Розробка пропозицій з удосконалення керівництва 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розробка пропозицій з удосконалення керівництваТаблиця 14

Характеристика і обґрунтування застосування підходів до ефективного

керівництва ТзДВ

Підходи до ефективного керівництва Загальна характеристики Обґрунтування параметрів керівництва конкретними посадовими особами апарату управління
Директор Головний бухгалтер Заступник з торгівлі
1. Форма влади
- примусу Базується на забезпеченні впливу на працівників через примус, їхній страх втратити роботу, повагу захищеність. Використовує різноманітні санкції (адміністративні, дисциплінарні, матеріальні тощо). Притаманна Притаманна -
- винагороди Базується на формуванні керівником необхідної поведінки підлеглих на засадах застосування системи матеріального та морального стимулювання Притаманна Притаманна -
- законна Базується на традиціях, що склались в органі­зації у сфері взаємопідпорядкування між керівником та підлеглими. Притаманна Притаманна Притаманна
- еталонна Базується на харизмі керівника, тобто силі його особистих якостей, рис, здібностей, що здатні викликати ініціативу у підлеглих. - - Притаманна
- експертна Базується на володінні керівником спеціальними знаннями, які можуть задовольнити потреби виконавців. Притаманна - Притаманна
- дисциплінарна Базується на поведінці підлеглих, яка відображає дотримання установлених стандартів, критеріїв. інструкцій, методик, наказів, розпоряджень тощо. При цьому важливу роль відіграє якість законодавчої, нормативної, адміністративної, інструктивної та ін. бази. Притаманна Притаманна Притаманна
- інформаційна Базується на використанні широкого спектру інформації, якою володіє тільки менеджер. Ефективність використання цієї влади залежить від якості, достовірності та повноти інформації. Важливу роль при цьому відіграє система комунікацій та обробки інформації. Притаманна Притаманна Притаманна
2. Стилі керівництва
- на засадах систем Р.Лайкерта Запропоновано 4 системи керівництва, які базуються на оцінці поведінки керівника: експлуататорсько-авторитарна, добро­зичливо-авторитарна, консультативно-демократична, на засадах участі працівники. Притаманна Притаманна Притаманна
- через структуу та увагу до підлеглих Передбачає звернення уваги не лише на ро­боту, але й на підлеглих, та формування такої поведінки керівника, яка враховує особливості внутрішньої організації та взаємодії груп підприємства. Притаманна Притаманна -
- на засадах управлінсь­кої ґратки Р.Блейка і Дх.Моутона Виділено 5 стилів керівництва у залежності від різноманітного поєднання керівником врахування інтересів виробництва та людей: збіднене управління, влада-підпорядкування, організаційне управління, управління на засадах приміського клубу, групове управління. Притаманна Притаманна -
- на засадах ситуаційної моделі Ф. Фідлера Виділено сім стилів керівництва, які керівнику доцільно застосову­вати у конкретних ситуаціях, шо формуються під впливом таких Чинників: взаємовідносини між керівником і підлеглими, структу­рованість завдання та посадові повноваження керівника. Притаманна Притаманна Притаманна
"шлях-ціль" Т. Мітчела і Р.Хауса Базується на спрямуванні керівником підлеглих на досягнення цілей через вплив на шляхи їх досягненyz: роз'яснення підлеглому завдань, підтримка дій підлеглих, наставництво тощо. При цьому виділено 4 стилі керівництва: стиль підтримки, інструментальний, партисипативний, орієнтований на досягнення успіху. - - Притаманна
- на засадах врахування життєвого циклу П-Херсі та К. Бланшара Виділено чотири стилі керівництва (вказівка, передавання, участь підлеглих у прийнятті рішень, делегування), вибір якого керівни­ком залежить від "зрілості" виконавців. Притаманна Притаманна -
- на засадах при­йнятті рішень В. Врума та Ф. Йєттона Концентрує увагу на виборі керівником конкретного стилю керів­ництва (автократичних стилів, консультативних, повної участі) залежно від конкретної ситуації, яка характеризується параметрами якості рішень та факторів, шо обмежують згоду підлеглих. Притаманна - Притаманна
- узгоджене керівництво Базується на узгодженні між керівником та підлеглим власних потреб: завдань, затрачених зусиль та мотивування. Притаманна - Притаманна
- трансфор­маційне керів­ництво Базується на створенні умов для творчого та самостійного вико­нання завдань підлеглими, фактично відмовляючись від здійснення прямого керівництва. Значну роль при цьому відіграють харизма керівника, персоналізація уваги, стимулювання інтелекту. Притаманна Притаманна -
-керівництво на засадах попарннх вертикальнвх зв'язків Гріна Базується на придушенні, oо сприйнятті керівником підлеглого впливає на поведінку керівника, відповідно зумовлюючи поведінку підлеглого. Відповідно до цього керівник може змінювати власний стиль керівництва відповідно до очікувань та потреб підлеглих. -   Притаманна -
           

