КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯКОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

 

Вказівки до виконання

 

Згідно з навчальним планом студенти виконують комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) з дисципліни “Фінанси”. КПІЗ є важливою формою вивчення курсу. В процесі його виконання студенти вдосконалюють свої знання, набувають навики самостійної роботи з літературними джерелами і логічного викладу матеріалу. КПІЗ свідчить про рівень засвоєння студентом матеріалу курсу, його вміння самостійно викладати суть питання, творчо використовувати літературні джерела та узагальнювати практичний матеріал. Воно є не тільки засобом перевірки знань по базовій методологічній дисципліні, формою активного засвоєння предмету, але і засобом залучення студентів до осмислення і аналізу актуальних проблем функціонування бюджету та бюджетної системи в умовах ринкових трансформацій.

Для КПІЗ студент обирає варіант згідно свого номера в списку групи, виконує та захищає усі завдання відповідно до графіку.

Потрібно робити завдання 1(4) ,2(4), 3(13) ,4(4) ,5(4), 6(7), 7(4), 8(7) відповідно до варіанту №4 та даних у таблиці

 

Варіант Завдання

Критерії оцінювання

Комплексного практичного індивідуального завдання

Оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ) здійснюється за чотирибальною системою і рейтингом знань (60–100 балів):

· «відмінно» (90-100 балів) виставляється, якщо студент використав і опрацював необхідну наукову літературу, вміло аналізує точки зору представників різних наукових шкіл, оперує статистичними даними, практичним матеріалом, вміє робити узагальнення і висновки, поєднувати теоретичні знання з практикою, робота оформлена з дотриманням встановлених вимог;

· «добре» (75-89 балів) виставляється за таких умов: робота оформлена з дотриманням встановлених вимог, студент виявив знання матеріалу, однак на захисті допускав неточності в трактуванні окремих положень, відчував труднощі в поєднанні теоретичних знань;

· «задовільно» (60-74 бали) виставляється, коли студент орієнтується в КПІЗ, але не може без сторонньої допомоги зробити відповідні висновки, пов'язати теоретичні положення з практикою, відчуває значні труднощі в логічному викладі матеріалу, письмовий варіант роботи задовільний;

· «незадовільно» (менше 60 балів) виставляється у випадку, якщо студент виконав письмовий варіант КПІЗ на задовільному рівні, але не знає змісту своєї роботи.

У випадку отримання на захисті незадовільної оцінки студент доопрацьовує КПІЗ і належно готується до повторного захисту.

 

Завдання для виконання

Комплексного практичного індивідуального завдання

 

Завдання 1.

Для характеристики економічного стану України та суспільної ролі фінансів доцільно проаналізувати динаміку основних макроекономічних показників, оцінити зміну їх абсолютного розміру, виявити можливі причини змін і запропонувати шляхи покращення поточної ситуації чи резерви збільшення окремих показників.

Випуск товарів і послуг відображає результат виробничої діяльності інституційних одиниць-резидентів у звітному періоді.

Проміжне споживання – це витрати на товари та послуги, які використані інституційними одиницями для виробничих потреб.

Валова додана вартість (ВДВ) – це різниця між випуском товарів і послуг в основних цінах та проміжним споживанням; містить у собі первинні доходи, що створюються учасниками виробництва і розподіляються між ними.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – показник, що характеризує кінцевий результат виробничої діяльності виробників-резидентів протягом звітного періоду. Визначається як сума валових доданих вартостей, що створюються в результаті економічної діяльності і податків на продукти за винятком субсидій на продукти.

Номінальний ВВП – це обсяг ВВП у поточних (фактичних) цінах.

Реальний ВВП – обсяг ВВП в цінах періоду, який прийнято за базу порівняння.

Індекс-дефлятор ВВП – співвідношення показника у фактичних цінах звітного періоду та постійних цінах. Визначається шляхом ділення індексу номінального ВВП на індекс реального ВВП.

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) характеризує зміни загального рівня цін і тарифів на товари, роботи і послуги, які купує населення для невиробничого споживання.

