ЗАПОВНЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАПОВНЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУЗМІСТ

с.

Вступ
1. Вибір теми та складання плану курсової роботи
2. Заповнення та затвердження індивідуального завдання на курсову роботу
3. Підготовка до виконання курсової роботи
4. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи
4.1. Структура та обсяги курсової роботи
4.2. Вимоги до друку
4.3. Оформлення допоміжних матеріалів і цитат
4.4. Оформлення списку використаних джерел
5.Особливості розкриття окремих розділів курсової роботи (зміст, завдання, додатки)  
6. Критерії оцінювання і захист курсової роботи
7. Рекомендована тематика курсових робіт
8. Зразки планів курсових робіт з навчальної дисципліни „Фінанси”
Додатки  

 

 

ВСТУП

Дисципліна „Фінанси” є нормативної дисципліною підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за галуззю знань „Економіка і підприємництво” з напряму „Фінанси і кредит” за програмою професійного спрямування „Фінанси”.

Навчальними планами підготовки фахівців з фінансів передбачено виконання курсової роботи з дисципліни “Фінанси”, як найефективнішої форми самостійної роботи студентів.

Метою курсової роботи є:

– закріплення, поглиблення і розширення теоретичних знаньздобутих у процесі вивчення дисципліни;

– набуття практичних навичок творчої роботи із законодавчими, нормативними актами, науковими публікаціями, що характеризують фінансові процеси на різних рівнях господарювання: у сфері фінансів суб’єктів господарювання; державних фінансів; міжнародних фінансів; страхового й фінансового ринків;

– розвиток практичних навичок у процесі аналізу та узагальненні цифрового матеріалу, застосування сучасних методів дослідження з використанням таблиць, графіків, діаграм;

– удосконалення навичок критичної оцінки стану управління окремими аспектами фінансової діяльності на макро- та макрорівнях, розробці на цій основі обґрунтованих рекомендацій і пропозицій.

ВИБІР ТЕМИ ТА СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Кожен студент, відповідно до тематики курсових робіт, самостійно обирає тему курсової роботи з дисципліни “Фінанси”. Студент має право запропонувати тему курсової роботи, яка не зазначена в тематиці курсових робіт даної методичної розробки, в такому разі студент подає на кафедру заяву, в якій вказує назву та обґрунтування вибору бажаної теми курсової роботи, а також дані про підприємство, на матеріалах якого буде виконуватись робота або статистичні дані, на основі яких проводиться дослідження.

Закріплення теми курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання здійснюється за загальним списком, при цьому не допускається повторення тем в одній академічній групі.

Студенти освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, які навчаються без відриву від виробництва, варіант курсової роботи обирають за специфікою своєї професійної діяльності, галузевими особливостями господарюючого суб’єкта.

Затвердження тем курсових робіт здійснюється деканом факультету, а строк виконання – відповідно до графіку навчального процесу денної та заочної форм навчання .

Важливим етапом підготовки курсової роботи є складання плану її виконання. План курсової роботи з дисципліни «Фінанси» обов’язково повинен бути складним.

План наукового дослідження повинен розкривати його зміст, вказувати на напрямок пошуку вирішення поставлених завдань. Підготовка до складання плану курсової роботи розпочинається в процесі ознайомлення з нормативними та законодавчими документами, літературними джерелами за темою дослідження. Вдало складений план курсової роботи сприятиме правильному та цілеспрямованому вивченню літератури, зорієнтує студента при зборі і обробці практичного матеріалу, а також якісному написанню тексту роботи. План курсової роботи складається, як правило, з вступу, трьох розділів, висновків. В даній методичній розробці наведені зразки планів деяких тем курсових робіт.

Керівництво підготовкою і написанням курсової роботи здійснюється викладачами кафедри фінансів. Керівник затверджує план курсової роботи, надає методичну допомогу студенту, консультує з питань опрацювання літературних джерел, збору і обробки матеріалу, оформлення роботи, здійснює систематичний контроль за ходом виконання курсової роботи.

