Для всіх напрямків підготовкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для всіх напрямків підготовки 

Укладачі: доцент кафедри фінансів, к.е.н. Даниленко Л.П. ст. викладач кафедри фінансів Славкова А.А.  
  Декан факультету ______________В.К.Хлівний «___»_______________2012 р.
  Завідувач кафедри ______________В.М.Федосов «___»_______________2012 р.

 

ПОГОДЖЕНО: Начальник відділу організаційного Забезпечення навчального процесу____________________ Жданович А.Д. (підпис)   Начальник науково-методичного відділу_______________ Гуть Т.В. (підпис)

 

КИЇВ – 2012
З М І С Т

    Стор.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ …………………………………………………………..    
НАВЧАЛЬНА КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.…....  
ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ……………….……..…..................................    
ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………..……    
ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА………………………..…….  
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………..………  

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

З ДИСЦИПЛІНИ

1. Що є предметом фінансової науки? Суб’єкти і об’єкти фінансових відносин на різних рівнях економічної системи. Наведіть приклади фінансових відносин і дайте відповідні пояснення.

2. Визначте об’єкти і суб’єкти фінансових відносин мікро- і макрорівнів. В чому особливості цих відносин та взаємозв’язок між ними.

3. Об’єкти і суб’єкти фінансових відносин мікро- і макрорівня. В чому полягають відмінності між цими відносинами?

4. Характеристика фінансів як історичної категорії, передумови їх виникнення. Розвиток фінансів.

5. В чому полягає зв’язок фінансів з державою і товарно-грошовими відносинами?

6. Дайте визначення сутності економічної категорії “фінанси” і розкрийте її зміст. В чому полягає взаємозв’язок і взаємодія фінансів з такими економічними категоріями, як ціна, заробітна плата, кредит? Які існують відмінності між ними?

7. Сутність категорії «фінанси». Визначте відмінності та взаємозв’язок між фінансами і такими категоріями вартісного розподілу як ціна та кредит.

8. Сутність дефініції «фінанси». Визначте відмінності та взаємозв’язок між фінансами і такою категорією вартісного розподілу як заробітна плата.

9. Фінанси як економічна категорія: визначення, ознаки, зв’язок з грошима.

10. Деякі економісти вважають, що фінанси – це гроші. Чи вірним є це твердження? Обґрунтуйте свою відповідь.

11. Обґрунтуйте взаємозв’язок фінансів і грошей.

12. Назвіть функції грошей, на яких базується функціонування фінансів, та розкрийте їх суть.

13. Фінансові ресурси держави, їх склад і джерела формування.

14. Сутність поняття «фінансові ресурси». Назвіть склад і джерела формування фінансових ресурсів держави і суб’єктів підприємницької діяльності.

15. Поясніть, в чому полягає суспільне призначення фінансів та їх об’єктивна необхідність?

16. Доведіть, що функціонування фінансів тісно пов’язане з такими поняттями, як фінансові відносини, фінансові ресурси, фінансова діяльність.

17. Предмет науки про фінанси. Фінансові категорії на мікро- і макрорівнях.

18. Фінансові категорії на макро- і мікрорівнях. Особливості функціонування фінансів на мікрорівні. Сутність і призначення фінансів суб’єктів господарювання.

19. Фінансові категорії на макро- і мікрорівнях. Особливості функціонування фінансів на макрорівні. Сутність і призначення державних фінансів.

20. Фінансові категорії: визначення, економічна сутність. Особливості фінансових категорій на макро- і мікрорівнях.

21. Дайте визначення вихідної категорії державних фінансів та обґрунтуйте свою відповідь.

22. Дайте визначення вихідної категорії фінансів акціонерних товариств (корпорацій) та обґрунтуйте свою відповідь.

23. Дайте визначення фінансових категорій державних фінансів, охарактеризуйте їх за сутністю та формами прояву.

24. За допомогою яких фінансових категорій здійснюється функціонування державного бюджету?

25. Функції фінансів, їх сутнісна характеристика і взаємозв’язок.

26. Назвіть загальноприйняті функції фінансів. Ваша думка щодо стимулюючої та регулюючої функцій фінансів.

