Порівняльний аналіз ефективності альтернативних проектів 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порівняльний аналіз ефективності альтернативних проектівЗавдання. Здійснити порівняльний аналіз, на основі якого визначити кращий варіант з альтернативних проектів ( необхідні для розрахунку вихідні дані наведено в табл. 3.1.).


Таблиця 3.1.

Вихідні дані для аналізу ефективності проектів

  Проект А Проект В
Показник Рік існування проекту Рік існування проекту
 
1. Сума інвестицій, І, % 0,58 0,42     0,7 0,3    
Сума інвестицій, І, тис.грн. 921908,8 - - 1112648,6 476849,4 - -
2. Виручка від реалізації, В, %   0,52 0,62 0,72   0,58 0,63 0,72
Виручка від реалізації, В, тис.грн. - 985488,8 - 921908,84 1001383,7 1144438,6
3. Експлуатаційні витрати проекту, С, %   0,15 0,18 0,22   0,16 0,19 0,23
Експлуатаційні витрати проекту, С, тис.грн. - 286109,6 349689,6 - 254319,68 302004,62 365584,54
4. Ставка дисконту, r % 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

 

Порівняльний аналіз ефективності проектів будемо проводити в такій послідовності:

1. Визначаємо грошовий потік (CF) по кожному з проектів за кожний рік. Для проекту А грошові потоки становитимуть:

СF2 = В-С = 826539 – 238425 = 58811 грн.;

СF3 = В-С = 985488,8 – 286109,6= 699379 грн.;

СF4 = В-С = 1144439 – 349689,6 = 794749 грн.

Для проекту Б грошові потоки будуть:

СF2 = В-С = 921908,84 – 254319,68 = 667589 грн.;

СF3 = В-С = 1001383,7 – 302004,62 = 699379 грн.;

СF4 = В-С = 1144438,6 – 365584,54 = 778854 грн.

2. Розраховуємо значення коефіцієнта дисконтування при ставці дисконту 16% за допомогою формули:

; ;

; .

3. Розраховуємо дисконтовані грошові потоки за кожний рік по кожному з проектів, а також грошовий потік з початку існування проекту:

грн

грн

4.Розраховуємо дисконтовані інвестиції за кожний рік по кожному з проектів, а також дисконтовані інвестиції з початку існування проекту.

Для проекту А:

тис.грн

Для проекту Б:

тис.грн

5.Розраховуємо чисту теперішню вартість (NPV) по кожному з проектів, а також з початку існування проекту наростаючим підсумком:

NPVА= -921908,8*0,86207 + (58811 - 667589)*0,74316 + 699379*0,64066 + 794749*0,55229 =33183,6 грн.;

NPVВ = -1112648,6*0,86207 + (667589 - 476849,4)*0,74316 + 699379*0,64066 + 778854*0,55229 = 60787,6 грн.

 

Оскільки для обох проектів значення NPV >0, то можна вважати обидва проекти ефективними і розглядати питання про їх подальший аналіз. В зв'язку з тим, що значення NPV для проекту Б більше, ніж для проекту А, то проект Б є ефективнішим за проект А.

6. Розраховуємо індекс рентабельності інвестицій (РІ) для проектів:

Так як для обох проектів значення РІ >1, можна вважати обидва проекти ефективними. В зв'язку з тим, що значення РІ для проекту Б більше, ніж для проекту А, проект Б с ефективнішим за проект А.

7. Визначимо значення внутрішньої норми прибутковості (ІRR)для обох проектів з використанням лінійної інтер- та екстраполяції.

З проведених вище розрахунків нам вже відомо, що при ставці дисконту r = 16% значення NPV > 0. Для визначення значення внутрішньої норми прибутковості (ІRR), спочатку задамось таким значенням ставки дисконту, при якій би значення NPV було б від'ємним, наприклад, задаємось значенням ставки дисконту r=30% і розрахуємо значення коефіцієнта дисконтування при ставці дисконту 30%.

;

;

;

.

Розрахуємо значення NPV для обох проектів:

NPV = Σ CFt /– It / (1 + r) t

NPVА= -921908,8*0,769+ (58811 - 667589)*0,592+ 699379*0,455 + 794749*0,350=-159590 грн.;

NPVВ = -1112648,6*0,769+ (667589 - 476849,4)* 0,592+ 699379*0,64066 + 778854*0,55229 = -151988 грн.

