Техніко-економічне обґрунтування інвестиційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Техніко-економічне обґрунтування інвестиційПроекту

Для оцінювання інвестиційної привабливості проекту існують універсальні методи, які дають формальну відповідь: вигідно чи невигідно вкладати кошти у даний проект [9,10]. Проблема оцінювання інвестиційної привабливості полягає у аналізі передбачуваних вкладень у проект і потоку доходів від його використання.

Не дивлячись на велику різноманітність методів і практичних прийомів оцінювання доцільності реальних проектів, їх можна розбити на дві групи:

§ статичні, тобто методи, у яких не враховується різна цінність грошей у різні періоди часу;

§ динамічні, тобто методи, основані на дисконтуванні.

В курсовій роботі застосовується статистичний метод. При використанні цього методу не враховується тривалість терміну життя проекту, а також нерівноцінність грошових потоків, що виникають у різні моменти часу. Проте, у силу своєї простоти й ілюстративності, ці методи достатньо широко розповсюджені, хоча і застосовуються, переважно, для швидкого оцінювання проектів на попередніх стадіях розробки. Головним недоліком їх є те, що вони не враховують зміну цінності грошей у часі.

Найбільш часто використовують такі методи:

· простий термін окупності (РВ);

· проста норма прибутку (simple rate of return, SRR).

Термін окупності як метод оцінювання проектівнастільки простий і наочний, що, не дивлячись на притаманні йому серйозні недоліки, доволі часто використовується при оцінюванні проектів. Терміном окупності є період, протягом якого початкові інвестиції окупаються доходами від реалізації проекту [8]. .

Часто цей метод використовується для експрес-аналізу проектів.

 

Валовий прибуток – це результат продажу продукції. На основі проведення досліджень з роботи діючих об’єктів-аналогів, приймаємо валовий прибуток 7319 тис. грн. Собівартість продукції становить 110 тис. грн.

 

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Розраховуємо приблизну величину амортизації, розділивши основні фонди на дві групи:

- технологічне обладнання з початковою балансовою вартістю;

- будівлі і споруди з початковою балансовою вартістю.

Відповідно до прийнятого методу в країні амортизації [11] у групі, будівлі і споруди відносяться до групи 1 (річна норма амортизації 5%), а технологічне обладнання – до групи 3 (річна норма амортизації 15%). Розраховуємо амортизаційні відрахування за перші 4 роки функціонування підприємства (амортизація кожного року нараховується на залишкову вартість). Результати розрахунку наведені в таблиці 5.1. Значення колонки 6 приймаємо як значення із таблиці 4.2 (всього по ЗКР – графа 6), значення колонки 2 – це різниця значень графи 8 та 6 таблиці 4.2.

Таблиця 5.1 – Розрахунок амортизаційних відрахувань

Рік від початку експлуатації Основні засоби групи 1 Основні засоби групи 3 Загальна сума амортизації, тис. грн.
Залишкова вартість, тис. грн. Норма А Сума амортизації, тис. грн. Залишкова вартість, тис. грн. Норма А Сума амортизації, тис. грн.
16029,89 5% 16029,89´´ 0,05= =801,49 2122,27 15% 318,34 801,49+ +318,34= =1119,84
16029,89- - 801,49= = 15228,39 5% 761,42 1803,93 15% 270,59 1032,01
14466,97 5% 723,35 1533,34 15% 230,00 953,35
13743,62 5% 687,18 1303,34 15% 195,50 882,68

 

Обґрунтування доцільності інвестицій

Виконуємо обґрунтування доцільності інвестицій методом розрахунку простого терміну окупності (таблиця 5.3).

Для розрахунку грошового припливу проекту, який у даному випадку буде складатись з чистого прибутку й амортизацій [8], необхідно розрахувати річне значення чистого прибутку в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 – Розрахунок чистого річного прибутку

Показник Позначення Порядок визначення, тис. грн.
Валовий прибуток від реалізації продукції або послуг GI
Собівартість продукції (з урахуванням амортизації) S
Прибуток до відрахування податків і відсотків по боргах GP
Податок на прибуток IT=30%GP 2228,7
Чистий прибуток NP=GP-IT 5200,3

 

Для початку виробництва продукції необхідно закупити сировину й матеріали, мати запас коштів для виплати заробітної плати до початку надходжень від реалізації продукції, тобто мати оборотний капітал. Величину його приймаємо мінімум 10% від валового прибутку – 753 тис. грн.

