Лекція 10. Управління реалізацією і стратегічними змінамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 10. Управління реалізацією і стратегічними змінами1. Управління реалізацією стратегії.

2. Суть і завдання проведення стратегічних змін.

3. Мобілізація потенціалу для виконання стратегії.

4. Практичні аспекти управління стратегічними змінами.

Опорний конспект лекції:

Характерні можливі зміни в організації: кардинальна перебудова, глибоке реформування, помірне перетворення, звичайні зміни, незмінне функціонування.

Фактори, що впливають на вибір організаційної структури:

· розмір організації і ступінь різноманітності її діяльності;

· географічне розміщення організації;

· відношення до організації з боку керівників і співробітників;

· динамізм зовнішнього середовища;

· стратегія, що реалізується фірмою;

· технологія підприємства;

· система управління підприємством.

Весь процес складання бюджету можна розділити на чотири етапи:

1). Оголошення вищим керівництвом фірми загальних цілей. У цьому випадку, незалежно від розміру підприємства, найбільш важливим питанням буде прогнозований обсяг продажів.

2). Відбувається підготовка відділами і підрозділами оперативних кошторисів на запланований період часу.

3). Вище керівництво проводить аналіз і перевірку пропозицій по бюджету, а потім відділи коректують свої пропозиції на основі вказівок вищого керівництва.

4). Здійснюється підготовка підсумкових бюджетів, де ведеться постатейний облік ресурсів і використання фондів. Остаточно подібні розрахунки зіставляються з продуктивністю і витратами конкретного структурного підрозділу чи відділу, щоб визначити можливості виконання контрольних показників.

Система стратегічних змін: стратегічні переходи, основні ділянки змін, інформування і мотивація персоналу, лідерство і стиль менеджменту, базові цінності і корпоративна культура, організаційна структура й інші структури, фінансування й інше ресурсне забезпечення, компетенція і навички, лідируючи стратегічні зміни.


Лекція 11. Особливості стратегії конкуренції на міжнародних ринках

1. Фактори, що впливають на міжнародні стратегії.

2. Типи міжнародних стратегій.

3. Глобальна стратегія і конкурентна перевага.

Опорний конспект лекції:

Існують чотири ситуаційні розуміння, властиві тільки міжнародній діяльності:

1) вартісні відмінності між країнами;

2) коливання обмінних курсів;

3) торгові політики урядів;

4) загальна картина міжнародної конкуренції.

Глобальна стратегія включає:

¨ інтеграцію і координацію стратегічних дій компанії в усьому світі;

¨ продаж в багатьох, якщо не в усіх, країнах, де наявний істотний купівельний попит.

 

Лекція 12. Облік досвіду стратегічного управління іноземних країн

1. Досвід стратегічного управління у фірмах США.

2. Стратегічний менеджмент у фірмах Японії.

3. Національні особливості стратегії підприємств західних країн.

4. Проблеми стратегічного управління і постановка менеджменту в Україні.

Опорний конспект лекції:

СЦГ – стратегічний центр господарювання.

При прийнятті рішень про створення СЦГ насамперед виявляються:

· потреби, які потрібно задовольнити;

· перехід до нових технологій;

· типи клієнтів.

Причини і мотиви кризових явищ:

§ фінансування;

§ постачання;

§ виробництво;

§ наукові розробки і конструювання;

§ процес керування;

§ організація;

§ персонал.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Заняття 1. Суть і основи стратегічного управління підприємством

План семінарського заняття:

1. Стратегічне управління, мета і завдання курсу.

2. Стратегічне управління і конкурентоспроможність організації.

3. Ієрархія завдань і стратегій.

4. Місія і мета підприємства.

5. Види цілей підприємства.

 

& Література: [5; 8; 10; 23].

Заняття 2. Визначення конкурентоспроможності підприємства

План семінарського заняття:

1. Сутність категорії „конкурентоспроможність”.

2. Конкурентоспроможність продукту.

3. Конкурентоспроможність підприємства.

4. Стратегічні групи конкурентів.

 

& Література: [7; 14; 23].

 

Заняття 3. Стратегічний аналіз зовнішнього оточення

План семінарського заняття:

1. Зовнішнє оточення підприємства.

2. Аналіз конкурентних сил у галузі.

3. Завдання аналізу факторів зовнішнього середовища.

4. Багатофакторний системний аналіз (PEST-аналіз).

 

& Література: [10; 12; 21].

 

Заняття 4. Комплексний аналіз стану підприємства

План семінарського заняття:

1. Оцінка ефективності існуючої стратегії компанії.

2. Аналіз конкурентоспроможності витрат компанії.

3. Внутрішнє управлінське обстеження.

4. Аналіз функціональних зон підприємства.

 

& Література: [6; 9; 10; 20].

