Яке з наведених формулювань найбільшою мірою відповідає функції контролю?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яке з наведених формулювань найбільшою мірою відповідає функції контролю?a) перевірка готовності підрозділів і виконавців до початку роботи;

b) оцінка ступеня виконання плану;

c) порівняння фактичних результатів робот із запланованими;

d) виявлення на даній стадії відхилень від плану;

e) нагляд за фактичним планом роботи.

 

26. Діагностика кризових ситуацій полягає в:

a) аналізі виробничої діяльності фірми;

b) аналізі фінансового стану фірми;

c) прогнозі розвитку ринкової ситуації;

d) виявленні ознак майбутнього неблагополуччя фірми;

e) виявленні загострення соціальної напруженості серед членів колективу.

 

27. Гнучкість у плануванні характеризує:

a) взаємозв’язок планів різної тривалості;

b) постійне здійснення планових розрахунків з коректування виробництва;

c) еластичністю планування;

d) здатністю планів реагувати на прояв випадкових факторів;

e) наступність і взаємозв’язок планів різної складності і тривалості.

28. При плануванні бізнесу основна увага приділяється:

a) зонам ризику;

b) прогнозуванню розвитку росту фірми;

c) визначенню точки беззбитковості;

d) можливій частці ризику;

e) асортименту товарів і послуг.

 

29. Який вид ресурсів є найважливішим для фірми BMW:

a) трудові ресурси;

b) матеріальні ресурси;

c) технологічні ресурси;

d) фінансові ресурси;

e) інформаційні ресурси.

 

З якими функціями управління пов’язаний процес реалізації рішення?

a) планування;

b) облік;

c) контроль;

d) регулювання;

e) мотивація.

 

31. Для запобігання банкрутства на ранніх стадіях його розвитку фірма змушена:

a) проводити реструктуризацію;

b) перейти в іншу сферу діяльності;

c) диверсифікувати виробництво;

d) змінити організаційну форму;

e) змінювати виробничу структуру організації.

 

Який стиль керівництва найбільш прийнятний при будь-яких змінах в організації?

a) авторитарний;

b) ліберальний;

c) партисипативний;

d) колегіальний;

e) демократичний.

 

33. Синтез у прийнятті рішень-це:

a) приведення в систему чого-небудь;

b) сукупність, поєднання чого-небудь;

c) об‘єднання чого-небудь в одне ціле;

d) зведення в одне ціле даних, добутих аналізом;

e) щось ціле, що являє собою єдність закономірно розташованих частин і тих, що знаходиться у взаємному зв’язку.

34. Система являє собою:

a) будівлю, сполучення основних частин чого-небудь;

b) щось ціле, що являє собою єдність закономірно розташованих частин і тих, що знаходяться у взаємозв’язку;

c) компоненти рівнів ієрархії у взаємозв’язках;

d) сукупність сполучень чого-небудь;

e) об’єднання чого-небудь у єдине ціле.

 

35. Який вид ресурсів є найважливішим для фірми AVON:

a) трудові ресурси;

b) матеріальні ресурси;

c) технологічні ресурси;

d) фінансові ресурси;

e) інформаційні ресурси.

 

36. При послідовному виконанні робіт:

a) потреба в ресурсах буде максимальною;

b) потреба в ресурсах мінімальна;

c) тривалість дорівнює кратності ритму;

d) загальний термін виконання робіт буде дорівнювати сумі тривалості складових робіт;

e) потреба в ресурсах у часі буде величиною, рівною тривалості.

 

37. Модель як економічна категорія:

a) умовний образ об’єкта дослідження;

b) реальний об’єкт у мініатюрі;

c) креслення, графічне уявлення чого-небудь;

d) образ об’єкта, що відображає найбільш істотної його характеристики;

e) відображення реального об’єкта.

 

38. Узагальнюючим показником кінцевої інформації для ухвалення рішень служить:

a) вірогідність;

b) цінність;

c) насиченість;

d) релевантність;

e) ефективність.

 

Здійснюючи управлінський вплив на об’єкт, ЛПР знаходиться в ролі

a) інформанта;

b) інформатора;

c) керівника;

d) системного аналітика;

e) системотехніка.

40. Який вид ресурсів є найважливішим для фірми “Київміськбуд”

a) трудові ресурси;

b) матеріальні ресурси;

c) технологічні ресурси;

d) фінансові ресурси;

e) інформаційні ресурси.

