Аналіз фінансового стану підприємства на підставі використання коефіцієнтів, розрахованих за даними фінансової звітностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз фінансового стану підприємства на підставі використання коефіцієнтів, розрахованих за даними фінансової звітності№ п/п     Показники (фінансові коефіцієнти)     Позначення       Формула для розрахунку   Джерела інформації (рядки ф. № 1 «Баланс» та ф. № 2 «Звіт про фінансові результати») Оптимальне значен- ня показника     Фактичне значення показника
за попередній рік (на 31.12.0.. р.) за звітний рік (на 31.12.0.. р.) відхилення (+/-)
I. Показники ліквідності й платоспроможності підприємства
    Коефіцієнт поточної ліквідності (або коефіцієнт покриття боргів)     Кп Кп = Об. З. : ПЗ Об. З. - оборотні засоби (активи); ПЗ - поточні зобов'язання   Кп = Ф. № 1 р. 260 Ф. № 1 р. 620     > 1, збільшення        
  Коефіцієнт «критичної» (швидкої) ліквідності (або коефіцієнт розрахункової платоспроможності )   Кшл   Кшл = (Об. З - Запаси) : ПЗ Об. З. - оборотні засоби (активи); Запаси - сума рядків 100 - 140; ПЗ - поточні зобов'язання Кшл = Ф. № 1 р. 260 - (р. 100 - 140)     0,6 - 0,8        
Ф. № 1 р. 620    
  Коефіцієнт загальної ліквідності (або коефіцієнт ліквідної платоспроможності)     Кзл   Кзл = (Об. З + Вмп : (ДЗ + ПЗ + Дмп) Об. З. - оборотні засоби (активи); Вмп - витрати майбутніх періодів; ДЗ - довгострокові зобов'язання; ПЗ - поточні зобов'язання; Дмп - доходи майбутніх періодів Кзл = Ф. № 1 (р. 260 + р. 270) > 1, збільшення        
Ф. № 1 (р. 480 + р. 620 + р. 630)    
  Коефіцієнт абсолютної ліквідності (або коефіцієнт грошової платоспроможності)     Кла   Кла = ГК : ПЗ ГК – грошові кошти та їх еквіваленти; ПЗ – поточні зобов'язання Кла = Ф. № 1 (р. 230 + р. 240)   < 0.5 (0,2 - 0,35)        
Ф. № 1 р. 620  
                   

Продовження 10

б
ІІ. Показники прибутковості (рентабельності ) діяльності підприємства
    Коефіцієнт рентабельності (прибутковості) активів (або коефіцієнт прибутку на загальні активи)     Кра     Кра = Пр : (Вбо + Вб1 / 2 ) Пр - чистий прибуток; Вбо- валюта балансу по активу на початок періоду; Вб1 - валюта балансу на кінець періоду Кра = Ф. №2 р. 220 ф. № 1 р. 280 (гр. 3 + гр. 4) : 2     > 0, збільшення          
  Коефіцієнт рентабельності (прибутковості) власного капіталу (або коефіцієнт окупності власного капіталу)     Кр.вк Кр.вк = Пр : (ВКо + ВК1) / 2 Пр — чистий прибуток; ВКо - сума власного капіталу на початок періоду; ВК1 - сума власного капіталу на кінець періоду Кр.вк = Ф № 2 р. 220 Ф. № 1 р. 380 (гр. 3 + гр. 4) / 2   > 0, Збільшення (- 0,13 -0,24)        
  Коефіцієнт рентабельності сукупного (загального) капіталу     Кр.зк   Кр.зк = Фо / (Вбо - Вб1) / 2 Фо — фінансовий результат від операційної діяльності (до оподатковування); Вбо - валюта балансу на початок періоду; Вб1 — валюта балансу на кінець періоду Кр.зк= Ф.№ 2. р. 100 Ф. № 1 р. 280 (гр. 3 + гр. 4) / 2   > 0, збільшення (- 0,12 - 0,18)        
    Коефіцієнт рентабельності діяльності (або коефіцієнт чистого прибутку)     Кр.д Кр.д = Пр : ЧД Пр - чистий прибуток, ЧД — чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Кр.д = Ф. № 2 р. 220 Ф. № 2 р. 035   > 0, збільшення          
    Рентабельність реалізованої продукції (%)     Рп     Рп = Фо : С р.п Фо - фінансовий результат від операційної діяльності; С р.п. — собівартість реалізованої продукції Рп = Ф. № 2 р. 100 Ф. № 2 р. 040 х 100%       Збільшення      