Якщо в процесі виконання курсової роботи виникає необхідність внесення змін і уточнень в план роботи, то вони узгоджуються з керівником.

Зразки оформлення титульної сторінки, плану, змісту курсової роботи наведено в додатках А, Б, В.

 

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Підготовка до виконання курсової роботи за обраною темою включає підбір навчальної та наукової літератури, нормативно-правових актів, довідкових матеріалів, звітних даних.

Пошук необхідного матеріалу студент здійснює за допомогою картотеки, предметно-тематичного каталогу бібліотеки університету, місцевих бібліотек.

В ході роботи з літературними джерелами, важливо здійснювати цілеспрямований пошук матеріалу за темою дослідження, систематизувати відібрану інформацію у відповідності до питань плану курсової роботи. Якщо студент наводить приклади, цитати необхідно робити посилання на відповідне джерело інформації.

Для розкриття теми курсової роботи на достатньо високому рівні студент має опрацювати широке коло джерел:

– навчальної літератури,

– наукових досліджень, опублікованих в монографіях, статтях у наукових періодичних виданнях, збірниках тез доповідей тощо,

– нормативно-правових актів,

– статистичних і звітних матеріалів, які широко представлені в статистичних збірниках, на офіційних сайтах органів державного управління тощо.

Якщо студент опрацював незначне коло інформаційних джерел за темою курсової роботи, не використав джерела хоча б однієї з чотирьох вищезазначених груп або поверхово та неякісно їх опрацював, це не дозволить розкрити тему на належному рівні і може стати причиною негативної оцінки виконаного дослідження.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

СТРУКТУРА ТА ОБСЯГИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна бути оформлена як науково-дослідна робота відповідно до Державного стандарту України ДСТУ 3008-95.

Повний варіант курсової роботи в надрукованому вигляді має наступну структуру:

– Титульна сторінка;

– Завдання до виконання курсової роботи, затверджене науковим керівником;

– Зміст;

– Вступ;

– Розділ 1;

– Розділ 2;

– Розділ 3;

– Висновки;

– Список використаних джерел;

– Додатки.

Обсяг текстової частини роботи (від вступу – до висновків включно, без урахування списку літератури) має бути в межах 30-40 сторінки стандартного формату А4 (210 х 297 мм), при цьому:

 

Структурна частина роботи Рекомендовані обсяги
Вступ не більше 3 сторінок
Розділи обсяг кожного з розділів має бути приблизно однаковим і складати 10-12 сторінок
Висновки 2-3 сторінки

 

На початку роботи подається її зміст. У змісті (плані) послідовно записують найменування питання плану (ліворуч), а праворуч визначають номер сторінки, з якої воно починається.

Кожен розділ слід виносити у заголовок і починати з нової сторінки.

 

ВИМОГИ ДО ДРУКУ

Враховуючи забезпеченість студентів університету комп’ютерною технікою, дана наукова розробка повинна бути оформлена комп’ютерним набором на аркушах формату А4(210х297 мм) у текстовому редакторі Microsoft Word Windows 6,0-7,0 нежирним шрифтом Times New Roman Cyr через півтора інтервали 14 шрифтом, з дотриманням таких розмірів поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Не допускається виділення поля рамками, вензелями, тощо.

Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться. Індивідуальне завдання не входить до нумерації сторінок.

При роздрукуванні текст друкується тільки на одній стороні аркуша А4.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1. Фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики України.

2. Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність.

3. Податкова система України.

4. Податкові системи зарубіжних країн: тенденції розвитку і національні особливості.

5. Зміст і організація податкової роботи державної податкової служби.

6. Майнові та ресурсні платежі до бюджетів.

7. Пільги щодо оподаткування та їх вплив на економічну діяльність суб’єктів господарювання.

8. Податкове регулювання розвитку малого бізнесу.

9. Державна підтримка розвитку малого і середнього бізнесу в Україні: фінансовий аспект.

10. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку України.

