Граматичні та граматично-розподільні диктантиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Граматичні та граматично-розподільні диктанти1. Запишіть подані іменники у формі родового, відмінка однини. Ви­діліть закінчення.

а) Біль, язик, початок, дюйм, відрізок, теніс, сміх, дріб, жах, кур­сант, текст, буран;

б) наркоз, градус, опік, шприц, рок-н-рол, снігопад, коридор, фах, хід, постріл, степінь, ступінь.

2. Поставте подані іменники у форму родового відмінка однини. За­пишіть слова у дві колонки: 1 — із закінченням -у/-ю; 2 — із закінчен­ням -а/-я.

а) Крем, жар, хлопчик, залишок, ефір, відсоток, циклон, тягар, рай­он, вівторок, сертифікат, синтез;

б) тиск, мільйон, бронхіт, козачок, організм, добродій, процес, мак­симум, білок, комірець, цукор, моль.

3. Запишіть іменники жіночого роду у формі родового відмінка мно­жини. Виділіть закінчення.

Миша, стаття, баба, голка, радість, камера, лава, губа,, лінія, ле­геня, ніздря, пристрасть.

 

4.Запишіть іменники середнього роду у формі родового відмінка множини. Виділіть закінчення.

Ліжко, знання, селище, почуття, теля, звання, маля, село, ім'я, дослідження, відчуття, свято.

5. Поставте подані іменники у форму родового відмінка однини. За­пишіть утворені форми слів у три колонки: 1— чергування відбувається у корені; 2 — чергування відбувається у суфіксі; 3 — фонетичні зміни не відбуваються.

Активність, піч, подорож, тінь, Нінель, справедливість, любов, річ, ніч, розкіш, сіль, радість.

6. Поставте подані іменники першої відміни у форму орудного від­мінка однини. Запишіть слова у три колонки — за їх належністю до групи.

Голова, душа, Марія, криця, фірма, Ілля, круча, вельможа, зем­ля, перемога, Наталя, Наталія.

 

7. Поставте подані іменники другої відміни у форму орудного від­мінка однини. Запишіть слова у три колонки — за їх належністю до групи.

Павло, вихор, професор, календар, поле, змагання, комар, явір, Сергій, місто, друкар, школяр.

8. Поставте подані іменники у форму орудного відмінка однини. За­гатіть утворені форми слів у дві колонки: 1— подовження кінцевих приголосних відбувається; 2 — подовження кінцевих приголосних не відбувається.

Глибочінь, вісь, мати, галузь, вість, область, доповідь, жовч, від­повідь, кров, верф, сміливість.

 

9.Запишіть подані іменники у формі кличного відмінка. Виділіть закінчення.

Софія, Марина, сестра, брат, син, земля, душа, Анатолій, Дмитро Петрович, Наталя Олександрівна.

10. Поставте подані іменники у форму кличного відмінка. Запишіть утворені форми слів у три колонки — за їх належністю до відміни.

Тамара, Петро, Нінель, Микола, батько, Марія, Любов, Ілля, Ва­силь, Семен, Наталія, мама.

11. Запишіть подані іменники у дві колонки: 1 — такі, що вживають­ся тільки у формі однини; 2 — такі, що вживаються у формі множини.

Сходи, збіжжя, радощі, доброчинність, ворота, ножиці, листя, да­нина, студентство, канікули, молоко, дрова.

12. Перекладіть подані іменники. Запишіть їх у дві колонки — за на­лежністю до чоловічого чи жіночого роду.

Дробь, собака, корь, подпись, опись, рукопись, перекись, Сибирь, насыпь, боль, накипь, запись, полынь, степь, тезис, кризис, путь, филиал.

 

13. Перекладіть подані прикметники і запишіть їх у три колонки — за їх належністю до групи за значенням.

Гомеопатический, тщательный, удобный, стеклянный, дедушкин,. данный, безветренный, симпатичный, бабушкин, эффективный, беззащитный, энергичный.

 

14. Від поданих якісних прикметників утворіть просту форму вищого і найвищого ступенів порівняння. Запишіть утворені слова у дві колон­ки: 1 — вищий ступінь порівняння; 2 — найвищий ступінь порівняння.

Суттєвий, новий, повний, солодкий, складний, дешевий, низький, високий, глибокий, зручний, малий, поганий.