Виходячи з результатів наведених розрахунків при проектній дисконтній ставці r =30% обидва проекти ( А і Б) перестають бути ефективними. З наведених даних розрахунків можна зробити висновок, що значення внутрішньої норми прибутковості (рентабельності) IRR знаходиться в межах від 0,3 >IRR>0,16.

Визначимо значення внутрішньої норми прибутковості (ІRR) для обох проектів.

ІRR= А+ a*(B - a) / (b - a)

ІRRА=16+ 33183,6*(30 – 16)/( 33183,6-(-159590)) = 18,41%

ІRRВ=16+60787,6*(30 – 16)/( 60787,6- (-151988))= 20%

В зв'язку з тим що в вихідних даних не наводиться допустиме значення ціни капіталу при залученні коштів під проекти А і Б, порівняння значень внутрішньої норми прибутковості IRR по цим двом проектам свідчить про перевагу проекту В.

Точність визначення величини внутрішньої норми прибутковості ІRR залежить від інтервалу значень, в яких знаходиться величина ставки дисконту, при якій NPV має додатне значення та величина ставки дисконту, при якій NPV має від'ємне значення.

1. Визначаємо термін окупності ( РР) , використовуючи формулу:

РР= (t0 -1) + Σ I t – Σ CF(tо -1)/ CFtо

РРА= (4 – 1) + (921908,8+ 667589,16 – 588114- 699379) / 794749 = 3,38 року;

РРВ= (4 – 1) + (1112648,6+ 476849,4- 667589- 699379) / 778854 = 3,29 року.

Висновок:В зв'язку з тим що в вихідних даних не наводиться допустиме значення нормативного терміну окупності, порівняння проектів А і В в залежності від терміну окупності ( РР) показує незначну перевагу проекту В над проектом А, оскільки саме для нього термін окупності є дещо нижчим.

Для проведення розрахунків щодо визначення ефективності проектів, що аналізуються можна також використати табличний спосіб. Такі дані відображені в таблиці 3.2

Таблиця 3.2

Розрахунок ефективності проектів, що аналізуються

Показник Проект А Проект Б
Рік існування проекту Рік існування проекту
1. Сума інвестицій, /, тис. грн. 921908,8 667589,16 - - 1112648,6 476849,4 - -
2. Виручка від реалізації, В, тис.грн. - 826538,96 985488,8 - 921908,84 1001383,7 1144438,6
3.Експлуатаційні витрати проекту С, тис. грн. - 238424,7 286109,6 349689,6 - 254319,68 302004,62 365584,54
4. Ставка дисконту, r %
5. Грошові потоки СF, тис. гри                
6. Коефіцієнт дисконтування 0,862069   0,743163   0,640658   0,552291   0,862069   0,743163   0,640658   0,552291  
7 Дисконтовані грошові потоки, РV тис.грн. - 437064,57 448062,75 438932,72 - 496127,44 448062,75 430154,06
8. Дисконтовані інвестиції тис. грн. 794748,99 496127,56 - - 959179,866 354376,93 - -
9. Дисконтований грошовий потік з початку існування проекту, тис. грн. - 437064,57 885127,32 1324060,04 - 496127,44 944190,19 1374344,25
10.Дисконтовані інвестиції з початку існування проекту,тис. грн 794748,99 1290876,55     959179,866 1313556,69    
11.Чиста теперішня вартість проекту NPV тис. грн. -794748,99 -59062,99 448062,75 438932,72 -959179,866 141750,51 448062,75 430154,06
12. Чиста теперішня вартість (NPV) з початку існування проекту тис. грн. -794748,99 -853841,98 -405779,23 73153,49 -959179,866 -817429,36 -369366,61 60787,45
13. Індекс рентабельності інвестицій (РІ) 1,03 1,05
14.Внутрішня норма прибутковості (ІRR), % 12,33 6,67
15. Термін окупності (РР.), років з початку існування проекту 3,38 3,29

 

Отже, провівши порівняльний аналіз проектів А та Б можна зробити наступні висновки:

1. Аналіз ефективності альтернативних проектів А і Б з використанням системи показників, що використовуються для обґрунтування інвестиційних рішень показує певну перевагу проекту Б над проектом А по більшості показників і тому проект Б може бути рекомендований інвесторам, як більш ефективний.

2. Якби проекти А і Б не були взаємовиключними, то інвесторам можна було б рекомендувати до впровадження обидва проекти.

 

 


РОЗДІЛ IV. Планування витрат на проект. Визначення кошторисної вартості будівництва торгового комплексу

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 98; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.014 с.)