Тема 16. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 16. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства16.1. Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства. Фінансова діяльність, її роль і місце в управлінні підприємствами різних сфер бізнесу. Завдання та основні обов’язки фінансових служб підприємства. Методи фінансування діяльності. Планування фінансової діяльності підприємства. Складання фінансового плану підприємства (організації).

16.2. Прибуток суб’єкта господарювання: сутнісно-видова характеристика, процес формування та використання. Первинні фінансові результати.Поняття, функції та види прибутку. Нормативний порядок визначення прибутку: бухгалтерський та податковий способи. Оподаткування прибутку суб’єктів господарювання в Україні. Розподіл і використання прибутку підприємства. Дивідендна політика компанії: сутність, типи, кількісні показники оцінки.

16.3. Методичні основи аналізу фінансово-майнового стану та ефективності діяльності підприємства. Зміст та інформаційна база аналізу. Інформаційна база діагностики. Напрямки діагностики фінансово-майнового стану та ефективності діяльності підприємства: аналіз майнового стану, фінансової стійкості, ліквідності, ділової активності та прибутковості.

16.4. Інтегральна ефективність та конкурентоспроможність підприємства. Поняття, види та показники ефективності підприємства. Оцінка вартості підприємства. Стратегічна оцінка ефективності. Конкурентоспроможність фірми та її оцінка. Чинники та резерви підвищення ефективності.

 

Тема 17. Розвиток підприємств: сучасні моделі, Трансформація і реструктуризація

17.1. Сутнісна характеристика, роль та теорії розвитку підприємств. Основні теорії організаційного розвитку. Класифікація процесів розвитку за різними ознаками. Основні концепції розвитку підприємств. Складові методології управління розвитком підприємства.

17.2. Трансформація підприємств. Сутність, принципи та основні концепції трансформації підприємств. Вартісно-орієнтоване управління. Реінжиніринг бізнес-процесів. Система 20 ключів.

17.3. Реструктуризація: суть, форми, види та методи реалізації. Сутність та індикаторинеобхідності проведення реструктуризації. Оперативні і стратегічна реструктуризація. Санаційно-відновна, адаптаційно-прогресивна та випереджуюча реструктуризація. Дії, що здійснюються при реалізації окремих форм та видів реструктуризації. Етапи і принципова модель реструктуризації. Бізнес-план реструктуризації.

 

ТЕМА 18. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА АНТИКРИЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

18.1. Економічна безпека підприємства: сутність і передумови формування.Основні підходи до дослідження економічної безпеки підприємства: інформаційний підхід, зовнішній підхід, ресурсно-функціональний підхід. Функціональні цілі управління економічною безпекою підприємства. Система безпеки підприємства та її основні складові: фінансова, інтелектуально-кадрова, техніко-технологічна, політико-правова, інформаційна, екологічна, силова.

18.2. Методичні підходи до конструювання аналітичних показників оцінки рівня економічної безпеки підприємства.Критерій економічної безпеки підприємства. Підходи до вибору критерію: індикаторний підхід, ресурсний підхід, програмно-цільовий підхід, міжфункціональний підхід. Сукупний критерій економічної безпеки сучасних підприємств. Система індикаторів оцінки рівня економічної безпеки: виробничі індикатори, фінансові індикатори, соціально-трудові індикатори, організаційно-структурні індикатори, маркетингові індикатори, інноваційно-інвестиційні індикатори. Класифікація й оцінка економічної безпеки підприємства.

18.3. Управління економічною безпекою підприємства.Забезпечення економічної безпеки підприємства. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства. Універсальні способи вирішення бізнес-проблем: absolution «стриманість», resolution «часткове вирішення», solution «оптимальне рішення в даних умовах», dissolution «розчинення проблеми». Методи мінімізації втрат від реалізації загроз економічній безпеці в діяльності підприємства. Фіктивне підприємництво та критерії «фіктивності». Види фіктивних фірм: «чорна», «сіра», «світла». Служба безпеки фірми (підприємства, організації).

