Тема 10: Організація та контроль маркетингової діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10: Організація та контроль маркетингової діяльності1. Принципи та умови ефективної діяльності служби маркетингу.

2. Маркетинговий контроль та його напрями.

 

Питання для самоперевірки

1. Які основні етапи формування сучасних організаційних маркетингових структур ви знаєте?

2. Які принципи та умови ефективної діяльності організаційних структур маркетингу на підприємстві?

3. Як здійснюється маркетинговий контроль?

4. Які основні напрями маркетингового аудиту?

Тести до теми 10

1. Першим етапом у процесі формування організаційних маркетингових структур був:

а) спеціалізований відділ маркетингу;

б) відділ збуту

в) торговий агент

г) правильна відповідь не наведена

2. Однією з вимог до маркетингових організаційних структур виступає:

а) велика кількість рівнів управління

б) забезпечення розвитку інноваційної діяльності

в) забезпечення стабільного розвитку товарів

г) правильна відповідь не наведена

3. Контроль результатів передбачає аналіз:

а) обсягу продажу

б) прибутковості

в) частки ринку відносно лідера

г) кількість нових покупців

д) правильна відповідь не наведена

4. Визначте, які складові маркетингового аудиту виділяв Ф. Котлер:

а) продукти, споживачі, ринки, конкуренти, ціноутворення

б) інформація, цілі і стратегії, заходи, організаційні процеси і структури

в) середовище, стратегія, організація маркетингу, маркетингова продуктивність, маркетингові функції

г) правильна відповідь не наведена

5. Дайте визначення понять:

- маркетинговий контроль;

- маркетинговий аудит;

 

Модульний контроль

Питання для модульного контролю

Змістовний модуль 1

1. Історичні передумови виникнення маркетингу.

2. Історія розвитку маркетингу в Україні.

3. Основні поняття маркетингу.

4. Характеристика цілей маркетингу.

5. Основні принципи маркетингу.

6. Класифікація видів маркетингу.

7. Характеристика концепцій маркетингу.

8. Характеристика політики консумеризму.

9. Вплив громадських організацій на захист прав споживачів в Україні.

10. Сутність та основні етапи маркетингової діяльності підприємства.

11. Сутність організації маркетингу та її завдання.

12. Функції маркетингу, їх характеристика.

13. Внутрішнє середовище маркетингу.

14. Зовнішнє макросередовище маркетингу.

15. Зовнішнє мікросередовище маркетингу.

16. Сутність та етапи проведення маркетингових досліджень.

17. Практика організації проведення маркетингових досліджень на зарубіжних та вітчизняних ринках.

18. Сутність та класифікація маркетингової інформації.

19. Поняття та елементи маркетингової інформаційної системи.

20. Основні напрями маркетингових досліджень.

21. Характеристика методів маркетингових досліджень.

22. Концепції дослідження попиту та пропозиції.

23. Кон’юнктурний огляд.

24. Сутність та етапи процесу прийняття рішення покупцем про покупку.

25. Фактори, які впливають на поведінку покупців.

26. Особливості прийняття рішення про купівлю товару-новинки.

27. Моделі поведінки покупців на індустріальному ринку.

28. Процес прийняття рішення при купівлі на індустріальному ринках.

29. Принципи сегментації покупців споживчих товарів.

30. Вибір методу та здійснення сегментування ринку.

31. Інтерпретація та оцінювання сегментів ринку.

32. Вибір сегментів ринку.

33. Стратегії охоплення ринку.

34. Ознаки сегментації ринку покупців-підприємств.

35. Особливості прийняття посередником рішення про закупівлю.

36. Цінова та асортиментна політика посередницьких структур.

37. Закупівлі бюджетних установ.

38. Сутність та завдання товарної політики підприємства.

39. Поняття та рівні товару.

40. Характеристика та класифікація споживчих товарів.

41. Класифікація товарів виробничого призначення.

42. Поняття та показники оцінки товарного асортименту та товарної номенклатури.

43. Життєвий цикл товару та характеристика його етапів.

