Міжнародний досвід реалізації програм підвищення конкуренто-спроможності. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міжнародний досвід реалізації програм підвищення конкуренто-спроможності.Прикладом галузевих програм з держав близького зарубіжжя є Комплексна міжвідомча програма підвищення якості продукції оборонного комплексу Російської Федерації, представлена нижче.

Мета програми – вирішити проблему забезпечення якості продукції ОПК шляхом різкого скорочення втрат часу і засобів в процесах розробки, виробництва і експлуатації продукції ОПК.

Правове забезпечення якості продукції передбачає формування погоджених пропозицій, і ставить за мету вдосконалення правового регулювання відповідальності і відносин при забезпеченні якості продукції ОПК з врахуванням особливостей її функціонування, а також узгодження положень існуючих законодавчих актів.

Нормативне забезпечення якості продукції ОПК.

В зв’язку з цим в програмі передбачено розробка і впровадження: комплекс національних стандартів і стандартів організацій в області забезпечення якості оборонної продукції в процесі її розробки, виробництва і експлуатації; програми переведення діючих державних і галузевих стандартів в національні і стандарти організацій; програми розробки і впровадження технічних регламентів в сфері виробництва і експлуатації оборонної продукції.

Технічне переозброєння підприємств ОПК: модернізація діючого обладнання (за браком коштів на закупівлю нового); розробка і промислова апробація інноваційних технологій і обладнання, що забезпечують підвищення якості спеціальних виробів машинобудування.

Забезпечення можливості контролю: комплекс робіт по створенню, промислової апробації і тиражуванню вітчизняного контрольно-вимірюваного обладнання.

Кадрове забезпечення: комплекс модульно-навчальних програм для персоналу різного рівня, що прямо чи опосередковано пов’язані з процесами забезпечення якості; створення і забезпечення ефективного функціонування системи багаторівневого навчання; навчання студентів вищих навчальних закладів в області комп’ютерного менеджменту якості та ІПІ-технологій; перепідготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств ОПК в області комп’ю-терного менеджменту якості та ІПІ-технологій; комп’ютерного дистан-ційного навчання спеціалістів підп-риємств ОПК в області комп’ютерного менеджменту якості та ІПІ-технологій.

Таким чином, задачею комплексної міжвідомчої програми підвищення якості продукції ОПК є розробка і впровадження в оборонній промисловості комплексу відповідного нормативно-правового, науково-методичного, технологічного і програмно-технічного забезпечення, що дозволить різко скоротити втрати в процесах розробки, виробництва і експлуатації продукції.

 

 

 

Аспекти забезпечення конкуренто-спроможності підприємства. 35

Базове визначення сутності поняття “управління конкурентоспроможністю підприємства”. Мета управління конкуре-нтоспроможністю підприємства. 38

Види та джерела формування конку-рентних переваг. 31

Вітчизняний підхід до забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. 59

Властивості конкурентних переваг. Життєвий цикл конкурентної переваги. 27

Державне регулювання конкуренції як “шостий” чинник конкурентного середовища. Основні елементи державної політики регулювання конкуренції в Україні. 13

Еволюція поглядів на конкуренцію та засоби управління конкуренто-спроможністю підприємства. 10

Етапи процесу управління конкуренто-спроможністю. Підвищення конкуренто-спроможності підприємства на основі процесного підходу. 40

Етапи розробки програми підвищення конкурентоспроможності. Реалізація програми підвищення конкурентоспро-можності та моніторинг її ходу. 56

Закони та підзаконні акти, що регулюють конкурентні відносини в Україні. 14

Зовнішні та внутрішні передумови, що визначають необхідність розробки програм підвищення конкуренто-спроможності. 55

Класифікація методів оцінки конкуренто-спроможності підприємства. 37

Класифікація методів оцінки конкуренто-спроможності товарів. 44

Класифікація об’єктів, що характе-ризуються такою властивістю, як конкурентоспроможність. 9

Ключові положення теорії ринку, теорії конкуренції та конкурентних переваг, концепції стратегічного управління, сучасної управлінської парадигми як наукові основи та найважливіші складові методології курсу. 4

