ТЕМА 4. Вища освіта як структурний елемент освітньої системи України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 4. Вища освіта як структурний елемент освітньої системи України. 

1. Система стандартів вищої освіти.

2. Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів.

3. Рівні акредитації і типи навчальних закладів.

4. Створення реорганізація та ліквідація вищого навчального закладу.

5. Повноваження державних органів управління вищою освітою в Україні.


 

ТЕМА 5. Організаційно-правові форми навчального процесу у вищому навчальному закладі.

1. Форми організації навчання у вищій школі і їх зміст.

2. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу і робочий час викладача.

3. Особливості організації навчального процесу у вищій школі.

4. Науково-методичне забезпечення вищої освіти.

5. Навчальна і робоча навчальна програми дисциплін – як організаційне забезпечення навчального процесу у вищому навчальному закладі.

 

ТЕМА 6.Правовий статус учасників навчально-виховних правовідносин.

1. Права та обов’язки осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах.

2. Матеріально-побутове забезпечення та соціальний захист студентів.

3. Проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів і шляхи їх вирішення.

4. Особливості правового статусу науково–педагогічних працівників.

5. Гарантії педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників вищих навчальних закладів.

 


ХІІ. П И Т А Н Н Я

Для підготовки до заліку по курсу

«ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИЩОЇ ШКОЛИ»

 1. Загально цивілізаційні тенденції розвитку освіти.
 2. Перспективи розвитку вищої освіти в ІІІ тисячолітті.
 3. Національна доктрина розвитку освіти в Україні.
 4. Правові питання модернізації вищої освіти в Україні.
 5. Поняття державної освітньої політики.
 6. Державна освітня політика та її зв'язок з правом.
 7. Політичний та правовий аспект державної освітньої політики.
 8. Цілі та цінності державної освітньої політики.
 9. Актуальність модернізації вищої освіти в Україні та стратегія інтеграції в євро-пейський освітній простір.
 10. Європейська конвенція. Об эквивалентности дипломов, ведущих к доступу в университеты - 1953 р.
 11. Європейська конвенція Про академічне визнання університетських кваліфікацій - 1959р.
 12. Конвенція. Про визнання кваліфікацій вищої освіти в європейському регіоні – 1977 р.
 13. Спільна декларація міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти» - 1999 р.
 14. Загальні положення Конвенції Про визнання кваліфікацій вищої освіти в європейському регіоні.
 15. Створення Європейського простору вищої освіти.
 16. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на європейському просторі.
 17. Загальна характеристика системи національного законодавства про освіту.
 18. Законодавство України про освіту і його завдання.
 19. Структура освітянської галузі.
 20. Державне регулювання освіти в Україні..
 21. Управління в галузі вищої освіти.
 22. Загальна характеристика законодавства в галузі вищої освіти
 23. Закон України «Про освіту», його структура і зміст.
 24. Закон України «Про вищу освіту», його структура і зміст.
 25. Система та структура вищої освіти.
 26. Вищі навчальні заклади.
 27. Поняття університету. Класичні та профільні університети.
 28. Структура ЧНПУ ім.Т.Г.Шевченка. Основні та допоміжні структурні підрозділи, їх функції.
 29. Локальні акти вищого навчального закладу їх загальна характеристика.
 30. Статут ЧНПУ ім.Т.Г.Шеченка. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до Статуту.
 31. Система органів управління вищим навчальним закладом, їх склад, основні повноваження.
 32. Структура вищого навчального закладу. Види структурних підрозділів, напрями їх діяльності.
 33. Основні напрями діяльності інституту історії, етнології та правознавства ім.О.М.Лазаревського.
 34. Програма розвитку інституту історії, етнології та правознавства ім.О.М.Лазаревського.
 35. Структура інституту історії, етнології та правознавства ім.О.М.Лазаревського.

Загальна характеристика основних та допоміжних підрозділів.

 1. Управління інститутом історії, етнології та правознавства ім.О.М.Лазаревського.

Повноваження декана та заступників декана інституту.

 1. Фінансово-економічні відносини в системі вищої освіти.
 2. Міжнародне співробітництво та відповідальність за порушення законодавства про вищу освіту.
 3. Система вищої освіти в Україні, загальна характеристика її елементів.
 4. Типи вищих навчальних закладів, що функціонують в Україні.
 5. Поняття та характеристика освітніх рівнів вищої освіти.
 6. Поняття та характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти.
 7. Характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.
 8. Характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.
 9. Характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.
 10. Поняття та система державних стандартів вищої освіти в Україні.
 11. Правове регулювання ліцензування та акредитації в галузі вищої освіти.
 12. Поняття, принципи та правове регулювання навчального процесу у ВНЗ.
 13. Особливості кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
 14. Поняття, види та правова природа навчально-методичного забезпечення навчально-го процесу.
 15. Поняття, види та зміст навчальних планів.
 16. Загальна характеристика форм навчання у ВНЗ.
 17. Навчальні заняття, їх види, особливості, порядок проведення.
 18. Правове регулювання практичної підготовки. Види практик.
 19. Поняття та види індивідуальних завдань.
 20. Контрольні заходи, їх види. Порядок оцінювання в умовах кредитно-модульної системи.
 21. Поняття та форми державної атестації студентства ВНЗ.
 22. Види та тривалість навчального часу та часу відпочинку студентів.
 23. Організаційно-правові форми навчального процесу у ВНЗ.
 24. Поняття та види учасників навчально-виховних правовідносин у ВНЗ.
 25. Права та обов’язки осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах.
 26. Матеріально-побутове забезпечення та соціальний захист студентів.
 27. Особливості правового статусу науково–педагогічних працівників.
 28. Поняття та категорії осіб, які навчаються у ВНЗ.
 29. Форми навчання у вищих навчальних закладах: загальна характеристика.
 30. Права студентів ВНЗ.
 31. Пільги та гарантії для осіб, які поєднують навчання з виробництвом.
 32. Обов’язки студентів ВНЗ.
 33. Стипендіальне забезпечення студентів. Види стипендій.
 34. Підстави та порядок притягнення студентів ВНЗ до дисциплінарної відповідальності.
 35. Правовий статус науково–педагогічних працівників ВНЗ.
 36. Порядок підготовки наукових та науково-педагогічних працівників.