11. Бюджетна політика держави.

12. Бюджетний устрій і бюджетна система України.

13. Бюджетна система країн Європейського Союзу.

14. Фінансова політика як складова економічної політики держави.

15. Фінансове планування як підсистема фінансового механізму.

16. Бюджетне планування як складова фінансового механізму.

17. Механізм управління фінансовою системою України.

18. Напрями бюджетного регулювання економічної системи України.

19. Субсидії, субвенції та дотації як засоби збалансування бюджетів.

20. Зарубіжний досвід розбудови державних фінансів.

21. Структура доходів державного бюджету України.

22. Бюджетна класифікація, її структура та шляхи вдосконалення.

23. Видатки державного бюджету, їх склад і структура як віддзеркалення фінансової політики держави.

24. Розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи України.

25. Шляхи зростання доходної частини державного бюджету України.

26. Шляхи оптимізації складу і структури видатків державного бюджету України.

27. Зарубіжний досвід розбудови державного бюджету.

28. Бюджетний дефіцит і засоби його скорочення.

29. Соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту.

30. Бюджетний профіцит та його вплив на фінансову політику держави.

31. Роль державного кредиту за умов розвиненої ринкової економіки .

32. Державний борг та його соціально-економічні наслідки.

33. Платоспроможність та ліквідність держави як суверенного боржника.

34. Шляхи реструктуризації боргових зобов’язань держави.

35. Вплив державного боргу на макроекономічний розвиток України.

36. Управління державним боргом за умов економічної нестабільності.

37. Джерела обслуговування і погашення державного боргу.

38. Сучасний стан і причини виникнення зовнішнього державного боргу України.

39. Форми державного кредиту на сучасному стані розвитку економіки України.

40. Фінансова незалежність місцевого самоврядування.

41. Місцеві фінанси та їх роль в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів.

42. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.

43. Фінансове забезпечення самоврядування територіальних громад.

44. Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів.

45. Видатки місцевих бюджетів та соціально-економічний розвиток регіонів.

46. Формування та використання коштів місцевих бюджетів.

47. Місцеві бюджети як складова системи місцевих фінансів.

48. Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні.

49. Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні.

50. Система недержавного пенсійного забезпечення .

51. Домогосподарства як суб’єкт фінансових відносин в сучасних умовах економічної діяльності України.

52. Фінансові ресурси домогосподарств.

53. Заощадження домогосподарств, напрями їх використання.

54. Фінансова безпека фондового ринку.

55. Бюджетна безпека та забезпечення платоспроможності держави.

56. Валютна безпека та національна безпека на міжнародних валютних ринках.

57. Національна грошово-кредитна безпека.

58. Боргова безпека: управління та шляхи її забезпечення.

59. Національний страховий ринок та безпека його функціонування.

60. Причини та напрями реформування пенсійної системи України.

61. Страховий ринок України та його структура.

62. Державне регулювання у сфері страхування України.

63. Стан і перспектива розвитку страхового бізнесу в Україні.

64. Джерела доходів страховика.

65. Видатки страховика та їх вплив на прибуток страховика.

66. Майнове страхування в Україні.

67. Особисте страхування в Україні.

68. Страхування цивільної відповідальності в Україні.

69. Медичне страхування: використання зарубіжного досвіду в Україні.

70. Ризики страхових компаній України.

71. Фінансовий ринок у економічній системі України.

72. Інструменти фінансового ринку України та їх удосконалення.

73. Суб’єкти фінансового ринку розвинутих країн та України.

74. Фінансові посередники на фінансовому ринку розвинутих країн та України.

75. Державне регулювання ринків фінансових послуг в Україні.

76. Міжнародний ринковий механізм перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу.

77. Світовий фінансовий ринок в умовах глобалізації економіки.

78. Міжнародний фінансовий ринок.

79. Міжнародні фінансові інвестиції.

80. Становлення світового фінансового ринку.

81. Проблеми забезпечення фінансової безпеки України.

