Тема: Управління поведінкою персоналу. Ефективність менеджменту персоналу 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Управління поведінкою персоналу. Ефективність менеджменту персоналу 

Питання для обговорення:

- Фактори, які впливають на поведінку людини.

- Управління персоналом при розробці та реалізації проектів.

- Управління персоналом в умовах організаційних змін.

- Управління корпоративною культурою.

- Загальні засади ефективності в економіці та управлінні.

- Витрати на персонал.

- Організаційна ефективність менеджменту персоналу.

- Економічна ефективність менеджменту персоналу.

- Соціальна ефективність менеджменту персоналу.

Для студентів заочної форми навчання практичні заняття № 4, 9 і 10, передбачені для студентів денної та вечірньої форм навчання.


2.5. оргнанізація самостійнї роботи студентів

 

Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною “Менеджмент персоналу” включає такі форми:

- самостійна робота з літературними джерелами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу після відвідування лекцій;

- підготовка до практичних занять (для студентів вечірньої та заочної форм навчання);

- підготовка до виконання модульних завдань (для студентів вечірньої та заочної форм навчання);

- практична підготовка на базах практики або за місцем роботи (для студентів денної та заочної форм навчання);

- виконання обов’язкових та вибіркових завдань, поданих у карті самостійної роботи студента;

- систематика вивченого матеріалу курсу перед іспитом.

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання має виконати кожен студент у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними.

Перелік завдань для самостійної роботи поданий у Карті самостійної роботи студентів, яка включається до “Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, що розміщуються на сайті КНЕУ.

Кожен студент повинен роздрукувати для себе Карту самостійної роботи та на власний розсуд визначитись з вибірковим елементом самостійної роботи, щоб набрати необхідну кількість балів.

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві. Набрані ним бали враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній роботі.


Таблиця 2

2.5.1. Карта самостійної роботи студента

з дисципліни “Менеджмент персоналу”

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
денна ф.н. вечірня ф.н. заочна ф.н.
1. Обов’язкові завдання
1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до розкладу занять Активна участь на практичних заняттях   -     -
1.2.Підготовка до модульних (контрольних) завдань Відповідно до розкладу занять Перевірка результатів виконання модульних (контрольних) завдань - -
Виконання завдань для самостійного опрацювання
1.3. Виконання індивідуальних самостійних завдань за місцем роботи V-XV тиждень Перевірка правильності виконання завдань     -  
1.4. На основі посадової інструкції керівника (професіонала чи фахівця)[1] розробити: а) компетенції, якими повинен володіти кандидат на дану посаду; б) показники, які характеризують результати праці керівника (професіонала чи фахівця) І-VІ тиждень Перевірка якості розроблених матеріалів       -
Бали за обов’язкові види СРС
2. Вибіркові завдання
2.1. Розробити опитувальний лист для проведення інтерв’ю з кандидатом на певну посаду (з урахуванням матеріалів, виконаних за п.1.4) І-VІ тиждень Перевірка якості розроблених матеріалів       -

 


Продовження табл.2

2.2. Провести аналіз рекламних оголошень про вакантні посади працівників певної професійної групи у різних ЗМІ, розробити портрет „ідеального кандидата” І- VІ тиждень Перевірка якості розроблених матеріалів       -
2.3. Провести моніторинг ринку рекрутінгових послуг у певному регіоні. Охарактеризувати види послуг, які пропонують агентства, проаналізувати терміни виконання замовлень і вартість послуг І- VІ тиждень Перевірка якості розроблених матеріалів       -
2.4. Провести моніторинг ринку тренінгових послуг у певному регіоні за різними навчальними програмами. Зіставити зміст, тривалість і вартість навчання[2] І- VІ тиждень Перевірка якості розроблених матеріалів       -
2.5. Провести моніторинг ринку лізингових послуг у галузі управління персоналом в Україні. Описати схеми, за якими здійснюється залучення персоналу на умовах лізингу, проаналізувати вартість послуг та категорії персоналу, які користуються попитом І- VІ тиждень Перевірка якості розроблених матеріалів       -
Разом за вибіркові види СРС -
Разом балів за СРС
3. Семестровий контроль
Підготовка до іспиту До початку екзаменаційної сесії Письмовий іспит
Разом
                   

