ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬ-КОНТРОЛЮ № 1Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬ-КОНТРОЛЮ № 1(бліцопитування)

 1. Форма зовнішнього вираження норм міжнародного права- це?
 2. Перехід прав та обов’язків від зниклого суб’єкта до нового - це?
 3. Назвіть три стадії процесу створення норм міжнародного права.
 4. Співвідношення між суб’єктами міжнародного права являються - чим?
 5. Назвіть чотири джерела принципів міжнародного права?
 6. Протиправне застосування збройної сили - це?
 7. Територія, дія, утримання від дії - що це?
 8. Квазідержави - що це, перерахувати?
 9. Головна відміна утворення норм міжнародного права та норм внутрідержавного права?
 10. Чи може МП входити у яку-небудь національно-правову систему?
 11. Що таке оптація?

12. Які види договорів існують?

13. Що таке ратифікація, яке значення має ратифікація за для міжнародного права?

14. У чому відмінність денонсації від анулювання міжнародного договіру?

15. Назвіть види міжнародних організацій.

16. На підставі чого діють міжнародні організації?

17. Структура Організації Об'єднаних Націй: назва та склад.

 

ЗМІСТОВИЙ Модуль IІ

Тема 7. Дипломатичне та консульське право (2 години)

Тема 8. Права людини і міжнародне право (2 години)

Тема 9. Збройні конфлікти і міжнародне право (2 години)

Тема 10. Відповідальність в міжнародному праві (2 години)

Тема 11.Міжнародна боротьба зі злочинністю (2 години)

Тема 12. Право міжнародної безпеки (2 години)

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІ

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Тема 7

Загальні положення права зовнішніх зносин (2 години)

План

1. Поняття дипломатичного та консульського права, їх джерела.

2. Органи зовнішніх зносин держав.

3. Дипломатичні представництва.

4. Привілеї та імунітети дипломатів та консулів, представників держав при міжнародних організаціях, делегацій на міжнародних зустрічах і конференціях.

5. Порядок формування та діяльність консульських установ.

6. Функції та повновладдя консулів.

Теми рефератів:

1. Консульські округи: коло інтересів.

2. Особисті імунітети і привілеї консулів.

3. Внутрішньодержавні органи зовнішніх зносин.

4. Імунітет і привілеї дипломатичного представництва.

5. Особисті імунітети і привілеї дипломатів.

Основні поняття: голова держави, парламент ,штатний консул, почесний консул, консульський патент, імунітет, привілеї, консульський округ, консульський корпус, голова держави, парламент, дипломатичний клас, дипломатичний ранг, дипломатичний корпус, агреман, вірчі грамоти, дипломатичний представник, військовий аташе, " персона нон грата", імунітет, привілею.

Контрольні питання і завдання:

1. Які відмінності в обсязі імунітету послів і консулів?

2. Які основні задачі стоять перед органами, які здійснюють зовнішньополітичні функції в сучасних умовах?

3. Назвіть джерела консульського права?

4. Що таке спеціальна місія?

5. Що таке консульський корпус?

6. Які особливості правового статусу голів держав, урядів і міністрів закордонних справ?

7. Які відмінності в обсязі імунітету послів і консулів?

8. Які основні задачі стоять перед органами, які здійснюють зовнішньополітичні функції в сучасних умовах?

9. Назвіть джерела дипломатичного права?

10. Що таке спеціальна місія?

11. Що таке дипломатичний корпус?

12. Які особливості правового статусу голів держав, урядів і міністрів закордонних справ?

При розгляді даної теми студенти мають уяснити, що вона є дуже важливою для сучасних світових політичних процесів. Міжнародні відносини за всіх часів, починаючи з глибокої давнини, характеризувалися складністю і різноплановою системою зв'язків, притаманних кожному етапові суспільного розвитку. Саме тому в міжнародному праві з давніх-давен існували норми, покликані регулювати становище і діяльність представників держав або їх органів в офіційних відносинах між ними з метою представництва і захисту їх прав та законних інтересів у процесі міжнародного спілкування. У наші дні це одна з найбільш упорядкованих, у розумінні кодифікації, галузей міжнародного права. Але якщо приблизно до кінця 70-х pp. XX ст. говорили переважно про диплома­тичне і консульське право як галузь міжнародного права, що регулює офіційні зв'язки і відносини між суб'єктами міжна­родного права, то згодом ситуація істотно змінилася. Зросла роль і питома вага міжнародних організацій у системі міжна­родних відносин, у зв'язку з чим з'явилася нова складова цієї галузі — дипломатичне право міжнародних організацій. Зросло значення права спеціальних державних місій, робота яких можлива і за відсутності дипломатичних відносин між державами.

