Методика виконання курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика виконання курсової роботиМатеріал теми курсової роботи розміщується згідно її структури. титульний лист курсової роботи оформляється згідно зразка.

Зміст, наданий на початку курсової роботи, містить назву та нумерацію сторінок усіх розділів, зокрема вступу, розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

У вступі стисло обґрунтовується вибір теми, її актуальність, визначається мета курсової роботи і завдання аудиту на сучасному етапі ринкових перетворень в Україні, наводиться предмет, об’єкт і методи дослідження. Рекомендований обсяг вступу 2 – 3 сторінки.

Основна частина курсової роботи складається з розділів та підрозділів. Кожний розділ починається з нової сторінки. Наприкінці розділу обов’язково викладаються короткі висновки.

Перший розділНадається економіко – правовий аналіз діючих нормативних документів, дається їх перелік та характеристика, вказуються які нормативні документи застосовуються на підприємстві та у відповідності до яких воно здійснює фінансово-господарську діяльність, дати посилання на конкретні пункти; виконується огляд спеціальної літератури з теми дослідження, детально розкриваються Міжнародні стандарти аудиту (210, 230, 250, 300, 500, 700, тощо).

Вказати перелік нормативних документів, що використовуються при аудиті операцій по заданій темі, на які статті нормативних документів необхідно звертати увагу при перевірці і чому. Та дати аналітичну їх характеристику.

 

Приклад: 1. Для здійснення операцій на рахунках в банках суб'єкти господарювання відкривають рахунки в банках у національній та іноземній валюті. Порядок відкриття банками рахунків для суб'єктів господарювання визначений Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 р. № 527, зі змінами і доповненнями.

2. З метою аудиторської перевірки обґрунтованості фонду оплати праці в першу чергу перевіряється дотримання підприємством Декрету та Закону України "Про оплату праці". Крім того аудитору необхідно перевірити внутрішньогосподарські документи з оплати праці, а саме: Положення про оплату праці, колективний договір, Положення про внутрішньогосподарський розрахунок, норми і розцінки, що використовуються для різних видів оплат, договори і контракти на оплату праці тощо.

Порядок складання контракту, його склад, рішення питань організації робіт за контрактом здійснюється на підставі Положення про порядок складання контрактів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 170 від 19 серпня 1994 р.

Облік розрахунків з оплати праці здійснюється па основі типових форм, затверджених наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі" № 144 від 22.05.1996 р. на виконання заходів щодо реалізації державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики.

Розкривається загальна методика проведення аудиту і розробляється методика її проведення у відповідності до специфіки досліджуваного підприємства та обраної теми; документальне оформлення операцій по досліджуваної темі; джерела інформації для їх перевірки.

Проаналізувати можливі порушення ведення бухгалтерського обліку і складання звітності.

Студенту необхідно вказати 8-10 можливих порушень і проаналізувати їх вплив на достовірність бухгалтерської звітності і дотримання законодавства (табл. 1.1).

 

Таблиця 1.1

Можливі порушення та їх вплив на достовірність інформації

Підстава Характер можливих порушень Вплив порушення на достовірність бухгалтерської звітності і дотримання законодавства Методи та прийоми встановлення

 

Приклад заповнення таблиці 1.1.

Можливі порушення та їх вплив на достовірність інформації

Підстава Характер можливих порушень Вплив порушення на достовірність бухгалтерської звітності і дотримання законодавства Методи та прийоми встановлення
1. Податковий Кодекс ( ст. ...)   Відсутність в організації договорів про повну матеріальну відповідальність з особами, відповідальними за збереження цінних паперів (у випадках зберігання цінних паперів в касі)   Низький рівень внутрішнього контролю в організації. Можливість зловживань з бланками цінних паперів працівниками, що мають до них доступ і ін..   Документальна перевірка, опитування, огляд, спостереження, тестування
2. Податковий Кодекс (ст. ..)   Невірний розрахунок податку на доходи фізичних осіб Помилка в розрахунку податку на доходи фізичних осіб і, як наслідок, спотворення розрахунків з бюджетом по податку.   Арифметична перевірка (перерахунок);документальна перевірка, запит; звірка, аналітичні процедури

 

Зазначається сума штрафних санкцій передбачених нормативними документами, які виникають в обліку згідно обраної теми, якщо є копії актів перевірок то вони додаються до додатків роботи.