 

Заняття 5. Оцінка сильних і слабких сторін компанії,

Її можливостей і небезпек

План семінарського заняття:

1. Сильні і слабкі сторони підприємства.

2. Оцінка погроз і можливостей фірми.

3. Оцінка стратегії фірми за допомогою "СПЕЙС"-матриці.

4. Основні стратегічні висновки з оцінки ситуації.

 

& Література: [10; 11; 15].

 

Заняття 6. Стратегії, що рекомендуються для підприємств України

В перехідний період

 

План семінарського заняття:

1. Стратегія для конкуренції у фрагментованих галузях.

2. Стратегія для фірм, що розвиваються.

3. Стратегія для слабкого бізнесу і стратегії повороту.

4. Вибір стратегії.

 

& Література: [10; 16; 17].

 

Заняття 7. Управління реалізацією і стратегічними змінами

План семінарського заняття:

1. Управління реалізацією стратегії.

2. Суть і завдання проведення стратегічних змін.

3. Мобілізація потенціалу для виконання стратегії.

4. Практичні аспекти управління стратегічними змінами.

 

& Література: [10; 13; 19].

 

Заняття 8. Стратегії на зовнішніх ринках і закордонний досвід

План семінарського заняття:

1. Фактори, що впливають на міжнародні стратегії.

2. Типи міжнародних стратегій.

3. Глобальна стратегія і конкурентна перевага.

4. Досвід стратегічного управління у фірмах США.

5. Стратегічний менеджмент у фірмах Японії.

6. Національні особливості стратегії підприємств західних країн.

7. Проблеми стратегічного управління і постановка менеджменту в Україні.

 

& Література: [10; 18; 23].

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Система керування являє собою:

a) об’єкт управління в організації;

b) суб’єкт управління соціотехнічної системи;

c) система вироблення і реалізації управлінського рішення;

d) система вироблення і реалізації управлінських впливів;

e) орган і структура управління чим-небудь.

 

2. Зовнішнє оточення фірми є:

a) джерелом погроз для існування фірми;

b) джерелом можливостей реалізації устремлінь фірми;

c) джерелом напрямку діяльності організацій;

d) джерелом знань про його потреби;

e) постачальником ресурсів для фірми.

 

3. Комерційний успіх фірми можливий, якщо:

a) організація застосовує існуючі стандарти;

b) організація задовольняє потреби покупця;

c) організація значно відбиває запити споживачів;

d) продукт, що випускається, має потребу в обслуговуванні фірмою;

e) продукт, що випускається, відповідає моді і засобам ринку.

 

4. Найважливішими керованими перемінними в організації є:

a) працівники фірми;

b) мети і завдання організації:

c) структура фірми;

d) культура й імідж фірми;

e) ресурси фірми.

 

5. Основною функцією організацій, фірми, підприємства є:

a) управління діяльністю;

b) організація і контроль управління;

c) мотивація персоналу;

d) задоволення потреб клієнтів;

e) ритмічна виробнича-господарська діяльність.

 

6. Планування - це:

a) процес визначення майбутнього організації;

b) методи досягнення цілей організації;

c) вибір дій фірми з досягнення поставленої мети;

d) використання інструментів у досягненні цілей організації;

e) набір прийомів і методів з досягнення завдань фірми.

 

7. Прогнозування-це:

a) процес досягнення майбутньої мети підприємства;

b) комплексний план досягнення майбутньої підприємства;

c) директивний план досягнення мети;

d) передбачення, імовірність появи яких-небудь результатів;

e) робоча гіпотеза діяльності фірми.

 

8. Системний підхід-це:

a) облік успіху заходів даного рівня в системі планування;

b) всебічний аналіз наслідків проведення розглянутого заходу у всіх сферах господарської діяльності;

c) методи системного аналізу, застосовувані при виробленні господарських рішень;

d) облік місця і взаємозв'язку розглянутого заходу в багаторівневій системі керування;

e) усі відповіді правильні.

 

9. Функція планування:

a) виявлення і структуризація, визначення пріоритетів і послідовності дій;

b) вибір дій, засобів і ресурсів із забезпечення досягнення поставлених цілей;

c) вибір планових показників і методів досягнення місії організації;

d) використання економічних методів управління і створення творчого клімату в колективі підприємства з досягнення цілей фірми;

e) усі відповіді правильні.

 

10. Поняття ”рішення” являє собою:

a) процес підготовки і формування, прийняття і реалізації зробленого ЛПР вибору;

b) акт вибору ЛПР єдиного варіанта рішення проблеми за допомогою визначених правил;

c) результат вибору ЛПР, що являє собою розпорядження до дії;

d) усунення усіх варіантів рішення, крім прийнятого, припинення існування проблеми;

e) усі відповіді правильні.

