Експлiкацiя до карти інженерно-геологічного районування 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Експлiкацiя до карти інженерно-геологічного районуванняЕксплiкацiя служить для полегшення читання карти i бiльш повної характеристики фізико-механічних властивостей інженерних грунтiв. Будується вона на листi бiлого паперу за формою, наведеною в дод. 5.

Перед побудовою експлiкацiї необхiдно скласти схему подiлу територiї карти на областi, райони i дiлянки (мал. 9). Пiдраховуємо кiлькiсть дiлянок, в нашому прикладi їх дев’ять. Будуємо головку експлiкацiї, потiм для кожної дiлянки вiдкладаємо вниз по 35 мм. Дiлянки об’єднуємо в райони i областi, як показано в дод. 5.

Далi приступаємо до заповнення граф експлiкацiї. В графi 1 наводяться характеристики областей, наприклад: А – Полога двосто-роння заплава р. Горинь. Поверхня заплави нерiвна, мiсцями заболочена. Ширина складає вiд 150 до 800 м. Абсолютнi позначки поверхнi змiнюються в межах вiд 130 до 132 м, уклон поверхні біля 0,15%.

В графi 2 в прямокутники ставимо iндекси районiв згідно “Карти глибин залягання дзеркала грунтових вод”. Наводимо характеристику кожного району з прогнозом на перiод повенi. Наприклад: А-II – Грунтовi води залягають на глибинi вiд 0,75 до 1,5 м з абсолютними вiдмiтками дзеркала 128,0-128,6 м і гідравлічним уклоном в 0,14%. Гiдравлiчно пов’язанi з рiчкою i не мають зв’язку з напiрними водами. В перiод повенi район затоплюється.

В графi 3 кожен прямокутник заштриховуємо згiдно легенди до геолого-літологічної карти, і наводимо коротку характеристику розрiзу товщi порiд вiд 0,0 до 5,0 м.

Наприклад: А-I-а 1. Сучаснi алювiальнi пiски потужнiстю до 2,0 м; 2. Верхньокрейдянi глини.

В графi 4 для iлюстрування описання графи 3 потрібно дати типову лiтологiчну колонку для даної дiлянки. Породи в колонцi заштриховують, розфарбовують i iндексують згiдно геолого-лiтологiчної карти. Колонку будують висотою 25 мм i роздiлюють на 5 частин (в масштабi – через 1м). На мал. 10 показано, що потужнiсть алювiю на дiлянцi А-I-а змiнюється вiд 0,0 до 2,0 м, а на дiлянцi А-I-б – складає більше 2,0 м.

Мал.10. Приклад типової геолого-літологічної колонки

 

В графi 5 вказуємо, якi сучаснi інженерно-геологічні процеси i явища можуть мати мiсце на данiй дiлянцi. Наприклад: заболочування, утворення елювiю, делювiю, пролювiю, лiнiйна ерозiя (утворення ярiв), розмивання берегiв i т.п.

Далi переходимо до характеристики фізико-механічних властивостей ґрунтiв. В графi 6 запишемо, якi власне ґрунти будуть характеризуватись. Наприклад, для дiлянки А-I-а запишемо:

1. Пiски дрiбнi.

2. Глини.

Щільність часток ґрунту записуємо в графу 7 з табл. 1.

В графу 10 виписуємо з завдання величини коефіцієнта пористості (е).

Щільність сухого ґрунту rd (графа 9) отримуємо з виразу

(2)

де rs – щільність часток ґрунту в г/см3; e – коефіцієнт пористості.

В графу 13 із завдання виписуємо значення природної вологості (w) і визначаємо щільність ґрунту r

 

r = rd(1+w), (3)

 

де w – природна вологість ґрунту в частках від одиниці.

В графу 11 записуємо значення пористості, яке знаходимо за величиною коефіцієнта пористості з виразу

.(4)

 

Число пластичності (графа 12) беремо з завдання, графи 14 і 15 заповнюємо згідно табл. 1, вибираючи найбільш підхожі значення.

Показник текучості Il знаходимо за залежністю

(5)

де w – природна вологість в %; wp і wl – вологість на границі пластичності і текучості, в %.

Нормативні значення питомих зчеплень(сn), кутів внутрішнього тертя jn) та модулів деформації (Е) (графи 17-19) піщаних ґрунтів визначаємо за табл. 2, а супісків, суглинків та глин – за табл. 3 і 4.