27. Вкажіть загальноприйняті функції фінансів. Ваша думка щодо стабілізаційної та виробничої функцій фінансів.

28. Обґрунтуйте необхідність перерозподілу вартості ВВП і фінансові інструменти його забезпечення.

29. Розкрийте зміст первинного розподілу вартості створеного продукту.

30. Розкрийте зміст розподільної функції фінансів. Поясніть, яким чином розподіл безпосередньо зачіпає інтереси держави, господарюючих суб’єктів і окремих членів суспільства.

31. Фінансова система: визначення, характеристика внутрішньої будови. Назвіть базову і провідну сферу фінансової системи і поясніть свою відповідь.

32. Сутність та структура фінансової системи України. До якої сфери фінансової системи можна віднести таку ланку як фінанси державних установ? Дайте пояснення своєї відповіді.

33. В чому полягає сутність фінансової системи за її організаційною структурою? Назвіть органи управління і фінансові інституції, які забезпечують управління фінансами в Україні, визначте їх функції.

34. У чому полягає взаємозв’язок фінансового ринку зі сферами і ланками фінансової системи? Визначте його місце в розподільних процесах.

35. Фінансові методи впливу на соціально-економічний розвиток, їх склад і характеристика.

36. Фінансове забезпечення як напрям фінансового впливу на процеси суспільного розвитку: сутність та форми.

37. Визначте відмінності між фінансовим регулюванням і фінансовим стимулюванням.

38. Вплив фінансів на процеси суспільного розвитку: кількісний і якісний вплив. Розкрийте їх суть та покажіть взаємозв’язок між ними.

39. Яким чином фінанси впливають на суспільне виробництво, і в чому полягає їх роль у економічному та соціальному розвитку держави?

40. Обґрунтуйте, яким чином розлад фінансової системи може спричинити фінансову кризу в державі.

41. Обґрунтуйте, яким чином фінанси впливають на виробництво, розподіл, обмін та споживання.

42. Обґрунтуйте, яким чином через фінанси держава може впливати на внутрішню структуру ціни продажу товарів (робіт, послуг).

 

43. Доходи і видатки рабовласницьких держав.

44. Доходи і видатки Стародавнього Риму.

45. Фінанси феодальних міст та їх вплив на розвиток державних фінансів.

46. Доходи і видатки феодальної держави.

47. Поясніть відмінності у формуванні доходів східних рабовласницьких держав і Стародавньої Греції та Римської імперії.

48. Доходи та видатки феодальних міст.

49. Які зміни у сфері податків та державних видатків відбулися на етапі індустріального розвитку економіки?

50. Визначте проблеми щодо фінансового забезпечення соціальних потреб держави в постіндустріальній економіці.

51. Об’єктивна необхідність створення правового поля для функціонування фінансових відносин. Сутність фінансового права.

52. Поняття фінансового права, його джерела.

53. Поняття бюджетного та податкового права, їх джерела.

54. Назвіть основне джерело бюджетного права та вкажіть що конкретно визначає і регулює даний законодавчий акт.

55. Назвіть основне джерело податкового права та вкажіть що конкретно визначає і регулює даний законодавчий акт.

56. Бюджетне право – це… Продовжте визначення. Визначте бюджетні права вищих державних органів влади і управління.

57. Сутність фінансової політики, її складові. Типи фінансової політики.

58. Фінансова політика: зміст, завдання. Яким чином фінансова політика пов’язана з економічною політикою держави?

59. Визначте основні завдання фінансової політики на макрорівні.

60. Визначте основні завдання фінансової політики на мікрорівні.

61. Визначте основні завдання фінансової політики на рівні світового господарства.

62. Поняття і завдання фінансової політики, зміст її окремих напрямів. Ефективність фінансової політики України.

63. Поясніть зв’язок між економічною і фінансовою політикою держави. Які особливості фінансової політики України в сучасний період?

64. Які існують рівні фінансової політики та які фактори впливають на її проведення?

65. Фінансова стратегія і фінансова тактика у фінансовій політиці. В чому їх сутність, завдання і взаємозв’язок? Наведіть конкретні приклади.

66. Фінансова стратегія та фінансова тактика: їх сутність, завдання і взаємозв’язок.