82. Становлення і розвиток правового регламентування фінансової безпеки в Україні.

83. Еволюція теоретичних підходів до трактування сутності фінансової безпеки країни.

84. Фінансова безпека як складова економічної безпеки України.

85. Дефолт, його причини та наслідки.

86. Внутрішні і зовнішні чинники стану фінансової безпеки національної економіки

87. Фінансова безпека підприємства.

88. Еволюція фінансових систем країн з розвиненою ринковою економікою.

89. Західноєвропейська модель перерозподілу державою валового внутрішнього продукту.

90. Скандинавська модель перерозподілу державою валового внутрішнього продукту.

91. Особливості організації фінансів Європейського Союзу.

92. Світовий ринок деривативів.

93. Розвиток ринку деривативів в Україні.

94. Інститути спільного інвестування: сучасний стан і потенціал розвитку в Україні.

95. Теоретичні аспекти функціонування фондового ринку України.

96. Стан та перспективи розвитку регіонального фондового ринку.

97. Сучасні тенденції функціонування світового фондового ринку.

98. Система регулювання фондового ринку України.

99. Механізм функціонування фінансових інструментів на фондовому ринку.

100. Удосконалення функціонування боргового ринку України.

101. Роль депозитарної та розрахунково-клірингових систем у функціонуванні та розвитку фондового ринку.

102. Біржова діяльність на фондовому ринку України та напрямки її удосконалення.

103. Фінансовий моніторинг на фондовому ринку України.

104. Управління активами на фондовому ринку: стан розвитку та напрями удосконалення.

105. Державне регулювання та нагляд на фондовому ринку України.

106. Професійна діяльність на фондовому ринку.

107. Споживче кредитування та його вплив на фінанси домогосподарств.

108. Фінансові аспекти залучення іноземних інвестицій в економіку України.

109. Боргові цінні папери як інструмент залучення фінансових ресурсів.

110. Податковий механізм стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства.

111. Бюджетні пріоритети в розвинених країнах.

112. Стабілізаційні фінансові фонди: український і світовий досвід.

113. Фінансова проблематика розвитку реального сектора економіки.

 

ЗРАЗКИ ПЛАНІВ КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ»

ДОДАТКИ

Додаток А

 

Кафедра фінансів

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Фінанси”

 

на тему “______________________________________________”

(назва теми)

 

 

Роботу виконав/ла студент/ка

факультету фінансів і обліку групи__

________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник________________________

________________________________

(науковий ступінь і вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

Робота подана на кафедру і зареєстрована

“____”_______________20__р. №_____

Робота перевірена і допущена до захисту

“____”_______________________20___р.

Захист відбувся “____”_________20___р.

Оцінка “___________________________”

Члени комісії:_______________________

_______________________

 

 

ПОЛТАВА 2011

Додаток Б

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Науковий керівник

___________________________

(підпис, прізвище, ім’я по батькові)

“____”_________________20_р.

 

План курсової роботи з дисципліни „Фінанси”

на тему:

«Фінансова безпека держави»

студента ___________________групи____________

 

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи фінансової безпеки держави.

1.1. Поняття і сутність фінансової безпеки держави.

1.2. Мета і завдання управління фінансовою безпекою держави.

1.3. Внутрішні і зовнішні загрози фінансовій безпеці держави.

Розділ ІІ. Дослідження сучасного стану фінансової безпеки держави

2.1. Аналіз фінансово-економічних показників формування фінансової безпеки держави.

2.2. Оцінка рівня фінансової безпеки держави.

2.3. Вплив державного боргу на фінансову безпеку.

Розділ ІІІ. Напрями та заходи підвищення рівня фінансової безпеки держави.

3.1. Загальні рекомендації щодо підвищення рівня фінансової безпеки.

3.2. Основні напрями державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки держави.

Висновки

 

 

Студент__________________________________

(підпис, прізвище й ініціали)

“_____”_____________________201__р.

