Основні макроекономічні показники розвитку України у 2006-2010 рр.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні макроекономічні показники розвитку України у 2006-2010 рр.Показники Роки
Випуск товарів і послуг, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, %   - - -        
Проміжне споживання, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, %   - - -        
Валова додана вартість (ВДВ), млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, %   - - -        
Валовий внутрішній продукт, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, %   - - -        
Валовий регіональний продукт (ВРП) · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % · частка у ВВП України, %   - - -        
Індекс-дефлятор ВВП, % · відхилення, %          
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, %     - - -        
Обсяг продукції сільського господарства, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, %     - - -        
Інвестиції в основний капітал, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, %   - -          
Обсяг роздрібного товарообороту, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, %   - - -        
Індекс споживчих цін, % · відхилення, %   -        
Експорт товарів і послуг, млн. дол. США · абсолютне відхилення, млн. дол. США · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % · частка у ВВП, %   - - -        
Імпорт товарів і послуг, млн. дол. США · абсолютне відхилення, млн. дол. США · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % · частка у ВВП, %   - - -        
Офіційні резервні активи, млн. дол. США · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, %   - - -        
Чисельність населення, тис. чол. · абсолютне відхилення, тис. чол. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, %   - - -        
ВВП на душу населення,тис. грн. · абсолютне відхилення, тис. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, %   - - -          
Видатки Загального фонду Державного бюджету України, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, %     - - -        
Резервний фонд державного бюджету, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, %     - - -          
Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, грн. · абсолютне відхилення, грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, %     - - -        

Таблиця 2

 

Динаміка та структура податкових надходжень до Державного бюджету України у 2007-2010 рр.*

Показники 2007р. 2008р. 2009р. 2010р.
млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. %
Податкові надходження, всього, в тому числі: 116,9 100,0            
Податок на додану вартість 59,4 50,8            
Акцизний збір 10,5 8,9            
Податок на прибуток підприємств 33,9 29,0            
Мито 9,9 8,5            
Державне мито 0,3 0,2            
Збір за спеціальне використання природних ресурсів, з них: 1,9 1,6            
– збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 0,8 0,7            
Збір за забруднення навколишнього природного середовища 0,7 0,6            
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 0,3 0,2            

 

Таблиця 3

 

Динаміка та структура податкових надходжень у складі доходів місцевих бюджетів України у 2007-2010 рр.

показники 2007р. 2008р. 2009р. 2010р.
млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. %
Податкові надходження, з них: 44,6 100,0            
- податок з доходів фізичних осіб 35,2 78,9            
- податок на прибуток підприємств 0,4 0,9            
- податок з власників транспортних засобів 1,3 2,9            
- збори за спеціальне використання природних ресурсів, в тому числі: 4,0 8,9            
* плата за землю 3,9 8,7            
- акцизний збір з вироблених в Україні товарів 0,08 0,2            
- плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 0,6 1,3            
- плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 0,8 1,8            
- інші податки, в тому числі: 2,4 5,4            
* місцеві податки і збори 0,7 1,5            
* фіксований с/г податок 0,1 0,2            
* єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва 1,6 3,6            

 


Таблиця 4

Динаміка доходів Державного бюджету України за 2006- 2010рр.

 

  Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.
Млн. грн. Питома вага,% Темп зростан-ня,% Абсолютний приріст Млн. грн. Питома вага,% Темп зростан-ня,% Абсолютний приріст Млн. грн. Питома вага,% Темп зростання,% Абсолютний приріст Млн. грн. Питома вага,% Темп зростання,% Абсолютний приріст Млн. грн. Питома вага,% Темп зростан-ня,% Абсолютний приріст
Податкові надходження 94811,5 71,0   94811,51/33522* 99854/ 94811,5* 99854-94811
Неподаткові надходження 35 75,6 26,8
Доходи від операцій з капіталом 554,5 0,4
Цільові фонди 673,6 1,5
Офіційні трансферти 1 575,7 1,2
Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 153,7 0,1
Разом

 

 

Таблиця 5

Динаміка видатків Державного бюджету України за 2006- 2010рр.

  Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.
Млн. грн. Питома вага,% Темп зростан-ня,% Абсолютний приріст Млн. грн. Питома вага,% Темп зростан-ня,% Абсолютний приріст Млн. грн. Питома вага,% Темп зростання,% Абсолютний приріст Млн. грн. Питома вага,% Темп зростання,% Абсолютний приріст Млн. грн. Питома вага,% Темп зростан-ня,% Абсолютний приріст
Загальнодержавні функції 14,2 14,2*100/137,3 =10,3 14,2/ 12,0* 100= 14,2-12,0 (2005р.) = 2,2
Оборона 6,4 4,6
Громадський порядок, безпека та судова влада 12,6 9,2
Економічна діяльність 20,6 15,0
Охорона навколишнього природного середовища 1,3 1,0
Житлово-комунальне господарство 0,2 0,1
Охорона здоров’я 4,0 3,0
Духовний і фізичний розвиток 1,4 1,0
Освіта 12,1 8,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 30,3 22,1
Міжбюджетні трансферти 34,2 24,9
Разом 137,3

Таблиця 6

Прямий та гарантований державний борг України за 2007-2010 рр. *

(млн. дол. США)

Показники станом на
31.12.2007 р. 31.12.2008 р. 31.12.2009 р. 31.12.2010 р.
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу        
В тому числі: Внутрішній борг (усього)        
Зовнішній борг (усього)        
Прямий державний борг        
В тому числі: Внутрішній прямий борг        
Зовнішній прямий борг        
Гарантований державний борг        
В тому числі: Внутрішній гарантований борг        
Зовнішній гарантований борг        

Таблиця 7

Динаміка доходів і витрат державного підприємства

(тис. грн.)

Показник Абсолютне відхилення (+,-) Відхилення за питомою вагою, %
2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009
Чистий дохід від реалізації продукції        
Собівартість реалізованої продукції        
Валовий прибуток        
Інші операційні доходи        
Адміністративні витрати        
Витрати на збут        
Інші операційні витрати        
Прибуток (збиток) від операційної діяльності        
Дохід від участі в капіталі - - -        
Інші фінансові доходи -        
Фінансові витрати        
Інші витрати        
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності        
Податок на прибуток від звичайної діяльності        
Прибуток від звичайної діяльності        
Надзвичайні доходи - - -        
Чистий прибуток        

 

 

Таблиця 8

Показники фінансового плану державного підприємства

(тис. грн.)

Найменування показника План на 2010 р. Факт 2010 р. План на 2011 р.
1. Доходи      
Дохід (виручка) від реалізації продукції
Податок на додану вартість
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
Інші операційні доходи, усього
Інші фінансові доходи - -
Інші доходи
Всього доходів
2. Витрати      
Собівартість реалізованої продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Усього витрати
3. Фінансові результати діяльності      
Валовий прибуток (збиток)
Фінансовий результат від операційної діяльності
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
Чистий прибуток (збиток)
4. Плановий розподіл чистого прибутку      
Відрахування 15% прибутку до державного бюджету 129,6 13,8 179,6
Розвиток виробництва - - -
Інші цілі (погашення збитків минулих років) - - -

 

Таблиця 9

Доходи і видатки бюджетів соціальних

Позабюджетних фондів України

Млрд. грн.

Показники 2000 р. 2005 р. 2010 р.
План Факт Відхил. План Факт Відхил. План Факт Відхил.
1. Загальний обсяг соціальних позабюджетних фондів:
Доходи
Видатки
2. Пенсійний фонд України:
Доходи
Видатки
3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності:
Доходи
Видатки
4. Фонд соціального страхування на випадок безробіття:
Доходи
Видатки
5. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань :
Доходи
Видатки

Таблиця 10

Доходи та витрати населення України у 2002-2009 роках *

 
млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. %
Доходи – всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в тому числі:                                
заробітна плата                                
прибуток та змішаний дохід                                
доходи від власності (одержані)                                
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти                                
в тому числі:                                
- соціальні допомоги                                
- інші одержані поточні трансферти                                
- соціальні трансферти в натурі                                
Витрати та заощадження - всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в тому числі:                                
придбання товарів та послуг                                
доходи від власності (сплачені)                                
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти                                
в тому числі:                                
- поточні податки на доходи, майно тощо                                
- внески на соціальне страхування                                
- інші поточні трансферти                                
нагромадження нефінансових активів                                
приріст фінансових активів                                
з них:                                
- приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах                                
- заощадження в іноземній валюті                                
- позики одержані за виключенням погашених (-)                                

* За матеріалами Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/dvn_ric/dvn_u/dvn_u.htm

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.023 с.)