67. Що слід розуміти під державною фінансовою політикою?

68. Дискреційна та недискреційна фінансова політика: сутнісна характеристика.

69. Фіскальна і монетарна політика, їх взаємозв’язок і суперечності.

70. Розкрийте зміст фіскальної політики держави. Який орган її виробляє?

71. Фінансова безпека: її сутність та складові.

72. Обґрунтуйте свою точку зору з приводу сучасної фінансової політики України.

 

73. Податки: визначення, економічна сутність та функції. Назвіть форми прояву даної категорії.

74. Поясніть відмінності між платою, зборами, внесками і податками.

75. Податки: об’єктивна необхідність, сутність і функції. Які основні історичні аспекти розвитку категорії “податок”?

76. Податки: сутність, функції. Дайте характеристику функцій податків.

77. Функції податків. Ваша думка щодо стимулюючої та стримуючої функцій податків.

78. Характеристика фіскальної функції податків.

79. За якими ознаками класифікують податки? Розкрийте ці ознаки та охарактеризуйте податки, виділені у процесі їх класифікації.

80. Класифікація податків за різними ознаками. Характеристика податків, виділених у процесі їх класифікації.

81. Класифікація податків за формою оподаткування: сутність, переваги, недоліки.

82. Класифікація податків за економічним змістом об’єкта оподаткування. Наведіть приклади.

83. Прямі податки: сутність, переваги і недоліки їх застосування.

84. Непрямі податки: сутність, переваги і недоліки їх застосування.

85. Сутність прямого оподаткування. В чому переваги і недоліки прямих податків? Яка роль прямих податків в доходах бюджету України?

86. Сутність непрямого оподаткування. В чому переваги і недоліки непрямих податків? Яка роль непрямих податків в доходах Державного бюджету України?

87. Обґрунтуйте переваги прямого і непрямого оподаткування.

88. Обґрунтуйте, чому непрямі податки вважаються найбільш важкими в соціальному плані.

89. Яка різниця між загальнодержавними та місцевими податками і зборами? Наведіть приклади загальнодержавних та місцевих податків.

90. Назвіть і охарактеризуйте елементи системи оподаткування.

91. Обґрунтуйте взаємозв’язки між суб’єктом оподаткування, об’єктом оподаткування і джерелом сплати податків.

92. Доведіть, що об’єкт оподаткування та база оподаткування – це не тотожні поняття.

93. Покажіть на прикладах різницю між суб’єктом, платником та носієм податку.

94. Елементи податків. Характеристика податкових ставок.

95. Охарактеризуйте податкові ставки, наведіть конкретні приклади.

96. Податкові пільги, їх види та регулюючий вплив.

97. Податкові пільги як елемент системи оподаткування: сутність, переваги і недоліки застосування, види. Наведіть приклади.

98. Податкова квота: сутність, необхідність встановлення.

99. Поняття податкового боргу, причини його виникнення та соціально-економічні наслідки.

100. Податкова система: визначення, наукові (класичні) принципи побудови податкової системи.

101. Сутність податкової системи. Які принципи покладено в основу побудови податкової системи України? Охарактеризуйте їх.

102. Наукові принципи оподаткування.

103. Податкова політика: визначення, принципи побудови.

104. Обґрунтуйте взаємозв’язок між такими поняттями, як система оподаткування, податкова система і податкова політика.

105. Обґрунтуйте, яким чином трансформаційні процеси, що відбуваються в податковій системі України, впливають на суспільний розвиток.

106. Обґрунтуйте необхідність подальшого розвитку місцевого оподаткування в Україні.

 

107. Бюджет: економічний зміст, форма, матеріальне втілення, функції. Які специфічні ознаки характеризують цю категорію?

108. Визначте бюджет за його економічним змістом, формою і матеріальним втіленням. В чому відмінності бюджету від інших фінансових категорій?

109. Дайте визначення бюджету як економічної категорії. Місце бюджету у розподілі ВВП і шляхи його впливу на цей розподіл.

110. Бюджет як основний фінансовий план держави. Показники стану бюджету.

111. Обґрунтуйте, в чому полягає необхідність і призначення бюджету.