У першому питанні також слід розкрити основний зміст міжнародно-правових документів, які регламентують діяльність органів зовнішніх зносин. Це Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 p., Віденська конвенція про консульські зносини 1963 p., Конвенція про спеціальні місії 1969 р. та Віденська конвенція про представництво держав у їх від­носинах із міжнародними організаціями універсального характеру 1975 р. тощо. Ці конвенції утворюють систему міжнародно-правових норм, комплекс внутрішньо погоджених, упорядкованих еле­ментів, що регулюють цей вид суспільних відносин.

У другому питанні слід розкрити поняття органів зовнішніх зносин та їх правове становище. Студенти маєть уяснити, що органи зовнішніх зносин підрозділяються на внутрішньодержавні та зовнішні. У свою чергу кожна із цих груп теж підрозділяється. Студенти забов’язани розкрити наступні терміни: дипломатичне представництво, консульська установа, торгове представництво, представництва при міжнародних організація урядового характеру та чим вони різняться. Крім того слід очертити коло тих суб’єктів хто є представниками внутрішньодержавних органів зовнішніх зносин. Політичне керівництво зовнішніми зносинами і регулювання їх здійснюються вищими органами влади держави. Відповідно до ст. 85 Конституції України визначення напрямів внутрішньої і зовнішньої політики належить до повноважень Верховної Ради України. Саме тому Основні напрями зовнішньої політики України були затверджені постановою Верховної Ради від 2 липня 1993 р. У ній рекомен­дується Кабінетові Міністрів України, Міністерству закор­донних справ, дипломатичним і консульським представницт­вам України за кордоном, іншим міністерствам і державним установам України, що беруть участь у реалізації зовнішньо­політичного курсу України, керуватися у своїй роботі Основ­ними напрямами зовнішньої політики України.

 

Наступне питання розкриває зміст та характеризує діяльність дипломатичних представництв. При розгляді дипломатичного права як частини права зовнішніх зносин доцільно звернути увагу на такі питання, як:

• внутрішньодержавна організація дипломатичної діяльності;

• міжнародно-правове регулювання організації і діяльності постійних дипломатичних представництв держав за кордоном;

• дипломатичні привілеї та імунітети;

• інститут торговельних представництв у сучасному дип­ломатичному праві [2].

Студента повинні розкрити питання про діяльності постійних дипломатичних представництв держав за кордоном. Це є важливою ланкою у функціонуванні закордонних органів зовнішніх зносин. Дипломатичні зв'язки і відносини в сучасному світі є стрижнем усієї системи міждержавних відносин. Вони є найбільш стійкою і всеосяжною формою з усіх існуючих дипломатичних контактів між державами. Серед найважливіших термінів, які слід також розкрити та пояснити їх правову сутність є посольство — представництво першого, вищого класу; місія — представництво другого класу; дипломатичні представництва, що мають з різних причин інші назви та деякі особливості організації (наприклад, Народні бюро зовнішніх зв'язків у Лівії). Також студенти забовязані знати структуру та порядок призначення дипломатичних представництв, їх функції та склад.

Четверте питання має важливе значення для розуміння значення тих осіб, які виконують дипломатичні та консульські обов’язки. Перш за все, це привілеї та імунітети дипломатичних представництв в цілом, а також особисті привілеї та імунітети послів та консулів. Їх перелік формувався на протязі багатьох століть. У сучасному міжнародному праві їх виконання є обов’язковим для всіх країн. Студенти повинні розкрити поняття привілеїв та імунітетів, розкрив сутність кожного з них.

Наступні питання стосовно консульського права потрібно розглядити за той самою схемою, зя якою розглядалось і дипломатичне право. Більш детальніше слід розглянути склад та порядок формування консульських установ.

 

Тема 8Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.011 с.)