Продовження додатка 10

Рентабельність реалізації (%) (коефіцієнт прибутку від операційної діяльності)     Рр Рр = Фо : ЧД Фо — фінансовий результат від операційної діяльності; ЧД — чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Рр = Ф. № 2 р. 100 Ф. № 2 р. 035 х 100% (або р. 010 - р. 015 -р. 020) Збільшення      
III. Показники фінансової незалежності підприємства (аналіз джерел власних коштів)
    Коефіцієнт фінансової незалежності («автономії»)     Кавт Кавт = ВК : В6, Вк - сума власного капіталу; Вб - валюта балансу по пасиву Кавт = Ф. № 1 р. 380 Ф. № 1 р. 640   > 0,5          
2. Коефіцієнт фінансової стабільності (Коефіцієнт фінансової стійкості) Кф.с. Кф.с = . Вк : (ДЗ + КЗ) Вк - сума власного капіталу; ДЗ - довгострокові зобов'язання; КЗ - короткострокові зобов’язання Кф.с. = Ф. № 1 р. 380 Ф. № 1 (р. 480 + Р. 620) > 1      
    Фінансовий ліверидж     Фл     Фл = Дз: (Вко + Вк1) х 0.5 ДЗ - довгострокові зобов'язання; Вко - сума власного капіталу на початок періоду; Вк1 - сума власного капіталу на кінець періоду Фл = Ф. № 1 р. 480 Ф. № 1 р. 380 (гр. 3 + гр. 4) х О,5     Зменшення          
    Коефіцієнт маневреності власного капіталу   КМК   КМК = ВЗ : ВК ВЗ — власні оборотні засоби; Вк - сума власного капіталу КМК = Ф. № 1 (р. 260 - р. 620)* Ф. №1 р 380 * Показник (р. 260 - р. 620) визначає величину робочого капіталу. Збільшення в припустимих межах        
Величина робочого капіталу (власні оборотні засоби підприємства) РК РК = ОА - ПЗ ОА - оборотні активи; ПЗ - поточні (короткострокові) зобов’язання РК = Ф. № 1 (р. 260 - р. 620) Збільшення      
                           

Продовження додатку 10

  Коефіцієнт співвідношення необоротних та оборотних активів   кна/оа   кна/оа = НА : ОА НА -необоротні активи; ОА - оборотні активи кна/оа = Ф. № 1 р. 080 Ф. № 1 р. 260   кна/оа повинен бути менше Кф.с.      
  Коефіцієнт Бівера   Кб Кб = (Пр - Ам) : ЗК Пр - чистий прибуток; Ам - сума амортизації; ЗК – залучений капітал Кб = ф. № 2 (р. 220 – р. 260) Ф. № 1 (р. 480 + р. 620) >0,2, збільшення      
IV Показники ділової активності підприємства (оборотності капіталу та ресурсовіддачі)
    Коефіцієнт оборотності активів (або швидкість обороту активів)     Кобор. а     Кобор. а = ЧД / (Вбо + Вб1) :2 ЧД - чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); Вбо - валюта балансу на початок періоду; Вб1 - валюта балансу на кінець періоду Кобор. а = Ф. № 2 р. 035 Ф. № 1 р. 280 (гр. 3 + гр. 4) : 2     Збільшення          
  Фондовіддача (загальна капіталовіддача)     Фо     Фо = ЧД : (ОСо + ОС1) х 0,5 ЧД - чистий доход; [(ОСо + ОС1) х 0,5] - середня вартість основних засобів Фо = Ф. № 2 р. 035 Ф. № 1 р. 030 (гр. 3 + гр. 4) : 2   Збільшення, значення середньогалузеве      
    Коефіцієнт оборотності оборотних засобів     К обор. об. з   К обор. об. з = ЧД / (ОАо + ОА1) : 2 ЧД - чистий доход; ОАо- оборотні активи на початок періоду; ОА1. - оборотні активи на кінець періоду К обор. об. з = Ф. № 2 р. 035 Ф. № 1 р. 260 (гр. 3 + гр. 4) : 2     Збільшення          
                               

Продовження додатку 10

    Коефіцієнт оборотності запасів     К обор. з     К обор. з = ЧД : (Озо + Оз1) х 0,5 ЧД - чистий доход; Озо, Оз1- залишки по статтях запасів на початок і кінець звітного періоду К обор. з = Ф. № 2 р. 035 Ф. № 1 сума рядків 100 - 140 (гр. 3 + гр. 4) : 2   Збільшення          
    Коефіцієнт заборгованості   Кз   Кз = ЗК : ВК ЗК – залучений капітал; ВК - власний капітал Кз = Ф. № 1 (р. 480 + + р.620 Ф. № 1 р. 380 0,5 - 0,7          
    Коефіцієнт концентрації залученого капіталу     Кк. зк   Кк. Зк = = (Зм.в.п. + ДЗ + ПЗ + Дм.п.) : Вбп Зм.в.п - забезпечення майбутніх витрат і платежів; ДЗ - довгострокові зобов'язання; ПЗ – поточні зобов'язання; Дм.п. - доходи майбутніх періодів; Вбп — валюта балансу по пасиву Кк. зк = ф. № 1 (р. 430 + р. 480 + р. 620 + р. 630) Ф. № 1 р. 640 < 1, зменшення          
  Коефіцієнт оборотності власного капіталу     Кобор. вк Кобор. вк = ЧД : (ВКо + ВК1) х 0,5 ЧД - чистий доход; (ВКо + ВК1) - сума власного капіталу на початок і на кінець періоду Кобор. вк = Ф. №2 р. 035 Ф. № 1 р. 380 (гр. 3 + гр. 4) : 2     Збільшення            
Прибутковість інвестицій (по методу участі у капіталі) (коефіцієнт прибутковості інвестицій) Рі Рі = (Пр / Іс) х 100 % Пр - чистий прибуток, Іс- сума інвестицій Рі = Ф № 2 р. 220 Ф. № 1 р. 040 х 100 % -11,5 %      
                     

