ТОП 10:

Управління матеріально-технічною підсистемою підприємства• Визначити склад необоротних активів підприємства, частку
основних засобів у їх складі, забезпеченість ними підприємства.

• Проаналізувати динаміку основних засобів підприємства відповідно до їх структури залежно від: а) характеру
використання; б) цільового призначення; в)участі у виробничо-технологічному процесі; г) джерел формування.

• Обчислити показники якісного стану і руху основних засобів підприємства у звітному періоді (коефіцієнт придатності, коефіцієнт
зносу, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт
приросту основних засобів).

• Визначити ефективність використання основних засобів
підприємства (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність праці).

• Оцінити ефективність технології роботи з матеріальними ресурсами (сировина, готова продукція, товари).

При виконанні розділу використовуються форми додатку 2 п.1, 8, 9.

 

Управління виробничо-збутовою підсистемою підприємства

 

• Проаналізувати динаміку показників, що характеризують обсяги реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) операційної діяльності.

• Дослідити ритмічність роботи і сезонність реалізації товарів, послуг, визначити фактори, що її обумовлюють.

• Визначити кількісну оцінку впливу факторів на розмір прибутку від
операційної діяльності підприємства.

• Визначити динаміку структури чистого прибутку підприємства за
напрямами його розподілу у звітному періоді.

• Проаналізувати й оцінити якість продукції (товарів, робіт, послуг) та її конкурентоспроможність.

• Надати оцінку системі управління якістю діяльності підприємства в цілому.

• Визначити конфігурацію каналів розповсюдження продукції підпри­ємства, проаналізувати їх особливості та динаміку структури.

• Проаналізувати типи конкуренції в каналах розповсюдження
(горизонтальна, міжтипова, вертикальна).

• Оцінити критерії, що вплинули на вибір каналів розповсюдження:
особливості ринку, товарів, підприємства, рівень конкуренції.

• Оцінити тип маркетингової системи розповсюдження підприємства
(традиційна, горизонтальна, багатоканальна, вертикальна), її переваги та недоліки, доцільність застосування.

• Охарактеризувати форми й методи стимулювання продажу продукції (товарів, робіт, послуг) на підприємстві, спрямованих на
споживачів, посередників та продавців.

При виконанні розділу використовуються форми додатку 2 п.3,5, 8, 14.

Управління соціально-психологічною підсистемою підприємства

 

• Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за здійснення діяльності з управління персоналом.

• Ознайомитися з кадровою політикою організації, основними принципами роботи з персоналом, оперативними цілями щодо роз­витку кадрового потенціалу.

• Визначити структуру персоналу за різними ознаками: за категорією, статтю, рівнем кваліфікації, освітою, стажем роботи на цьому
підприємстві. Охарактеризувати ступінь якісного розміщення
персоналу згідно з кваліфікаційними вимогами до посад, які обіймають працівники (за освітньо-кваліфікаційним рівнем).

• Визначити принципи та методи роботи з кадровим резервом, що
застосовуються на підприємстві; джерела резерву керівних кадрів на
підприємстві; зміст роботи щодо відбору кандидатів у резерв
керівних кадрів.

• Проаналізувати динаміку та структуру фонду оплати праці. Визначити форми і системи оплати праці на підприємстві.

• Аналіз динаміки і структури фонду робочого часу та резерви підвищення ступеню його використання

• Оцінити ефективність процесу навчання та розвитку персоналу
підприємства.

При виконанні розділу використовуються форми додатку 2 п.5, 8, 10-13.

Управління фінансово-економічною підсистемою підприємства

• Проаналізувати динаміку обсягу і структуру поточних витрат
підприємства (на основі бухгалтерської звітності за напрямами
діяльності), а також їх рівень до загального обсягу реалізації
(надходження) в абсолютних і відносних показниках (%).

• Вивчити й оцінити собівартість товарної та реалізованої продукції,
виконання завдання по зниженню собівартості продукції.

• Оцінити обсяг і структуру джерел формування оборотних коштів.

• Проаналізувати обсяг і структуру власного капіталу підприємства.

• Аналіз доходів та витрат за видами господарської діяльності підприємства.

• Аналіз платоспроможності та фінансової стабільності підприємства.

• Провести аналіз показників економічної ефективності (рентабельності) підприємства та причин, що зумовили зміну їх кількісної оцінки.

При виконанні розділу використовуються форми додатку 2 п.1-5.

 

Управління стратегічним розвитком організації та її конкурентоспроможністю

 

• Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за розробку
стратегії.

• Здійснити комплексний аналіз діяльності з стратегічного розвитку підприємства з використанням сучасних методик з позиції системного підходу.

• Обґрунтувати шляхи реалізації конкурентних переваг підприємства.

Управління інноваційною діяльністю підприємства

• Проаналізувати інноваційно-інвестиційну діяльність організації.

• Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за здійснення
інноваційно-інвестиційної діяльності.

• Оцінити ефективність інноваційних проектів, які реалізувались на підприємстві.

• Оцінити доцільність та можливість розробки інноваційної стратегії діяльності підприємства.

• Проаналізувати необхідність та доцільність проведення фінансового
інвестування.

• Оцінити ефективність інвестиційних проектів, що здійснюються на

підприємстві.

При виконанні розділу використовуються форми додатку 2 п.4,5,8.

Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства

Залежно від спеціалізації навчання, та особистих бажань студент повинен розробити конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення окремихм напрямків (напрямів) роботи підприємства або впровадження певного нововведення (інновації).

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих функціональних напрямів діяльності підприємства (планово-економічна, управління персоналом, фінансово-облікова діяльність тощо), так і передбачати принципові нововведення (впровадження нових продуктів, диверсифікація, переспеціалізація діяльності, здійснення реального чи фінансового інвестування, вихід на зовнішні ринки і т.д.).

Розробка пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках організації роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного й закордонного досвіду провідних підприємств аналогічного та споріднених профілів діяльності.

Цей розділ повинен бути висновками з пунктів 2.1-2.7.

Науково-дослідна діяльність

Науково-дослідна частина виробничої практики магістрів базується на основних концептуальних засадах проведення науково-дослідної практики студентів економічних спеціальностей та є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з відповідної спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної науково-дослідної роботи.

Метою науково-дослідної частини виробничої практики є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері економічних відносин, підбір фактичного матеріалу для написання випускної магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.

Студенти під час проходження науково-дослідної частини виробничої практики мають такі завдання:

- вивчення теоретичних класичних джерел за обраною науковою проблемою, пов’язаною зі спеціалізацією кафедри та відповідно до наукової проблеми дослідження тощо майбутньої магістерської роботи;

- визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми у вітчизняній та іноземній науковій літературі;

- визначення структури та основних завдань магістерського дослідження;

- оволодіння методикою обробки т аналізу статистичних даних;

- апробація основних теоретичних та практичних рекомендацій магістерської роботи (у формі виступів на конференціях, написанні наукових статей, рекомендацій до органів влади й управління тощо).

Зміст науково-дослідної частини виробничої практики повинен відповідати напряму наукових досліджень студента магістратури. Під час такої практики надається можливість застосувати нові методи та отримати необхідні результати досліджень, що їх проводить студент при написанні магістерської роботи.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.9.19 (0.005 с.)