Існуючі канали товароруху передбачають використанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Існуючі канали товароруху передбачають використанняІснуючі канали товароруху передбачають використання

основних методів збуту:

+а)прямого, побічного, комбінованого;

31. Канал збуту - це:

+в) сукупність фірм чи фізичних осіб, які виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення товарів і сприяють переданню прав на них

32. Канал першого рівня збуту включає:

+ а) одного посередника (роздрібний торговець);

33. Класичний вид життєвого циклу товару:

+ описує досить популярний продукт зі стабільним збутом упродовж тривалого періоду.

34. Ключові фактори успіху — це:

+ фактори, які виходять з вимог ринку, що можуть дати фірмі переваги над конкурентами.

35. Комплексне дослідження ринку — це:

+ функція маркетингу..

36. Конверсійний маркетинг забезпечує:

+ переборення від'ємного попиту;

37. Конкурентний ринковий механізм — це спосіб:

+ узгодження та синхронізація цих рішень.

38. Конкурентоспроможність товару — це:

+ комплексна ринкова характеристика товару і його здатності бути проданим на конкретному ринку в певні строки при наявності аналогічних товарів-конкурентів;

39. Контроль валового прибутку підприємства здійснюється за формулою:

+а) Пв = 0-С;

40. Контроль ефективності рекламних витрат (КР) здійснюється за формулою:

+в) ЕРВ = ВР/0.

41. Контроль різних планів товарообороту окремих видів продукції здійснюється за формулою:

+а) 0, = ц,о,;

Контроль зростання ринку (Р) здійснюється за формулою-

+а)ДР = (Оз/ОПп)х100;

43. Контроль маркетингу — це:

+ функції маркетингу.

44. Кон'юнктура ринку — це:

+ економічна ситуація, яку характеризують співвідношення між попитом і пропозицією, рівень цін, товарні знаки тощо;

45. Короткотермінові заходи, спрямовані на з'ясування реакції ринку на пропозицію підприємства — це:

+в)стимулювання збуту.

46. Корпоративна ідентичність — це форма:

+ б)пропаганди;

47. Маркетинг послуг виник:

+ пізніше ніж маркетинг товару.

48. Маркетинг починається з:

+ дослідження ринку та потреб споживачів.

49. Маркетинг починається з:

+ дослідження ринку та потреб споживачів.

50. Маркетингова система „ЧР включає:

+ товар, ціну, місце, просування.

51. Мета маркетингу:

+ вплив на попит з урахуванням ситуації на ринку;

52. Метод ціноутворення, що поширений при спорудженні великих об'єктів, постачанні машин і обладнання:

+ метод очікуваного прибутку.

53. Метод „мозкової атаки використовується при:

+ генерації ідей нових товарів;

54. Метод встановлення ціни на основі рівня поточних цін належить до:

+ моделі ціноутворення, що базується на конкуренції;

55. Метод ціноутворення, що широко використовується насамперед при виконанні державних замовлень:

+ метод середніх витрат плюс прибуток;

56. Метою сервісного обслуговування є:

+ підтримування працездатності виробів протягом періоду експлуатації;

57. Найбільш прогресивним методом розрахунку кошторису маркетингових комунікацій є метод:

+а)виходячи з цілей та завдань фірми;

58. Найільш сучасною концепцією організації маркетингу на підприємстві є:

+в) відділ маркетингу.

Найвідомішим засобом прямого маркетингу є: .