 

При побудові системи цілей використовують

a) метод структуризації цілей;

b) метод парних порівнянь;

c) лінгвістичний аналіз формулювань;

d) спільне застосування першого і третього методів;

e) спільне застосування другого і четвертого методів.

 

У процесі рішення ЛПР

a) висуває завдання;

b) ставить мету;

c) розробляє рішення і його варіанти;

d) вибирає єдину альтернативу;

e) реалізує рішення.

 

Систему управлінських рішень варто оцінювати

a) трудозатратами ЛПР;

b) витратами часу на реалізацію рішення;

c) ступенем організованості функціонування;

d) співвідношенням ЛПР і персоналу апарата;

e) залежністю рішень від наслідків його реалізації.

 

44. Процес управління в організації носить ... характер

a) циклічний;

b) безупинний;

c) інформаційний;

d) логіко-розумовий;

e) організаційний.

 

При ухваленні рішення керівник повинен прагнути до

a) одержання швидкого і значного ефекту;

b) одержання гарного результату в перспективі;

c) виявлення наслідків прийнятого рішення;

d) визначення наслідків реалізації рішень;

e) дотримання етичних, соціальних і екологічних моральних принципів.

 

46. Який вид ресурсів є найважливішим для фірми “Українські авіалінії”

a) трудові ресурси;

b) матеріальні ресурси;

c) технологічні ресурси;

d) фінансові ресурси;

e) інформаційні ресурси.

 

Управлінське рішення як процес це

a) чіткий, математичний чітко вивірений процес;

b) логічні психологічні дії ЛПР;

c) інтуїтивний процес індивідуального чи групового ЛПР;

d) урівноваженість і раціональність мислення керівника;

e) судження ЛПР на базі емоцій, ризику і раціоналізму.

 

Успіху в менеджменті можна домогтися

a) клопіткою і сумлінною роботою керівника;

b) творчим підходом до керування;

c) можливістю ризикувати;

d) раціоналізацією технології виробництва управління;

e) прийняттям строгих математично обґрунтованих рішень.

 

Наукова обґрунтованість рішень залежить

a) від застосування методів прийняття рішень;

b) від рівнів знань ЛПР;

c) від створення відповідних умов;

d) від знань законів управління людиною;

e) від уміння володіти законами зв’язку з зовнішнім середовищем.

 

Рішення як процес містить у собі

a) постановку мети і планування дій;

b) розподіл часу, ресурсів і дій;

c) мотивацію і спонукання до дій;

d) здійснення контролю і регулювання процесу виробництвом;

e) математичне й евристичне програмування дій.

 

Реакція компанії на зовнішні і внутрішні збурювання може привести до

a) творчих явищ;

b) стабілізації виробництва;

c) руйнування системи;

d) появи нових виробництв;

e) переходу фірми в новий кількісний стан.

 

Характерною властивістю творчого мислення керівника при прийнятті рішень вважається

a) можливість їхнього прийняття при повній визначеності;

b) детерміністський підхід;

c) прийняття рішень в умовах визначеності;

d) прийняття рішень в умовах невизначеності;

e) ухвалення рішення на основі строгих математичних канонів.

Структура організації в загальному випадку формується

a) вищестоящим керівництвом;

b) самим колективом фірми;

c) статутом організації;

d) керівником організації;

e) власниками організації.

 

Висока якість продукції дозволяє

a) знижувати витрати виробництва;

b) збільшувати обсяг продажів;

c) підвищити продуктивність праці;

d) підвищити її конкурентоспроможність;

e) збільшити частку прибутку в доходах.

 

55. Рішення, прийняті при управлінні запасами, безпосередньо впливають на наступні види витрат:

a) вартість предметів закупівлі;

b) витрати на оформлення замовлення;

c) витрати на збереження матеріально-технічних запасів;

d) витрати, викликані відсутністю запасів;

e) загублений обсяг збуту.

 

56. Який вид ресурсів є найважливішим для фірми “Завод ім. Ковальської”

a) трудові ресурси;

b) матеріальні ресурси;

c) технологічні ресурси;

d) фінансові ресурси;

e) інформаційні ресурси.

 

57. Основними факторами формування організаційної культури при стратегічних змінах в організації є:

a) точки концентрації впливу вищого керівництва;

b) реакція керівництва на критичні ситуації;

c) відношення до роботи і стиль поведінки керівництва;

d) критеріальна база заохочення працівників;

e) система передачі інформації й організаційних факторів.

 

Криза на підприємстві може носити

a) локальний характер;

b) загальний характер;

c) аварійний;

d) перехідний;

e) технічний.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.012 с.)