Зразок модульного контрольного завданняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок модульного контрольного завданняМодуль. “ Платоспроможність страхових компаній”

 

КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Варіант № _______

1. Сутність страхування життя, його види.

2. Задача

Страховик утримує 10 тис. грн. по кожному ризику. Укладений перестраховувальний договір ексцедента суми з трьома перестраховиками А; В;С; Перестраховики приймають такі страхові суми по кожному ризику:

А – 50 000 грн.;

В – 80 000 грн.;

С – 20 000 грн.;

Визначити місткість перестраховувального договору в частках ( лініях).

 

3.Тестове завдання

1.Частина тарифу, яка призначена для покриття витрат на проведення страхування називається:

а) нетто-тариф;

б) навантаження;

в) брутто-тариф;

 

2.Основна перевага факультативного перестрахування:

а) увага що приділяється окремим ризикам;

б) легкість в управлінні;

в) менше витрат на його обслуговування ніж в інших договорах;

 

3.Розрахунковий нормативний запас платоспроможності визначається на основі:

а) розміру статутного фонду;

б) розміру сформованих страхових резервів;

в) надходжень страхових премій та страхових виплат;

г) кількості укладених договорів страхування;

 

4.Чи може збиток по страховим операціям бути перекритим прибутком від інвестиційної діяльності?

а) Так;

б) ні;

 

5.Страхові резерви, які формуються українськими страховиками:

а) технічні резерви;

б) резерви належних виплат страхових сум;

в) резерв коливань збитковості;

г) резерв збитків;

д) резерви із страхування життя;

є) резерв збитків, що заявлені, але ще не врегульовані;

 

Зразок білету по іспиту (денна і вечірня форма спец. 6508, 6508\1) – 6 завдань

Екзаменаційний білет №

1. Необхідність та сутність категорії страхового захисту, методи його забезпечення.

2. Об”єднання страховиків, їх види і функції.

3. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств.

 

ЗАДАЧА

Вартість майна виробничого об”єднання “Цельсій” складає 100 тис.грн. Необхідно обгрунтувати вибір системи страхового забезпечення – пропорційної або системи І ризику, якщо у підприємства є кошти для страхування у розмірі 1500 грн і страховий тариф складає 4%.

 

Тестове завдання (1-6 теми курсу)

1.У яких формах виникли перші страховики?

а) товариства взаємного страхування;

б) акціонерні страхові товариства;

в) державна страхова організація;

 

2.Класифікація страхування за економічними ознаками - це класифікація за такими характеристиками:

а) об”єктами страхування;

б) формами проведення страхування;

в) часом виникнення окремих видів страхування;

г) спеціалізацією страховика;

 

3.В договорі страхування страхове забезпечення - це:

а) визначення вартості об”єкта для цілей страхування;

б) рівень страхової оцінки об’єкта страхування відносно його дійсної вартості;

 

4.Згідно з Законом України “Про страхування” страховиками визнаються юридичні особи, які створені у формі:

а) командитного товариства;

б) товариства з обмеженою відповідальністю;

в) товариства з додатковою відповідальністю;

 

5.Органом державної виконавчої влади, який здійснює контроль за страховою діяльністю є:

а) Верховна Рада України;

б) Кабінет Міністрів України та Держфінпослуг України;

в) лише Держфінпослуг України;

г) Державна податкова адміністрація та Держфінпослуг.

 

Тестове завдання (7-12 теми курсу)

1.У системі медичного страхування медична допомога може бути надана:

а) лікувально-профілактичними установами;

б) самостійно практикуючими лікарями;

в) тільки лікувально- профілактичними установами;

 

2.Страхова компанія виплачує повну страхову суму за договором страхування від нещасних випадків, якщо:

а) має місце смерть застрахованого від нещасного випадку;

б) застрахований одержав першу групу інвалідності;

в) застрахований дожив до закінчення строку дії договору страхування;

 

3.В страхуванні цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів на страховий тариф впливають наступні чинники:

а) термін дії договору страхування;

б) розмір страхової суми;

в) обсяг двигуна власника автомобіля;

г) строк експлуатації автомобіля.

 

4.Вступити до Міжнародної системи страхування цивільної відповідальності “Зелена картка” мають право країни, де:

а) кількість автотранспортних засобів перевищує 10 млн одиниць;

б) введене обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;

в) існують спільні кордони з країнами де Міжнародна система вже діє;

 

5.До власних коштів страховика належать:

а) статутний фонд;

б) страхові та вільні резерви;

в) вільні резерви;

г) статутний фонд і страхові резерви.

 

Зразок білету по іспиту (заочна формаспец. 6508, 6508\1) – 10 завдань

Екзаменаційний білет №

 

1.Страховий фонд суспільства, його сутність та значення.

2.Строк страхування і строк дії договору страхування.Розбіжності між цими поняттями.

3.Медичне страхування та його основні види.

4.Класифікація страхування, її значення. Класифікаційні ознаки.

5.Ресурси страхової компанії.

6.Умови забезпечення платоспроможності страховика в Україні згідно з Законом України “Про страхування”.

 

Задача

Страхова компанія (цедент) має наступну перестраховувальну програму: квотний договір з власним утриманням 50% від 100 тис.грн.; І облігаторний договір на базі ексцедента сум на 8 ліній; ІІ договір ексцедента сум на 5 ліній. Який максимальний ризик може бути автоматично акцептований цим страховиком?

