Інформація для формування облікової політики ПАТ «Сигма» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформація для формування облікової політики ПАТ «Сигма»1. Межа суттєвості для складання фінансової звітності встановлена в розмірі 0,1 тис.грн.

2. Для класифікації статей балансу керуються встановленою технологією виробництва та затвердженою технологічною документацією з тривалістю операційного циклу 12 місяців.

3. Оцінка довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу, за якими інвестор має суттєвий вплив, але не здійснює контроль, проводиться за методом участі в капіталі.

4. Величина резерву сумнівних боргів визначається на основі класифікації дебіторської заборгованості.

5. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Ліквідаційна вартість основних засобів не встановлюється та з метою нарахування амортизації береться рівною 0. вартісна ознака предметів, що входять до складу малоцінних необоротних активів 500 гривень. Амортизація таких активів нараховується в першому місяці використання таких об’єктів в розмірі 50% його вартості, яка амортизується, а решта 50% вартості нараховується в місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом. Амортизація всіх інших необоротних матеріальних активів нараховується за виробничим методом.

6. Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосування прямолінійного методу.

7. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається їх найменування. Аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей організовується таким чином за підрозділами: у бухгалтерії – у кількісному-сумовому виразі; на складах – у кількісному вимірі. При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ФІФО. Сума транспортно-заготівельних витрат узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів.

8. Перелік створюваних забезпечень зобов’язань затверджений відповідно до дод.1. Форми та системи оплати праці застосовуються згідно з умовами, передбаченими колективним договором.

9. Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснюється шляхом вивчення результатів виконаної роботи; при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді після оформлення акта виконаних робіт (наданих послуг). Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) затверджені відповідно до дод.2. Перелік, склад та порядок розподілу змінних і постійних загальновиробничих витрат затверджені відповідно до дод.3. Метод обліку витрат на виробництво та калькулювання виробничої собівартості продукції встановлений позамовний. Нормативна потужність цехів установлена відповідно до дод.4.

10. Порядок розподілу чистого прибутку затверджений відповідно до дод.5.

11. для реєстрації фактів господарського життя та відображення їх в обліку застосовуються регістри бухгалтерського обліку, рекомендовані наказом Міністерства фінансів України. Відповідальність за рівень відповідності облікових регістрів, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них покладена на головного бухгалтера.

12. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією, ґяку очолює головний бухгалтер. Він може мати заступників, кількість яких визначається штатним розписом. Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розписом і затверджується окремим наказом директора.

13. Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються організації та здійснення бухгалтерського обліку, є обов’язковими до виконання всіма структурними підрозділами і всіма працівниками. Головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він проставляє на первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах згідно з переліком, наведеним у дод.6. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед директором, призначеним на відповідну посаду власниками. За відсутності головного бухгалтера обов’язки та відповідальність покладають на його першого заступника. У разі відсутності з поважних причин і головного бухгалтера, і його першого заступника – на іншого працівника бухгалтерії, згідно з окремим письмовим розпорядженням директора. Відповідальність інших працівників бухгалтерії регулюється посадовими інструкціями, які затверджуються директором.

14. Перелік посадових осіб, які наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій, затверджений відповідно до дод.7. Зразки підписів відповідальних осіб за переліком затверджуються окремим наказом директора та доводяться до відповідних структурних підрозділів. Перелічені в дод.7 особи наділяються правами та несуть відповідальність за відповідність проведених операцій чинному законодавству та статуту згідно з посадовими інструкціями.

15. Перелік посадових осіб, яким дозволено отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності, затверджений відповідно до дод.8. Зразки підписів відповідних посадових осіб згідно з переліком затверджуються окремим наказом директора та доводяться до відповідних структурних підрозділів. Перелічені в дод.8 особи наділяються правами та несуть усю повноту відповідальності за відповідність здійснених операцій законодавчими актами України.

16. Перелік посадових осіб, які складають фінансову, податкову, статистичну та спеціальну звітність, затверджений відповідно до дод.9. Посадові особі, які включені до переліку, наведеного в дод.9 до наказу, зобов’язані підписувати відповідні звіти. На вказаних у дод.9 осіб покладена відповідальність за якість підготовки та своєчасність подання такої звітності.

17. Правила та графік документообігу затверджені відповідно до дод.10. Відповідальність за приймання документації на тимчасове зберігання до архіву, за зберігання документації в архіві та здачу відповідної документації до державного архіву покладена на головного бухгалтера. Видача документації в тимчасове користування посадовим особам здійснюється за письмовим дозволом головного бухгалтера. Особам, які не є працівниками підприємства, - з письмового дозволу директора.

18. Методологічні принципи оподаткування прибутку підприємства.

19. Загальна відповідальність за ведення податкового обліку покладена на заступника головного бухгалтера з питань оподаткування. За окремими працівниками бухгалтерії закріплені конкретні ділянки податкового обліку. Виписування податкових накладних і ведення Реєстру отриманих і видних податкових накладних доручено бухгалтеру. Ведення підрахунку доходів і витрат здійснюється за рахунками обліку фіскальних відхилень у форматі діючої звітності про прибуток підприємства.