У другому розділі. Дати характеристику організаційно-технологічним особливостям роботи досліджуваного підприємства, стану та організації бухгалтерського обліку та основним економічним показникам його діяльності, надається експертна діагностика фінансового стану та звітності підприємства. На підставі даних звітності підприємства провести аналіз показників фінансового стану підприємства (додаток 9), та зробити перевірку порівнянності та взаємоув’язки показників основних форм річної звітності досліджуваного підприємства ( додаток 10 ).

Провести загальний огляд наявності та правильності оформлення форм звітності, про що зробити відмітку в робочих документах аудиту.

Розглядається структура та облікова політика дослідженого підприємства, надається характеристика документообігу, методів внутрішньогосподарського аудиту, та ступінь комп’ютеризації облікових і аудиторських робіт. Під час написання цього розділу особливу увагу слід приділити організації фінансового, управлінського та податкового обліку на підприємстві.

Виходячи з оцінки системи внутрішнього контролю на підприємстві та величини аудиторського ризику, необхідно визначити низку завдань, які повинен виконати аудитор для досягнення поставленої мети.

У третьому розділі. Для виконання розділу «Проведення аудиту та узагальнення його результатів на підприємстві» курсової роботи дозволяється використання даних підприємства на якому студент проходить виробничу практику (працює) і в цілому є весь необхідний матеріал для розкриття теми курсової роботи.

При виконанні цього розділу курсової роботи студенту необхідно: від імені досліджуваного підприємства скласти лист пропозицію про проведення аудиту. Укласти від свого імені, як незалежного аудитора (що має кваліфікаційний сертифікат серії А та ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності) з підприємством, що є базою проходження практики, (на якому він працює), лист зобов’язання на проведення аудиту, договір на проведення аудиту, в якому необхідно вказати строки проведення аудиту та розмір оплати аудиторських послуг (показати її розрахунок (табл. 3.1) після складання плану проведення аудиторської перевірки на досліджуваному підприємстві (зразок 1), лист пропозицію на проведення аудиту та лист погодження.

Скласти загальний план аудиту, програму аудиторської перевірки по досліджуваної темі, розрахувати рівень суттєвості для досліджуваного підприємства, заповнити анкету нового клієнта для досліджуваного підприємства (додаток 9), розробити тестування систем обліку и внутрішнього контролю згідно обраного об’єкту дослідження.

Зразок 1

Загальний план аудиту

Організація, що перевіряється _____________________________

Період аудиту _________________________________

Кількість люд.-год. на перевірку____________________________

Керівник _ ____________________________

Запланований аудиторський ризик ____________________________

Запланована суттєвість, грн. _____________________________

№ пп. Заплановані види робіт Період проведення Виконавець Примітки
1.        
...        

Керівник аудиторської фірми Аудитор _____________

Аудитор _____________

 

Таблиця 3.1.

Розрахунок вартості аудиторської послуги.

№ з/п Об’єкт аудиторської перевірки Склад аудиторської бригади Тривалість перевірки, год. Приблизна вартість, грн.
         

