ТОП 10:

За навчальною дисципліною «Договірне право»Узагальнений об’єкт спеціальності Класи професійних завдань Компетенції фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Правоустановча, правотворча, правозастосовча, контрольно-наглядова, правоохоронна та правозахисна діяльність, правоосвітня діяльність, науково-дослідна діяльність у сфері права 1.1. Консультативно-правові завдання Здатності: - здійснювати інформаційно-довідкову роботу із законодавства за допомогою сучасних інформаційних технологій; - здійснювати правове забезпечення господарської діяльності підприємства, установи, організації; - брати участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, давати правову оцінку їх проектам; - брати участь у проведення переддоговірних переговорів та вирішення супереч, пов’язаних у укладанням договорів; - аналізувати матеріали, що надходять від правоохоронних і контролюючих органів та на їх основі розробляти пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності підприємства, установи, організації; - аналізувати практику укладання та виконання договорів (контрактів); - вносити керівнику підприємства пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності; - консультувати виборні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їхніх повноважень; - надавати консультації з правових питань працівникам підприємства, установи, організації; - організовувати і проводити заходи щодо підвищення рівня правових знань працівників.
1.1.1. Правове супроводження діяльності юридичної особи
1.1.2. Надання правових послуг Здатності: - планувати та проводити зустрічі, опитування з метою з’ясування сутності правової проблеми; - аналізувати, діагностувати практичну ситуацію, давати їй адекватну юридичну оцінку та формувати концепцію її юридично коректного вирішення; - розробляти різноманітні проекти договорів, що забезпечують господарську діяльність клієнтів; - консультувати органи управління юридичної особи щодо можливих договірних форм здійснення господарської діяльності; - застосовувати різноманітні засоби узгодження позицій сторін та досягнення між ними згоди; - здійснювати роботу з вирішення правових конфліктів зі «складними» контрагентами; - надавати усні і письмові довідки щодо законодавства; - складати проекти договорів та інших правочинів, що стосуються договірної діяльності юридичної особи;
1.2. Організаційно-правові завдання: Здатності: - знаходити прогалини в нормативно-правовому регулюванні та визначати шляхи їх усунення; - визначати необхідний рівень правового регулювання конкретного виду суспільних відносин; - готувати проект нормативно-правового акта: - здійснювати впорядкування (систематизацію) нормативно-правового матеріалу.  
1.2.1. Нормотворчі
1.2.2. Управлінські Здатності: - здійснювати методичне керівництво правовою роботою підприємства, установи, організації, органу державної влади чи місцевого самоврядування; - забезпечувати та контролювати правильне застосування законодавства на підприємстві, в установі, організації, органі державної влади чи місцевого самоврядування; - координувати роботу та брати безпосередню участь у підготовці індивідуальних правових та локальних нормативних актів підприємства, установи, організації, органу державної влади чи місцевого самоврядування; - оцінювати правову документацію підприємства, установи, організації, органу державної влади чи місцевого самоврядування (у тому числі: локальні нормативні акти, проекти договорів, наказів, розпоряджень тощо) щодо її відповідності законодавству; - контролювати відповідність законодавству актів керівників структурних підрозділів підприємства, установи, організації, органу державної влади чи місцевого самоврядування; - узагальнювати практику застосування законодавства на підприємстві, в установі, організації, органу державної влади чи місцевого самоврядування та - вносити подання для керівництва щодо удосконалення юридичного супроводження відповідного виду діяльності в межах, визначених законом; - організовувати і проводити науково-практичні та інші семінари, інші заняття з правових питань з працівниками; - забезпечувати правильне застосування на підприємстві, в установі, організації законодавства про охорону навколишнього природного середовища; - визначати перспективні потреби підприємства, установи, організації в правовому обслуговуванні та забезпеченні юридичними кадрами; - організовувати підвищення кваліфікації працівників юридичної служби підприємства, установи, організації, органу державної влади чи місцевого самоврядування (у співпраці з органами юстиції); - визначати критерії правової оцінки діяльності суб’єктів права; - контролювати дотримання суб’єктами господарювання та іншими учасниками правовідносин вимог законодавства.
1.3. Правоохоронні Здатності: - здійснювати нагляд за додержанням законів суб’єктами господарювання, іншими юридичними особами, державними органами; - проводити особистий прийом громадян, розглядати заяви і скарги щодо порушення їхніх прав та законних інтересів; - виявляти і правильно кваліфікувати факти правопорушень; - визначати адекватну міру відповідальності (покарання) осіб, винних у вчиненні адміністративних та дисциплінарних проступків.
1.4. Правозахисні Здатності: - застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, а саме: - представляти та захищати інтереси фізичних та юридичних осіб за їх дорученням в суді, інших державних органах, установах, інших організаціях; - подавати скарги, письмові заяви про захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, усно доповідати їх на прийомі у посадових осіб; бути присутніми та давати пояснення при їх розгляді на засіданнях колегіальних органів; - виступати у якості захисника, представника фізичної або юридичної особи в судовому процесі; - збирати та кваліфіковано оцінювати факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справах; - заявляти клопотання та давати пояснення з метою захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб в судовому процесі; - готувати промови та публічно виступати в судових та інших інстанціях з метою захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб; - обирати та правильно застосовувати адекватні засоби захисту й поновлення порушених прав фізичних та юридичних осіб.
