Тема: Українська культура у кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Українська культура у кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.(3 год.)

1. Розвиток української літератури.

2. Архітектура в Україні.

3. Образотворче мистецтво в Україні.

 

Методичні рекомендації

При опрацюванні теми рекомендуємо звернути увагу на наступне:

1-е питання:

§ Загальні особливості становлення нової української літератури.

§ Літературну творчість Івана Котляревського.

§ Визначні приклади в розвитку української прози, поезії, драматургії.

§ Літературну творчість Тараса Шевченка.

2-е питання:

  • Класицизм в архітектурі.
  • Палацові комплекси.
  • Храмове зодчество.
  • Світські громадські споруди.
  • Міські архітектурні ансамблі.

3-є питання:

§ Загальні особливості образотворчого мистецтва в Україні даного періоду.

§ Скульптуру класицизму і романтизму в Україні.

§ Класицизм і романтизм, реалістичні тенденції в українському живопису.

§ Творчість Тараса Шевченка як художника періоду романтизму.

 

Література:

· Історія української архітектури / Ю. С. Асєєв, В. В. Вечерський та ін. / за ред. В. І. Тимофієнка. – К., 2003.

· Історія української культури. Збірник матеріалів і документів / За ред. С. М. Клапчука і В. Ф. Остафійчука. – К., 2000.

· Історія української культури. У 5-ти томах. – Т. 4. Кн. 2. Українська культу-ра ХІХ ст. / Бондар М. П., Загайкевич М. П. та ін. – К., 2005.

· Історія української культури: Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Му-зика / За загальною редакцією І. Крип’якевича. – К., 1994.

· Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво. У трьох част. – Ч. 3. – [Середина XVI – ХХ ст.]. –Львів, 2005.

· Культура українського народу / В. М. Русанівський, Г. Д. Вервес, М. В. Гон-чаренко та ін. – К., 1994.

· Попович М. В. Нарис історії культури України. – К., 1998.

· Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд куль-турного процесу. – К., 1993.

· Степовик Д. В. Українське мистецтво першої половини ХІХ ст. – К., 1982.

· Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібник / За ред. Черепано-вої С. О. – Львів, 1994.

· Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К., 1993.

· Українська та зарубіжна культура / За ред. М. М. Заковича. – К., 2000.

· Чижевський Д. Історія української літератури. – К., 2003.

· Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Історія української культури: Навч. посіб. – К., 2006.

 

Тема: Українська культура у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

(4 год.)

1. Тенденції розвитку української літератури.

2. Архітектура в Україні.

3. Образотворче мистецтво в Україні.

4. Перші кроки кінематографа в Україні.

 

Методичні рекомендації

При опрацюванні теми рекомендуємо звернути увагу на наступне:

1-е питання:

§ Різноманітність художніх напрямів й індивідуальних стилів письменства, використання різних літературних жанрів.

§ Розквіт реалізму в українській літературі другої половини ХХ ст.

§ Вплив європейського модернізму в українській літературі кінця ХІХ – по-чатку ХХ ст.

§ Визначних представників української прози, драматургії, поезії другої по-ловини ХІХ – початку ХХ ст.

2-е питання:

§ Процеси урбанізації і масштабні завдання архітектури в умовах інтенсив-ного соціального та індустріально-технологічного розвитку.

§ Еклектизм та стилізацію в архітектурі другої половини ХІX.

§ Неокласицизм в архітектурі кінця ХІХ – початку ХХ ст.

§ Стиль модерн в архітектурі кінця ХІХ – початку ХХ ст.

§ Український національний модерн початку ХХ ст.

§ Характерні приклади різнопланової архітектурної стилістики в культо-вих, громадських, адміністративних, житлових та інших спорудах.

3-є питання:

§ Розвиток реалістичних тенденцій живопису. Творчість передвижників, значення їх діяльності в утвердженні демократичних засад мистецтва, протистояння академізму і реалізму.

§ Впливи імпресіонізму, модерну та символізацію живопису.

§ Побутовий і пейзажний живопис, портретний жанр, історичний та релі-гійний живопис.

§ Зміцнення реалізму в скульптурі. Становлення національної школи плас-тики і впливи офіційного мистецтва в монументальній скульптурі.

§ Історичну тему і пошуки національного образу в скульптурі.

§ Провідних майстрів жанрової і монументальної скульптури, творчість скульпторів нової генерації.

