КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ПИСЬМОВОМУ ІСПИТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ПИСЬМОВОМУ ІСПИТІ 

Екзаменаційний білет загалом складається з 6-ти або 10-ти завдань, відповідь на кожне з яких оцінюється окремо з диференціацією в 10, 8, 6, 0 балів.

Відповідь на кожне зпитаньоцінюється в:

10 балів - якщо відповідь студента :

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання;

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв'язку між ними;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та вірне розуміння змісту правових корм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм; |

- знання різних наукових концепцій та підходів щодо певної науково-теоретичної чи науково-практичної проблеми, пов'язаної з поставленим питанням; |

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чипроблеми.

 

8 балів – якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, але відповідь містить наступні недоліки:

- недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання;

- містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками.

 

6 балів: студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, а саме:

- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь не містить взагалі, або має лише загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання;

- відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданніматеріалу;

- відповідь не містить аналізу проблемних аспектів поставленого питання, свідчить про недостатню обізнаність з основними науковими теоріями і концепціями, що стосуються відповідного питання;

- у роботі багато грубих орфографічних помилок.

0 балів – студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.

Результат письмового іспиту складається з суми балів, одержаних за всі 6 або 10 завдань, кожне з яких оцінюється максимально у 10 балів. У разі, коли відповіді студента оцінені менше, ніж у 30 балів, він отримуєнезадовільну оцінкуза результатами іспиту (тобто 0 балів)

Загальне підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі (в діапазоні від 0 до 50 балів) та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 60 або 100 балів) за 100-бальною системою з подальшим переведенням в традиційну систему за 4-х бальною шкалою та шкалою ECTS для фіксації оцінки в нормативних документах.

Умови переведення даних 100-бальної шкали оцінювання

У 4-бальну та шкалу ECTS

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою
А 90-100 5 (відмінно)
В 80-89 4 (добре)
С 70-79
D 66-69 3 (задовільно)
E 60-65
21-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
F 0-20 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

VIII. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

№ з/п Форма оцінювання знань Кількість балів Результат
1. Оцінювання поточної роботи в семестрі у вигляді проходження модульного контролю знань Від 0 до 20 балів Одержання поточної оцінки
2.   Оцінювання письмової екзаменаційної роботи   Від 0 до 100 балів Проходження підсумкового контролю знань по дисципліні та одержання підсумкової оцінки

Загальна підсумкова оцінка (в балах) складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит.

Примітка: на іспиті студент повинен набрати не менше 30 балів.

 

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється шляхом оцінювання виконання завдань одного модуля (не більше 10 балів) та завдань для самостійної роботи (не більше 10 балів), результати якого включаються до підсумкової оцінки разом з результатами письмового іспиту.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.01 с.)