ТЕМА 12. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 12. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІМета заняття :знайомство з методикою розрахунків. Розробка соціально-еконномічних заходів спрямованих на поліпшення стану і умов праці на виробництві.

 

РОЗРАХУНОК МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАТРАТ, ПОВ”ЯЗАНИХ

З ТРАВМАМИ ТА ПРОФЗАХВОРЮВАННЯМИ

 

1. Матеріальні наслідки травматизму:

 

Мн = Дт . S . Ф, (34)

 

де Дт - кількість людино-днів непрацездатності в потерпілих з втратою працездатності на 1 день і більше, тимчасова непрацездатність яких закінчилась у звітному році;

S - середня денна заробітна плата одного працівника;

Ф - коефіцієнт матеріальних наслідків (страхові внески, штрафи, матеріальні втрати); Ф = 2.

 

Крім того, в зв'язку з нещасним випадком потерпілий позбавлений можливості виробляти матеріальні цінності.

 

2. Умовні річні втрати додаткового продукту Ув можуть бути визначені

 

Ув = (Дт + Д1 + Дс) . S, (35)

 

де Д1 - кількість людино-днів непрацездатності за рік внаслідок інвалідності;

Дс - кількість людино-днів у році, які недопрацьовані через смертельні випадки.

 

3. Загальна сума матеріальних наслідків від нещасних випадків з урахуванням умовних витрат додаткового продукту за рік:

 

Мн = Дт . S . Ф + S (Дт + Д1 + Дс) = S [Дт (Ф + 1) + Д1 + Дс]. (36)

 

 

РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

1. Економічна ефективність заходів з охорони праці:

 

Е = Q – Ен2 – К1). (37)

 

де Q - річна економія внаслідок зниження виробничого травматизму і окремих статей собівартості;

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності заходів охорони праці, Ен = 0,08;

К1, К2 - витрати для впровадження заходів для попередження нещасних випадків за попередній і звітний роки.

 

2. Річна економія, Q:

Q = Мн1 – Мн2, (38)

 

де Мн1–Мн2 - матеріальні наслідки виробничого травматизму в попередньому і звітному роках.

 

3. Термін окупності витрат на охорону праці:

T = K2 / Q. (39)

 

4. Економічна ефективність заходів:

 

Е еф. = Q / К2. (40)

 

В табл. 12.1 наведені дані для розрахунку економічної ефективності охорони праці.

 

Приклад розрахунку

 

1. Матеріальні наслідки травматизму за рік:

 

Мн1 = 384 . 10 . 2 = 7,68 тис. грн.

Мн2 = 300 . 10 . 2 = 6,00 тис. грн.

 

2. Умовні втрати додаткового продукту:

 

Ув1 = 10 . (384 + 282 + 250) = 9,16 тис. грн.

Ув2 = 10 . (300 + 96) = 3,96 тис. грн.

 

3. Матеріальні наслідки нещасних випадків за рік з урахуванням умовних втрат:

 

Мн1 = 10 . (384 . (2 + 1) + 282 + 250) = 16,84 тис. грн.

Мн2 = 10 . (300 . (2 + 1) +96) = 9,96 тис. грн.

 

4. Річна економія:

 

Q = 16,84 - 9,96 = 6,88 тис. грн.

 

5. Економічна ефективність:

 

Е = 6,88 - 0,08 . (9,39 - 3,59) = 6,88 - 0,46 = 6,42 тис. грн.

 

6. Термін, за який скуповуються втрати:

 

Т = 9,39 / 6,88 = 1,4 роки.

 

7. Коефіцієнт економічної ефективності:

 

Е = 6,88 / 9,39 = 0,73.

 

Економічна ефективність становить 0,73 грн. на кожну гривню витрат. Якщо врахувати витрати підприємства на відшкодування потерпілим і внески в фонд страхування від нещасних випадків, то економічна ефективність СУОП значно збільшиться. Закон передбачає неприпустимість керуватись суто економічними міркуваннями при проведенні заходів з охорони праці.