112. За якими ознаками класифікують доходи бюджету? В чому полягає економічна необхідність такої класифікації?

113. Джерела формування доходів Державного бюджету. Загальний і спеціальний фонди, їх призначення.

114. Поясніть відмінності між зведеним (консолідованим) і державним бюджетом.

115. Поясніть необхідність і економічну доцільність існування загального і спеціального фондів бюджету.

116. За якими ознаками класифікують видатки бюджету? Розкрийте їх сутність.

117. Поясніть відмінності між видатками поточного бюджету і видатками бюджету розвитку.

118. За якими ознаками класифікують бюджетні видатки? Назвіть і охарактеризуйте їх. Покажіть взаємозв’язок між державними і бюджетними видатками.

119. Склад і структура видатків державного бюджету, їх класифікація. Поточні видатки і видатки розвитку.

120. Обґрунтуйте необхідність та критерії розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.

121. Бюджетна система України: визначення, основи побудови і критерії розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.

122. Бюджетна система: визначення, структура бюджетної системи України, принципи побудови.

123. Бюджетний процес: визначення, етапи. Опишіть схему бюджетного процесу відносно Державного бюджету України. Які етапи бюджетного процесу є функцією виконавчої влади, а які – функцією органів законодавчої влади?

124. Поясніть взаємозв’язок між такими поняттями як «бюджетна система» та «бюджетний устрій».

125. Поясність відмінності між такими принципами побудови бюджетної системи України, як принцип єдності і принцип самостійності.

126. Бюджетний процес: поняття, етапи. Зміст кожного етапу, задіяні органи і їх функції.

127. Бюджетне планування: зміст і завдання. Характеристика етапів бюджетного планування.

128. Обґрунтуйте, чому бюджетне планування є основою бюджетного процесу.

129. Які завдання розв’язують в ході бюджетного планування? Визначте основні стадії процедури бюджетного планування в Україні і назвіть органи, які задіяні в бюджетному процесі.

130. Назвіть переваги казначейської системи касового виконання державного і місцевих бюджетів.

131. Бюджетне фінансування: сутність поняття, принципи і форми.

132. Поясність відмінності між кошторисним фінансуванням і бюджетним кредитуванням.

133. Поясність відмінності між державними дотаціями, державними субсидіями та бюджетними кредитами.

134. Причини виникнення бюджетного дефіциту. Назвіть наслідки бюджетного дефіциту в Україні.

135. Сутність бюджетного дефіциту і бюджетного профіциту. Які причини виникнення і соціально-економічні наслідки зростання бюджетного дефіциту? Які заходи необхідно здійснити, щоб зменшити бюджетний дефіцит?

136. Обґрунтуйте економічну доцільність використання різних джерел фінансування бюджетного дефіциту та економічні наслідки їх застосування.

137. Обґрунтуйте, чому державні позики як засіб покриття дефіциту бюджету безпечніші ніж грошова емісія.

138. Поясність відмінності між активним і пасивним бюджетним дефіцитом.

139. Поясніть відмінності між поняттями “дефіцит бюджету” і “касовий дефіцит бюджету”.

140. Сутність та необхідність застосування секвестру бюджету. До яких статей Державного бюджету України застосовується секвестр?

141. У якому випадку вводиться секвестр бюджету? В чому його сутність і мета? Захищені статті Державного бюджету України.

142. Державний кредит: сутність, необхідність і роль у формуванні фінансових ресурсів держави. Відмінності між державним і банківським кредитом?

143. Сутність державного кредиту як фінансової категорії. Що спільного і в чому відмінності між державним і банківським кредитом?

144. Державний кредит: сутність, форми, причини існування.

145. Поясніть, у чому полягає необхідність і роль державного кредиту у формуванні фінансових ресурсів держави?

146. Функції державного кредиту. Яким чином державний кредит впливає на стан грошового обігу, рівень банківської процентної ставки, виробництво і зайнятість населення?

147. За якими ознаками класифікують державні позики? Розкрийте їх зміст.

148. Класифікація державних позик. За допомогою яких цінних паперів здійснюється оформлення державних позик?