 

 


ХІІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Антошкіна Л.І.Вища освіта в системі суспільних інтересів: монографія / Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу. — Донецьк : Юго-Восток, 2008. — 283c.
 2. Бевзенко, Л. Соціальні інтереси українців та місце освіти в системі ресурсів їхньої реалізації [Текст] / Л. Бевзенко // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 22-29.
 3. Вища освіта України – Європейський вимір: стан, проблеми, перспективи: матеріали до підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України 21 березня 2008 р. // Освіта України. – Спецвипуск. – 2008. – № 21–22.
 4. Вища освіта в Україні. Навчальний посібник/ За ред. Кремня В.Г., Ніколаєнка С.М.- К.: Знання, 2005.- 327 с.
 5. Головчук А. Ф., Іщенко Т. Д., Акімов О. О., Мареніченко В. В., Хоменко М. П.Університетська освіта в Україні та Болонський процес: навч. посіб. і термінол. словник під час підгот. магістрів у ВНЗ IV рівня акредитації М-ва аграр. політики України — К. : Аграрна освіта, 2007. — 83с.
 6. Кралюк, П. Высшее образование в Украине: куда идем? Зеркало недели. – 2012. – 28 января - 3 февраля (№ 3). – С. 12.
 7. Куценко Віра Іванівна.Вища і післядипломна освіта в ринкових умовах / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України / Б.М. Данилишин (наук.ред.). — К., 2009. — 224с.
 8. Линовицька, О. Соціальне призначення освіти: теоретико-методологічний контекст [Текст] / О. Линовицька // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 10-16.
 9. Медуниця, Ю. Про вищу освіту говорили без міністра : Головним завданням законотворців і вимогою часу є створення в Україні сучасної конкурентоспроможної освітньої системи. Урядовий кур'єр. – 2012. – 25 січня (№ 14). –
 10. МельникС.В.Освітньо-професійні стандарти у контексті реформування системи підготовки кадрів / С. В. Мельник. – Луганськ: Віртуальна реальність, 2008. – 330 .
 11. Навроцкий А.И. Высшая школа: теория и практика модернизации.- Х.: Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2007.- 196 с.-
 12. Ніколаєнко С.М.Стратегія розвитку освіти України: Початок ХХІ століття.- К.: Знання, 2006.- 253 с.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

13. Біла Ольга Григорівна.Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни студ. магістратури / Укоопспілка; Львівська комерційна академія — Л. : ЛКА, 2009. —

 1. Дробноход, М. Національна стратегія розвитку освіти в Україні як вирок Освіта і управління. – 2011. – Т. 14, № 4. – С. 7-17.
 2. Іщенко, Т. Д. Особливості та проблеми національної вищої освіти Проблеми освіти : науково-методичний збірник / МОНМС України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – К., 2011. – Вип. 67. – С. 3-7.
 3. Комарова, О. А. Роль освітнього потенціалу в інформаційному суспільстві [Текст] / О. А. Комарова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 19-27.
 4. Листопад, О. Тенденції розвитку європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегії [Текст] / О. Листопад // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 88-94.
 5. Права та обов’язки студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації. Збірник основних нормативних актів (станом на 02.04.2008 р.), К:, Право, 2008.
 6. Пуховська, Л. П. Європейські виміри сучасної освіти та її цінності [Текст] / Л. П. Пуховська, О. С. Снісаренко // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / МОНМС України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – К., 2011. – Вип. 67. – С. 132-140.
 7. .Стецюк, К. В. Концепція освіти для збалансованого розвитку в нормативних джерелах [Текст] / К. В. Стецюк // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / МОНМС України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – К., 2011. – Вип. 67. – С. 58-64.
 8. .Сулима, Є. Вища освіта в контексті Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 року [Текст] / Є. Сулима // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 7-15.
 9. Тарусова Л.І. Правові основи управління післядипломною освітою в Україні: дис. ... канд.юрид. наук : 12.00.07 / Тарусова Людмила Іванівна. – Х., 2003. – 223 с.
 10. Філіпчук, Г. Пріоритети освіти в контексті цивілізаційного поступу [Текст] / Г. Філіпчук // Освіта і управління. – 2011. – Т. 14, № 4. – С. 26-35.

 


 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.013 с.)