 

 

Таблиця 5.3 – Розрахунок простого терміну окупності, тис. грн.

 

Період, роки Величина інвестицій, тис. грн. Чистий прибуток, тис. грн. Амортизація, тис. грн. Грошовий приплив (прибуток) проекту, тис. грн. Грошовий приплив від початку відліку, тис. грн.
18152,16        
5200,3 1119,84 5200,3+1119,84 - 753=5567,14 5567,14
  5200,3 1032,01 5200,3+1032,01 = 6232,31 5567,14+ +6232,31= =11799,44
  5200,3 953,35 6153,65 17953,09
  5200,3 882,68 6082,98 24036,08

 

Розрахунок таблиць 5.1 та 5.2 продовжується до тих пір, поки грошовий приплив від початку відліку буде перевищувати величину інвестицій. В даному випадку на 4 році експлуатації вкладені кошти повернуться. Тому можна зробити висновок о доцільності будівництва даного об’єкта.

 

 


Розрахунок техніко-економічних

Показників проекту

На основі складених кошторисних розрахунків та отриманих планувальних показників підраховуємо техніко-економічні показники проекту у табличній формі (таблиця 6.1).

Таблиця 6.1 - Техніко-економічні показники проекту

Назва показника Одиниця вимірювання Розрахунок Показник в поточних цінах
Валовий прибуток т/рік  
Повна собівартість продукції тис. грн.  
Площа забудови га  
Будівельний об’єм споруди м3 V = 54×132×12,6
Загальна площа м2 S3 = 54×132
Робоча корисна виробнича площа м2 Sp = S3 - 200
Планувальний коефіцієнт К1   Sp/S3 0,97
Кошторисна вартість а) будівництва б) об’єкта в) БМР   тис. грн. тис. грн. тис. грн.   ЗКР Об’єктний кошт. Локальний кошт.   18152,16 12673,7 3460,62
Кошторисна вартість загальнобудівельних робіт: а) на 1 м3 будівлі б) на 1 м2 загальної площі     грн. грн.     3460,62/ 89,813 3460,62/ 7,128    
Витрати праці робітників основного виробництва а) на 1 м3 будівлі б) на 1 м2 загальної площі люд.-год./м3 люд.-год./м2 474482/ 115473 474482/7128 5,28 66,56
Трудомісткість будівництва люд-дні 474482 / 8
Строк окупності роки  
Прибуток будівельної організації грн. ЗКР 2941,79
Кошторисний рівень рентабельність % (2941,79/ /18152,16)×100% 16,2  
Кількість типорозмірів збірних з/б конструкцій шт.  

Додаток А.

Зразок титульного аркуша курсової роботи

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання

 

Кафедра мБЦО

 

Складання кошторисної документації та

техніко-економічне ОБҐРУНТУВАННЯ

доцільності інвестицій проекту

 

Пояснювальна записка

з дисципліни “Економіка будівництва”

до курсової роботи за спеціальністю

“Промислове і цивільне будівництво"

08-07.ЕБ.004.00.000 ПЗ

 

 

Керівник курсової роботи

к.т.н . доцент Лялюк О. Г.

 

“______”__________ 20 _ р.

Розробив студент гр. ________

(підпис, прізвище та ініціали)
___________________________

 

”___” ____________20 _ р.

 

Вінниця ВНТУ 2011


Додаток Б Таблиця Б.1 – Вихідні дані до курсової роботи
варіант Висота будинку, м Ширина будинку, м Крок ферми, м Ширина прогону, м Площа забудови, га Котельня, м3 Трансформаторна підстанція, м3 Асфальтована автодорога шириною 6 м, км Валовий дохід від реалізації продукції, тис. грн. Собівартість продукції, тис. грн.
10,8 1,1
12,6 1.2
14,4 1.3
16,2 1.4
1.5
10,8 1.6
12,6 1.7
14,4 1.8
16,2 1,1
1.2
10,8 1.3
12,6 1.4
14,4 1.5
16,2 1.6
1.7
10,8 1.8
12,6 1,1
14,4 1.2
16,2 1.3
1.4
10,8 1.5
12,6 1.6
14,4 1.7
16,2 1.8
1,1
10,8 1.2
12,6 1.3
14,4 1.4
16,2 1.5
1.6

Додаток В.

