А.П. Наливайко, д.е.н., професорМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А.П. Наливайко, д.е.н., професорН.М. Євдокимова, к.е.н., професор

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО На засіданні кафедри стратегії підприємств Протокол № 7 від «23»січня 2013 р.   Зав. кафедрою А.П. Наливайко УЗГОДЖЕНО Декан факультету економіки і управління В.О. Востряков  

КИЇВ – 2013


 

ЗМІСТ

1. Вступ.....................................................................................................4

2. Тематичний план дисципліни.............................................................7

3. Зміст дисципліни за темами..............................................................10

4. Плани практичних занять..................................................................23

5. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен………..33

6. Карта самостійної роботи студента……………………………..38

7. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки……………………………………………………………….41

8. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання…………………………………………………………….47

9. Зразок екзаменаційного білета…………………………………..48

10.Список рекомендованої літератури……………………………..52


ВСТУП

Сучасна ринкова економіка є результатом еволюційного розвитку типів і моделей економічних систем, що існували і існують в різних державах планети Земля. Порівняно з іншими ринкова система виявилась найбільш гнучкою, здатною перебудовуватись у відповідності з динамікою внутрішніх і зовнішніх умов. Її функціонування протягом століть супроводжувалось нарощуванням якісних характеристик, у тому числі регулюємості і соціальності, що дозволяє зробити припущення про те, що і у третьому тисячолітті суспільство ще довгий час буде вирішувати власні проблеми, знаходячись у зоні ринкової економіки.

Існує розгалужена система наук, що вивчають економічне життя суспільства. Це і наука про загальні закони економічного розвитку, і галузеві економічні науки, і науки про економічну історію та розвиток економічної думки тощо.

Переорієнтація економіки України на ринкові механізми вимагає відповідної модернізації підготовки спеціалістів різних професій. Першочерговою проблемою є формування “ринкової психології” учасника суспільного виробництва, здатного на самостійну підприємницьку діяльність або діяльність фахівця з економічних питань. Вирішення цього завдання зумовило необхідність, по-перше, сутнісних змін у викладанні курсів економічної теорії, по-друге, вивчення нових дисциплін, а по-третє, модернізацію змісту традиційних дисциплін.

Теоретична економіка (в Україні прийнято термін “економічна теорія”) представлена циклом дисциплін, що включають передусім політичну економію, макроекономіку та мікроекономіку.

Політична економія досліджує закони, які керують виробництвом, розподілом і споживанням життєвих благ, та розробляє методологічні основи використання їх суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей.

Макроекономіка досліджує функціонування економічної системи в цілому. Об’єктами її вивчення національний дохід, економічне зростання, інфляція, зайнятість, фіскальна та монетарна політика, роль держави в системі макроекономічного регулювання тощо.

Мікроекономіка вивчає поведінку і механізм прийняття рішень окремими економічними суб’єктами (індивідами, домашніми господарствами, підприємствами, організаціями, тобто мікросистемами), які прагнуть досягти мети за наявних обмежених ресурсів і для яких до того ж можна знайти альтернативне використання. У центрі уваги мікроекономіки перебуває поведінка споживача і виробника та її оптимізація, ринковий попит і пропозиція, відносні ціни товарів, розподіл ресурсів за альтернативного їх використання, часткова і загальна рівновага тощо.

Мета дисципліни:формування ринково-орієнтованого економічного світогляду майбутнього учасника суспільного виробництва, здатного до діяльності економіста-фахівця, менеджера або самостійної підприємницької діяльності, а також опанування студентами знань щодо принципів та методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.

Завдання: надання знань про базові положення мікроекономічної теорії; прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу; підготовка до вивчення цієї галузі фундаментальних економічних знань в поглиблених курсах мікроекономіки, а також в прикладних дисциплінах, що базуються на мікроекономічній теорії.

 

Одне з завдань курсу – скласти уявлення про те, що успіх всякого бізнесу залежить не лише від наявності стартового капіталу і підприємницького таланту, але й від знання закономірностей функціонування економічних суб’єктів у різних ринкових ситуаціях та вміння їх ефективного використання. Без цих знань неможливо вільно орієнтуватись у пронизаній конкурентною боротьбою ринковій економіці.