В табл. 12.2. наведений примірний план організаційно-технічних заходів з впровадження СУОП на підприємстві.

 

Таблиця 12.1

 

Приклад розрахунку економічної ефективності охорони праці

 

№ зп. Назва Позна­чення Одини- ці вимірю­вання Показники
Попе- редній рік звітний рік
Кількість людино-днів непра­цездатності від травм   люд.-дні
Середня денна заробітна плата одного працівника   грн.
Коефіцієнт матеріальних наслід­ків від травм    
Кількість людино-днів, непрацездатності за інвалідністю (з мо­менту переходу на інвалідність до кінця року), всього    
Кількість людино-днів, недопрацьованих потерпілими, які загину­ли, всього      
Нормативний коефіцієнт ефек­тивності витрат     0,08 0,08
Витрати на підприємстві для попередження нещасних випадків     3,59 9,39

 

Таблиця 12.2

 

План організаційно-технічних заходів з впровадження СУОП

 

№ зп. Назва заходів Відповідальний Термін виконання
1. Розроблення положення про СУОПП з урахуванням вимог державної політики, специфіки підприємства і нормативно-правових актів з охорони праці Керівник , служба охорони праці (СОП)  
2. Затвердити положення про СУОПП, розмножити і надати його в кожний структурний підрозділ підприємства для виконання Керівник підприємства, СОП  
3. В кожному структурному підрозділі і по підприємству з урахуванням державної політики з охорони розробити цільові програми з попередження з попередження випадків травматизму, профзахворювань, аварій, пожеж і поліпшення умов праці (мікроклімат, шум, вібрація і т.п.) на підставі результатів адміністративно-громадського контролю, паспортизації санітарно-технічного стану і наявності засобів охорони праці цехів, атестації робочих місць за умовами праці, приписів, пропозицій працівників і уповноважених з охорони праці СОП, керівник підприємства, керівник підрозділу  
4. Розділ „Охорона праці” колдоговору і комплексні заходи складати на підставі державної політики, цільових програм і „Спільних рекомендацій” з чіткою цільовою спрямованістю на запобігання випадків травматизму і профзахворювань, аварій і пожеж як основних показників успішної діяльності підприємства -„-  
5. При реконструкції і впровадженні нової техніки і технології проводити прогнозування можливості виникнення небезпечних і шкідливих виробничих чинників під час монтажу, пусконалагоджувальних робіт і в процесі експлуатації з розробленням профілактичних заходів СОП Керівник підприємства і підрозділів  
6. Включити в посадові інструкції для кожного конкретного керівника пункт про обов”язки у повсякденній роботі керуватися „Положенням про управління охороною праці” - „ -  
На підприємстві і в кожному підрозділі створити відповідну мотивацію діяльності працівників у галузі охорони праці шляхом застосування організаційно-розпоряджувальних, соціально-психологічних і економічних методів управління, У відповідності зі ст.49 Закону України „Про охорону праці” застосувати дисциплінарну, адміністративну і матеріальну відповідальність до порушення працівниками законодавчих та ін. Нормативних актів про охорону праці СОП, Керівники підрозділів і підприємства  
Керівникам підрозділів нарахувати премії та доплати тільки при умові виконання ними планів і вимог охорони праці, недопущення травматизму СОП, Керівник підприємства  
Для контролю, оцінки і стимулювання роботи з охорони праці в кожному підрозділі підприємства щомісячно розраховувати коефіцієнт охорони праці підрозділу, в залежності від значення якого проводиться стимулювання керівників і працівників підрозділів або їх депреміювання СОП, Керівник підприємства, керівники підрозділів  
З метою докорінного поліпшення стану охорони праці слід впроваджувати гуманні, людські відносини в трудових колективах. Керівники підприємства і підрозділів повинні виявляти справжній, зацікавлений, доброзичливий інтерес до життя, праці і благополуччя кожного підлеглого працівника, турбуватися за їх безпеку на виробництві, враховуючи, що люди є найвищою цінністю підприємства -„-  
З метою підвищення відповідальності трудових колективів за додержання вимог охорони праці, підвищення ефективності виробництва, піднесення їх трудової ініціативи, переводити структурні підрозділи на самостійний фінансовий баланс, на справжній госпрозрахунок. Це підвищить відповідальність кожного працівника за ефективність і безпеку власної праці    
         

 

Контрольні питання:

  1. Як розрахувати матеріальні затрати, пов»язані з нещасним випадком?
  2. Як визначити економічну ефективність заходів з охорони праці

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Зробити розрахунок матеріальних затрат і економічної ефективності за даними, що видає викладач.

