кваліфікаційний іспит та захистили звіт з практики: виробничої зовнішньоекономічної; комплексної з фаху; переддипломної.

Дипломна робота є кінцевим результатом самостійної дослідницької діяльності студента, комплексним науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені навчальними планами підготовки за спеціальністю.

Студент-дипломник повинен підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки. Дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації і видачу диплома спеціаліста.

Виконання дипломної роботи має за мету:

· систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності і застосування цих знань при вирішенні конкретних економічних проблем вітчизняних підприємств і виробників у міжнародному аспекті,

· розвиток навиків ведення самостійної роботи та оволодіння методикою дослідження і експериментування при вирішенні проблем та питань, які розробляються в ДР,

· з’ясування підготовленості студентів до самостійної роботи в умовах трансформації економічних відносин, сучасної науково-технічної революції, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури.

У процесі виконання дипломної роботи студент відповідно до кваліфікаційних вимог повинен виявити:

- знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання менеджменту;

- уміння щодо постановки та наукового обґрунтування вирішення актуальних питань підвищення ефективності роботи підприємств, організацій, фірм в умовах ринкової економіки;

- уміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати, закріплювати та поглиблювати теоретичні знання з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та формувати практичні навички застосування цих знань під час вирішення конкретних наукових та виробничих задач;

- навички ведення самостійної роботи і опанування методиками теоретичних та науково-практичних досліджень, необхідних під час виконання атестаційної роботи;

- досвід систематизації отриманих результатів досліджень, формулювання висновків і положень як результатів виконаної роботи та їх публічний захист;

- вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.

Дипломна кваліфікаційна робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер, містити глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми; мати реальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності, що вивчається на досліджуваному об'єкті; бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЇХ ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Підготовка до виконання ДР повинна починатись вже на першому етапі навчання при обговоренні відповідних проблем на семінарських та практичних заняттях на індивідуальних та групових консультаціях з викладачами

Тематика дипломних робіт розробляється та щорічно оновлюється кафедрою менеджменту за участю декана факультету прикладної статистики, економічної кібернетики і менеджменту згідно з вимогами варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців відповідно до затверджених програм вивчених нормативних та вибіркових дисциплін. При цьому особлива увага приділяється підвищенню відповідності дипломних робіт спеціальності та практичним завданням, які поставлені перед випускниками Академії, а також наукового значення з точки зору подальших досліджень у рамках аспірантури.

Тема ДР має бути вибрана студентом не пізніше початку останнього семестру. При виборі теми дипломної роботи студент повинен керуватись переліком напрямів тем дипломних робіт, рекомендованих кафедрою менеджменту ЗЕД і який зберігається на кафедрі, або просити кафедру затвердити йому іншу тему роботи, яка відповідає його спеціалізації і відображає специфіку підприємства, на матеріалах якого вона буде розроблятися.

Обравши тему, студент звертається з письмовою заявою на ім’я завідуючого кафедрою менеджменту ЗЕД з проханням затвердити її (додаток А). Заява студента є підставою для призначення наукового керівника. У випадку вибору студентом іншої тематики, яка не увійшла у перелік напрямів тем, йому треба подати заяву на ім’я завідувача кафедри з проханням дозволу на її виконання. Зміна тем ДР допускаються тільки у виняткових випадках з відповідним обґрунтуванням та оформлюються відповідним наказом.

Після остаточного узгодження з науковим керівником обрані теми дипломних робіт розглядаються і обговорюються на засіданні кафедри менеджменту. Кафедра спільно з деканатом готує проект наказу ректора Академії.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.102.38 (0.009 с.)