149. Які причини функціонування державного кредиту? Які існують джерела погашення державних позик?

150. Обґрунтуйте, яким чином державний кредит може впливати на стан грошового обігу, рівень процентних банківських ставок, на виробництво і зайнятість населення.

151. Поняття державного боргу. Поточний і капітальний державний борг. Вплив державного боргу на фінансову безпеку держави.

152. Державний борг: визначення, сутність, види. Як державний борг впливає на фінансову безпеку держави і до яких наслідків може привести його зростання?

153. Зовнішній і внутрішній державний борг: сутність, склад, причини виникнення, наслідки існування та заходи щодо скорочення.

154. Державний борг: сутність, методи управління. Яким чином регулюється гранична величина державного боргу в Україні?

155. Методи управління державним боргом. Які методи найчастіше застосовує уряд України?

156. Управління державним боргом та його обслуговування. Дайте визначення цим поняттям. У чому полягають відмінності між рефінансуванням і реструктуризацією державного боргу?

157. Управління і обслуговування державним боргом. Яким чином проводиться погашення державних позик?

158. Поясніть відмінності між рефінансуванням та реструктуризацією державного боргу.

159. Поясність відмінності між такими методами управління державним боргом, як конверсія, консолідація та уніфікація.

160. Який зв’язок існує між бюджетним дефіцитом, державним кредитом і державним боргом? Поясніть свою відповідь.

161. Визначте сутність, склад і призначення місцевих фінансів.

162. Економічна сутність, форма прояву і матеріальний зміст місцевих бюджетів, їх ієрархічна будова.

163. Склад і структура доходів місцевих бюджетів. Власні і закріплені за місцевими бюджетами доходи. Які основні проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні?

164. Міжбюджетні відносини, їх сутність і необхідність регулювання. Назвіть і охарактеризуйте види і форми міжбюджетних відносин.

165. Міжбюджетні відносини: сутність та необхідність їх регулювання. Види міжбюджетних трансфертів, їх характеристика.

166. Міжбюджетні трансферти: характеристика їх видів. Досвід застосування міжбюджетних трансфертів в Україні.

167. Поясніть, чому функціонування бюджетної системи України передбачає використання міжбюджетних трансфертів?

168. Поясніть, чому місцеві бюджети вважаються фінансовою основою місцевого самоврядування.

169. Поясніть, яку роль місцеві бюджети відіграють у забезпеченні економічного та соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

170. Страхування: сутність і призначення. Назвіть ознаки, які характеризують специфічність цієї категорії в системі фінансів.

171. Страхування: сутність, економічна необхідність, особливості і роль. Охарактеризуйте стан та перспективи розвитку страхування в Україні.

172. Обґрунтуйте, в чому полягають особливості перерозподільних відносин у сфері страхування.

173. Сутність страхування. Визначте об’єкти страхування в різних галузях страхових відносин: майнове, соціальне, особисте, медичне, страхування відповідальності і страхування підприємницьких ризиків.

174. Сутність і функції страхування. Назвіть і охарактеризуйте галузі страхових відносин.

175. Визначте сутність і функції страхування. Назвіть і охарактеризуйте об’єкти і суб’єкти страхових відносин.

176. Назвіть і охарактеризуйте функції страхування. Специфічні особливості категорії “страхування”. Як страхування пов’язане з ризиками?

177. Об’єктивна необхідність страхового захисту і його роль у забезпеченні суспільного відтворення.

178. Форми створення страхових фондів: назвіть і охарактеризуйте їх. Визначте переваги і недоліки кожної з них.

179. Обґрунтуйте, що колективне страхування є найбільш ефективною формою створення страхових фондів.

180. Обґрунтуйте переваги і недоліки фондів самострахування та колективних страхових фондів.

181. Об’єкти страхових відносин. Обов’язкове та добровільне страхування.

182. Визначте суб’єктів страхування. Який зв'язок існує між ними?

183. Необхідність створення та призначення державних цільових фондів. Принципи їх організації. Які державні цільові фонди існують в Україні ?

184. В чому полягає необхідність створення та призначення державних цільових фондів. Визначте джерела формування доходів і напрями видатків Пенсійного фонду України.