 

Суттєвість розраховуємо в табл. 3.2

 

Таблиця 3.2

Система базових показників і порядок знаходження рівня суттєвості

 

Назва базового показника Значення базового показника бухгалтерської звітності економічного суб'єкта, що перевіряється (тис.грн.) Частка, % Значення, яке застосовується для знаходження рівня суттєвості (гр.2 X гр.3) Сума помилок, які віднайдено в ході аудиту
1. Балансовий прибуток      
2.Валовий обсяг продажу без ПДВ   2    
3. Валюта балансу   2    
4. Власний капітал      
5. Загальні витрати підприємства      
Примітка: загальна сума помилок не повинна мати відхилення більше ніж на 20% від значення рівня суттєвості (гр.4)
6. Прибуток перед оподаткуванням   5-10    
7. Поточні активи   5-10    
8. Загальна величина активів   5-6    
9. Поточні пасиви   5-10    
Примітка до п.6-9: аудитор може розподілити межу суттєвості між статтями розподілу, наприклад, поточні активи а) готівкові грошові кошти; б) рахунки дебіторів; в) запаси товарно-матеріальних цінностей. Після цього визначають, за якими статтями необхідно розширити обсяги аудиторських процедур та вибірки

Запланований рівень суттєвості студентом розраховується згідно правилу (стандарту) аудиторської діяльності «Суттєвість і аудиторський ризик». Дані для розрахунку необхідно взяти з бухгалтерського балансу (форма №1) і Звіту про фінансові результати (форма № 2).

Бухгалтерський баланс і Звіт про фінансові результати повинні бути представлені в курсовій роботі, як додатки.

Рівень суттєвості студенти розраховують в наступному порядку. За підсумками фінансового року в економічному суб'єкті, що підлягає перевірці, визначаються фінансові показники, перераховані в першій графі таблиці 3.2. Їх значення може бути занесене в другу графу в тих грошових одиницях, в яких підготовлена бухгалтерська звітність. Від цих показників беруться процентні частки, приведені в третьому стовпці таблиці, і результат заноситься в четвертий стовпець.

Допускається, що частину показників включити в таблицю не вдасться. Наприклад, підприємство може не мати прибутку за підсумками року або може мати невеликий прибуток, який, на думку аудитора, з урахуванням аналізу показників за попередні роки є не характерним для даного підприємства. Підприємство може не мати реалізації, якщо це неприбуткове, некомерційне підприємство або організація, яка фінансується в основному не за рахунок виручки від реалізації товарів, робіт, послуг. В цих випадках у відповідних клітинках таблиці 3.2 можуть бути поставлені прочерки.

Студент повинен проаналізувати числові значення, записані в четвертому стовпці. В тому випадку, якщо які-небудь показники значно відхиляються у велику і (або) меншу сторону від інших, він може відкинути такі значення. На базі показників, які залишилися, розраховується середня величина, яку можна для подальшої зручності роботи округляти. Дана величина і є єдиним показником рівня суттєвості, який може використовувати студент в своїй роботі.

Скласти програму роботи аудитора за наведеною формою, докладно відобразивши в ній всі етапи проведення аудиту з моменту укладення договору на проведення аудиту до складання та написання аудиторського висновку.

Зразок 2

ПРОГРАМА АУДИТУ по _____________________________________

Аудиторська фірма _______________________________

(назва аудиторської фірми)

Сертифікат № _______________________________

Підприємство, що перевіряється _______________________________

Період перевірки _______________________________

Кількість чоловік – годин _______________________________

Керівник аудиторської групи _______________________________

Склад аудиторської групи _______________________________

Контроль за якістю аудиту _______________________________

Аудиторський ризик ___________________________________

 

№ п.п. Перелік аудиторських процедур Обсяг робіт Період проведення процедур перевірки Виконавець Назва робочих документів аудитора Примітки
           
           

Детально ознайомившись з Міжнародним стандартом аудиту № 400 «Оцінка ризиків та внутрішній контроль», скласти листок оцінки властивого ризику та ризику невідповідності внутрішнього контролю. Виходячи з оцінки системи внутрішнього контролю на підприємстві та величини аудиторського ризику, необхідно визначити низку завдань, які повинен виконати аудитор для досягнення поставленої мети.

Таблиця 3.3.

Тести засобів контролю.

Зміст тесту Так Ні
       

Студент заповнює колонки таблиці 3.3 та надає аналіз результатів тестів на підприємстві.

