для виконання операцій над числами в форматі з плаваючою комою і довгими цілими числами. Він значно прискорює обрахунки, які пов’язані з дійсними числами.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

для виконання операцій над числами в форматі з плаваючою комою і довгими цілими числами. Він значно прискорює обрахунки, які пов’язані з дійсними числами. 

· Байт – це послідовність: із восьми бітів

 

· Двійкове кодування засновано на: 1 і 0… (двійкова с-ма чисел, мін терми і біти)

 

· Програма – це: алгоритм, записаний мовою програмування.

Програма це упорядкована сукупність вказівок деякій обчислювальній системі, у результаті виконання якої виходить необхідний результат.

· Мовою програмування найнижчого рівня є: Assembler

· Оперативна пам'ять комп’ютера:

Пам'ять ЕОМ, призначена для зберігання коду та даних програм під час їх виконання. У сучасних комп'ютерах оперативна пам'ять переважно представлена динамічною пам'яттю з довільним доступом DRAM.

· Перша вітчизняна ЕОМ була створена:

Мала електронна лiчильна машина ("МЭСМ")

Лебедєв С.О., 1950 (51р.)

 

· Від чого залежить швидкодія роботи комп’ютера?:

@) частоти процесора;

 

· Програма „Диспетчер задач” служить для:

@) керування задачами та процесами;

 

· Що із наведеного є антивірусним пакетом?

@) Dr. Web;

@) NOD32;

 

 

· Що із наведеного не є операційною системою:

@) Excel;

@) BIOS;

 

 

· Для введення великих літер та інших символів, розміщених на верхньому регістрі клавіатури використовується клавіша:

Caps Lock

· Комп’ютерний вірус це:

) невелика програма, що написана програмістом і здатна до виконання позитивних дій;

@)) невелика програма, що написана програмістом, здатна до само розмноження і виконання деструктивних дій;

) файл на диску;

) файл з текстом програми на мові С++;

 

· Утиліта – системна програма, призначена для:

@) виконання операцій, що часто повторюються (наприклад, форматування дисків);

 

* Для чого служать методоорієнтовані пакети прикладних програм?: призначені для розв’язування задачі або групи задач, подібних за своєю постановкою, одним із кількох методів, передбачених у пакеті. Метод, який має бути використаний, задається користувачем або визначається автоматично на основі аналізу вхідних даних.

- слугують для реалізації певних методів розв'язання завдань, наприклад, оброблення статистичних даних, розв'язання оптимізаційних задач, використання певних методів планування тощо

Даний клас включає програмні продукти, що забезпечують незалежно від предметної області і функцій інформаційних систем, математичні, статистичні і інші методи рішення задач. Найбільш поширені методи математичного програмування, розв'язок диференціальних рівнянь, імітаційного моделювання, дослідження операцій. Методи статистичної обробки і аналізу даних (описова статистика, регресійний аналіз, прогнозування значень техніко-економічних показників і т.п.) мають всезростаюче застосування. Так, сучасні табличні процесори значно розширили набір вбудованих функцій, що реалізовують статистичну обробку, пропонують інформаційні технології статистичного аналізу. Разом з тим необхідність у використовуванні спеціалізованих програмних засобів статистичної обробки, що забезпечують високу точність і різноманіття статистичних методів, також росте.

На базі методів мережного планування з економічними показниками проекту, формуванням звітів різного вигляду оформився новий напрям програмних засобів управління проектами, і користувачами цих програм є менеджери проектів .

* Для чого використовують проблемоорієнтовані пакети прикладних програм?: призначені для розв’язування окремих задач, що суттєво відрізняються як за постановкою, так і за методами розв’язування. Проблемна орієнтація може бути подана у вигляді однієї загальної задачі, вирішення якої містить як проміжні етапи розв’язування певних поодиноких задач.

- призначені для автоматизації конкретних видів діяльності, наприклад, бухгалтерського обліку, маркетингу, менеджменту, навчання, інформаційного забезпечення у галузях діяльності фахівців тощо.

Це найбільший клас програмних продуктів, усередині якого проводиться класифікація за різними ознаками:

- типам предметного областей;

- інформаційним системам;

- функціям і комплексам задач, реалізовуваних програмним способом, і ін.

Для деяких предметних областей створений ринок програмних продуктів, серед яких можна виділити:

- ППП автоматизованого бухгалтерського обліку;

- ППП фінансової діяльності;

- ППП управління персоналом (кадровий облік);

- ППП управління матеріальними запасами;

- ППП управління виробництвом;

- банківські інформаційні системи і т.п.