185. Обґрунтуйте необхідність створення і призначення державних цільових фондів.

186. Пенсійна реформа в Україні. Джерела формування пенсійного фонду.

187. Поясніть відмінності між солідарною та накопичувальною пенсійною системою.

188. Обґрунтуйте необхідність розвитку недержавного пенсійного страхування.

189. Страховий ринок: сутність, характеристика, організаційна структура. Порівняйте його із фінансовим ринком.

190. Страховий ринок: поняття та організаційна структура. Страхова послуга як специфічний товар на страховому ринку.

191. Сутність страхового ринку. Який стан і перспективи розвитку страхового ринку в Україні?

192. Назвіть і охарактеризуйте суб’єкти страхового ринку, визначте особливості фінансових відносин у страховій діяльності.

193. Інституціональна структура страхового ринку та її характеристика.

194. Суб’єкти страхового ринку, їх функції. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні.

195. Обґрунтуйте роль страхування у реалізації соціальної політики держави.

196. Поясніть відмінності між «страховим платежем» і «страховим відшкодуванням».

197. Проведіть порівняльну характеристику перестрахування і співстрахування.

198. Поясніть відмінності між страховою премією та страховим відшкодуванням.

199. Розкрийте відмінності між страховим полем та страховим портфелем.

 

200. Фінансовий ринок як економічна категорія, його призначення та економічні передумови функціонування.

201. Фінансовий ринок: сутність, функції. Місце і роль держави на фінансовому ринку.

202. Необхідність функціонування і економічна сутність фінансового ринку, його сегментація.

203. Обґрунтуйте об’єктивну необхідність існування фінансового ринку в ринковій економіці.

204. Доведіть, що повноцінне функціонування фінансового ринку можливе лише в умовах ринкової економіки.

205. Передумови виникнення фінансового ринку, його роль у ринковій економіці. Охарактеризуйте сучасний стан фінансового ринку в Україні.

206. Суб’єкти фінансового ринку і їх функції. Місце і роль держави на фінансовому ринку.

207. Поясніть, чому необхідне державне регулювання фінансового ринку і як воно здійснюється?

208. Ринок грошей і ринок капіталів, їх призначення і характеристика.

209. Інструменти фінансового ринку, їх склад і характеристика.

210. Обґрунтуйте, яким чином ринок цінних паперів поєднує державні, інституційні та індивідуальні інтереси.

211. Класифікація фондового ринку за характером руху інструментів і за формою його організації. Суб’єкти фондового ринку.

212. Обґрунтуйте, в чому полягає роль брокерів, дилерів та андеррайтерів на ринку цінних паперів.

213. Сутність і призначення фондового ринку. Біржовий та позабіржовий ринок цінних паперів, їх характеристика.

214. Визначте сутність і призначення фондового ринку. Первинний і вторинний фондовий ринок, їх характеристика.

215. Фондова біржа: сутність, функції.

216. Обґрунтуйте, чому фондова біржа вважається центром торгівлі цінними паперами. Сучасний стан біржового фондового ринку в Україні.

217. Інструменти фондового ринку, їх склад і характеристика.

218. Інструменти ринку цінних паперів, їх склад і класифікація.

219. Інструменти кредитного ринку і ринку цінних паперів.

220. Дайте визначення сутності цінних паперів. Назвіть і охарактеризуйте боргові і дольові цінні папери.

221. Цінні папери: сутність, класифікація. Види корпоративних цінних паперів.

222. Цінні папери: сутність, класифікація. Види державних цінних паперів.

223. Які існують види цінних паперів держави? Назвіть і охарактеризуйте їх. За рахунок яких коштів держава виплачує доходи по державних позиках і погашає їх?

224. Фінансові послуги, їх види та характеристика.

225. Поясніть відмінності між такими видами фінансових послуг, як лізинг і факторинг.

226. Обґрунтуйте, чому страхування можна розглядати як один із сегментів ринку фінансових послуг.

227. Поясніть, яким чином держава регулює фінансовий і страховий ринок.

 

228. Сутність фінансів суб’єктів господарювання, їх функції та принципи організації.