 

 

Додаток В

Зміст

 

 

Вступ………………………………………………………………………3

Розділ І. Теоретичні засади функціонування страхового ринку

в Україні………………………………………………………………….6

1.1.Державне регулювання страхового ринку.…………………………6

1.2.Суб’єкти та об’єкти страхування…………………………………..10

1.3.Сегменти страхового ринку……………………………………...…13

Розділ ІІ. Аналіз функціонування страхового ринку України

на сучасному етапі..…………………………………………………......16

2.1. Загальна характеристика страхового ринку України та

тенденції розвитку...……………………………………………………..16

2.2. Оцінка фінансово-економічних показників діяльності

страхового ринку України………………………………………………21

Розділ ІІІ. Напрями удосконалення функціонування страхового

ринку в Україні....……………………………………………………….26

3.1. Проблеми та перспективи розвитку страхового

ринку України…………………………………………………………...26

3.2. Зарубіжний досвід функціонування страхових ринків…………...31

Висновки…………………………………………………………………36

Список використаної літератури………………………………………..38

Додатки…………………………………………………………………...40

 

 

Додаток Г

Кафедра фінансів

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник

підпис, прізвище, ім’я по батькові)

“____”_________________20_р.

 

 

Завдання

Книги

Однотомний документ

Один автор

1. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч. посібник] / О. О. Терещенко. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

2. Костирко Л. А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: [монографія] / Л.А. Костирко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 336 с.

3. Мних Є. В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві / Є. В. Мних. – К.: Інститут змісту і методів навчання, 1996. – 236 с.

Два автори

4. Лебедев О. Т. Основы менеджмента / О. Т. Лебедев, А. Р. Каньковская. – СПб.: МиМ, 1998. – 192 с.

Три автори

5. Галіцин В.К. Моделі і методи оцінки інвестиційних проектів: [монографія] / В.К. Галіцин, О.П. Суслов, Ю.О. Кубрушко. - К.: КНЕУ, 2005. - 166 с.

6. Омелянович Л. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч. посібник] / Л. О. Омелянович, А. Ф. Кононенко, Г. Є. Дем’яненко, - Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2002. - 315 с.

Чотири автори

7. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]— К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с.

П’ять авторів і більше

8. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] — [3-е изд.]. — Х.: Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

Багатотомний документ

9. Межгосударственные стандарты / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.]. — Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005. – Т. 1. — 2005. — 277 с.

10. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х.: Право, 2002. – Т. 4 : Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

Словники

13. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. - 2-ге вид. — К.: К.І.С., 2006. — 138 с.

Автореферати дисертацій

16. Наумова Л. Ю. Фінансова стійкість підприємств та її забезпечення в трансформаційній економіці України (на прикладі сільськогосподарських підприємств): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Л. Ю. Наумова. — К., 2008. — 19 с.

17. Козаченко Л. А. Управління формуванням капіталу виноробних підприємств: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Л.А. Козаченко.- Сімф., 2008. — 20 с.

18. Грешко Р. І. Фінансова санація промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Р.І. Грешко. — Т., 2008. — 20 с.

 

Електронні ресурси

25. Потій В. З. Фінансова стратегія підприємства як складова фінансового управління [Електронний ресурс] / В. З. Потій, О. М. Дем’яненко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2009. - № 2. – С. 264-269. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/2009_2/pdf/09pvzofm.pdf.

26. Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2009 рік [Електронний ресурс]: підготовлено департаментом з питань бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16728123.

Додаток Е

ЗМІСТ

с.

Вступ
1. Вибір теми та складання плану курсової роботи
2. Заповнення та затвердження індивідуального завдання на курсову роботу
3. Підготовка до виконання курсової роботи
4. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи
4.1. Структура та обсяги курсової роботи
4.2. Вимоги до друку
4.3. Оформлення допоміжних матеріалів і цитат
4.4. Оформлення списку використаних джерел
5.Особливості розкриття окремих розділів курсової роботи (зміст, завдання, додатки)  
6. Критерії оцінювання і захист курсової роботи
7. Рекомендована тематика курсових робіт
8. Зразки планів курсових робіт з навчальної дисципліни „Фінанси”
Додатки  

 

 

ВСТУП

Дисципліна „Фінанси” є нормативної дисципліною підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за галуззю знань „Економіка і підприємництво” з напряму „Фінанси і кредит” за програмою професійного спрямування „Фінанси”.