 

Таблиця 1

Щільність часток ґрунту, водовіддача і коефіцієнт фільтрації деяких видів ґрунтів

Назва ґрунту інженерного Щільність часток грунту rs, г/см3 Водовіддача, m   Коефіцієнт фільтрації, К.ф., м/добу
Піски 2,65 0,30 7,0-0,7
Супіски 2,65 0,10 0,7-0,2
Суглинки 2,70 0,01 0,2-0,01
Глини 2,75 <0,1
Вапняки тріщинуваті 2,70 0,001-0,1 50-5
Торфи 0,9-1,5 0,8-5,2 0,11-0,09
Пісковики тріщинуваті 2,65 0,02-0,03 50-5
Граніти тріщинуваті 2,70 0,02-0,03 50 -5
Мергелі 2,70 <0,01

 

 

Таблиця 2

Нормативні значення сn , кПа (кгс/см2), jn, град та Е МПа (кгс/см2) піщаних ґрунтів (1МПа = 10,19716 кгс/см2)

Види піщаних ґрунтів Характеристики ґрунтів Характеристики ґрунтів при коефіцієнті пористості е, рівному
0,45 0,55 0,65 0,75
Піски гравелисті і крупні сn 2 (0,02) 1(0,01) - -
jn -
Е 50(500) 40(400) 30(300) -
Піски середньої крупності сn 3(0,03) 2(0,02) 1(0,01) -
jn -
Е 50(500) 40(400) 30(300) -
Піски дрібні сn 6(0,06) 4(0,04) 2(0,02) -
jn
Е 48(480) 38(380) 28(280) 18(180)
Піски пилуваті сn 8(0,08) 6(0,06) 4(0,04) 2(0,02)
jn
Е 39(390) 23(230) 18(180) 11(110)

Таблиця 3

Значення питомого счеплення сn, кПа (кгс/см2), кута внутрішнього тертя jn, град. і модуля деформації Е, МПа (кгс/см2) пилувато-глинистих ґрунтів

Назви і характе-ристики ґрунтів Характеристики ґрунтів при коеффіцієнті пористості е, рівному  
0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05
Супіски 0 £ IL £ 0,25 cn jn 21 (0,21) 17 (0,17) 15 (0,15) 13 (0,13) - - - - - -
0,25< IL £0,75 cn jn 19 (0,19) 15 (0,15) 13 (0,13) 11(0,11) 9 (0,9) - - - -
Суглинки 0 < IL £ 0,25 cn jn 47 (0,47) 37 (0,37) 31 (0,31) 25 (0,25) 22 (0,22) 19 (0,19) - -
0,25 < IL £ 0,5 cn jn 39 (0,39) 34 (0,34) 28 (0,28) 23 (0,23) 18 (0,18) 15 (0,15) - -
0,5 < IL £ 0,75 cn jn - - - - 25 (0,25) 20 (0,20) 16 (0,16) 14 (0,14) 12 (0,12)
Глини 0 < IL £ 0,25 cn jn - - 81 (0,81) 68 (0,68) 54 (0,54) 47 (0,47) 41 (0,41) 36 (0,36)
0,25 < IL £ 0,5 cn jn - - - - 57 (0,57) 50 (0,50) 43 (0,43) 37 (0,37) 32 (0,32)
0,5 < IL £ 0,75 cn jn - - - - 45 (0,45) 41 (0,41) 36 (0,36) 33 (0,33) 29 (0,29)
                     

Таблиця 4

Нормативні значення модулів деформації четвертинних пилувато-глинистих ґрунтів Е, кгс/см2

Походження глинистих ґрунтів Види глинистих ґрунтів і межі нормативних значень їх текучості Модулі дуформації ґрунтів Е при коефіцієнті пористості e, рівному
0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05
Алювіальні Супіски IL£0,75 - - -
Делювіальні Суглин-ки IL£0,25 - -
0,25<IL£0,5 - -
0,5<IL£0,75 - - -
Озерні, озерно- алювіальні Глини IL£0,25 - -
0,25<IL£0,5 - - -
0,5<IL£0,75 - - - -
Флювіогля- ціальні Супіски 0£IL£0,75 - - -
Суглин-ки 0£IL£0,25 - - - -
0,25<IL£0,5 - - -
0,5<IL£0,75 - - - -
Моренні Супіски суглин-ки IL£0,5 - - - - -
                       

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 143; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.012 с.)