229. Внутрішні та зовнішні фінансові відносини суб’єктів господарювання. Вплив цих відносин на фінансову діяльність підприємств.

230. Методи організації фінансової діяльності підприємств. Принципи, мета і зміст кожного методу.

231. Кошторисне фінансування: сутність, принципами здійснення.

232. Охарактеризуйте зміст фінансів підприємницьких структур та принципи комерційної діяльності.

233. Фінансові ресурси підприємства, їх склад і джерела формування.

234. Фінансові ресурси суб’єктів господарювання: поняття, склад і структура. Джерела формування фінансових ресурсів новостворюваних підприємств.

235. Фінансові ресурси суб’єктів господарювання: сутність, склад та джерела формування фінансових ресурсів (на рівні підприємницьких структур і бюджетних установ).

236. В чому полягають особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності? Як впливають галузеві фактори на фінанси суб’єктів господарювання?

237. Особливості організації і функціонування фінансів підприємств різних форм власності та видів діяльності. Відмінності у джерелах формування фінансових ресурсів підприємницьких структур і бюджетних установ.

238. Особливості фінансів неприбуткових установ і організацій.

239. Особливості фінансів установ і організацій соціальної сфери.

240. Охарактеризуйте доходи і видатки підприємства і назвіть ознаки, за якими вони групуються.

241. Джерела формування власних, залучених і запозичених фінансових ресурсів функціонуючих підприємств. В чому полягають відмінності між залученими і запозиченими фінансовими ресурсами?

242. Джерела формування статутного фонду підприємств різних форм власності.

243. Порядок розподілу грошових надходжень підприємницьких структур від реалізації продукції, робіт і послуг. Відмінності між загальним і чистим прибутком підприємства. Вплив держави на цей розподіл.

244. Розподіл грошових надходжень суб’єктів господарювання від реалізації продукції, робіт і послуг.

245. Сутність та особливості функціонування корпоративних фінансів.

246. Капітал корпорації, його ціна і структура.

247. Роль корпорацій на фінансовому ринку.

248. Дивідендна політика корпорації, її види.

249. Сутність, склад та передумови виникнення міжнародних фінансів.

250. Необхідність та призначення міжнародних фінансів.

251. Охарактеризуйте сутність і особливості руху світових фінансових потоків.

252. Назвіть і охарактеризуйте міжнародні фінансові потоки. Визначте суб’єкти міжнародних фінансів.

253. Призначення та складові міжнародного фінансового ринку. Його роль у розвитку світової економіки.

254. Розкрийте сутність кожного сегмента міжнародного фінансового ринку.

255. Які причини та наслідки глобалізації світового фінансового середовища?

256. Бюджет ЄС: джерела формування його доходів і напрями використання бюджетних коштів.

257. Особливості бюджету Європейського Союзу.

258. Податкова політика Європейського Союзу.

259. Охарактеризуйте особливості організації фінансів ЄС. Що означає гармонізація податкових систем країн ЄС?

260. Функції і напрями діяльності Міжнародного валютного фонду.

261. Характеристика бюджету ООН.

262. Група Світового банку: склад, завдання, сфери діяльності.

263. Завдання і сфери діяльності європейських фінансових інституцій (Європейський центральний банк, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку).

264. Валютний курс: історія становлення, сутність, методи його встановлення.

265. Сутність фінансового менеджменту. Охарактеризуйте основні завдання фінансового менеджменту.

266. Бюджетний менеджмент, його сутність і структурні елементи.

267. Бюджетування як сучасна технологія бюджетного менеджменту.

268. Податковий менеджмент, його сутність і складові.

269. Управління фінансами: визначення, об’єкти і суб’єкти управління. Охарактеризуйте функції органів управління фінансами загальнодержавного рівня.

270. В чому полягає сутність управління фінансами? Назвіть органи, які здійснюють загальне управління фінансами в Україні, визначте їх функції.

271. В чому полягає сутність управління фінансами? Назвіть органи, які здійснюють оперативне управління фінансами в Україні, визначте їх функції.

272. Доведіть необхідність управління фінансовими потоками та роль вищих державних органів законодавчої і виконавчої влади у цьому процесі.