Джерелами інформації для розв’язання завдання можуть бути:

· офіційний сайт Верховної Ради України - www.zakon.rada.gov.ua

· офіційний сайт Державного комітету статистики України – www.ukrstat.gov.ua

· офіційний сайт Міністерства фінансів України – www.minfin.gov.ua

· офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua.

· офіційний сайт Бюджетного комітету Верховної Ради України – www.budget.rada.gov.ua.

· журнал – Бюлетень НБУ за 2011 р., розділ – Статистичні матеріали. Основні показники економічного розвитку.

 

Виконання завданнядоцільно подати в таблиці 1 наведеної форми, в яку слід занести реальні показники макроекономічного розвитку України з 2006-2010 рр. і розраховані згідно завдань.

 

1. Проаналізуйте обсяги випуску товарів і послуг інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення і показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Поясніть, результатом якої із стадій суспільного відтворення є випуск товарів і послуг. Вкажіть на якій із стадій суспільного відтворення роль фінансів як економічної категорії є найвагомішою і чому.

2. Проаналізуйте обсяги проміжного споживання інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення і показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Поясніть як і на якій стадії суспільного відтворення використовується показник проміжного споживання при визначенні ВВП?

3. Розрахуйте показник Валової доданої вартості (ВДВ) за 2006-2010рр., оцініть динаміку даного показника на основі визначення темпів росту і темпів приросту та абсолютного відхилення. Поясніть, на якому з етапів реалізації розподільчої функції фінансів використовується показник ВДВ і що формується в результаті цього етапу? З якою метою використовується показник ВДВ у Системі національних рахунків України?

4. Проаналізуйте обсяги Валового внутрішнього продукту (ВВП) у фактичних цінах (номінальний показник ВВП) в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення; оцініть показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Вкажіть, якими методами можна розрахувати показник ВВП на стадіях суспільного відтворення (виробництво, розподіл, споживання). Що характеризують показники динаміки ВВП в країні? Поясніть, в практичній реалізації якої з функцій фінансів використовується показник ВВП і як саме. На які складові можна розкласти показник ВВП і яке їх призначення?

5. Проаналізуйте показник Валового регіонального продукту (ВРП) для Тернопільської області за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення; оцініть показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Визначте частку ВРП Тернопільської області у ВВП України у досліджуваному періоді. Поясніть, що характеризує показник ВРП, з чого він складається; вкажіть який метод розрахунку покладений в основу його визначення?

6. Оцініть динаміку індекса-дефлятора ВВП в Україні за 2006-2010рр. З якою метою використовується даний показник?

7.Проаналізуйте обсяги реалізованої промислової продукції інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення і показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Оцініть значення досліджуваного показника у формуванні ВВП.

8. Проаналізуйте обсяги продукції сільського господарства інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення і показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника.

Поясніть, чи використовується даний показник при обчисленні ВВП?

9.Проаналізуйте обсяги інвестицій в основний капітал інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення і показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Вкажіть, які фактори впливають на зміну даного показника?

10.Проаналізуйте загальний обсяг роздрібного товарообороту інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення і показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Вкажіть на якій стадії суспільного відтворення формується досліджуваний показник?

11.Проаналізуйте зміни індекса споживчих цін в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення даного показника. Поясніть, що характеризує індекс споживчих цін і який його вплив на обсяги ВВП? Чітко означте спільні та відмінні риси між такими економічними категоріями, як ціна та фінанси.

12.Проаналізуйте обсяги експорту товарів і послуг інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення, показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника і його частку у ВВП. Чи використовується показник експорту товарів і послуг для визначення обсягу ВВП? Якщо так, то в якому саме методі обчислення ВВП?

13.Проаналізуйте обсяги імпорту товарів і послуг інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення, показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника і його частку у ВВП. Чи використовується показник імпорту товарів і послуг для визначення обсягу ВВП? Якщо так, то в якому саме методі обчислення ВВП?