 

Задача

Визначити розмір страхової премії при страхуванні автомобіля вартість якого становить 60 000 грн. Застрахований автомобіль на випадок:

викрадення та угону – страховий тариф 5%;

ДТП - страховий тариф 1,5%.

Страхова сума за договором – 40 000 грн. Застосовується пропорційна система страхового забезпечення. Безумовна франшиза встановлена на рівні 3%. При її застосуванні за кожний 1% надається 5% знижка із загального розміру страхового платежу, але в цілому не більш як 50% знижки платежу.

Тестове завдання ( 1-6 теми курсу)

 

1.В якій формі може бути створений фонд самострахування?

а) натуральній;

б) грошовій;

в) тільки в грошовій;

 

2.Які з наведених нижче видів страхування є обов”язковими:

а) страхування військовослужбовців та призваних на збори;

б) страхування пасажирів на приміських маршрутах;

в) страхування об’єктів космічної діяльності;

г) страхування фінансових ризиків;

д) страхування наземного транспорту;

ж) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

з) страхування авіасуден;

 

3.Специфічний ризик-це:

а) цунамі;

б) град;

в) ДТП;

 

4.Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути:

а) страхування;

б) перестрахування;

в) посередницька діяльність;

г) фінансова діяльність,пов”язана з формуванням і розміщенням страхових резервів;

 

5.Страхова премія – це:

а) СП = страхова сума * страховий тариф;

б) СП = нетто ставка + навантаження;

 

Тестове завдання (7-12 теми курсу)

1.До страхування життя можна віднести наступні види страхування:

а) страхування від нещасних випадків на транспорті;

б) змішане страхування життя;

в) екологічне страхування;

г) пенсійне страхування;

 

2. Які групи майна підприємства не приймаються на страхування?

а) грошові кошти (готівкою);

б) бухгалтерські документи;

в) готова продукція;

г) сировина;

 

3.Страхувальником за договором страхування цивільної відповідальності може бути:

а) власник транспортного засобу;

б) автотранспортне підприємство;

в) будь-яка фізична або юридична особа;

 

4.Що означає в перестрахуванні договір з 40% квотою:

а) цедент приймає 40% кожного ризику, а перестраховик 60%;

б) цедент приймає 60% кожного ризику, а перестраховик 40%;

 

5.Частина тарифу, яка призначена для покриття витрат на проведення страхування називається:

а) нетто-тариф;

б) навантаження;

в) брутто-тариф;

Список літератури

Основна

1. Закон України "Про страхування" від 07.03.1996 № 85/96-ВР (зі змінами і доповненнями) // www.rada.gov.ua

2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 04.10.2001 № 2745 (зі змінами і доповненнями) // www.rada.gov.ua

3. Закон України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 01.07.2004 № 1961-ІV // www.rada.gov.ua

4. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 06.02.2003. № 485-ІV // www.rada.gov.ua

5. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 09.07.2003. № 1057-ІV // www.rada.gov.ua

6. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 (зі змінами і доповненнями) // www.rada.gov.ua

7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента" від 04.02.2004 №124 // www.rada.gov.ua

8. Розпорядження Держфінпослуг України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності" від 28.08.2003 № 40 // www.rada.gov.ua

9. Розпорядження Держфінпослуг України "Про затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків" від 17.03.2005 № 3755 // www.rada.gov.ua

10. Розпорядження Держфінпослуг України "Про затвердження Методики формування резервів зі страхування життя " від 27.01.2004 № 24 // www.rada.gov.ua

11. Розпорядження Держфінпослуг України "Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя" від 17.12.2004 № 3104 // www.rada.gov.ua

12. Страхування : Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред.. С.С. Осадець. - 2-ге вид. - К.: КНЕУ, 2006. - 599 с.

13. Страхування: Навч. - метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. О.О. Гаманкової. - К.: КНЕУ, 2000. - 120 с.

14. Шумелда Ярослав. Страхування: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / За заг. ред. Я. Шумелда. Видання друге, перероблене і доповнене. – Тернопіль: Джура, 2006. – 296 с.

15. Страхування: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2008. - 1019 с.

16. Страхування: Практикум: навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича.- 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Знання, 2011. - 607 с.

Додаткова

1. Страхування: теорія і практика: навчально-методичний посібник / Внукова Н.М., Успаленко В.Т., Временко Л.В. та ін../ За заг. ред. проф. Внукової Н.М. - Харків: Бурун Книга, 2004. - 376 с.

2. Страхование / за ред. Александров А.А. - М.: ПРИОР, 2006. - 186 с.

3. Страхова справа / за ред. В.Д. Базилевича. - 6-ге вид. - К.: Знання, 2008. - 351 с.

4. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика. / Мних Є.В. - К.: Знання України, 2008. - 284 с.

5. Страхование. Современный курс: Учебник. / Туленты Д.С., Гомелля В.Б., Архипов А.П. - 2-е издание - М.: Финансы и статистика, 2009. - 448 с.

6. Ринок страхових послуг: теорія, методологія, практика / Гаманкова О.О. – К.: КНЕУ, 2009. - 283 с.

7. Страхование: учеб. пособ. / Под. ред. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф.
- 2-е издание - М.: ИНФРА-М, 2010. - 357 с.

8. Страхование: Учебник. / Под. ред. Орланюк - Малицкой Л. А., Яновой С.Ю. - 2-е издание - М.: ЮРАЙТ, 2011. - 828 с.

9. Звіти Держфінпослуг за 2008, 2009, 2010, 2011 роки // www.dpf.gov.ua

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.013 с.)