Навчальними планами підготовки фахівців з фінансів передбачено виконання курсової роботи з дисципліни “Фінанси”, як найефективнішої форми самостійної роботи студентів.

Метою курсової роботи є:

– закріплення, поглиблення і розширення теоретичних знаньздобутих у процесі вивчення дисципліни;

– набуття практичних навичок творчої роботи із законодавчими, нормативними актами, науковими публікаціями, що характеризують фінансові процеси на різних рівнях господарювання: у сфері фінансів суб’єктів господарювання; державних фінансів; міжнародних фінансів; страхового й фінансового ринків;

– розвиток практичних навичок у процесі аналізу та узагальненні цифрового матеріалу, застосування сучасних методів дослідження з використанням таблиць, графіків, діаграм;

– удосконалення навичок критичної оцінки стану управління окремими аспектами фінансової діяльності на макро- та макрорівнях, розробці на цій основі обґрунтованих рекомендацій і пропозицій.

ВИБІР ТЕМИ ТА СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Кожен студент, відповідно до тематики курсових робіт, самостійно обирає тему курсової роботи з дисципліни “Фінанси”. Студент має право запропонувати тему курсової роботи, яка не зазначена в тематиці курсових робіт даної методичної розробки, в такому разі студент подає на кафедру заяву, в якій вказує назву та обґрунтування вибору бажаної теми курсової роботи, а також дані про підприємство, на матеріалах якого буде виконуватись робота або статистичні дані, на основі яких проводиться дослідження.

Закріплення теми курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання здійснюється за загальним списком, при цьому не допускається повторення тем в одній академічній групі.

Студенти освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, які навчаються без відриву від виробництва, варіант курсової роботи обирають за специфікою своєї професійної діяльності, галузевими особливостями господарюючого суб’єкта.

Затвердження тем курсових робіт здійснюється деканом факультету, а строк виконання – відповідно до графіку навчального процесу денної та заочної форм навчання .

Важливим етапом підготовки курсової роботи є складання плану її виконання. План курсової роботи з дисципліни «Фінанси» обов’язково повинен бути складним.

План наукового дослідження повинен розкривати його зміст, вказувати на напрямок пошуку вирішення поставлених завдань. Підготовка до складання плану курсової роботи розпочинається в процесі ознайомлення з нормативними та законодавчими документами, літературними джерелами за темою дослідження. Вдало складений план курсової роботи сприятиме правильному та цілеспрямованому вивченню літератури, зорієнтує студента при зборі і обробці практичного матеріалу, а також якісному написанню тексту роботи. План курсової роботи складається, як правило, з вступу, трьох розділів, висновків. В даній методичній розробці наведені зразки планів деяких тем курсових робіт.

Керівництво підготовкою і написанням курсової роботи здійснюється викладачами кафедри фінансів. Керівник затверджує план курсової роботи, надає методичну допомогу студенту, консультує з питань опрацювання літературних джерел, збору і обробки матеріалу, оформлення роботи, здійснює систематичний контроль за ходом виконання курсової роботи.

Якщо в процесі виконання курсової роботи виникає необхідність внесення змін і уточнень в план роботи, то вони узгоджуються з керівником.

Зразки оформлення титульної сторінки, плану, змісту курсової роботи наведено в додатках А, Б, В.

 

ЗАПОВНЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

Індивідуальне завдання на виконання курсової роботи за затвердженою кафедрою фінансів формою укладається студентом, після чого затверджується керівником. У ньому вказуються об’єкт і предмет дослідження, мета і завдання курсової роботи, формулюються назви розділів, які визначають план курсової роботи.