273. Обґрунтуйте, чому Міністерство фінансів України займає центральне місце в управлінні фінансами держави.

274. Фінансовий механізм: сутність, елементи. Характеристика елементів фінансового механізму. Взаємозв’язок між фінансовим механізмом і фінансовою політикою держави.

275. Сутність та методи фінансового планування і прогнозування.

276. Обґрунтуйте, чому фінансове планування і прогнозування посідають центральне місце у фінансовому менеджменті.

277. Види фінансових планів і їх характеристика. Які фінансові плани розробляються на загальнодержавному рівні?

278. Поясніть відмінності між такими фінансовими планами, як кошторис доходів і видатків бюджетних установ і баланс доходів і витрат підприємств.

279. Фінансові стимули: їх види і роль.

280. Обґрунтуйте необхідність фінансових санкцій. Які існують їх види?

281. Фінансовий контроль: зміст, призначення. Назвіть об’єкти і суб’єкти фінансового контролю.

282. Суб’єкти державного фінансового контролю в Україні, їх функції.

283. Характеристика видів, форм і методів фінансового контролю.

284. Незалежний (аудиторський) контроль: сутність та відмінності від державного фінансового контролю.

285. Поясніть відмінності між державним фінансовим контролем та аудиторською перевіркою. Як здійснюється обов’язковий фінансовий контроль?

 

НАВЧАЛЬНА КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

2.1. Для студентів нефінансових спеціальностей (крім спеціальності 6402)

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни ФІНАНСИ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Види самостійної роботи Терміни виконання Форма контролю та звітності Максимальна кількість балів (за виконання одного завдання)*
РОБОТА НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ
Підготовка до семінарських занять відповідно до планів семінарів та питань для самостійного вивчення Протягом семестру Відповіді на питання  
Оперативний письмовий контроль  
Схематичний контроль  
Пілотне опитування  
Змістовні доповнення при обговоренні питань, участь у мозковому штурмі тощо  
Разом за роботу на семінарських заняттях  
Презентація та обговорення результатів виконання індивідуальних завдань Узгоджується з викладачем, який веде семінари (2 роботи за семестр) Міні-лекція з проблемних питань  
Експертна оцінка з проблемних питань  
Підготовка реферату та бібліографії з проблемних питань  
Виступ у дискусійному клубі з фінансів (або на студентській конференції)  
ВИКОНАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Виконання завдань модульного контролю 2 модулі за семестр у строки, визначені викладачем, який веде семінари. Письмова контрольна робота або комп’ютерний тестовий контроль
РАЗОМ за семестр

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни ФІНАНСИ

ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ

Види самостійної роботи Терміни виконання Форма контролю та звітності Максимальна кількість балів (за виконання одного завдання)*
РОБОТА НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ
Підготовка до семінарських занять відповідно до планів семінарів та питань для самостійного вивчення Протягом семестру Відповіді на питання  
Оперативний письмовий контроль  
Схематичний контроль  
Пілотне опитування  
Змістовні доповнення при обговоренні питань, участь у мозковому штурмі тощо  
Разом за роботу на семінарських заняттях  
Презентація та обговорення результатів виконання індивідуальних завдань Узгоджується з викладачем, який веде семінари (1 робота за семестр) Міні-лекція з проблемних питань  
Експертна оцінка з проблемних питань  
Підготовка реферату та бібліографії з проблемних питань  
Виступ у дискусійному клубі з фінансів (або на студентській конференції)  
ВИКОНАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Виконання завдань модульного контролю 2 модулі за семестр у строки, визначені викладачем, який веде семінари. Письмова контрольна робота або комп’ютерний тестовий контроль
РАЗОМ за семестр

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни ФІНАНСИ

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯВиди самостійної роботи Терміни виконання Форма контролю та звітності Максимальна кількість балів (за виконання одного завдання)
ВИКОНАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Підготовка до модульного контролю 1 модуль за семестр у строки, визначені навчальною частиною   Письмова контрольна робота або комп’ютерний тестовий контроль
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ (1 робота за семестр):
Реферат та бібліографія з проблемних питань   За поданою проблематикою або узгоджується з викладачем, який веде семінари Обговорення результатів

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 82; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.018 с.)