18.4. Банкрутство та антикризова діяльність.Антикризова діяльність підприємства: сутність та складові. Поняття банкрутства підприємства. Причини банкрутства підприємств. Зовнішні і внутрішні фактори банкрутства. Класифікація різновидів банкрутства. Можливі симптоми банкрутства підприємств. Основні етапи порушення справи про банкрутство підприємства. Інтегральні моделі оцінки ймовірності банкрутства. Поняття «упорядкованої» та «примусової» ліквідації підприємств.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Тема 1. Теорії підприємств та основи підприємництва (1 година)

Перелік формованих на занятті компетенцій

§ Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

§ Знання особливостей та тенденцій сучасного розвитку економічної системи

§ Базові загальні знання у сфері підприємництва.

§ Ініціативність та дух підприємництва.

§ Моральність підприємництва та етичні зобов’язання.

§ Здатність аналізувати основні поняття та категорії економіки підприємства на основі системного розуміння та взаємозв’язків із суміжними дисциплінами

 

Зріз теми:

1. Підприємство як економічний суб’єкт і первинна ланка національної економічної системи.

2. Напрями діяльності та функціональні моделі підприємств.

3. Підприємництво як сучасна форма господарювання.

4. Принципи здійснення, форми і моделі підприємницької діяльності.

5. Типи професійної підприємницької діяльності та їх особливості.

6. Мале підприємництво в ринковій економіці.

 

Навчальні завдання

Семінар-дискусія: питання для дискусій подані нижче.

Тестові завдання. Економіка підприємства: навч.-метод. Посіб. для сам. вивч. Дисц. / [Г.О. Швиданенко, Н.П. Гончарова , О.Г. Мендрул та ін..]; за ред. Г.О. Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 33-37.

Ситуації для опрацювання на семінарському занятті: № 11.1, №11.2. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і ситуацій: Навч.посіб./ С.Ф.Покропивний, Г.О.Швиданенко, О.С.Федонін та н.. – Вид. 2-ге, перероб. Та доп. –К.:КНЕУ, 2005.-323 с.

Питання для дискусій

1. В чому полягають задачі економіки підприємства в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки?

2. Пропозиції щодо формулювання предмета дослідження економіки підприємства в науковій літературі.

3. Що означає для бізнесу доцільність, цілісність, суперечливість, активність?

4. Яку наукову ціль переслідує системно орієнтоване спрямування теорії економіки підприємства?

5. Природа як обмежене благо: економіка підприємства, яка враховує значущість екологічних проблем.

6. Чи є відмінності у функціях менеджера і підприємця?

7. У яких сферах найбільш розвинене підприємництво? Які визначальні сфери недостатньо охоплені підприємницькою діяльністю і чому?

8. Які методи оцінки підприємств використовують консалтингові фірми?

9. В чому полягає особливість реалізації кожного з основних напрямків регулювання підприємництва в Україні?

10. Посередництво в умовах дефіцитної економіки – чому досить помітно проявляється його домінування над виробництвом?

11. Чим викликане виокремлення консультативного підприємництва в окремий вид? Які перспективи його подальшого розвитку?

Питання для поглибленого вивчення теми

1. Учасники бізнесу підприємства: їх цілі та інтереси

2. Місце і роль економіки підприємства в сучасній економічній науці

3. Функції економіки підприємства в системі економічних наук

4. Основні сучасні принципи діяльності підприємства

5. Підприємництво та економічне зростання

6. Основні сфери підприємницької діяльності

7. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні

Інформаційне забезпечення заняття:

1. Економіка підприємства: підручник / Швиданенко Г.О., Васильков В.Г., Гончарова Н.П. [та ін.] ; за заг. ред. Г.О. Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2009. – 598 [2] с.

2. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [Г.О. Швиданенко, Н.П. Гончарова, О.Г. Мендрул та ін.]; за заг. ред. Г.О. Швиданенко. – К. : КНЕУ, 2010. – 364, [4] с.

3. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і ситуацій: Навч.посіб./ С.Ф.Покропивний, Г.О.Швиданенко, О.С.Федонін та ін. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. -К.:КНЕУ, 2005.-323 с.

Тема 2. Види підприємств та їх організаційно-правові форми (1 година)

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 81; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.006 с.)