 

4. Рекомендована література:

[1] Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування.- К.: „Каравела”, 2005.- С.165-210

[2] Шевчук С.В. Українське ділове мовлення.-.: Літера, 2001.- С. 313,325,360,366, 386,396,401

[3] Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова.- К.: ЛТД, 2002.- С. 175-290

[4]Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О. Складання ділових паперів. Практикум.-К,: „Либідь”, 2002.- С. 176-200

Інструкційна картка до проведення

Практичного заняття № 5

1.Тема заняття : Морфологічні норми сучасної української

літературної мови. Числівники в діловому мовленні: написання цифрових даних у професійних текстах. Безособові конструкції з дієслівними формами на -но, -то. Прийменники у професійному мовленні. Прийменник пов діловому мовленні.

2. Мета проведення заняття: дати уявлення про правильне і доцільне використання морфологічних засобів української мови, сприяти виробленню навичок редагування, щоб уникнути порушень морфологічних норм, виховувати культуру писемного професійного спілкування

2.1 Після виконання роботи студент повинен

знати особливості вживання числівників, дієслів та прийменників у професійному спілкуванні;

вміти доречно добирати граматичні форми числівників; правильно записувати цифрову інформацію; використовувати дієслівні форми та прийменникові конструкції у професійних текстах.

3. Короткі відомості з теоретичної частини роботи

Морфологічні норми

1. Дотримання системи відмінювання числівників.

2. Дотримання системи дієвідмінювання дієслів.

3. Дотримання системи творення дієприкметників і дієприслівників.

4. Правильне використання прийменників відповідно до значення утворюваних сполучень.

Порушення морфологічних норм

Числівник

1.1. Неправильне відмінювання числівників п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят: п'ятидесяти замість п'ятдесяти, на шестидесятьох замість шістдесятьох.

1.2. Неправильне відмінювання числівника сто (за аналогією до інших числівників на позначення сотень): стами замість ста; на стах замість на ста.

1.3. Сплутування відмінювання складених кількісних числівників і складених порядкових числівників: з триста п'ятдесятьма гривня­ми замість з трьомастами п'ятдесятьма гривнями.

1.4. Помилковий запис кількісних числівників із граматичним за­кінченням: комісія у складі 3-х осіб замість комісія у складі З осіб; видан­ня у 2-х томах замість видання у 2 томах. Граматичне закінчення при цифрово-буквеному записі мають тільки порядкові числівники: 2-й том, 4-та частина, з 8-ї ранку, а не 2-ий чи 2-гий том або 8-ої чи 8-мої ранку.

Дієслово

2.1. Помилкове утворення форми першої особи однини дієслова пилососити: я пилосошу меблі замість я чищу меблі пилососом.

2.2. Утворення форми третьої особи однини дієслів II дієвідміни за аналогією до дієслів І дієвідміни: робе, ходе, носе, баче, говоре замість робить, ходить, носить, бачить, говорить.

3.Прийменник

3.1. Невиправдане вживання прийменника по: по ознаках замість за ознаками; по наказу замість за наказом; закінчити інститут по спеціальності замість закінчити інститут зі спеціальності; комісія по питаннях замість комісія з питань; зауваження по поліпшенню замість зауваження щодо поліпшення; робота по підвищенню замість робота над підвищенням; по мірі надходження замість у міру надходження.

3.2. Вживання калькованих прийменникових форм: згідно наказу замість згідно з наказом; відповідно постанови замість відповідно до по­станови; згідно плану замість -згідно з планом; не дивлячись на замість незважаючи на.

3.3. Помилкове поєднання прийменника завдяки з іменником у ро­довому відмінку: завдяки реформ замість завдяки реформам; завдяки пік­лування замість завдяки піклуванню.

Практичні завдання до теми

1. Запишіть числівники словами, узгодивши з ними іменники.

31 (учні), 4 (важлива зустріч), за 1,5 (місяць), 1,5 (година), 2 (ки­янин), 2 (ін'єкція), через 1,5 (рік), у 1,5 (раз), 3/4 (територія), 1/3 (матеріал), 3 (тиждень), 100 (грам).

2. Перекладіть подані словосполучення, дотримуючись правил узгод­ження іменників із числівниками. Запишіть правильний варіант пере­кладу.