44. Характеристика послуг.

45. Аспекти управління в сфері послуг.

46. Основні етапи розробки нових продуктів.

47. Поняття конкурентоспроможності продукту. Фактори, що впливають на формування конкурентоспроможності товару.

48. Маркетингові рішення відносно упаковки.

49. Сервісне обслуговування.

50. Сутність та складові торгівельної марки.

Змістовний модуль 2

1. Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу підприємства..

2. Цілі цінової політики та функції цін в перехідний період.

3. Етапи процесу ціноутворення.

4. Фактори, що впливають на формування цінової політики на підприємстві.

5. Особливості встановлення цін на ринках різних типів.

6. Види цінових стратегій.

7. Методи ціноутворення.

8. Характеристика цінової дискримінації.

9. Характеристика знижок, націнок та надбавок.

10. Ініціативна зміна цін.

11. Природа каналів розповсюдження

12. Характеристика та рівні каналів розповсюдження.

13. Функції каналів розповсюдження.

14. Маркетингові рішення щодо структури каналів розповсюдження.

15. Вибір структури каналів розповсюдження.

16. Рішення щодо управління каналами розповсюдження.

17. Види маркетингових систем розповсюдження.

18. Характеристика вертикальних маркетингових систем розповсюдження.

19. Види та особливості посередників у виробничій та невиробничій сферах.

20. Класифікація підприємств оптової торгівлі.

21. Характеристика підприємств роздрібної торгівлі.

22. Сутність та цілі маркетингової комунікаційної політики.

23. Сутність процесу комунікації.

24. Сучасна система ділової комунікації.

25. Особливості елементів системи маркетингових комунікацій.

26. Фактори, що визначають структуру комунікаційних заходів.

27. Роль і значення реклами в сучасних умовах.

28. Зміст, форма та структура рекламного звернення.

29. Обмеження у рекламній діяльності згідно вітчизняного законодавства.

30. Зв’язки з громадськістю.

31. Процес персонального продажу.

32. Сутність та основні завдання стимулювання збуту.

33. Характеристика напрямів стимулювання збуту.

34. Поняття та комунікативні характеристики спонсорства.

35. Структура та методи розрахунку комунікаційного бюджету.

36. Сутність процесу стратегічного планування маркетингу.

37. Сутність стратегій маркетингу.

38. Стратегічний аналіз стану підприємства на ринку.

39. Сутність глобальних стратегій.

40. Особливості наступальних стратегій.

41. Розроблення стратегій маркетингу на основі матричного аналізу.

42. Маркетингові стратегії підприємства щодо товару.

43. Маркетингові стратегії підприємства щодо ринку.

44. Сучасна концепція внутрішньо фірмового управління.

45. Характеристика особливостей організацій старого та нового типу.

46. Основні завдання служби маркетингу на підприємстві.

47. Принципи та умови ефективної діяльності служби маркетингу.

48. Характеристика та умови застосування різних типів організаційної структури служби маркетингу.

49. Сутність та основні завдання маркетингового контролю.

50. Характеристика основних напрямів маркетингового контролю.

Приклади тестових завдань

1. Креативний маркетинг застосовують в умовах:

а) стабільного попиту;

б) прихованого попиту;

в) інертного попиту;

г) нестабільного попиту.

2. До загальних факторів при прийняті рішення про купівлю на індустріальному ринку відносять:

а) специфіку діяльності підприємства;

б) рівень організаційної культури;

в) авторитет, певний статус прихильність до людей;

г) поточний і прогнозний стан економіки, рівень попиту на засоби виробництва.

3. Економічні параметри конкурентоспроможності включають:

а) витрати споживача на сервісне обслуговування;

б) витрати на купівлю;

в) витрати споживача на придбання товару та експлуатацію;

г) г) правильна відповідь не наведена.

4. Найменше охоплення нецільової аудиторії відбувається під час:

а) прямої поштової реклами;

б) реклами по телебаченню;

в) реклами в метрополітені;

г) радіореклами.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.012 с.)