2. Розробити соціально-економічні заходи, що спрямовані на поліпшення стану і умов праці на виробництві.

 

Література:

 

1. Довідник з охорони парці в сільському господарстві.:3апитання і відповіді / С.Д. Лехман та ін. К.:Урожай, 1990.-399с.

2. Беликов А.С., Касьянов А. И., Дмитрюк С. П., Устимович Л. Д., Годяєв С. Г., Голендер В. А. Основы охраны труда: Учебник для студентов высших учебных заведений Украины III-IV уровня аккредитации. / Под ред., д.т.н., профессора А.С.Беликова. - Днепропетровск: «Журфонд», 2007. – 494с.

3. Я.І.Бедрій, Ю.Л.Дешинський, Р.М.Івах та інш. Основи охорони праці. Навчальний посібник. Льовів, 2007,240 с.

4. Лехман С.Д. Довідник з охорони праці в с.-г. К.:Урожай, 1990.-396 с.

 

5. М.В. Грищук. Основи охорони праці. Киів, 2005. 240 с.

6. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2005. 392с.

7. Луковников А.В. й др. Охрана труда. М.Агропромиздат, 1988.-288с.

8. Михайлов В.Н. и др. Охрана труда в сельском хозяйстве. М.:Агропромиздат, 1989.-543с.

9. Охорона праці /Г.М.Гряник, С.Д.Лехман, Д.А.Бутко та ін.- К.: Урожай, 1994.-272с.

10. Жидецкий В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В., Основи охорони праці. Підручник. – Вид.5-е.доп. – Львів: Афіша, 2002. – 350 с.

11. В.Ц.Жидецький. Основи охорони праці.Льовів, 2005.320 с.

11. Правила безпеки в сільському господарстві. 2002 ДНОАП К,. Держстандарт, 2001.

12. Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві. К.: Форт, 2001. – 384с.

13. Буракова С. А. Охрана труда в сельскомх озяйстве: Учебное пособие. – К., Вища шк., 1989. – 255с.

14. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 288 с.

15. Правила пожежної безпеки в України. – К.: Укрархбудінформ, 1995. – 195 с.

16. СНиП ІІ-4-79. Природне і штучне освітлення: Норми

проектування. М.:Стройиздат, 1980.-249 с.

17.Виробнича санітарія /В.Л.Лущснков, Д.А.Бутко, С.Д.Лехман та ін. - К.: Урожай, 1996. - 336 с.

18. Румянцев Г.И. и др. Руководство к лабораторним работам по общей гигиене. М., :Медицина, 1980.-261 с.

19. Гажаман В.І. Електробезпека на виробництві. - К., 1998. - 272 с.

20. Закон України „Про охорону праці”, - Голос України, 2002, №239 (2990) 17.12.2002.

21. Бутилін Ю. П., Бутилін В. Ю., Бутилін Д. Ю. Це ви можете без лікаря. Посібник з першої медичної допомоги у невідкладних випадках. – К.: Видавничий дім «Скарб», 2002. – 168с.

22. Бабов Д.М. й др. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда. М.Медицина, 1981.-270с.

23. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості і небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу // Охорона праці. - 1998. - № 6.

24.Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (Реєстр ДНАОП). - К.: Держнаглядохоронпраці; Основа, 1995. - 223 с.

25. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами /За ред. Вакуленка В.М., Товстенка О.П. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с.

26. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві /Затв. Пост. Кабміну України 25.08.2004 р. № 1112 //Офіційний вісник України. - 2004.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.035 с.)