+а)пряме поштове звернення;

60. Найнижчі ціни на продукцію характерні для такого етапу життєвого циклу:

+ зрілість;

61. Незалежними називають оптових посередників, які:

+б) перебирають на себе право власності на товар;

62. Непрямий метод збуту передбачає:

+б) участь торговельних посередників;

63. Однорівневий канал розподілу радше обере підприємство, яке випускає:

+б) літаки;

64. Основний недолік функціональної організації служби маркетингу:

+ а) відсутність особи, яка відповідає за маркетинг товарів загалом чи маркетингову діяльність на окремих ринках;

65. Основний недолік товарної організації служби маркетингу:

+ б) керівник, який відповідає за певний товар, не має усіх повноважень, необхідних для його діяльності;

66. Основним недоліком знижок як засобів стимулювання є:

+ б)можливість зниження іміджу товару;

67. Основними недоліками функціонально-товарної організації маркетингу вважають:

+а) „подвійне підпорядкування персоналу товарних підрозділів;

68. Основними принципами посередницької діяльності є:

+в) усе вище перераховане.

69. Основні напрямки ревізії маркетингу — це:

+ а) ревізія маркетингового середовища та стратегії маркетингу;

70. Первинною називають інформацію:

+ яку зібрана вперше для будь-якої конкретної мети;

71. Персональний продаж - це:

+в) усне представлення товару в ході з потенційними покупцями задля продажу.

72. Першим кроком у процесі прийняття рішень з рекламування є:

+ б)ідентифікація цільового ринку;

73. під впливом нецінових факторів відбувається:

+ зсув кривої попиту;

74. Підвищення ефективності збутових операцій відбувається, як правило, за рахунок:

+б)професіоналізму посередницького персоналу;

Підпримство виходить на ринок з великою партією товару, який збуває за низькою ціною. Яку із стратегій використовує підприємство?

+ стратегію низьких цін;

76. Підтримучий маркетинг означає:

+ стабілізацію попиту відповідно до фінансових можливостей споживачів;

77. Позиціонування товару на ринку необхідно:

+ у період впровадження товару.

78. Політичний вплив бізнесу на маркетинг полягає в:

+ в) зосередження у своїх руках надто велику політичну владу.

79. Послуга — це:

+ будь-яка діяльність, яку одна сторона може запропонувати іншій і яка не призводить до володіння власністю.

80. При еластичному попиті доцільно використовувати:

+ метод цінової конкуренції;

81. При нееластичному попиті виграшною буде стратегія:

+ підвищення ціни;

82. Придбання підприємством комп'ютерної мережі удосконалення подальшої діяльності можна віднести до такого виду купівельної поведінки:

+ закупівля для вирішення нових завдань;

83. Принципи маркетингу:

+ якість, конкуренція, реклама, гнучкі ціни;

84. Пріоритети маркетингу:

+ прибуток, як головний орієнтир господарської діяльності;

85. Продаж товарів через консигнаційні склади передбачає:

+а) право власності на товар, що надійшов на склад посередника, залишається за постачальником;

86. Пропонування універсальних товарів для усього ринку і всіх споживачів на ньому — це:

+ масовий маркетинг;

87. Протидыючий маркетинг — це:

+ необхідність проведення заходів проти товару, якщо на нього сформувався ірраціональний попит;

88. Процес визначення та оцінки про співвідношення фактичних показників з плановими — це:

+а) контроль маркетингової діяльності підприємства;

У чому полягає недобросовісність стосунків з конкурентами?

+а) поглинання конкурентів (рейдерство), що зменшує конкуренцію;

121. Умови маркетингу:

+ система планування і керівництво підприємством;

122. Управління ціною — це:

+ тактичне завдання маркетингу;

123. Фактори впливу на індивідуального покупця, які підприємство може контролювати:

+ комплекс маркетингу.

Фактори, які впливають на купівельну поведінку організації-

+ споживача: зовнішні та організаційні;

Фірма ,Дюпон , яка першою стала випускати целофан, встановила на нього саму високу ціну, яку тільки можливо запросити. Яка із стратегій була використана фірмою?

+ стратегія високих цін;

126. Функціональна організація служби маркетингу передбачає:

+б) розподіл обов'язків між структурними підрозділами за окремими функціями маркетингової діяльності;

127. Функціональні обов'язки брокера:

+б) звести споживача з продавцем, взяти участь у переговорах щодо умов поставки товару;

Хто такий дилер?