Найбільш важливо для даного класу програмних продуктів створення дружнього інтерфейсу для кінцевих користувачів.

* За допомогою програм, якого класу відбувається обслуговування файлової структури: копіювання, переміщення і перейменування файлів, створення каталогів, знищення файлів і каталогів...?: Диспетчери файлів (файлові менеджери), ППП загального призначення (службові)

* Які іїподаних шрифтів мають в своїй основі формули (ОС Windows ХР): дві групи: растрові і векторні шрифти…

* При виконанні функції збереження файлу можна:створити нову папку

* Для чого призначені команди меню Файл?: Меню Файл використовують для роботи з дисками, папками, файлами та ярликами

* Які Дії потрібно виконати для збереження документа? а)Перейдіть на вкладку Файл; б)Виберіть пункт Зберегти як

* Які.параметри можна задати за допомогою команди Фага/Параметры страницы ... ? Поля; Размер Бумаги;Источник бумаги

* Для виділення абзацу тексту потрібно: ???

* Яка комбінація клавіш використовується для виділення всього документа?:Ctrl+A

* Якг дії можна виконати за допомогою команди Формат/Абзац?

* Відступ - встановлює відстань тексту абзацу від поля сторінки. Для абзацу в програмі FrontPage можна задати лівий і правий відступи

* Вирівнювання тексту - використовується залежно від мети:

* По лівому краю

* По правому краю

* По центру

* По ширині

* Міжрядковий інтервал (Інтерліньяж) - визначає відстань між рядками абзацу

* Рамки і заливка

 

*Як відбувається розбивка тексту на колонки?:

* Выделить текст и выполнить команду: Формат Þ Колонки Þ задать тип и количество колонок Þ ОК (или можно воспользоваться пиктограммой «Колонки» на панели Стандартная).

* Як можна відкрити документи?:

Документ можна відкрити декількома способами:
1. Відкрити меню Файл (File) і клацнути мишею ім'я файлу в списку в нижній частині меню або ввести з клавіатури номер, під яким файл розташований в списку. Список містить назви останніх файлів, відкритих в цьому застосуванні. Першим в списку коштує ім'я останнього закритого файлу. Кількість файлів, перерахованих в меню, регулюється на вкладці Загальні (General) у вікні команди Параметри (Options) з меню Сервіс (Tools) (Вкладка Загальні додатки Word розглянута в главі 11, розділ «Загальні параметри налаштування»).
2. Вибрати команду Відкрити (Open) у меню Файл (File) і вибрати значок необхідного файлу в діалоговому вікні Відкриття документа (Ореn). Діалогове вікно Відкриття документа розглянуте нижче.
3. Натискувати кнопку Відкрити на панелі інструментів Стандартна або поєднання клавіш Ctrl+щ (Ctrl+O) і вибрати значок необхідного файлу в діалоговому вікні Відкриття документа (Open).

 

* Як можна вставляти номера сторінок у документі?:

Перший спосіб. Виберіть команду Колонтитули (Header and Footer) у меню Вигляд (View) . Word перейде в режим розмітки сторінки. На екрані відображуватимуться верхнє (мал. 10.2) або нижнє поле колонтитулу, обмежене пунктирною лінією, і панель інструментів Колонтитули . Встановите курсор в колонтитулі на місці вставки і натискуйте кнопку Номер сторінки (Insert Page Numbers) на панелі інструментів Колонтитули (Header and Footer) (див. вище розділ «Колонтитули»).

Другий спосіб. Виберіть в меню Вставка (Insert) команду Номери сторінок (Page Numbers) . У діалоговому вікні Номери сторінок (Page Numbers) (мал. 10.3) у списку, що розкривається Положення (Position) вкажіть, в якому колонтитулі — верхньому або нижнем — повинні виводитися на друк номера сторінок. Список, що розкривається Вирівнювання (Alignment) дозволяє задати положення номера сторінки зліва, справа або в центрі колонтитулу.
Якщо в документі є дзеркальні поля, а номери сторінок потрібно розмістити на зовнішніх або внутрішніх краях аркуша, виберіть одне із значень: Усередині (Inside) , Зовні (Outside) або Від центру (Center) і тому подібне Установка прапорця Номер на першій сторінці (Show number on first page) забезпечує відображення номера сторінки на першій сторінці документа або розділу.

Дія того, щоб надрукувати документ Word потрібно:Файл\Печать

* Які команди використовують для візуального виділення абзаців?:

* Який тип даних вноситься в комірки програми Excel?числові, текстові формульні

* Що необхідно виконати для виділення всього робочого аркуша в Excel?

