Тема 9. Облік фінансових інвестиційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Облік фінансових інвестиційТема 9. Облік фінансових інвестицій

 

 

Для отримання прибутку багато підприємств, що мають в своєму розпорядженні тимчасово не зайняті в операційній діяльності грошові кошти, інвестують їх в об'єкти різних галузей економічної діяльності.

Основи формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції і розкриття її у фінансовій звітності визначені П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Згідно П(С)БО 12 фінансові інвестиції оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку по собівартості.

Формування собівартості фінансової інвестиції залежить від способу її придбання.

Фінансові інвестиції можуть бути придбані:

- за грошові кошти;

- в обмін на цінні папери власної емісії;

- в обмін на інші активи (окрім грошових коштів).

1. Собівартість фінансової інвестиції, придбаної за грошові кошти, складається з ціни придбання, комісійної винагороди, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів і інших витрат, пов'язаних з придбанням інвестиції.

2. Собівартість фінансової інвестиції, придбаної шляхом обміну на цінні папери власної емісії, визначається по справедливій вартості переданих цінних паперів.

3. Собівартість фінансової інвестиції, придбаної шляхом обміну на інші активи, визначається по справедливій вартості цих активів.

Таблиця 9.1 - Приклади відображення в обліку придбання фінансових інвестицій

№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Придбана частка (80%) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю шляхом перерахування грошових коштів в сумі 80 000 грн. 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 80 000
Придбана частка (15 %) у статутному капіталі підприємства, яке є пов’язаною стороною, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку в сумі 50 000 грн. 142 “Інші інвестиції пов’язаним сторонам” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 50 000
Придбана частка (10 %) у статутному капіталі підприємства, яке не є пов’язаною стороною, шляхом передачі довгострокового векселя. Теперішня вартість векселю – 32 000 грн. 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам” 162 “Довгострокові векселі одержані” 32 000
Придбання акцій, які вільно котуються на ринку (менше 5% участі, непов’язана сторона) з метою перепродажу за рахунок короткострокових депозитних сертифікатів 352 “Інші поточні фінансові інвестиції” 351 “Еквіваленти грошових коштів” 25 000
Придбання довгострокових інвестицій у торговця цінними паперами шляхом передачі поточних фінансових інвестицій (ринкова вартість переданих інвестицій – 30 000 грн.) 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій” 30 000
Списання балансової вартості переданих фінансових інвестицій (оцінка на попередню звітну дату – 40 000 грн.) 971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій” 352 “Інші поточні фінансові інвестиції” 40 000
Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внеску товарів до статутного фонду інших підприємств (справедлива вартість переданих товарів – 60 000 грн.) 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 702 “Дохід від реалізації товарів” 60 000
Списання собівартості переданих товарів 902 “Собівартість реалізованих товарів” 281 “Товари на складі” 30 000
Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внеску готової продукції до статутного фонду інших підприємств (справедлива вартість переданої готової продукції – 30 000 грн.) 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 701 “Дохід від реалізації готової продукції” 30 000
Списання собівартості переданої готової продукції 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” 26 “Готова продукція” 20 000
  Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внеску автомобіля (ринкова вартість автомобіля – 25 000 грн.) 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 742 “Дохід від реалізації необоротних активів” 25 000
  Сплачено держмито та інші обов’язкові платежі 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 642 “Розрахунки за обов’язковими платежами” 5 000
  Списання залишкової вартості автомобіля 972 “Собівартість реалізованих необоротних активів” 10 “Основні засоби” 15 000
  Придбання довгострокових облігацій за грошові кошти 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 100 000
  Комісійна винагорода посередника включена до собівартості придбаних облігацій 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 10 000
           

 

Аналітичний облік фінансових інвестицій ведеться за видами фінансових вкладень та об’єктами інвестування.

 

Фінансові інвестиції підрозділяються на довгострокові і поточні.

Довгострокові фінансові інвестиції – інвестиції, які утримуються підприємством більш ніж 12 місяців з дати їх придбання, а також всі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент. Як правило, довгострокові інвестиції отримуються підприємством для систематичного отримання прибутку у вигляді відсотків, дивідендів або для збільшення капіталу за рахунок зростання вартості цих інвестицій.

Поточні фінансові інвестиції – інвестиції, які утримуються підприємством на термін, що не перевищує 12 місяців, і можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент.

 

П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» виділяє дві групи інвестицій за наданням права власності:

- фінансові інвестиції, які надають право власності;

- фінансові інвестиції, які не надають права власності.

 

Фінансові інвестиції, які дають право власності, характеризуються тим, що:

- засвідчують право власності підприємства на частку в статутному капіталі об'єкту інвестування;

- є пайовими цінними паперами або внесками в статутний капітал інших підприємств;

- утримуються підприємством у цілях отримання доходів (дивідендів);

- придбані підприємством у цілях перепродажу і отримання доходів за рахунок зростання ринкової вартості;

- мають необмежений термін обігу.

 

До фінансових інвестицій, які дають право власності, відносять:

1. інвестиції в асоційовані підприємства;

2. інвестиції в дочірні підприємства;

3. інвестиції в спільну діяльність.

4. інвестиції в підприємство, на яке інвестор має незначний вплив;

5. інвестиції, придбані інвестором виключно для перепродажу.

До таких інвестицій відносять акції акціонерних товариств, внески до статутного капіталу інших підприємств.

Асоційоване підприємство – підприємство, в якому інвестору належить блокуючий (більше 25%) пакет акцій і яке не є дочірнім або спільним підприємством.

Дочірнє підприємство – підприємство, контрольоване материнським (холдинговим) підприємством.

Спільна діяльність – господарська діяльність із створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до договору між ними.