+в) незалежний дрібний підприємець, який займається продажем товарів масового попиту.

129. Чашка кави зі шматочком пирога обходиться споживачу > студентській їдальні 1,5 грн., у кафе — 2,00 грн., у ресторані 3,00 грн. З проявом якого методу ціноутворення зустрічаємось ^ цій ситуації?

+ метод оцінки споживчої вартості;

Чиїм інтересам відповідає максимізація прибутку?

+ приватних фірм та підприємств..

131. Ширину каналу збуту визначає:

+а) кількість незалежних учасників на кожному рівні каналу;

132. Що таке „корисний товар ?

+в)товар, який приносить незаперечну користь у тривалійТіерспективі.

133. Що таке „недосконалий товар ?

+ б) товар, який не дає ані короткочасного задоволення, ані тривалої користі;

Що таке внутрішній маркетинг?

+ маркетинг, пов'язаний з реалізацією товарів та послуг в межах одієї країни;

Що таке демаркетинг?

+ стабілізація ірраціонального попиту;

Що таке інвайронменталізм?

+в) організований рух громадян та державних органів, спрямований на захист та поліпшення стану навколишнього середовища.

Що таке консюмеризм?

+а) організований рух громадян та державних органів, спрямований на розширення прав та можливостей споживачів у відносинах з продавцями;

Що таке маркетинг?

+ комплексний системний підхід до вирішення проблем ринку, яки охоплює всі стадії руху товару.

Що таке попит?

+ фінансово забезпечена потреба в товарах;

Що таке пропозиція?

+ продукт, який знаходиться на ринку;

Що таке ремаркетинг?

+ пошук нових можливостей пожвавлення попиту та продовження ЖЦТ;

Що таке ринок?

+ економічна категорія товарного виробництва, яка охоплює сферу товарно-грошового обігу;

Що таке фірмовий стиль?

+б) низка прийомів, які забезпечують єдність усіх виробів фірми;

146. Що формує верхню межу „можливої ціни на товар?

+ ціни конкурентів;

147. Що формує нижню межу „можливої ціни на товар?

+ собівартість продукції;

Яку організаційну структуру управління маркетингом Ви обрали б для підприємства, що орієнтується на роботу в різних ринкових сегментах, споживачі яких суттєво відрізняються за смаком та купівельною поведінкою?

+а) функціональну організацію маркетингу;

Існуючі канали товароруху передбачають використання

основних методів збуту:

+а)прямого, побічного, комбінованого;

31. Канал збуту - це:

+в) сукупність фірм чи фізичних осіб, які виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення товарів і сприяють переданню прав на них

32. Канал першого рівня збуту включає:

+ а) одного посередника (роздрібний торговець);

33. Класичний вид життєвого циклу товару:

+ описує досить популярний продукт зі стабільним збутом упродовж тривалого періоду.

34. Ключові фактори успіху — це:

+ фактори, які виходять з вимог ринку, що можуть дати фірмі переваги над конкурентами.

35. Комплексне дослідження ринку — це:

+ функція маркетингу..

36. Конверсійний маркетинг забезпечує:

+ переборення від'ємного попиту;

37. Конкурентний ринковий механізм — це спосіб:

+ узгодження та синхронізація цих рішень.

38. Конкурентоспроможність товару — це:

+ комплексна ринкова характеристика товару і його здатності бути проданим на конкретному ринку в певні строки при наявності аналогічних товарів-конкурентів;

39. Контроль валового прибутку підприємства здійснюється за формулою:

+а) Пв = 0-С;

40. Контроль ефективності рекламних витрат (КР) здійснюється за формулою:

+в) ЕРВ = ВР/0.

41. Контроль різних планів товарообороту окремих видів продукції здійснюється за формулою:

+а) 0, = ц,о,;Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.012 с.)