1.5. Експертно-аналітичні завдання Здатності: - здійснювати правову експертизу положень договорів організації; здійснювати правову експертизу локальних актів; - аналізувати правові норми, інститути, правові явища, виявляти прогалини й колізії в законодавстві та праві; - тлумачити зміст та оцінювати юридичні конструкції та норми і прогнозувати їх вплив на правовідносини; - здійснювати аналіз та узагальнення правозастосовчої практики; - проводити порівняльний аналіз правових норм та інститутів, інших елементів правової системи; - оцінювати зміст правових норм на предмет їх відповідності Конституції України та законам України; - оцінювати зміст юридичних документів практичного спрямування на предмет їх відповідності вимогам законодавства; - формулювати експертні висновки та оформляти їх відповідно до стандартних вимог та практики складання ділової документації; проводити аналітичні огляди змін до законодавства та інших нововведень у сфері правотворчої діяльності;
1.6. Науково-дослідні завдання Здатності: - визначати актуальну, теоретично та практично значущу тематику наукового пошуку; - формулювати та вирішувати завдання науково-дослідницького характеру; - з’ясувати методологічну основу та специфіку методів, які використовуються в юриспруденції; - обирати необхідні й ефективні методи наукового дослідження; - вести бібліографічний пошук із залученням сучасних інформаційних технологій; - досліджувати правову природу суспільних явищ і процесів; аналізувати й узагальнювати положення правової науки, формулювати власну наукову позицію; - опрацьовувати одержані результати наукових пошуків, аналізувати їх, осмислювати з урахуванням здобутків сучасної юридичної науки; - представляти результати проведеної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових праць та оформляти їх відповідно до встановлених стандартних вимог із використанням сучасних засобів редагування та друку.
1.7. Правоосвітні і правовиховні завдання Здатності: - здійснювати навчальний процес в освітньому закладі з орієнтацією на завдання навчання, виховання, розвитку особистості (студента, слухача, учня) з метою формування індивідуальної правосвідомості і правової поведінки, яка ґрунтується на зв’язках правових цінностей та моральних переконань; - організовувати і проводити навчальні заняття в класах, групах студентів, слухачів, проводити індивідуально-консультативну роботу, запроваджувати активні та інтерактивні методики навчання; - мотивувати розвиток позаурочної (самостійної) діяльності (студентів, слухачів, учнів) з урахуванням психолого-педагогічних вимог, що ставляться до освіти та навчання; - розробляти навчальні програми та інші навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу з юридичних дисциплін; - виконувати методичну роботу у складі методичних груп (рад, об’єднань тощо); - брати участь у розробці навчально-методичних посібників, підручників інших навчальних видань з правових дисциплін; - модифікувати існуючі та розробляти і впроваджувати новітні технології подачі юридичного знання; - формулювати та вирішувати завдання, що виникають у процесі науково-педагогічної діяльності, які вимагають поглиблених професійних знань; - застосовувати юридичні знання для врегулювання правовідносин у сфері освіти.
1.7.1. Науково-педагогічні
1.7.2. Правопросвітницькі Здатності: - з’ясувати значення правової культури особистості і суспільства в цілому; - виявляти проблеми та визначати напрями удосконалення правової освіти населення; - розробляти методологічну базу для реалізації різноманітних напрямів і форм правоосвітньої діяльності; - організовувати професійні заходи з правороз’яснювальної роботи із залученням різноманітних закладів, установ, професійних та інших об’єднань, громадськості (навчально-методичні та науково-практичні семінари, конференції, практикуми, круглі столи тощо); - методично забезпечувати та організовувати заходи з популяризації правових знань серед молоді: конкурси, олімпіади, вікторини тощо на краще володіння правовими знаннями; - використовувати сучасні інформаційні технології у правоосвітній діяльності; - готувати для оприлюднення в ЗМІ матеріалів, спрямованих на поширення серед населення знань про право і державу; - використовувати фахові знання та спрямовувати щоденну діяльність на формування у сфері юридичної професії та суспільстві в цілому поваги до права, гуманістичних правових ідей та подолання правового нігілізму.

II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Назва теми Кількість годин (144 год., 4,0 кред.) (216 год, 6, 0 кред.)
Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
Лекції С (П, Л) ІКР СРС Лекції С (П, Л) ІКР СРС Лекції С (П, Л) 1КР СРС
1. Договір та його значення. Регулювання договірних відносин - - -
2. Укладення договору. Договірні умови -
3. Виконання та припинення договірних зобов’язань - - -
4. Забезпечення виконання договірних зобов’язань    
5. Правові наслідки порушення умов договору
6.Договори про перехід права власності на майно
7. Договори про передачу права володіння і користування майном -
8. Договори підряду -
9. Договори з надання послуг -
10. Договори перевезення та інші транспортні зобов’язання -
11. Договори з надання фінансових послуг -
12. Розрахункові зобов’язання -
13. Договори у сфері інтелектуальної власності -
14. Установчі договори та договори про спільну діяльність -
Разом годин
                                                 

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

РОЗДІЛ 1. Загальні положення договірного права

Модуль 1Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.005 с.)