Специфікації конструкцій

Двогілкові колони серії КЭ-01-52 для будівель з мостовими кранами

Номер Відмітка низу стропильної конструкції, м Проліт споруди, м Вантажо-підйомність крана, т Розміри колони Маса колони, т Об’єм бетону, м3
висота переріз
А. Крайні колони
Крок колон 6 м
10,8 18, 24 10, 20/5 100 ´40 5,7 2,27
12,6 18, 24, 30 10, 20/5, 30/5 100´50 8,5 3,4
14,4 18, 24 10, 20/5, 30/5 100´50 9,7 3,86
16,2 24, 30 30/5, 50/10 130´50 14,8 5,92
24, 30 30/5, 50/10 130´50 16,3 6,58
Крок колон 12 м
10,8 18, 24 10, 20/5 130´50
12,6 18, 24, 30 10, 20/5, 30/5 130´50 11,7 4,7
14,4 18, 24 10, 20/5, 30/5 140´50 14,7 5,9
16,2 24, 30 30/5, 50/10 140´60 19,7 7,9
24, 30 30/5, 50/10 140´60 21,8 8,72
Б. Середні колони
Крок колон 12 м (при кроці кроквяних конструкцій 12 м)
10,8 18, 24 10, 20/5 140´50 11,7 4,7
12,6 18, 24, 30 10, 20/5, 30/5 140´50 13,7 5,47
14,4 18, 24 10, 20/5, 30/5 140´60 18,5 7,41
16,2 24, 30 30/5, 50/10 190´60 9,6
24, 30 30/5, 50/10 190´60 26,6 10,64
Крок колон 12 м (при кроці кроквяних конструкцій 6 м)
10,8 18, 24 10, 20/5 140´50 11,2 4,5
12,6 18, 24, 30 10, 20/5, 30/5 140´50 13,2 5,3
14,4 18, 24 10, 20/5, 30/5 140´60 17,9 7,2
16,2 24, 30 30/5, 50/10 190´60 23,3 9,3
24, 30 30/5, 50/10 190´60 25,9 10,4
                 

Примітка. В розрахунках витрати на 1 м 3 бетону: арматура класу А-І – 100 кг, арматура класу А-ІІ – 200 кг і закладні деталі – 15 кг.

Монолітні залізобетонні фундаменти

Номер Марка фундаменту Переріз колони, см Висота фундаменту, м Розмір фундаменту,м Об’єм бетону, м3 Маса фундаменту, т Арматура зведена до сталі А-1, кг/м3 Глибина стакану, мм
ФА 6-1 60´40 1,5 2,1´2,4 2,9 7,3
ФГ 9-2 100´40 1,8 3´2,4
ФГ 10-2 100´50 1,8 3,3´2,7 6,6 16,5
ФД 13-2 130´50 1,8 4,2´3,6 10,9 27,3
ФД15-2 140´50 1,8 4,8´4,2 13,3 33,3
ФД 16-2 140´60 1,8 5,4´4,2 14,7 36,8
ФД 18-2 190´60 1,8 5,4´5,4 47,5
ФАТ 6-1 60´40´2 1,8 2,1´2,4 4,2 10,5
ФГТ 9-2 100´40´2 1,8 3´2,4 8,2 20,5
ФГТ 10-2 100´50´2 1,8 3,3´2,7 8,7 21,8
ФДТ 13-2 130´50´2 1,8 4,2´3,6 12,3 30,8
ФДТ 15-2 140´50´2 1,8 4,8´4,2 14,9 37,3
ФДТ 16-2 140´60´2 1,8 5,4´4,2 16,5 41,3
ФДТ 18-2 190´60´2 1,8 5,4´5,4 20,7 51,8

Колони торцевих фахверків серії КЭ-01-52

Номер Марка колони Відмітка низу кроквяної конструкції, м Розміри колони, см Маса колони, т Об’єм бетону, м3 Закладні деталі, кг Арматура зведена до класу А-І, кг/м3
Висота Переріз
К-15 10,8 60´40 2,81
К-18 12,6 60´40 8,1 3,24
КФ-32 14,4 100´50 9,4 3,81
КФ-35 16,2 130´50 14,3 5,73
КФ-38 130´50 6,41


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.009 с.)