§ Національні традиції у книжковій і станковій графіці.

§ Вливи символізму та модерну на графічне мистецтво.

4-е питання:

§ Перші вітчизняні ентузіасти кіно (Й. Тимченко, А. Федецький).

§ Звернення до вітчизняної тематики в кінематографі початку ХХ ст. (екра-нізації українських класичних літератур­них творів, кінострічки з «мало-російськими сюже­тами»). Прихід у кіно видатних акторів українського театру.

§ Зародження кінопромисловості в Україні.

 

Література:

· Безклубенко С. Д. Українське кіно. Начерк історії. – К., 2004.

· Білецький П. О. Модерн в українському живописі // Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2000. – С. 7–9.

· Горбачов Д. О. На карті українського авангарду // Там же. – С. 93–106.

· Госейко Л. Історія українського кінематографа: 1896–1995. – К., 2005.

· Історія української культури. Збірник матеріалів і документів / За ред. С. М. Клапчука і В. Ф. Остафійчука. – К., 2000.

· Історія української культури. У 5-ти томах. – Т. 4. Кн. 2. Українська культу-ра ХІХ ст. / Бондар М. П., Загайкевич М. П. та ін. – К., 2005.

· Історія української культури: Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Му-зика / За загальною редакцією І. Крип’якевича. – К., 1994.

· Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво. У трьох част. – Ч. 3. – [Середина XVI – ХХ ст.]. – Львів, 2005.

· Культура українського народу / В. М. Русанівський, Г. Д. Вервес, М. В. Гон-чаренко та ін. – К., 1994.

· Лобановський Б. Б., Говдя П. І. Українське мистецтво другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1989.

· Мєднікова Г. С. Українська та зарубіжна культура ХХ століття. – К., 2002.

· Миславский В. Н. Кино в Украине (1896–1921). Факты. Фильмы. Имена. – Х., 2005.

· Попович М. В. Нарис історії культури України. – К., 1998.

· Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібник / За ред. Черепано-вої С. О. – Львів, 1994.

· Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К., 1993.

· Українська та зарубіжна культура / За ред. М. М. Заковича. – К., 2000.

· Чепелик В. В. Формування українського архітектурного модерну початку ХХ ст. у контексті інтернаціональних творчих зв’язків // Українське мис-тецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2000. – С. 164–183.

· Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Історія української культури: Навч. посіб. – К., 2006.

· Ясієвич В.Є. Модерн в архітектурі України (генезис та вплив на інші сти-льові напрямки) // Там же. – С. 93–106.

 

Тема: Культура України в перші десятиліття радянської доби (1920 – 1930-ті рр.). (4 год.)

1. Розвиток літератури в Україні.

2. Театр і музика в Україні.

3. Архітектура та образотворче мистецтво в Україні.

4. Становлення і розвиток українського радянського кіно.

 

Методичні рекомендації

При опрацюванні теми рекомендуємо звернути увагу на наступне:

1-е питання:

§ Драматизм і складність літературного процессу: співіснування різних лі-тературних течій і напрямів (революційно-романтична течія, футуризм, неокласицизм та ін.).

§ Утвердження «соціалістичного реалізму» як панівного стилю в тогочас-ній радянській літературі.

§ Визначних представників прози, поезії і драматургії в радянській Україні.

§ Тенденції розвитку літератури в Західній Україні.

2-е питання:

§ Традиційний реалістичний і модерний український театр у 1920–30-х рр.

§ Творчість Леся Курбаса з його авангардистським розумінням театру як найвизначнішого українського режисера-новатора в міжвоєнний пе­ріод.

§ Новаторські пошуки в українській музиці, орієнтацію на поєднання на-ціональних традицій і досягнень європейської музичної культури (Б. Ля-тошинський, М. Вериківський та ін.).

§ Всебічний розвиток української музичної культури – від обробки народ-них пісень до створення модерної української музики.

3-є питання:

§ Конструктивістський напрям в архітектурі. Промислове будівництво.

§ Повернення до класики («офіційно-помпезний» класицизм радянського часу – «сталінський ампір») та модерну.

§ Пошуки національних архітектурних форм (переважно у декорі споруд).

§ Боротьбу художніх напрямів в образотворчому мистецтві.

§ Реалістичний напрям в образотворчому мистецтві – розвиток традицій українських і російських передвижників.