 

ПОРАДИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Об’єктом дослідження є визначена частина дійсності – це процес або явище, що зумовлює проблемну ситуацію, яку обрано для вивчення. Об’єкт – це те, що досліджується і вказує на вивчення чого саме спрямована увага дослідника, він завжди вказаний вже в самій назві теми. Чітке виокремлення об’єкта дослідження дозволяє сконцентрувати увагу саме на ньому і не переключатись на більш широке коло питань і проблем поза межами об’єкта.

Предмет дослідження – це соціально-економічні закономірності функціонування та розвитку об’єкта, різноманітні його якості, властивості тощо. Наприклад, у темі «Фінансова політика як складова економічної політики держави»:

– об’єкт дослідження (те, на вивчення чого воно спрямоване) – це фінансова політика;

– предмет дослідження (які конкретно позиції підлягають вивченню в межах об’єкта) – це заходи, які виробляє уряд щодо фінансової політики як складової економічної політики держави.

Мета курсової роботи як наукового дослідження може полягати у визначенні напрямів подальшого розвитку чи шляхів вдосконалення об’єкта дослідження, його впливу на соціально-економічний розвиток тощо.

Для того, щоб досягти визначену мету, потрібно вирішити низку дослідницьких завдань, які зазначаються в індивідуальному завданні курсової роботи. Завдання встановлюють, які саме питання потрібно розкрити у відповідному розділі.

Ключові завдання дослідження наступні:

– визначити сутність об’єкта дослідження, у тому числі розкрити підходи різних авторів та наукових шкіл,

– охарактеризувати функції досліджуваного об’єкта,

– розглянути класифікації,

– розкрити основи організації управління об’єктом дослідження,

– провести аналіз показників складу і структури,

– виявити тенденції розвитку об’єкта дослідження,

– встановити причини виявлених тенденцій, явищ, процесів,

– дати якісну оцінку виявлених тенденцій, явищ, процесів,

– охарактеризувати ключові сучасні проблеми, пов’язані з розвитком і функціонуванням об’єкта дослідження,

– обґрунтувати шляхи вирішення виявлених проблем,

– розкрити можливі напрями подальшого розвитку об’єкта дослідження.

Заповнюючи завдання, замість слів «об’єкт дослідження» потрібно вписувати конкретний об’єкт відповідно до теми курсової роботи.

У кінці індивідуального завдання студент ставить особистий підпис.

 

ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Для студентів денної форми навчання.

Староста групи координує дотримання правила: одну тему може виконувати лише один студент у групі. Після вибору теми курсової роботи, студент має роздрукувати на аркуші формату А4 форму індивідуального завдання (див. додаток Г), вписати в нього своє прізвище, номер групи, номер і назву теми курсової роботи, сформулювати об’єкт, предмет і завдання дослідження. Староста групи збирає індивідуальні завдання і здає їх науковому керівнику на затвердження.

Індивідуальне завдання видається науковим керівником особисто студенту на консультації у встановлені терміни. У цей же день студент повинен здати науковому керівнику ксерокопію затвердженого індивідуального завдання;

2. Для студентів заочної форми навчання.

Староста групи координує дотримання правила: одну тему може виконувати лише один студент у групі. Під час установчої сесії кожен студент після обрання теми курсової роботи роздруковує на аркуші формату А4 індивідуальне завдання, вписує в нього своє прізвище, номер групи, номер і назву теми курсової роботи, формулює об’єкт і предмет дослідження, а також назви розділів і завдання курсової роботи. Староста групи збирає індивідуальні завдання студентів своєї групи і здає лектору дисципліни «Фінанси». Кафедра призначає наукового керівника, який затверджує індивідуальні завдання, і повертає їх старості групи. Термін затвердження – 10 робочих днів. При цьому, якщо студент заочної форми навчання з поважної причини не затвердив своєчасно індивідуальне завдання, він вирішує усі питання з призначеним науковим керівником відповідно до графіку його консультацій.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.028 с.)