14.Проаналізуйте обсяги офіційних резервних активів України на кінець року за 2006-2010рр. розрахуйте абсолютне відхилення, показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Чи пов’язані між собою фінансові резерви і фінансові ресурси держави? В який формі створюються фінансові резерви в Україні та з якою метою використовуються?

15.Використовуючи інформацію про обсяги ВВП та чисельність населення розрахуйте показник ВВП на душу населення в Україні у 2006-2010рр. Оцініть динаміку усіх показників (темпи росту і приросту). Порівняйте одержаний показник з аналогічним показником розвинутих країн світу. Запропонуйте можливі шляхи нарощення обсягів ВВП на душу населення. На якому етапі механізму дії розподільчої функції фінансів визначають даний показник?

16.Використовуючи дані щодо видатків загального фонду Державного бюджету України обчисліть необхідний обсяг резервного фонду бюджету за 2006-2010рр. Оцініть зміну (абсолютне відхилення) і динаміку показників (темпи росту і приросту). Вкажіть, які особливості фінансових резервів як різновиду фінансових ресурсів? З якою метою формується Резервний фонд бюджету та на які цілі використовується? Хто має право приймати рішення про виділення коштів Резервного фонду бюджету?

17.Проаналізуйте розміри номінальної заробітної плати працівників в Україні за 2006-2010рр.; розрахуйте абсолютне відхилення, показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Поясніть спільні та відмінні риси таких економічних категорій, як фінанси і заробітна плата. З’ясуйте, чи пов’язані між собою такі показники, як заробітна плата і ВВП.

 

Завдання 2.

Заповнити таблиці 2 і 3 фактичними показниками виконання державного і місцевих бюджетів України за податковими надходженнями у 2008-2010 рр. Для здійснення розрахунків необхідно скористатися даними, поданими у Звіті про виконання Державного і місцевих бюджетів України за відповідний рік / Режим доступу: //www.//budget.rada.gov.ua/ kombjudjet/contro

1.На основі даних, поданих у таблиці 1, визначити частку усіх видів податкових надходжень до Державного бюджету України у період 2008-2010 рр. Здійснити аналіз динаміки податкових надходжень у період 2007-2010 рр. Обґрунтувати причини зменшення обсягів мобілізації податкових надходжень до державного бюджету у 2008-2009 рр.

2.Визначити, які із груп податкових надходжень до Державного бюджету України у період 2007-2010 рр. (за класифікацією податків за економічним змістом об’єкта оподаткування), справляють найбільший вплив на доходи бюджету. Яка їх частка у порівнянні з іншими видами податкових надходжень?

3.Прокоментуйте, чому ПДВ вважається бюджетоформуючим податком серед усіх податкових надходжень в Україні? Яка його частка у структурі податкових надходжень до Державного бюджету України? З якими проблемами стикається вітчизняна практика щодо мобілізації ПДВ до бюджету? Відповідь обґрунтуйте.

4.Яке регулююче призначення зборів за спеціальне використання природних ресурсів? Проаналізуйте динаміку обсягів їх мобілізації до державного бюджету у 2007-2010 рр. та визначте частку у структурі податкових надходжень.

5.Які товари відносять до групи підакцизних і чому? Обґрунтуйте відповідь. Яка причина значного зростання обсягів поступлень від акцизного збору за останні роки до Державного бюджету України?

6.Надходження відмита як податку на міжнародну торгівлю і зовнішні операції у період 2008-2009 рр. різко скоротилися. Назвіть причину такої ситуації та основні фактори, які вплинули на неї. Проаналізуйте динаміку обсягів надходження мита до складу податкових надходжень державного бюджету.

7. На основі даних, поданих у таблиці 2, визначити частку усіх видів податкових надходжень до місцевих бюджетів України у період 2008-2010 рр. Здійснити аналіз динаміки податкових надходжень у період 2007-2010 рр. Обґрунтувати причини зменшення обсягів мобілізації податкових надходжень до місцевих бюджетів у 2008-2009 рр.

8.Який із податків займає найбільшу частку у структурі податкових надходжень місцевих бюджетів і чому? Даний податок входить до складу загальнодержавних чи місцевих податків і зборів?

