ТОП 10:

VIII. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУПісля закінчення практики студент надає на кафедру звіт про практику з виконаним індивідуальним завданням і щоденник з відгуком керівника від підприємства, на якому студент проходив практику. Обсяг звіту не менш 45 сторінок друкованого тексту без урахування додатків. Шрифт Times New Roman, стиль "Звичайний", розмір 14 кегль, через 1.5 інтервали, виконується па папері формату А4 (210х297мм), на одній стороні аркуша з дотриманням полів: зліва - 3 см, зверху та знизу - 2 см, з правого поля - 1.5 см. Всі сторінки повинні бути пронумеровані. На титульному листі та змісті номер не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють в правому верхньому куті.

При першому згадуванні у тексті іноземних фірм, маловідомих прізвищ або географічних назв їх пишуть у транскрипції мовою, якою виконана робота, а також мовою оригіналу (в дужках).

Текст розділів повинен поділятися на підрозділи та пункти. Нумерація усіх складових частин оформлюється арабськими цифрами. "Вступ" "Висновки" не нумеруються. Підрозділи та пункти також слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу чи підрозділу.

Номер підрозділу складається з номера розділу і номера підрозділу, відокремлених крапкою, а номер пункту складається із номерів розділу підрозділу та пункту, відокремлених крапкою, наприклад, "3.1.2." (другий пункт першого підрозділу, третього розділу).

Розділи, підрозділи та пункти повинні мати змістові заголовки. В кінці заголовка крапка не ставиться. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою. У кінці останнього речення крапку ставлять. Підкреслювати заголовки та переносити слова у заголовку не дозволяється. Відстань між заголовком та наступним текстом має станови один міжрядковий інтервал, а між заголовком та останнім рядком попереднього тексту (у випадках, коли кінець одного та початок другого підрозділів розміщуються на одній сторінці) складає два міжрядковий інтервали.

Рисунки і таблиці в межах розділу нумеруються послідовно. Номер рисунка (таблиці) складається з номера розділу та порядкового номера рисунка (таблиці), відокремлених крапкою, наприклад, "Рис. 1.2." (другі рисунок першого розділу). Рисунки та таблиці розміщують одразу після посилання на них в тексті роботи. Рисунки (таблиці) слід розміщувати такім чином, щоб їх можна було розглядати без повороту роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Кожен рисунок повинен мати під рисунковий підпис, який складається з номера і чіткої та стислої назви, що розкриває зміст ілюстрації. До кожної таблиці необхідно подати змістовний заголовок розміщуючи його під словом "Таблиця". Слово "Таблиця" та її порядковий номер розміщують над правим верхнім кутом таблиці. Слово "Таблиця" та заголовок починають з великої літери. Заголовок не підкреслюється.

При використанні формул роз'яснення символів та чисельних коефіцієнтів необхідно наводити безпосередньо під формулою у тій послідов­ності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу та чисельного коефіцієнта повинно починатись з нового рядка. Перший рядок роз'яснення починають зі слова "де", двокрапку після нього не ставлять.

Формули, на які є посилання в тексті, мають бути пронумеровані в межах розділу арабськими цифрами. Номер формули складається з номера розділу та номера формули, наприклад "1.2." (друга формула першого розділу). Номер формули слід давати в круглих дужках на рівні нижнього рядку формули, до якої він відноситься.

У разі посилань на формули в тексті необхідно в дужках вказати її повний номер, наприклад, в формулі (1.2). При посиланні на рисунок або таблицю вказують їх повний номер, слово "Таблиця" або "Рисунок" записують у скороченому вигляді, наприклад, (див. табл. 1.2).

У тексті роботи треба давати посилання на літературні джерела, які позначаються черговим номером за переліком джерел, взятих у квадратні дужки, наприклад [1] (посилання на літературне джерело за номером 1. Список літератури вимагає розміщення всіх використаних джерел інформації у такій послідовності: закони України (у хронологічній послідовності); укази Президента (у хронологічній послідовності); директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності); монографії, брошури, підручники (абетковий порядок); статті с журналів (абетковий порядок); інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок); іншомовні джерела; електронні джерела. Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковими наведенням назв праць.

У додатках до роботи (їх обсяг нерегламентований) розміщується допоміжний матеріал, необхідний для виконання роботи (таблиці допоміжних економічних розрахунків, програми ЕОМ та ін.). На всі матеріали, вміщені в додатках, мають бути посилання. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А.

IX. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Не пізніше ніж через 3 дні після закінчення практики студент надає на кафедру звіт про практику з виконаним індивідуальним завданням і щоденник з відгуком керівника від підприємства, на якому студент проходив, практику. Звіт здається на кафедру керівнику практики для перевірки. Якщо керівник не має суттєвих зауважень до змісту і оформлення звіту призначається дата та час захисту звіту перед комісією, яка складається не менш ніж з двох викладачів (членів).