Продовження додатку 10

V. Показники майнового стану підприємства
Коефіцієнт зносу основних засобів Кз.оз Кз.оз = І / ОЗпв, І - сума зносу; Озпв - первісна вартість основних засобів Кз.оз = Ф. № 1 р. 032 Ф. № 1 р. 031 Зменшення      
Коефіцієнт оновлення основних засобів Ко. оз. Ко. оз = Ноз / ОЗо, Ноз - сума нових основних засобів, які надійшли у звітному періоді; ОЗо - основні засоби по первісній вартості на кінець періоду Ко. оз = Ф. № 5 р. 260 гр 5 Ф № 1 р. 031 гр. 4 Збільшення      
Частка оборотних засобів в активах Чоз Чоз = Об.з / Вб Об.з - оборотні засоби (активи); Вб - валюта балансу по активу Чоз = Ф. № 1 р. 260 Ф № 1 р. 280 Має галузеві особливості      
Коефіцієнт мобільності активів Кма Кма = Об.з / НА Об.з - оборотні засоби (активи); НА - необоротні активи Кма = Ф. № 1 стр 260 Ф. № 1 стор. 080 0,5      

 

 


Додаток 11

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПЕРЕВІРКИ

ПОРІВНЯНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ФОРМ РІЧНОЇ

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

№ з/п Показники, що порівнюються Порівнювальні показники

ФОРМА № 1 «БАЛАНС»

Рядок 010, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 011 мінус рядок 012, графи 3 і 4
21 Рядок 030, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 031 мінус рядок 032, графи 3 і 4
31 Рядок 080, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків 010, 020, 030, 040-070, графи 3 і 4
41 Рядок 160, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 161 мінус рядок 162, графи 3 і 4
51 Рядок 260, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків 100-150,160, 170-250, графи 3 і 4
61 Рядок 280, графи 3 і 4 Форма № 1, 080, 2601, 270, графи 3 і 4
71 Рядок 380, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків 300-340 плюс або мінус рядок 350 мінус рядки 360, 370, графи 3 і 4
Рядок 430, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків 400, 410, 415, 420, мінус рядок 416, графи 3 і 4
91 Рядок 480, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків 440-470, графи 3 і 4
101 Рядок 620, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків 500-610, графи 3 і 4
111 Рядок 640, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків 380, 430, 480, 620, 630, графи 3 і 4

ФОРМА № 2 «ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ»

121 Рядок 035, графа 3 Форма № 2, рядок 010 мінус рядки 015, 020, 025, 030
Рядок 050, графа 3 Форма № 2, рядок 035 мінус рядок 040
Рядок 055, графа 3 Форма № 2, рядок 040 мінус рядок 035
Рядок 100, графа 3 Форма № 2, сума рядків 050, 060 мінус рядки 070, 080, 090 або рядок 060 мінус рядки 055, 070, 080, 090
Рядок 105, графа 3 Форма № 2, сума рядків 055, 070, 080, 090 мінус рядок 060 або сума рядків 070, 080, 090 мінус рядки 050 і 060
Рядок 170, графа 3 Форма № 2, сума рядків 100, 110, 120, 130 мінус рядки 140, 150, 160 або сума рядків 110, 120, 130 мінус рядки 105, 140, 150, 160
Рядок 175, графа 3 Форма № 2, сума рядків 105, 140, 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130 або сума рядків 140, 150, 160 мінус рядки 100, 110, 120, 130
Рядок 180, графа 3 Декларація про прибуток підприємства
Рядок 190, графа 3 Форма № 2, рядок 170 мінус рядок 180
Рядок 195, графа 3 Форма № 2, рядок 175 мінус рядок 180
Рядок 220, графа 3 Форма № 2, сума рядків 190 і 200 мінус рядок 205 або рядок 200 мінус рядки 195 і 205
Рядок 225, графа 3 Форма № 2, рядок 205 мінус рядки 190, 200 рядок 195 плюс рядок 205 мінус рядок 200
Рядок 280, графа 3 Форма № 2, сума рядків 230-270


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.01 с.)