20. Відповідальність за допущення несанкціонованого доступу до облікової інформації покладена на головного бухгалтера.

21. Перелік первинних документів, які застосовуються у практичній діяльності та офіційно затверджені відповідними державними органами, затверджений відповідно до дод.11.

Форми первинних документів (зведених облікових документів), які застосовуються у практичній діяльності, але не затверджені відповідними державними органами, затверджені відповідно до дод.12, в т.ч. форми первинних документів і зведених облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку, що складаються на дільницях з автоматизованим обліком.

Графік документообігу повинен містити всі документи в т.ч. розроблені та застосовані підприємством.

До бланків суворої звітності відноситься перелік документів, наведених у дод.13. Для ведення обліку руху бланків суворої звітності, видачі (здачі невикористаних) бланків відповідним посадовим особам, приймання звітності за виданими бланками суворого обліку та їх передачі на постійне зберігання до архіву призначається бухгалтер. Перелік посадових осіб, які використовують бланки суворої звітності у своїй роботі, затверджений у дод.14.

Затверджено право підпису доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, укладання угод:

директор – перший підпис;

головний інженер – перший підпис;

головний бухгалтер – другий підпис;

заступник головного бухгалтера – другий підпис.

Установлено місце зберігання (архів) первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, виготовлених на всіх видах носіїв інформації (дискети, ком пакт-диски). Строки зберігання визначені в додатках. Доступ сторонніх осіб до такого приміщення (архіву) без спеціального на те дозволу заборонений.

22. Дні видачі готівки з каси підприємства: заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат – 9-го та 24-го числа кожного місяця.

Застосовуються передбаченні чинними нормативними актами граничні норми добових на службові відрядження, гранична величина розрахунків готівкою, строки звітування та витрачання коштів тощо.

23. Відповідальність за організацію робіт з ведення обліку, зберігання та видачі трудових книжок і виконавчих листів покладена на менеджера з кадрів.

24. Інвентаризація активів і зобов’язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку та розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період (рік), проводиться перед складання річної фінансової звітності, орієнтовно з 1 по 25 грудня. Точний час і порядок її проведення, відповідальні особи визначаються окремим наказом директора.

У всіх інших випадках установлені об’єкти та періодичність проведення інвентаризації:

незавершеного виробництва – щомісячно на 1-ше число місяця, наступного за звітним;

виробничих запасів, малоцінних швидкозношуваних предметів, готової продукції на складах – щоквартально на 1-ше число місяця, натпного за кварталом, що минув;

бланків суворого обліку - щоквартально;

грошових коштів в касі – щомісячно;

основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів – щорічно станом на 1 грудня;

розрахунків з постачальниками та покупцями – щорічно станом на 1 січня року, наступного за звітним ( з урахуванням щоквартальної звірки розрахунків);

у випадку зміни матеріально-відповідальних осіб або виявлення розкрадань (нестач) – відповідно в момент зміни або факту виявлення розкрадання (нестачі).

Для проведення інвентаризації затверджена постійно діюча інвентаризаційна комісія у складі: головний інженер – голова комісії; головний бухгалтер, менеджер з продажу, менеджер виробничо-технічного відділу – члени комісії.

Додатково на постійно діючу інвентаризаційну комісію покладені завдання: визначення ефективності застосовуваних принципів, методів і процедур облікової політики; проведення робіт щодо оцінки активів і зобов’язань; розробка та затвердження пропозицій щодо їх зміни на наступний звітний рік.

Для проведення раптової інвентаризації каси створено комісію у складі: заступник головного бухгалтера – голова комісії; бухгалтер – член комісії.

25. На підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій затверджений робочий план рахунків (дод.15).

Для узагальнення інформації про витрати використовуються рахунки класу 8 «Витрати з елементами» та 9 «Витрати діяльності».

26. Загальний контроль за виконанням наказу про облікову політику покладений на директора. Зі змістом наказу про облікову політику ознайомлені (під розписку) усі посадові особи, причетні до його виконання.

Перелік додатків до наказу про обліку політику підприємства наступний:

1. Перелік створюваних забезпечень зобов’язань.

2. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

3. Перелік, склад та порядок розподілу змінних і постійних загальновиробничих витрат.

4. Нормальна потужність цехів.

5. Порядок розподілу чистого прибутку.

6. Перелік первинних документів, зведених бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку, які підтверджуються головним бухгалтером.

7. Перелік осіб, які наділяються правом видачі дозволу на проведення господарських операцій.

8. Перелік посадових осіб, які наділяються правом отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності.

9. Перелік посадових осіб, які складають звітність.

10. Графік документообігу.

11. Перелік первинних документів, які застосовуються у практичній діяльності та офіційно затверджені відповідними державними документами.

12. Перелік первинних документів, які застосовуються у практичній діяльності, форми яких затверджуються наказом директора.

13. Перелік бланків суворої звітності, які використовують у практичній діяльності.

14. Перелік посадових осіб, які використовують бланки суворої звітності у своїй роботі.

15. Робочий план рахунків.

Додаток В

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 98; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.009 с.)