Приклад анкети дослідження системи внутрішнього контролю каси.

Анкета процедур внутрішнього контролю каси

Замовник ______________ Перевірено _______

Складено ______________

Питання Відповідь Примітки
І. Санкціонування    
1. Чи тільки керівник дає дозвіл на видачу готівки з каси?    
2. Чи всі видаткові касові ордери або документи, що їх замінюють, підписані керівником?    
II. Розподіл обов'язків    
1. Чи розподілено обов'язки щодо виписування касових ордерів і їх виконання (видачі/отримання готівки)?    
2. Чи розподілені обов'язки з обліку касових ордерів та обліку розрахунків з підзвітними особами?    
III. Документування    
1. Чи здійснюється нумерація прибуткових і видаткових касових ордерів у встановленому порядку з веденням Журналу реєстрації?    
2. Чи своєчасно заповнюється касова книга і подається звіт касира?    
3. Чи додаються до звіту касира всі необхідні документи?    
IV. Контрольні процедури    
1. Чи здійснюється в установленому порядку перевірка звітів касира?    
2. Чи перевіряє бухгалтер дотримання суми встановленого ліміту з.алишку готівки у касі?    
3. Чи здійснюється раптова щоквартальна інвентаризація коштів у касі?    
4. Чи здійснюється перевірка своєчасності оприбуткування коштів у касі, їх внесення на поточний рахунок на підставі записів у касовій книзі, чеків і виписок банку?    
       

 

Приклад анкети перевірки стану внутрішнього контролю і системи обліку нафтопродуктів наведено у додатку 12.

Виходячи з показників звітності та оцінки аудиторського ризику визначити операції та активи, які підлягають докладній перевірці. Оформлення результатів перевірки доцільно побудувати за допомогою таблиці такої форми:

Таблиця 3.4

Основні об’єкти, що підлягають досконалій перевірці

№ з/п Найменування об’єктів аудиту Обґрунтування вибору об’єктів аудиту Необхідність залучення експертів та інших спеціалістів
1 2 3      

 

Перелічіть джерела інформації, які використовуються при аудиторській перевірки :

- типові уніфіковані форми, затверджені Держкомстатом ( номер форми і назва)

- облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій по вашій темі при журнально-ордерній формі обліку та інші джерела інформації: форми фінансової, податкової та іншої звітності. (заповнити таблицю 3.5 – 3.8). Необхідно надати документообіг по обраної темі та надати заповнені первинні документи, облікові регістрі та форми звітності ( бухгалтерської, податкової, фінансової) у додатках

 

Таблиця 3.5.

Реєстр первинних документів, що підлягають перевірці по рахунку __

№ з/п Код документа Назва документа Основні порушення, які зустрічаються в документі
       

 

Таблиця 3.6.

Облікові регістри при журнально-ордерній формі обліку.

Рахунок бухгалтерського обліку Регістри журнально-ордерної форми, в яких відображені операції по:
  Дебету рахунку Кредиту рахунку Сальдо
       

 

Таблиця 3.7.

Форми бухгалтерської фінансової звітності, у яких наведено рахунок, що перевіряється

Показники   Форми бухгалтерської звітності, у яких наведено рахунок, що перевіряється  
Номер рахунка Назва рахунка Форма №1   Форма № n  
Номер рядка   Номер графи   Номер рядка   Номер графи   Номер рядка   Номер графи  
               

 

Таблиця 3.8.

Форми податкової та іншої звітності, у яких наведено рахунок, що перевіряється

Показники   Форми податкової та іншої звітності, у яких наведено рахунок, що перевіряється  
Номер рахунка Назва рахунка Форма №…   Форма №…   Форма №…  
Номер рядка   Номер графи   Номер рядка   Номер графи   Номер рядка   Номер графи  
               

 

Опрацювати та оформити згідно з Міжнародним стандартом аудиту № 230 «Документація» робочу документацію аудитора. Відобразити в робочих документах аудитора результати проведених аудиторських процедур (використовувати анкети, тести, порівняльні відомості, розрахунково-аналітичні таблиці, довідки, тощо (залежно від специфіки клієнта і самої перевірки)).