Перелік індивідуальних завдань

Індивідуальні самостійні завдання для виконання на базі практики або за місцем роботидля студентів денної та заочної форм навчання (п.1.3 табл.2)

 

Завдання № 1

Дати коротку загальну характеристику організації:

- повна назва організації;

- галузева належність;

- форма власності;

- основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги;

- загальна чисельність персоналу (включаючи чисельність працівників територіально відокремлених частин: філій, відділень, цехів, інститутів тощо);

- показники обсягів діяльності за минулий звітний рік: товарна продукція, обсяги продажу, вартість наданих замовникам послуг, вартість виконаних науково-дослідних робіт тощо.

Для характеристики чисельності персоналу та обсягів основної діяльності використати табличні форми та доповнити їх відповідним коментарем.

Завдання № 2

Варіант 1

1.1. Описати чинний порядок і методи планування поточних і перспективних потреб у персоналі різних категорій і професійних груп. Хто в організації за це відповідає, яка використовується інформація, звідки вона береться? Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення процедури планування потреби у персоналі в організації.

1.2. З’ясувати, якими методами, засобами забезпечується диференціація індивідуальних трудових доходів (заробітної плати) в організації, навести конкретні приклади для ілюстрації різного рівня заробітної плати з відповідним коментарем. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо підвищення об’єктивності диференціації індивідуальних трудових доходів.

 

Варіант 2

2.1. Вивчити і описати планування і організацію розвитку персоналу (професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка, стажування тощо), проілюструвати це кількісними показниками. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення розвитку персоналу в організації.

2.2. Вивчити та описати сучасні методи мотивації персоналу, які застосовуються в організації. Виявити недоліки та розробити пропозиції щодо їх вдосконалення.

Варіант 3

3.1. Вивчити і описати методи професійного підбору різних категорій персоналу, які застосовуються в організації, оцінити їх ефективність. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення професійного підбору персоналу в організації.

3.2. Описати, якими методами, засобами регулюється використання робочого часу в організації, включити до звіту фактичний баланс використання робочого часу за минулий звітний рік. Виявити недоліки у регулюванні робочого часу та розробити рекомендації щодо підвищення ефективності його використання.

 

Варіант 4

4.1. Вивчити і описати порядок, форми, методи визначення посадових обов’язків, завдань, відповідальності на прикладі конкретних структурних підрозділів і посадових осіб. Навести зразки документів. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення регламентації праці в організації.

4.2. Розрахувати за фактичними даними та проаналізувати показники обороту, плинності та стабільності персоналу. Дати рекомендації щодо закріплення персоналу в організації.

 

Варіант 5

5.1. Проаналізувати чинну систему оцінювання різних категорій персоналу: періодичність, методи, процедуру. Зробити висновки щодо її об’єктивності. Навести конкретні приклади. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення організації оцінювання персоналу.

5.2. З’ясувати, чи є в організації кадровий резерв на заміщення ключових посад, як він формується; чи практикується планування трудової (ділової, службової) кар’єри. Заповнити таблицю 3. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення формування і організації роботи з кадровим резервом та планування кар’єри.

Таблиця 3

Кадровий резерв організації на заміщення ключових посад

 

    № за п.     Посада, на яку формується резерв Особа, яка працює на посаді Особа, яка зарахована до кадрового резерву
прізвище, ім’я, по батькові рік народження освіта, коли і що закінчив, спеціальність стаж роботи на посаді прізвище, ім’я, по батькові дата, з якої перебуває у кадровому резерві рік народження освіта, коли і що закінчив, спеціальність посада, яку займає, місце роботи стаж роботи на посаді
1. 2. …                      

Примітка. За наявності наукового ступеня або вченого звання дані заносяться до стовпців 5 і 10.


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 113; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.007 с.)