Склад комісії призначається завідувачем кафедри. Комісія за результатами захисту звіту виставляє диференційовану оцінку, яка нарівні з іншими оцінками характеризує успішність студента. Результати здачі заліків з практиці заносяться в екзаменаційну відомість проставляються в залікову книжку.

Студент, який не виконав програму практики і отримав незадовільний відзив на базі практики або незадовільну оцінку при здачі звіту, направляється на практику повторно в період канікул або відраховується з університету.

Оцінювання знань студентів денної форми навчання здійснюється на основі кредитно-модульної системи у відповідності з наказом ректора ДонДУУ № 76 від 26.01.2006 р. “Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Донецькому державному університеті управління” та «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (КМСОНП) в Донецькому державному університеті управління» від 25.05.2012р. № 662 (табл..9.1,табл.9.2).

Таблиця 9.1.

Оцінювання знань студентів

Кількість балів за шкалою ДонДУУ Оцінка за шкалою
національною ECTS
90 - 100 (відмінно) A
80 - 89 (добре) B
70 - 79 C
60 - 69 (задовільно) D
50 - 59 E
35 - 49 2 (незадовільно) – з можливістю повторного складання екзамену FX
1 - 34 F

Таблиця 9.2.

Критерії оцінювання

Зміст модулю Критерії та основні вимоги Кількість балів
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ. Виробнича практика. (max 100 балів)
Заліковий модуль 1
Змістовий модуль 1 Присутність на інструктив-ній нараді і своєчасне отримання документації для проходження практики  
Змістовий модуль 2 Оформлення на базі практики. Проходження інструкта-жу на підприємстві.  
Змістовий модуль 3 Ознайомлення з підприємством.  
Сума балів за перший модуль
Заліковий модуль 2
Змістовий модуль 4 Збирання фактичного мате-ріалу для написання звіту  
Змістовий модуль 5 Виконання завдань фахової практичної підготовки, написання відповідних розділів звіту з практики.  
Сума балів за другий модуль
Захист звіту з виробничої практики Рівень володіння матеріалом за результатами проходження практики, ступінь набуття необхідних професійних умінь і практичних навичок самостійної роботи
Кількість балів за результатами поточного контролю
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ. Переддипломна практика (max 100 балів)
Збирання фактичного мате-ріалу для написання звіту  
Виконання індивідуального завдання, написання відповідного розділу звіту Глибина розкриття завдання, можливість використання у рамках наукових досліджень
Підготовка і оформлення звіту та щоденника з практики Відповідність оформлення звіту та щоденника вимогам, наведеним в програмі
Захист звіту з переддипломної практики Рівень володіння матеріалом за результатами проходження практики, ступінь набуття необхідних професійних умінь і практичних навичок самостійної роботи
Кількість балів за результатами підсумкового контролю

 

 

Максимальна кількість балів присвоюється, якщо студент у повному обсязі, якісно та своєчасно виконав необхідний обсяг роботи, зібрав та засвоїв необхідний матеріал, грамотно та логічно його викладає, правильно обґрунтовує прийняті рішення, ознайомлений із рекомендованою літературою, виявляє творчий підхід при виконанні завдань.

Кількість оціночних балів знижується (до 50%) у разі, якщо студент виконує роботи з порушенням терміну, неповністю виконує поставлені завдання, припускає неточності в оформленні матеріалу, при захисті результатів практики є непослідовним у відповідях, недостатньо обґрунтовує свої висновки.

Кількість балів знижується на 50% та більше за умови поверхневого знання студентом матеріалу, припусканні ним суттєвих неточностей, недостатньо чітких формулювань при викладанні матеріалів звіту. При цьому студент недостатньо володіє навичками застосування професійних знань.

Бали взагалі не нараховуються, якщо студент не виконав певний вид завдання, виконав його з нехтуванням встановлених вимог, не може відповісти на запитання щодо сутності досліджених питань, не виконав календарний план проходження практики.

Оцінка результатів проходження практики у балах і за національною шкалою зазначається у відомості захисту практики за підписами керівника практики від кафедри і членів комісії, створеної для проведення захисту практичної підготовки студентів ДонДУУ.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бєлєнцов В.М. Автоматизація техніко-економічного аналізу: Методика / В.М. Бєлєнцов, Н.О. Ритова. Донецьк: Видавництво ТОВ «Технопарк»,2011. -128с.

2. Бєлєнцов В.М., Маєвська Н.В. Техніко-економічний аналіз: навчальний посібник/ В.М.Бєлєнцов, Н.В. Маєвська. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2010. – 297с.

3. Беленцов В.Н., Брадул С.В., Канарская Н.В., Куденко Г.Е., Кучеба П.К. Оценка и обоснование повышения эффективности хозяйственной деятельности промышленных предприятий. Учебно-методическое пособие. Ч.1 - Донецк: ДонГАУ, 2002. - 230 с.

4. Белінський П.Т. Менеджмент виробництва та операцій: підручник для студ. – К.: ЦНЛ, 2005. – 624 с.

5. Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. . – К.: Інст. інтел. влас. і права, 2004. – 296 с.

6. Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. Управління трудовим потенціалом. - Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 403 с.

7. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації: навч. посібник для студ. – з-є вид., виправ. – К.: Кондор, 2004. – 598 с.

8. Виробничий менеджмент: навч. посібник. Ч.1. / за заг. ред. д.е.н., проф. Поважного С.Ф. – Донецьк: ДонДУУ, 2008. – 345 с.

9. Виробничий менеджмент: навч. посібник Ч.2. / за заг. ред. д.е.н., проф. Поважного С.Ф. – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – 241 с.

10. Дафт Р. Менеджмент. 8-е узд. / Пер. С англ.. под. ред.. С.К. Мордовина. – СПб.:Питер, 2011.-800с.

11. Економіка підприємства: в питаннях і відповідях: навч. посібник для студ. / І.І. Цигилик, Я.Р. Бибик, М.Я. Ємбрик, В.Ф. Паращич. – вид. 2-ге, доп. та перероб. – К.: ЦНЛ, 2007. – 212 с.

12. Економіка підприємства. Навчальний посібник / За ред. канд. екон. наук, доц. Баришнікової Л.П. – Донецьк: «Діапрінт», 2004. – 454 с.

13. Економічна теорія: навч. посібник / М.Х. Корецький, О.І. Дацій, Г.М. Кульнєва, І.І. Вініченко та інш. – К.: ЦНЛ, 2007. – 256 с.

14. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч.-метод. посібник [Брич В. Я., Дяків О. П., Надвиничний С. А. та ін.]; за заг. ред. Є.П.Качана. – Т.: ТДЕУ, 2006. - 373 с.

15. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносин: Навч. посібник / Н.І. Єсінова. - К.: Кондор, 2008. – 432 с.

16. Жадан О.В., Кретова А.В. Управління якістю: навчальний посібник/ О.В.Жадан, А.В.Кретова. – Донецьк: ТОВ “Технопак”, 2011. – 184 с.

17. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Львів: – „Магнолія Плюс”, 2006. – 428 с.

18. Кузін В.О. Методи інтенсифікації виробництва: навчальний посібник / В.О.Кузін, В.І.Сілаєв, А.О.Чечель. – Донецьк: ТОВ»Технопарк», 2012. – 185с.

19. Кузин В.А., Веретенников В.И., Семкина Т.В. Экономическая политика управления НТП в условиях трансформации рыночных отношений. Учебное пособие. – Донецк: Норд-Пресс, МЭГИ, 2005. – 155 с.

20. Менеджмент: Учебн. пособие / Рук. авт. кол.: В.Г. Ильюшенко и
Г.К. Губерная. – 3-е изд., стер. – Донецк: ДонГУУ, 2008. – 439 с.

21. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: центр навчальної літератури, 2005. – 472с.

22. Організація виробництва: навчальний посібник / О.В. Жадан, В.О. Лактіонов, В.В. Сидоренко, В.І. Слуговін; за ред. Жадана О.В. – Донецьк: Норд-Прес, 2010. – 264 с.

23. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: навч. посібник.- К.: «Кондор», 2005.- 860 с.

24. Пястолов С.М. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебник. - 2-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия»; Мастерство, 2002. - 336 с.

25. Севостьянова С.І. Менеджмент виробничий: Навч.-метод. посібник. – Донецьк: ДонДУУ, 2007. – 95 с.

26. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб. пособ. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 281с.

27. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности: учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА_М, 2009. – 303 с.

28. Сілаєв В.І. Стратегія оновлення продукції: Стислий конспект лекцій. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – 60 с.

29. Сілаєв В.І., Перевознікова О.В. Планування у виробничій сфері: Конспект лекцій. – Донецьк: ДонДУУ, 2008. – 132 с.

30. Сілаєв В.І., Гавенко В.В. Економіка інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Д.: ДонДУУ, 2007. – 200с.

31. Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организации: учеб. пособие.- К.: Изд-во Европ. Ун-та, 2007.- 350 с.

32. Управление эффективностью хозяйственной деятельности промышленного предприятия: Монография / Г.Е. Куденко, Н.В.Канарская, В.Н. Беленцов, С.И. Севостьянова. – Севастополь: “Вебер”, 2003. – 239 с.

33. Хомяков В.І., Бакум І.В. Управління потенціалом підприємства. – К.: Кондор, – 2009. – 400 с.

34. Чигринська О.С., Власнюк Т.М. Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 232 с.

35. Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. – 3-тє вид., випр. і доп.- К.: т-во „Знання”, КОО, 2007. – 471с.

36. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. Учебно-практическое пособие. Изд. 5-е, перераб. и доп. М.: ЗАО «Бизнес-школа Интел - Синтез», 2002. – 368 с.

37. Экономика предприятия (фирмы): Учебник/ Под ред. проф. О.И.Волкова и доц. О.В. Девяткина.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002.- 601 с.

 


Додаток 1

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.85.115 (0.012 с.)