Виділити весь робочий аркуш можна, клацнувши на сірому прямокутнику, що знаходиться у верхньому лівому куті листа, на перетині заголовків рядків і стовпців.

*Яке форматування допустиме до комірок Excel?

Форматування вмісту комірок. Текстові дані за замовчуванням вирівнюються по лівому краю комірки, а числа - по правому. Щоб змінити формат відображення даних в поточному осередку або вибраному діапазоні, використовують команду Формат> Клітинки. Вкладки цього діалогового вікна дозволяють вибирати формат запису даних (кількість знаків після коми, вказівка ​​грошової одиниці, спосіб запису дати і інше), задавати напрямок тексту і метод його вирівнювання, визначати шрифт і накреслення символів, управляти відображенням і виглядом рамок, задавати фоновий колір.

*Яке форматування не допустиме до комірок Excel?:

* Які дії необхідно виконати для редагування даних в комірці MS Excel?:

Активувати комірку, нажати F2, Enter

 

* Яке значення не може приймати комірка Microsoft Excel?:

Може число, текст, обчислення (логічні операції), формула

 

* Щоб змінити формат відображення даних комірки необхідно:

Формат/Комірка/Вирівнювання / Відображення

 

* Для заповнення діапазону А1 : А10 числами, які утворюють прогресію необхідно:

Скористатися автозаповненням (перед ним виділити діапазон комірок, потім помістити курсор на нижній правий кут на чорний трикутничок і потягнути за нього)

 

* В комірки AI, А2,..,А10 записані числа 1,2...,10 відповідно, в комірку В1 записане число 3. Дія обчислення значення виразу (І+2+..+10)3 треба скористатися формулою:

= (A1+A2+..+A10) * B1

 

* Як в робочу книгу можна додавати аркуші?:

Вставку аркуша можна здійснити шляхом виконання команди меню Вставка, рядок Лист в списку пунктів меню. Вставка аркуша відбудеться перед активним листом. Виконання викладених вище дій можна здійснити і за допомогою контекстного меню, яке активізується натисканням правої кнопки мишки, покажчик якої повинен бути встановлений на ярличку відповідного листа. Натиснути комбінацію клавіш <Shsft + F11>.

* Вкажіть команду, за допомогою якої з робочої книги можна видалити активний Аркуш N:

Через контекстне меню,

Виконати команду Правка та її опцію Удалить лист

* Вкажіть команду, за допомогою якої можна перейменувати активний Лист»:

Перейменувати аркуш можна наступними способами:

двічі клацнути ярличок аркуша і ввести з клавіатури нове ім'я;

вибрати в меню Формат (Format) команду Аркуш (Sheet), Перейменувати (Rename);

клацнути ярличок аркуша правою кнопкою, вибрати в контекстному меню команду

Перейменувати (Rename) і ввести ім'я

 

 

* Що із перечисленого можна створити за допомогою Майстра діаграм: графік, гістограма, лінійчаста, кругова, точечна, з областями, кільцева, пелюсткова, поверхнева, біржева, пузирькова

* За допомогою команди Формат>Ячейки>Выравнивание можна:

Здійснювати вирівнювання вмісту комірок по горизонталі та вертикалі, міняти відображення даних комірки , міняти напрям тексту в комірці

 

* Як можна вставити комірки в таблиці Excel?

«Вставка => Ячейки»

Виділити і вибрати в контекстному меню вставити комірку

 

* Яку інформацію може вміщувати рядок формул?:

Запис формули починається із знака “=”в рядку формул, але можна “-” чи “+”, може вміщувати оператори, константи, функції та адреси комірок. Для зміни порядку обчислень можуть бути використані круглі дужки.

* Які дії можна виконати використовуючи інструмент Мастер функцій?

 

Диалоговое окно Мастер функций облегчает ввод функций при создании формул, содержащих функции. При вводе функции в формулу диалоговое окно Мастер функций отображает имя функции, все ее аргументы, описание функции и каждого аргумента, текущий результат функции и всей формулы.

 

СУММА, МІН, МАКС, СРЗНАЧ, ЕСЛИ, СЧЕТ, ЧИСЛО,сінус, косинус…

* Які типи баз даних існують:ієрархічні, мереживні, реляційні

 

* Що належить до унікальної властивості поля?: імя, може ще належати Підпис

 

* Microsoft Access називають: реляційною СКБД (система керування баз даних, призначена для невеликих баз, роботи в невеликому офісі)

 

* Вкажіть види комп'ютерної графіки, в залежності від способу формування зображення:

Растрова, векторна і фрактальна

* , в залежності від способу формування зображення:Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.016 с.)