 

Фінансові інвестиції, які не дають права власності, характеризуються тим, що:

- мають боргову природу;

- є борговими цінними паперами або договорами (контрактами) з об'єктом інвестування;

- утримуються підприємством до їх погашення у цілях отримання доходу у вигляді відсотків;

- придбані підприємством в цілях перепродажу і отримання доходу за рахунок зростання вартості інвестицій;

- мають встановлений термін обігу.

До фінансових інвестицій, які не дають права власності, відносяться:

1. інвестиції, які утримуються підприємством до їх погашення;

2. інвестиції, які придбані в цілях перепродажу.

До таких інвестиція відносять: облігації державних і місцевих займів, казначейські зобов'язання, ощадні інвестиційні сертифікати.

 

Таблиця 9.4 – Інформація про результати діяльності підприємства «ДОЧКА»

Власний капітал Код рядка Балансу На 01.01.2001р. На 31.12.2001р.
Статутний капітал 500,0 500,0
Інший додатковий капітал 100,0 150,0
Резервний капітал 25,0 25,0
Нерозподілений прибуток 300,0 400,0
Усього за розділом І 925,0 1 075,0

Крім того, є така додаткова інформація щодо змін, які відбулись за статтями власного капіталу підприємства “ДОЧКА”:

1) інший додатковий капітал підприємства “ДОЧКА” (ряд.330 Балансу) зріс за рахунок безоплатно отриманих необоротних активів в сумі 50 000 грн.;

2) чистий прибуток підприємства “ДОЧКА” за 2001р. становив 100 000 грн. (ряд. 350 Балансу);

3) за результатами діяльності підприємства “ДОЧКА” у 2001р. зборами акціонерів були оголошені дивіденди до виплати в сумі 20 000 грн. ;

4) у складі нерозподіленого прибутку на 31.12.2001р. є прибуток від реалізації товарів підприємством “ДОЧКА” підприємству “МАМА” в сумі 5 000 грн.;

5) товари, придбані підприємством “МАМА” у його асоційованого підприємства “ДОЧКА” не були реалізовані у 2001р.

Тема 9. Облік фінансових інвестицій

 

 

Для отримання прибутку багато підприємств, що мають в своєму розпорядженні тимчасово не зайняті в операційній діяльності грошові кошти, інвестують їх в об'єкти різних галузей економічної діяльності.

Основи формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції і розкриття її у фінансовій звітності визначені П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Згідно П(С)БО 12 фінансові інвестиції оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку по собівартості.

Формування собівартості фінансової інвестиції залежить від способу її придбання.

Фінансові інвестиції можуть бути придбані:

- за грошові кошти;

- в обмін на цінні папери власної емісії;

- в обмін на інші активи (окрім грошових коштів).

1. Собівартість фінансової інвестиції, придбаної за грошові кошти, складається з ціни придбання, комісійної винагороди, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів і інших витрат, пов'язаних з придбанням інвестиції.

2. Собівартість фінансової інвестиції, придбаної шляхом обміну на цінні папери власної емісії, визначається по справедливій вартості переданих цінних паперів.

3. Собівартість фінансової інвестиції, придбаної шляхом обміну на інші активи, визначається по справедливій вартості цих активів.

Таблиця 9.1 - Приклади відображення в обліку придбання фінансових інвестицій

№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Придбана частка (80%) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю шляхом перерахування грошових коштів в сумі 80 000 грн. 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 80 000
Придбана частка (15 %) у статутному капіталі підприємства, яке є пов’язаною стороною, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку в сумі 50 000 грн. 142 “Інші інвестиції пов’язаним сторонам” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 50 000
Придбана частка (10 %) у статутному капіталі підприємства, яке не є пов’язаною стороною, шляхом передачі довгострокового векселя. Теперішня вартість векселю – 32 000 грн. 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам” 162 “Довгострокові векселі одержані” 32 000
Придбання акцій, які вільно котуються на ринку (менше 5% участі, непов’язана сторона) з метою перепродажу за рахунок короткострокових депозитних сертифікатів 352 “Інші поточні фінансові інвестиції” 351 “Еквіваленти грошових коштів” 25 000
Придбання довгострокових інвестицій у торговця цінними паперами шляхом передачі поточних фінансових інвестицій (ринкова вартість переданих інвестицій – 30 000 грн.) 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій” 30 000
Списання балансової вартості переданих фінансових інвестицій (оцінка на попередню звітну дату – 40 000 грн.) 971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій” 352 “Інші поточні фінансові інвестиції” 40 000
Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внеску товарів до статутного фонду інших підприємств (справедлива вартість переданих товарів – 60 000 грн.) 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 702 “Дохід від реалізації товарів” 60 000
Списання собівартості переданих товарів 902 “Собівартість реалізованих товарів” 281 “Товари на складі” 30 000
Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внеску готової продукції до статутного фонду інших підприємств (справедлива вартість переданої готової продукції – 30 000 грн.) 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 701 “Дохід від реалізації готової продукції” 30 000
Списання собівартості переданої готової продукції 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” 26 “Готова продукція” 20 000
  Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внеску автомобіля (ринкова вартість автомобіля – 25 000 грн.) 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 742 “Дохід від реалізації необоротних активів” 25 000
  Сплачено держмито та інші обов’язкові платежі 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 642 “Розрахунки за обов’язковими платежами” 5 000
  Списання залишкової вартості автомобіля 972 “Собівартість реалізованих необоротних активів” 10 “Основні засоби” 15 000
  Придбання довгострокових облігацій за грошові кошти 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 100 000
  Комісійна винагорода посередника включена до собівартості придбаних облігацій 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 10 000
           

 

Аналітичний облік фінансових інвестицій ведеться за видами фінансових вкладень та об’єктами інвестування.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.3.192 (0.013 с.)