Теоретичне та практичне навчанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теоретичне та практичне навчання129. Дидактичні особливості викладання загальнонаукових, загальнопрофесійних та спеціальних дисциплін у ПО

130. Моделювання на заняттях з професійної підготовки і його роль у розвитку технічного мислення учнів

131. Використання технічних завдань з професійної підготовки

132. Формування професійного інтелекту в учнів

133. Взаємозв’язок теоретичного та виробничого навчання

134. Реалізація міжпредметних зв’язків під час професійного навчання у ПО

135. Міжпредметні зв’язки як умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу

136. Інтеграція теоретичного і виробничого навчання в процесі професійної підготовки фахівців

Виробниче навчання та виробнича практика

137. Система формування вмінь у професійному навчанні

138. Шляхи і засоби реалізації принципів зв’язку теорії з практикою і поєднання навчання з продуктивною працею в професійній підготовці молоді

139. Основи інструктування під час виробничого навчання учнів (студентів)

140. Роль і значення вправ у формуванні трудових навичок і вмінь учнів (студентів)

141. Методи та організаційні форми виробничого навчання на заняттях з виробничого навчання.

142. Формування інтелектуальних вмінь та навичок учнів (студентів) під час виробничого навчання у закладах ПО

143. Основи організації виробничої практики у ПО

144. Планування та нормування процесу виробничого навчання

145. Особливості виробничого навчання учнів (студентів) в умовах навчальних майстерень та на виробництві

146. Шляхи підвищення ефективності виробничої практики учнів (студентів) у ПО

147. Педагогічні умови співробітництва учнів (студентів) під час виробничого навчання та виробничої практики у ПО

Технології навчання

148. Науково-методологічні основи педагогічних технологій у ПО

149. Тенденції вдосконалення та перспективи розвитку сучасних технологій професійного навчання

150. Досвід реалізації інноваційних технологій у ПО

151. Розвиток мислення учнів (студентів) у процесі проблемного навчання

152. Технологія формотворення знань та здібностей учнів (студентів) до самостійної навчальної діяльності у ПО

153. Інформаційні технології та комп’ютерні засоби у ПО

154. Інформаційно-комунікаційні технології у вивченні професійно-орієнтованих дисциплін

155. Інтернет як засіб наукового та навчального спілкування у ПО

156. Проблема створення педагогічних програмних засобів навчання у ПО

157. Метод проектів, як нова технологія навчання у ПО

158. Сучасні технології розвиваючого навчання у ПО

159. Технології програмованого навчання у ПО

160. Індивідуальний підхід до учнів (студентів) у процесі професійного навчання.

161. Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі ПТЗО

162. Технології проблемного навчання у ПО

163. Технології контекстного навчання у ПО

164. Особливості модульної технології навчання у закладах ПО

165. Особливості особистісно-орієнтованої технології навчання у ПТЗО

166. Ігрові технології у ПО

167. Роль гри у розвитку комунікативних здібностей учнів (студентів)

168. Сучасні виробничі технології у ПО

169. Технології з використанням кейс-методу (метод аналізу економічних ситуацій)

170. Особливості реалізації освітніх технологій у ПЗО різних рівнів ПО

 

Управління професійним навчальним закладом

171. Зміст і форми управління закладами ПО в Україні

172. Планування роботи навчального закладу ПО

173. Організаційно-педагогічні умови управління ПЗО

174. Основи керівництва навчально-виховною діяльністю ПЗО

175. Основи управляння роботою кадрів у ПЗО

176. Нові підходи до управління сучасним професійним закладом освіти

177. Інформаційне забезпечення управління професійним навчальним закладом

178. Підготовка учнів (студентів) до управлінської діяльності у ПО

179. Організаційно-педагогічні засади управління якістю підготовки фахівців в ПЗО

180. Особливості управління закладами ПО

181. Основи учнівського (студентського) самоврядування у ПО

182. Учнівське (студентське) самоврядування як засіб підвищення ефективності виховання особистості

183. Управління системою методичної роботи в сучасному ПЗО

Нормативно-правове забезпечення професійної освіти

184. Основи правового регулювання професійної освіти в Україні

185. Нормативно-правове забезпечення різних рівнів ПО

 

 


 

 

Додаток Б

Зразок титульного листа курсової роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра професійної освіти

 

К У Р С О В А Р О Б О Т А

 

З професійної педагогіки

на тему:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

Студента ____________групи

_________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові)

 

 

Керівник ________________

(вчене звання, посада, прізвище,

Ім’я, по-батькові)

 

 

Бердянськ – 20__

Додаток В

 

Зразок завдання на курсову роботу

 

Кафедра професійної освіти

 

ЗАВДАННЯ

До курсової роботи з професійної педагогіки

студенту __________групи

_____________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

 

 

тема роботи:_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

термін здачі курсової роботи: __________________________________________

 

Курсова робота має містити:

1. Обґрунтування актуальності теми та методологічних основ дослідження

2. Теоретична (педагогічна) основа проблеми.

3. Розробка та проведення дослідно-експериментальної роботи.

4. Висновки.

5. Список використаних джерел.

 

Завдання видане: ____________________

Керівник роботи: ____________________

Студент ___________підпис __________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Додаток Д

ВАРІАНТ

Вибору та оформлення основних елементів

Процедури наукового пошуку

 

Тема роботи: Формування технологічної культури учня в навчальному процесі ПТНЗ.

Об’єкт дослідження: навчальний процес з формування технологічної культури учня у ПТНЗ.

Предмет дослідження: дидактичні умови формування технологічної культури учня в ПТНЗ.

Мета дослідження: теоретичне обґрунтування та апробація методики

формування технологічної культури учня в навчальній діяльності ПТНЗ.

Завдання дослідження:

1. Теоретично вивчити та проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми формування технологічної культури учня в навчальній діяльності.

2. Визначити базові поняття з досліджуваної проблеми.

3. Апробувати методику формування технологічної культури учнів у процесі навчання у ПТНЗ.

 

Цим завданням і проблемі дослідження може відповідати план курсової роботи:

 

ВСТУП.

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи формування технологічної культури учня у навчальному процесі ПТНЗ ………………………………………………………...

1.1. Проблема технологічної культури в психолого-педагогічній літературі…...

1.2. Визначення базових понять з вивчаємої проблеми…………………………..

РОЗДІЛ ІІ. Педагогічні передумови формування технічної культури учнів у ПТНЗ………………………………………………………………………………….

2.1. Дидактичне забезпечення процесу формування технологічної культури учнів…………………………………………………………………………………..

2.2. Методи формування технологічної культури учнів…………………………..

РОЗДІЛ ІІІ. Ефективність нових (запропонованих) передумов формування технологічної культури учнів у ПТНЗ……………………………………………..

3.1. Стан сформованості технологічної культури учнів…………………………..

3.2. Методи перевірки та оцінки сформованості технологічної культури учнів..

ВИСНОВКИ.................................................................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................................

ДОДАТКИ...................................................................................................................

 


Додаток Ж

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Книги

Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст.; № 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

 

Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип. 1).

2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / 3. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. —Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Зддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. —Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. —ХІЛІ, 265 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-є изд.]. —X. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод, посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія «Формування здорового способу життя молоді»: у 14 кн., кн. 13).

 

Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119с — (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкує., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. —638, [1]с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. — (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1 ] с.

2. Межгосударственные стандарти : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. —Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005.— (Серия «Нормативная база предприятия»).

Т. 1.—2005.—277 с.

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006. — (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова; кн.4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко.— X. : Право, 2002.

Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006.— (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ «КПГ, 2006. — 125 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.011 с.)