Приклад робочих документів для теми аудиторська перевірка розрахунків з постачальниками і підрядчиками

 

 

Таблиця 3.9

РД 1 Про стан виконання договорів

Договір     Сума     Цільове призначення згідно з договором     Фактичне використання
Назва і дата платіжного документа Призначення Сума
           

 

 

Таблиця 3.10

РД 2 Про повноту та своєчасність розрахунків з постачальниками та замовниками

Кредитор (повна назва підприємства без скорочень) Код рядка у ж/о Сума за накладною (договором) Кінцева дата проведення оплати постачальнику згідно з документами Дата фактично проведеної оплати (за випискою банку) Сума штрафу чи пені за несвоєчасну оплату, передбачена договором Джерело встановлених відхилень
За договором Фактично стягнуто
               

 

 

Таблиця 3.11

РД 4 Перевірка повноти та правильності оприбуткування основних засобів

Найменування об’єкта Шифр Облікова вартість (балансова) Дата, №, найменування прибуткового документа Додаткові витрати
Транспортно-заготівельні витрати Митні витрати Непрямі податки і збори Витрати на встановлення, монтаж ОЗ та НА Інші витрати Разом (за даними накладної) Аудит Відхилення Примітки
                           

 

 

Таблиця 3.12

РД 5 Перевірка взаємоузгодженості облікових даних

Кре дитор Номер і дата накладної обліку Назва товару за накладної Сума за накладною Номер картки складського обліку та дата розноски Сума вказана У картці складського обліку Розбі жності між запи сами у накла дній картці Причини розбіж ностей При мітка
                 

 

Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту № 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність» на підставі проведених досліджень скласти аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності, що перевіряється, підприємства станом на 1.01.20 _ року та довільний аудиторський звіт, у якому необхідно на основі отриманих у ході перевірки аудиторських доказів і представлених у робочих документах, сформувати свою професійну думку про ступінь вірогідності бухгалтерської звітності, з посиланням на нормативну базу.

В аналітичній частині аудиторського звіту повинні бути викладені загальні результати перевірки стану внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку і звітності, а також дотримання діючих нормативних актів про здійсненні фінансово-господарської операції економічним суб'єктом, тобто узагальнити і систематизувати виявлені перекручування, представлені в робочих документах по досліджуваній темі.

У підсумковій частині необхідно вказати нормативний акт відповідно до якого складена бухгалтерська звітність, нормативний акт, відповідно до якого проводився аудит, своя професійна думка про вірогідність бухгалтерської звітності економічного суб'єкта. У випадку видачі аудиторського висновку, відмінного від безумовно позитивного, повинні бути чітко викладені обставини, що обумовили його видачу.

Скласти рекомендації та пропозиції з виправленням виявлених недоліків.

Надати аудиторські консультації по ситуації, яка вказана у варіанті яку отримає студент згідно його залікової книжки та прізвища з посиланням на нормативні акти.

Висновки і пропозиції представляють собою коротке резюме курсової роботи. В них показують, якою мірою досягнуто мети, сформульованої у вступі, і вирішено завдання роботи. У висновках узагальнюються рекомендації та пропозиції щодо теоретико-методологічних аспектів та способів дослідження проблеми. Висновки повинні носити конкретний характер, бути чіткими, короткими, конструктивними і витікати із змісту роботи. Рекомендований обсяг заключної частини 3-4 сторінки.

Список використаних джерел складається у встановлені послідовності :

- Закони України;

- Укази Президента України;

- Постанови Кабінету Міністрів України;

- Інструкції та нормативні акти Міністерства фінансів України, галузевих міністерств, інших установ та відомств;

- Наукова, навчально-методична, спеціальна література.

Першоджерела розташовують в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.012 с.)