 

11. Проблема в керуванні-це:

a) постійно діюча функція в будь-якій організаційній системі;

b) усвідомлення і встановлення симптомів утруднень у прийнятті рішень;

c) невідповідність бажаного(нормативного) і фактичного рівнів досягнення цілей;

d) поява ризику в прийнятті господарських рішень;

e) зміна умов функціонування виробництва.

12. Завдання в керуванні - це:

a) частина мети підприємства;

b) проблема, що підлягає дозволу;

c) тактика з досягнення рішень ЛПР;

d) ціль роботи, структурних підрозділів фірми;

e) орієнтир у досягненні мети фірми.

 

13. Комунікації в керуванні - це:

a) інженерні мережі, як частина основних фондів, що забезпечують життєдіяльність підприємства;

b) шляхи забезпечення підприємства сировиною, матеріалами, напівфабрикатами;

c) джерела і шляхи надходження релевантної інформації для прийняття рішень;

d) прямий зв’язок керівництва з підлеглими;

e) прямий і зворотний зв’язки для обміну інформацією між об’єктами і суб’єктами керування.

 

14. Який вид ресурсів є найважливішим для компанії ТНК:

a) трудові ресурси;

b) матеріальні ресурси;

c) технологічні ресурси;

d) фінансові ресурси;

e) інформаційні ресурси.

 

15. Прийняте рішення - це:

a) вибір одного з альтернативних засобів для заданих цілей;

b) результат цілеспрямованого впливу на об’єкт управління, заснований на аналізі виробничої ситуації;

c) результат дій ЛПР, що є законом для підприємства і підлягає виконанню;

d) вибір ЛПР вірного напрямку в діяльності фірми за допомогою визначених правил;

e) вибір однієї з альтернативних цілей.

 

16. Управлінське рішення - це:

a) варіант впливу менеджера на об’єкт управління, тобто опис передбачуваних дій менеджера, що приймає рішення стосовно виконавців;

b) організаційно-практична діяльність менеджера нижчестоящого рівня з виконання розпоряджень менеджера вищестоящого рівня;

c) вибір дій, виду діяльності, пов’язаний з вироблення адекватної реакції підприємства на вплив якого-небудь фактора;

d) системність, комплексність, динамічність, поєднання народногосподарських і госпрозрахункових інтересів у діях ЛПР;

e) всебічний аналіз наслідків початих дій ЛПР.

 

17. Оцінка рішення - це:

a) метод розкладання витрат і результатів на елементи з метою кількісної їхньої оцінки;

b) вартісна оцінка кожного з наслідків прийнятого рішення;

c) методика оцінки прибутковості, рентабельності підприємства, фірми;

d) оцінка реалізації рішення в залежності від усіх його фінансових підсумків;

e) контроль відповідності фактичного ходу робіт із плановим завданням.

 

18. Делегування повноважень-це:

a) перекладання ЛПР своїх обов‘язків на підлеглих;

b) передача керівником частини своїх обов‘язків і відповідальності підлеглим;

c) передача ЛПР частини своїх прав, обов‘язків і відповідальності підлеглим;

d) передача керівником частини своїх прав і обов‘язків підлеглим;

e) передача ЛПР своїх прав і відповідальності підлеглим.

 

19. Дескридитивна модель управління-це:

a) оптимізаційна модель технології управління;

b) поведінкова теорія прийняття рішень;

c) нормативна математична модель економічних проблем;

d) релевантна інформаційна модель, необхідна для ухвалення рішення;

e) вербальний опис завдання та його моделювання.

 

20. Релевантна інформація:

a) недостатня інформація, необхідна для прийняття рішень;

b) зайва інформація для прийняття рішень;

c) вся інформація про ринки і конкурентів, необхідна фірмі;

d) необхідна інформація для ухвалення господарського рішення;

e) відсутня частина інформації для прийняття й уточнення рішень.

 

21. Який вид ресурсів є найважливішим для фірми ІВМ:

a) трудові ресурси;

b) матеріальні ресурси;

c) технологічні ресурси;

d) фінансові ресурси;

e) інформаційні ресурси.

22. Який вид ресурсів є найважливішим для банку:

a) трудові ресурси;

b) матеріальні ресурси;

c) технологічні ресурси;

d) фінансові ресурси;

e) інформаційні ресурси.

 

23. До яких економічних категорій варто віднести питання прийняття рішень:

a) філософія менеджменту;

b) проблема менеджменту;

c) результат менеджменту;

d) мета менеджменту;

e) технологія менеджменту.

 

24. Оптимізація:

a) допускає розгляд усіх варіантів рішення за даних умов;

b) допускає вибір найкращого варіанта рішення за даних умов;

c) забезпечує максимальний середній виграш;

d) забезпечує раціональне вирішення завдань даного рівня в завданнях більш високого рівня;

e) допускає раціональні втрати при максимальному виграші.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.3.192 (0.012 с.)