9.Які із видів доходів місцевих бюджетів переважають: власні чи закріплені і чому. Відповідь обґрунтуйте.

10.Дати характеристику складу місцевих податків і зборів, які справлялися в Україні відповідно до Закону України «Про систему оподаткування» (до 01.01.2011 р.) та відповідно Податкового кодексу України (після 01.01.2011 р.).

11.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та його роль у наповненні місцевих бюджетів (у перспективі). Прокоментуйте.

12.Проаналізувати динаміку мобілізації місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів України. Яку роль відіграють місцеві податки і збори у наповненні місцевих бюджетів.

Завдання 3.

Для здійснення розрахунків необхідно скористатися Законом України «Про Державний бюджет України на відповідний рік» та Звітом про виконання Державного бюджету за відповідний рік / Режим доступу: //www.//budget.rada.gov.ua/ kombjudjet/control/Для здійснення розрахунків скористайтеся табл. 4.

1. Проаналізуйте динаміку планового показника доходів Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

2. Проаналізуйте структуру планового показника доходів Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

3. Проаналізуйте динаміку планового показника податкових надходжень Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

4. Проаналізуйте динаміку планового показника неподаткових надходжень Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

5. Проаналізуйте динаміку планового показника доходів від операцій з капіталом Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

6. Проаналізуйте динаміку планового показника цільових фондів Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

7. Проаналізуйте динаміку планового показника офіційних трансфертів Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

8. Проаналізуйте динаміку планового показника надходжень Державного бюджету України від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

9. Проаналізуйте динаміку показника виконання доходів Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

10. Проаналізуйте структуру показника виконання доходів Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

11. Проаналізуйте динаміку показника виконання податкових надходжень Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

12. Проаналізуйте динаміку показника виконання неподаткових надходжень Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

13. Проаналізуйте динаміку показника виконання доходів від операцій з капіталом Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

14. Проаналізуйте динаміку показника виконання цільових фондів Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

15. Проаналізуйте динаміку показника виконання офіційних трансфертів Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

16. Проаналізуйте динаміку показника виконання надходжень Державного бюджету України від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

 

Завдання 4.

Для здійснення розрахунків необхідно скористатися Законом України «Про Державний бюджет України на відповідний рік» та Звітом про виконання Державного бюджету за відповідний рік / Режим доступу: //www.//budget.rada.gov.ua/ kombjudjet/control/Для здійснення розрахунків скористайтеся табл. 5.

1. Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

2. Проаналізуйте структуру планового показника видатків Державного бюджету України за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

3. Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на виконання загальнодержавних функцій за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

4. Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на оборону за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

5. Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на забезпечення громадського порядку, безпеку та судову владу за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

6. Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на економічну діяльність за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

7. Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на охорону навколишнього природного середовища за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

8. Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на житлово-комунальне господарство за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

9. Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на охорону здоров’я за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

10.Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на забезпечення духовного та фізичного розвитку за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

11.Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на освіту за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

12.Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

13.Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на міжбюджетні трансферти за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

14.Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на виконання загальнодержавних функцій за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

15.Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на оборону за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

16.Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на забезпечення громадського порядку, безпеку та судову владу за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

17.Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на економічну діяльність за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

18.Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на охорону навколишнього природного середовища за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

19.Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на житлово-комунальне господарство за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

20.Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на охорону здоров’я за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

21.Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на забезпечення духовного та фізичного розвитку за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

22.Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на освіту за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

23.Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

24.Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на міжбюджетні трансферти за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

25.Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на виконання загальнодержавних функцій за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

26.Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на оборону за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

27.Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на забезпечення громадського порядку, безпеку та судову владу за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

28.Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на економічну діяльність за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

29.Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на охорону навколишнього природного середовища за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

30.Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на житлово-комунальне господарство за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

31.Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на охорону здоров’я за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

32.Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на забезпечення духовного та фізичного розвитку за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

33.Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на освіту за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

34.Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

35.Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на міжбюджетні трансферти за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

Завдання 5.

1.Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, визначити частку внутрішнього та зовнішнього державного боргу України у його загальній структурі у 2007 – 2010 рр. Дати оцінку зміні структури державного боргу України упродовж 2007 – 2010 рр.