§ «Асоціацію революційного мистецтва України» – розвиток національних художніх традицій, з використанням форм візантійського і староукраїнсь-кого малярства.

§ «Об’єднання сучасних художників України» – орієнтацію на західноєвро-пейські зразки. Київський художній інститут як центр авангардного обра-зотворчого мистецтва.

§ Придушення новаторських пошуків українських митців в роки сталінсь-ких репресій.

4-е питання:

§ Утвердження кіно як важливого самостійного виду мистецтва в 1920-і рр.

§ Творчість Олександра Довженка – визначальної постаті українського кіно кінця 1920-х – 1930-х рр.

§ Жорсткий ідеологічний контроль, формування провідних засад естетики соціалістичного реалізму в кіномистецтві.

 

Література:

· Безклубенко С. Д. Українське кіно. Начерк історії. – К., 2004.

· Госейко Л. Історія українського кінематографа: 1896–1995. – К., 2005.

· Історія українського радянського кіно. Т. 1. – К., 1986; Т. 2. – К., 1987.

· Історія української культури. Збірник матеріалів і документів / За ред. С. М. Клапчука і В. Ф. Остафійчука. – К., 2000.

· Капельгородська Н. Кіномистецтво України в біографіях. Кінодовідник. – К., 2004.

· Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ ст. – К., 1999.

· Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво. У трьох част. – Ч. 3. – [Середина XVI – ХХ ст.]. – Львів, 2005.

· Культура українського народу / В. М. Русанівський, Г. Д. Вервес, М. В. Гон-чаренко та ін. – К., 1994.

· Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За ред. А. Яртися та В. Мельника. – Львів, 2005.

· Мєднікова Г. С. Українська та зарубіжна культура ХХ століття. – К., 2002.

· Попович М. В. Нарис історії культури України. – К., 1998.

· Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібник / За ред. Черепано-вої С. О. – Львів, 1994.

· Українська та зарубіжна культура / За ред. М. М. Заковича. – К., 2000.

 

 

Тема: Культурне життя України у другій половині 1940-х – першій поло-вині 1980-х рр. (4 год.)

 

1. Літературна творчість в українському суспільстві.

2. Театр і музика в Україні.

3. Архітектура і образотворче мистецтво.

4. Розвиток українського кіномистецтва.

 

Методичні рекомендації

При опрацюванні теми рекомендуємо звернути увагу на наступне:

1-е питання:

§ Домінування «соціалістичного реалізму» в літературі післявоєного часу.

§ Зміни на краще в літературному процесі в Україні в зв’язку з потеплінням суспільної атмосфери після смерті Сталіна.

§ Літературне новаторство шістдесятництва в українській поезії. Українсь-ку історичну прозу, малу прозу, «химерну прозу».

2-е питання:

§ Негативні тенденції розвитку театрального процесу в Україні у повоєн-ний період: соціальну заангажованість, схематизм, агітковий примітивізм.

§ Новий етап у розвитку української сценографії в хрущовську добу, акти-візацію творчих пошуків, свіжі режисерські й акторські трактування віт-чизняної та зарубіжної класики.

§ Поступову зміну поколінь в українському театрі, відхід корифеїв радян-ської доби, зміни в режисурі та репертуарі.

§ Творчі пошуки українського театру другої половини 1960–1980-х рр., звернення до спадщини минулого, кращих зразків зарубіжного мистецтва.

§ Складні умови для розвитку української музики у післявоєнний період, позбавлення композиторів індивідуальності, права на художній експери-мент. Розквіт пісенної творчості в українській музиці 1950-х рр.

§ «Офіційну музику» і український музичний авангард 1960–1980-х рр. Збагачення усіх жанрів українського музичного мистецтва.

§ Розквіт та світове визнання української виконавчої культури (оперний спів, хореографія, диригентське мистецтво).

3-є питанння:

§ Відбудову міст і сіл України у повоєнні роки. «Сталінський ампір» і мо-дернізовану класику з елементами українського стилю радянського часу в архітектурі повоєнних років.

§ Боротьбу з «надмірностями» в архітектурі в хрущовську добу. Перехід до індустріальних методів будівництва у 1960–80-х рр. Оновлення архітек-туних форм через поєднання національних традицій і світового досвіду.

§ Особливості повоєнного живопису. Тему Великої Вітчизняної війни у творчості художників. Шевченківську тему в образотворчому мистецтві.