В результаті вивчення курсу студент повинен:

знати: принципи раціональної поведінки економічних мікросистем в ринкових умовах; термінологію і основні прийоми мікроекономічного аналізу;

вміти: самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистем в ринкових умовах.

Для успішного оволодіння курсом не достатньо механічного запам’ятовування певного обсягу інформації. Необхідне творче осмислення явищ, що вивчаються. Здобуті знання мають стати складником загальної культури спеціаліста, громадянина.

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 

Тематичний план вивчення дисципліни студентами денного та заочного навчання представлено у табл.2.1. Нормативний час вивчення дисципліни на всіх формах навчання – 180 годин (5 кредитів ECTS). Ця кількість годин розподіляється між формами навчального процесу залежно від його режиму (форми навчання). Для заочної форми навчання навчальним планом передбачаються тільки лекції і практичні заняття в досить обмеженій кількості. Основною формою вивчення дисципліни тут вважається самостійна робота.

Як видно з тематичних планів дисципліни ( табл.2.1, 2.2) основними формами її вивчення є: лекції, практичні заняття (семінари); індивідуально-консультативна робота (ІКР); самостійна робота студента (СРС).

На лекціях розглядаються теми або окремі їх питання, які є досить складними за змістом, неповно та несистемно висвітлені у літературі, передусім навчальній.

На практичні заняття (семінари) виносяться найбільш суттєві питання, в першу чергу методичні, які потребують обговорення і поглибленого з’ясування сутності. Перелік тем занять та їх зміст наведено у розділі 4. Кожен студент самостійно розв’язує задачі та аналізує конкретні ситуації. На практичних заняттях перевіряються результати рішень, їх обґрунтованість, аналізуються можливі варіанти та приймається остаточне рішення. У процесі практичних занять здійснюється поточний контроль рівня знань студентів (опитування, тестування, контрольні роботи). Крім того, двічі за семестр здійснюється модульний контроль.

ІКР проводиться з метою посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності і спрямування її в необхідному руслі (див. розділ 7).

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом дисципліни, засвоєння необхідних вмінь і навичок в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Вона здійснюється за допомогою навчальної, спеціальної літератури, текстів лекцій. Специфічною формою самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді розв’язання задач, аналізу ситуацій, написання рефератів тощо.

Таблиця 2.1

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

для студентів денної форми навчання

Тема Кількість годин
Разом у тому числі (за формами навчального процесу)
Л С, П ІКР СРС
1. Вступ до мікроекономіки -
2. Основи аналізу попиту і пропозиції
3.Ринковий механізм погодження попиту і пропозиції
4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача
5. Ординалістський підхід щодо вибору споживача
6. Аналіз поведінки споживача.
7. Мікроекономічна модель підприємства
8. Варіації факторів виробництва та оптимум виробника.
9. Витрати виробництва.
10. Ринок досконалої конкуренції.
11. Монопольний ринок.
12. Олігополія
13. Ринок монополістичної конкуренції
14. Мікроекономічна модель функціонування факторних ринків
15. Мікроекономічна модель ринку праці
16. Ринки капіталу та природних ресурсів
17. Загальна рівновага та економічна ефективність
Разом годин:
Підсумковий контроль
Всього

 

 

Таблиця 2.2

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

для студентів заочної форми навчання

Тема Кількість годин
Разом у тому числі (за формами навчального процесу)
Л С, П ІКР СРС
1. Вступ до мікроекономіки - - -
2. Основи аналізу попиту і пропозиції
3.Ринковий механізм погодження попиту і пропозиції
4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача
5. Ординалістський підхід щодо вибору споживача -
6. Аналіз поведінки споживача. -
7. Мікроекономічна модель підприємства -
8. Варіації факторів виробництва та оптимум виробника.
9. Витрати виробництва.
10. Ринок досконалої конкуренції.
11. Монопольний ринок.
12. Олігополія -
13. Ринок монополістичної конкуренції -
14. . Мікроекономічна модель функціонування факторних ринків -
15. Мікроекономічна модель ринку праці - -
16. Ринки капіталу та природних ресурсів - -
17. Загальна рівновага та економічна ефективність -
Разом годин:
Підсумковий контроль
Всього

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.009 с.)