2.Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, визначити:1) частку зовнішньої та внутрішньої складових у структурі прямого державного боргу України у 2010 р.; 2) частку зовнішньої та внутрішньої складових у структурі гарантованого державного боргу України у 2010 р.Прокоментувати отримані дані.

3. Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, побудувати кругові діаграми:

- структура державного боргу України у 2007 р.;

- структура державного боргу України у 2010 р.

Дати коментар стосовно зміни структури державного боргу України упродовж 2007 – 2010 рр.

4. Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, визначити частку зовнішньої та внутрішньої складових у структурі прямого державного боргу України у 2007 – 2010 рр. Зробити висновок щодо динаміки структури прямого державного боргу України упродовж 2007 – 2010 рр.

5. Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, визначити частку зовнішньої та внутрішньої складових у структурі гарантованого державного боргу України у 2007 – 2010 рр. Зробити висновок щодо динаміки структури гарантованого державного боргу України упродовж 2007 – 2010 рр.

6.Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, визначити частку прямого та гарантованого державного боргу України у його загальній структурі у 2007 – 2010 рр. Дати оцінку зміні структури державного боргу України упродовж 2007 – 2010 рр.

7.Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, визначити темп зростання загального обсягу державного боргу України за 2008 – 2010 рр. Зробити висновки.

8.Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, визначити темп зростання загального обсягу внутрішнього державного боргу України за 2008 – 2010 рр. Зробити висновки.

9.Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, визначити темп зростання загального обсягу зовнішнього державного боргу України за 2008 – 2010 рр. Зробити висновки.

10.Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, визначити темп зростання прямого внутрішнього державного боргу України за 2008 – 2010 рр. Зробити висновки.

Завдання 6.

1. Заповніть таблицю 9. Проаналізуйте обсяг фінансових ресурсів фондів державного соціального страхування та його відношення до обсягу ВВП, коштів державного бюджету. Визначте динаміку та тенденції змін.

2. Заповніть таблицю 9. Проаналізуйте співвідношення фінансових ресурсів фондів державного соціального страхування в розрізі окремих видів страхування, виявіть особливості в окремі роки та за державними програмами.

3. Заповніть таблицю 9. Проаналізуйте доходи бюджету Пенсійного фонду України, розрахуйте їх динаміку, склад, структуру та заповніть таблицю. Визначте причини відхилень фактичних показників від планових.

4. Заповніть таблицю 9.Проаналізуйте видатки бюджету Пенсійного фонду України, розрахуйте їх динаміку, склад, структуру та заповніть таблицю. Визначте причини відхилень фактичних показників від планових.

5. Заповніть таблицю 9. Проаналізуйте доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, розрахуйте їх динаміку, склад, структуру та заповніть таблицю. Визначте причини відхилень фактичних показників від планових.

6. Заповніть таблицю 9. Проаналізуйте видатки бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, розрахуйте їх динаміку, склад, структуру та заповніть таблицю. Визначте причини відхилень фактичних показників від планових.

7. Заповніть таблицю 9. Проаналізуйте доходи бюджету Фонду соціального страхування на випадок безробіття, розрахуйте їх динаміку, склад, структуру та заповніть таблицю. Визначте причини відхилень фактичних показників від планових.

8. Заповніть таблицю 9. Проаналізуйте видатки бюджету Фонду соціального страхування на випадок безробіття, розрахуйте їх динаміку, склад, структуру та заповніть таблицю. Визначте причини відхилень фактичних показників від планових.

9. Заповніть таблицю 9. Проаналізуйте доходи бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, розрахуйте їх динаміку, склад, структуру та заповніть таблицю. Визначте причини відхилень фактичних показників від планових.

10. Заповніть таблицю 9. Проаналізуйте видатки бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, розрахуйте їх динаміку, склад, структуру та заповніть таблицю. Визначте причини відхилень фактичних показників від планових.

 

 

Завдання 7.

1. Проаналізуйте і заповніть табл. 7. зробіть висновок про вплив динаміки

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 100; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.009 с.)