§ Інтерес до народної творчості. Освоєння сучасної тематики. Поєднання в українському живописі національних і європейських художніх традицій.

4-е питання:

§ Кризу виробництва на українських кіностудіях в повоєнні роки.

§ Масове кіновиробництво в Україні за хрущовської доби. Урізноманітнен-ня жанрової спрямованості кінематографа.

§ Своєрідність творчого обличчя української кінематографії, діяльність різ-них поколінь в кінорежисурі.

§ Відродження і розвиток українського поетичного кіно у 1960–1980-х рр., його визначних представників у режисурі та акторському складі.

 

Література:

· Безклубенко С. Д. Українське кіно. Начерк історії. – К., 2004.

· Госейко Л. Історія українського кінематографа: 1896–1995. – К., 2005.

· Історія української культури. Збірник матеріалів і документів / За ред. С. М. Клапчука і В. Ф. Остафійчука. – К., 2000.

· Історія української та зарубіжної культури / За ред. С. М. Клапчука і В. Ф. Остафійчука. – К., 1999, 2002, 2004.

· Капельгородська Н. Кіномистецтво України в біографіях.. – К., 2004.

· Красильникова О. В. Історія українського театру ХХ ст. – К., 1999.

· Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво. У трьох част. – Ч. 3. – [Середина XVI – ХХ ст.]. – Львів, 2005.

· Культура українського народу / В. М. Русанівський, Г. Д. Вервес, М. В. Гон-чаренко та ін. – К., 1994.

· Мєднікова Г. С. Українська та зарубіжна культура ХХ століття. – К., 2002.

· Попович М. В. Нарис історії культури України. – К., 1998.

· Україна: друга половина ХХ століття: Нариси історії. / П.П. Павленко, М. Р. Плющ та ін. – К., 1997.

· Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібник / За ред. Черепано-вої С. О. – Львів, 1994.

· Українська та зарубіжна культура / За ред. М. М. Заковича. – К., 2000.

· Юрчук В. І. З історії культури України (40–60-ті роки) // Національна куль-тура в сучасній Україні. – К., 1995.

 

Тема: Культурний розвиток України у другій половині 1980-х рр. – на по-чатку ХХІ ст. (4 год.)

1. Освіта і наука в Україні у другій половині 1980-х рр. – на початку ХХІ ст.

2. Мистецьке життя в Україні у другій половині 1980-х рр. – на початку ХХІ ст.

а) літературна творчість;

б) образотворче мистецтво;

в) музичне мистецтво;

г) театр;

д) кінематограф.

 

Методичні рекомендації

При опрацюванні теми рекомендуємо звернути увагу на наступне:

1-е питання:

§ Тенденції і проблеми розвитку освіти в період здобуття незалежності і розбудови української держави.

§ Наслідки панування «радянської» моделі науки і перспективи її транс-формації в сучасній Україні.

§ Проблеми і здобутки в різних галузях науки незалежної України.

2-е питання:

§ Особливості розвитку мистецтва в період здобуття незалежності і розбу-дови української держави (література, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, театр, кінематограф).

§ Визначних представників сучасного українського мистецтва в різних йо-го галузях.

 

Література:

· Безклубенко С. Д. Українське кіно. Начерк історії. – К., 2004.

· Історія української культури. Збірник матеріалів і документів/ За ред. С. М. Клапчука і В. Ф. Остафійчука. – К., 2000.

· Історія української та зарубіжної культури / За ред. С. М. Клапчука і В. Ф. Остафійчука. – К., 1999, 2002, 2004.

· Капельгородська Н. Кіномистецтво України в біографіях.. – К., 2004.

· Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво. У трьох част. – Ч. 3. – [Середина XVI – ХХ ст.]. – Львів, 2005.

· Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні. – К., 2003.

· Мєднікова Г. С. Українська та зарубіжна культура ХХ століття. – К., 2002.

· Онопрієнко В. І. Історія української науки ХІХ–ХХ століть. – К., 1998.

· Попович М. В. Нарис історії культури України. – К., 1998.

· Стріха М. Українська наука на роздоріжжі між небуттям і відродженням // Сучасність. – 2004. – № 5. – С. 139–150.

· Україна: друга половина ХХ століття: Нариси історії / П. П. Павленко, М. Р. Плющ та ін. – К., 1997.

· Українська та зарубіжна культура / За ред. М. М. Заковича. – К., 2000.


7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.011 с.)