 

Таблиця 15

Результати оцінки професійних якостей керівників

Фактори, які відображають професійні якості керівників    
Директор Головний бухгалтер Заступник з ЗЕД Заступник з торгівлі  
Рішучість  
Твердість  
Принциповість  
Організаторські здібності  
Врівноваженість  
Дисциплінованість  
Професійна підготовка  
Досвід роботи  
Комунікабельність  
Авторитет  
Віковий ценз  
Гнучкість  
Компетентність  
Новаторство  
Всього  

 

Оцінювання ефективності систем менеджменту

На засадах розрахунків економічну ефективність раціоналізованої системи менеджменту підприємства у порівнянні з фактичною можна оцінити за показниками (темпами зростання):

- розширення асортименту послуг на 14,3%

- зростання загального фонду оплати праці на 9,2% (за рахунок зростання середньої заробітної плати та не значне зростання чисельності);

- зростання загального фонду основної заробітної плати на 9,25%;

- зростання загального фонду додаткової заробітної плати на 9,15%.

Удосконалення організаційної структури управління ТзДВ теж дало свої позитивні результати.

Організаційну ефективність кількісно можна відобразити за такими показниками (темпами зростання):

- збільшення чисельності працівників організації на 2,19%.

- збільшення управлінців в організації на 2,19%;

- збільшення робітників в організації на 0%;

- збільшення питомої ваги керівників у загальній чисельності апарату управління на 9,5%;

- збільшення рівня централізації на 5,5% тощо.

Оцінюючи соціальну ефективність менеджменту потрібно зазначити, що зміни на кра­ще цієї ефективності є найбільш бажаними для організації, оскільки турбота про працівників, їх умови праці для кожної організації повинні стояти на першому місці. Тому вся проведена раціоналізація наявної системи менеджменту, перш за все, мала на меті вдосконалення умов праці всіх працівників, покращення психологічного мікроклімату в колективі і організації в цілому, створення атмосфери захищеності і причетності до цілей організації.

При цьому внаслідок розширення видів діяльності, проведення рекламної кампанії відбулось збільшення груп споживачів на 12,5%, що зумовлюватиме зрос­тання валового доходу.

На нашу думку, раціональна структура управління є ефективнішою.


Висновки

 

В даному курсовому проекті розроблено систему менеджменту в товаристві з обмеженою відповідальністю торговому.

У першому розділі показано характеристику підприємства, особливості функціонування, законодавчу базу, описано форму власності, охарактеризовано внутрішнє та зовнішнє середовище.

У другому розділі описано функції менеджменту: планування, організацію взаємодії, мотивацію, контроль, регулювання. Розроблено всі етапи стратегічного планування і реалізації стратегії, обрано стратегію росту збуту продукції.

У відповідності до стратегічного планування здійснено вертикальний і горизонтальний поділ праці, що показано на органіграмі управління організацією.

На відміну від фактичної структури у раціональній ми скорочуємо посаду заступника по виробництву, відділ зовнішньоекономічної співпраці, диспетчерський відділ, відділ реклами, три торгових точки.

З врахування місії і цілей організації описано механізми мотивування на основі відомих теорій мотивації. Також розраховано місячну заробітну плату для всіх працівників. Середня фактична заробітна плата становить 737 грн., а очікувана – 989 грн. Отже, завдяки росту обсягів продажу і спортивного одягу , розширенню спектру замовлень була підвищена заробітна плата.

У курсовому проекті описано використання всіх видів контролю і застосування регулювання в організації. Потім характеризується система методів менеджменту, які використовуються в управлінні організацією, їх взаємозв’язок з функціями менеджменту.

У наступному розділі охарактеризовано управлінські рішення, що приймаються в організації: згідно з поданих проблем, умови прийняття, фактори, що впливають на них, підходи до оптимізації управлінських рішень. Розроблено управлінські рішення, що постали перед організацією.

У п’ятому розділі розглянуто всі види комунікацій, наведено приклади застосування всіх видів графіків, на конкретному прикладі проілюстровано комунікаційний процес, що застосовується на підприємстві.

Подано характеристику формальних груп працівників (фактичних і раціональних), неформальних (фактичних і раціональних). Запропоновано заходи з підвищення ефективності груп працівників.

Отже, у даному курсовому проекті ми створили організацію згідно завдання, створили всі умови для ефективної праці, отримання високих прибутків, розвитку сфери діяльності підприємства, розширили спектр можливостей умов існування і процвітання даної організації в умовах ринкової економіки.


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 168; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.174.225.82 (0.028 с.)