Ключові чинники успіху: поняття та класифікація. 23

Конкурентна вада як прояв конкурентної відмінності. 28

Конкурентна відмінність як основа ринкового успіху підприємства. 22

Конкурентна перевага як втілення конкурентної відмінності підприємства. 26

Конкурентний контекст та конкурентне середовище. 11

Конкурентоспроможність продукції та послуг як основа формування конку-рентоспроможності підприємства. 41

Конкурентоспроможність суб’єкта конку-ренції та її основні ознаки. 6

Конкуренція, її сутність та ознаки. Ринок як спільнота конкуруючих компаній. 1

Концепція „Ланцюгу створення вартості” та її застосування при формуванні конкурентних переваг. 29

Концепція „Стратегічних зон господа-рювання” та її застосування при реалізації конкурентних переваг. 30

Концепція розробки та основні елементи програми підвищення конкуренто-спроможності. 54

Критерії конкурентоспроможності това-рів. Чинники, що визначають конкуре-нтоспроможність товару на ринку. 42

Методика побудови та інтерпретації карти стратегічних груп. 21

Методика побудови та інтерпретації конкурентної карти ринку. 20

Методики та показники оцінки інтенсивності конкуренції. 17

Міжнародний досвід реалізації програм підвищення конкурентоспроможності. 60

Моделі ринкової поведінки підприємства. 7

Оптимізація співвідношення ціни, якості та обслуговування як основна мета управління конкурентоспроможністю товару. 45

Основні підходи до управління конкурентоспроможністю товару. 46

Понятійно-категоріальний апарат курсу: ринкова економічна система, ринок, конкуренція, фірма, компанія, підпри-ємство, конкурентний контекст, конку-рентна відмінність, конкурентна перевага, конкурентна стратегія, конкуренто-спроможність. 2

Принципи та загальний порядок оцінки конкурентоспроможності підприємства. 36

Принципи та загальний порядок оцінки конкурентоспроможності товарів. 43

Принципи та основні етапи процесу розробки стратегії конкуренції. 53

Програми підвищення конкуренто-спроможності галузі та країни. 58

Програми підвищення продуктивності та якості як складові програм підвищення конкурентоспроможності підприємства. 57

Продуктивність, якість, гнучкість та інновації як специфічні стадії еволюції джерел формування конкурентних переваг протягом ХХ ст. 32

Рушійні сили ринку та причини змін умов конкуренції. 15

Система управління конкуренто-спроможністю підприємства: основні елементи та їх взаємозв’язок, органі-заційна побудова. 39

Системний та процесний підходи як методологічна база управління конкуре-нтоспроможністю підприємства. 3

Склад та структура конкурентного сере-довища підприємства. Модель “п’яти сил конкуренції” М.Портера та її елементи. 12

Складові конкурентної стратегії підпри-ємства. 49

Стратегія забезпечення конкуренто-спроможності як комплексна стратегія. 51

Стратегія конкурентної поведінки підпри-ємства. 52

Стратегія надбання конкурентної пере-ваги (загальні стратегії конкуренції). 50

Структура та підсистеми управління конкурентоспроможністю продукції (послуг). Основні шляхи забезпечення конкурентоспроможності продукції. 47

Ступінь задоволення споживача як головна детермінанта успіху в конку-рентній боротьбі. 25

Сутність поняття “галузь”; необхідність та структура аналізу галузі. 18

Сутність поняття “конкурент”; визначення та типологія конкурентів. Інформаційне забезпечення та структура аналізу діяльності конкурентів. 19

Сутність поняття “конкурентна страте-гія”. Співвідношення та взаємозв’язок конкурентної стратегії з іншими стратегіями організації. 48

Сутність поняття “конкурентоспро-можність підприємства”. 33

Сутність та види економічної конку-ренції. Об’єкт, суб’єкт та предмет економічної конкуренції. 5

Сутність та співвідношення понять “ринкові чинники успіху”, “ключові компетенції”, “конкурентні переваги”. 24

Типи ринкових структур та властивий їм характер конкурентних відносин. 8

Чинники, що визначають рівень конку-рентоспроможності підприємства на внутрішніх та зовнішніх ринках. 34

Чинники, що впливають на силу конкурентної боротьби. 16

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 133; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.24.9 (0.015 с.)