а) Не более двух недель, не менее трёх раз на день, не выше двад­цати пяти градусов, по одной таблетке, от шести месяцев до двух лет, по четыре капсулы, по шесть суппозиториев, более семиде­сяти ферментов, дети старше двенадцати лет, не менее трёх ме­сяцев, двухнедельный курс, пятидесятилетний мужчина;

б) в течение тридцати двух часов, период полувыведения шестнад­цать часов, от одного года до шести лет, годен восемь месяцев, пятьдесят пять ударов в минуту, ноль целых пять десятых про­цента, четырнадцать тысячных миллиграмма, восьмидневный перерыв, шестьдесят километров в час, три блистера, не более полутора лет, два друга.

3. Перекладіть пропоновані словосполучення українською мовою. Визначте відмінкову форму займенників.

Благодарю вас, извините меня, звонил к нему, смеяться над ним, некоторые участники, характерный для него, свойственный ему, вне всякого сомнения, для своего удовольствия, за ним водится такая привычка, из уважения к вам, каждый в отдельности, к ва­шему сведению, уперся на своем, по вашему усмотрению.

 

4. Від наведених дієслів утворіть, де можливо: а) безособові форми; 6) дієприкметники; в) дієприслівники.

Застосовувати, застосувати, нормалізувати, використовувати, ви­користати, очистити, очищувати, нанести, відстоювати, писати, обмірковувати, відрізняти, впливати, вплинути, обґрунтувати, об­ґрунтовувати, досліджувати, дослідити, аргументувати.

 

5. Перекладіть українською мовою. Поясніть значення і правопис вжитих прийменників.

1. В течение дня найдите 3—5 минут свободного времени. 2. Нужно с большим вниманием относиться к любым 'участкам кожных покровов, видя в них полномочных представителей различных внутренних органов и систем. 3. В ходе предвыборной кампании кандидаты в депутаты советов разных уровней неоднократно встречались с избирателями. 4. Во время беседы были затрону­ты международные проблемы. 5. В течение года в санаториях-профилакториях смогут поправить свое здоровье свыше пяти ты­сяч работников фармацевтической отрасли. 6. Вместе с главным технологом мы осмотрели производственные площади.

6. Відредагуйте подані сполуки прийменника із самостійними час­тинами мови. Відтворіть український та російський варіанти. З'ясуйте причини, виникнення помилок при перекладі прийменників.

По рецепту лікаря, по старим цінам, все по порядку, по тій при­чині, по власній волі, по вихідних, пропозиції по поліпшенню ро­боти, по поважній причині, по неуважності, по ліву сторону, по крайній мірі, по всякому поводу, назвати по імені і по батькові, по нинішній день, визначити по результатам, відпустка по хво­робі, пенсія по віку, заняття по анатомії, конспект по хімії, по проханню, по наказу, комісія по питанням, по три ложки, сумую по тобі.

 

7. Перекладіть подані сполуки прийменника із самостійними части­нами мови. З'ясуйте відмінності у вживанні прийменників у російській та українській мовах.

В двух словах, в другой раз, в значительной степени, в послед­ний раз, в течение суток, отеки ног появляются к вечеру, под конец дня, это ко мне, по результатам работы за прошлый год, лекарства от ревматизма, аллергия на лекарства, от облысения и перхоти рекомендуют мазь, один раз в месяц, иметь под рукой, по мере возможности, семинар по повышению грамотности, в де­вять часов утра, обращаться ко мне, к 2009 году, во многом не согласен.

8. Запишіть подані форми дієслів у чотири колонки: 1 — особова форма; 2 — безособова форма; 3 — дієприкметник; 4 — дієприслівник.

Аналізований, опрацьовано, досліджуємо, вивчивши, розглянуто, виконано, зжовклий, молотий, читаючи, тікаймо, говорячи, коле­ний.

 

9. Від поданих дієслів утворіть форми наказового способу. Запишіть утворені слова у три колонки: 1 — перша особа множини; 2 — друга особа однини; 3 — друга особа множини.

Ходити, славити, попереджати, дякувати, наслідувати, вибача­ти, наповнювати, наповнити, говорити, звертатися, досліджувати, присвятити.

 

4.Рекомендована література:

[1] Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування.- К.: „Каравела”, 2005.- С.165-210

[2] Шевчук С.В. Українське ділове мовлення.-.: Літера, 2001.- С. 313,325,360,366, 386,396,401

[3] Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова.- К.: ЛТД, 2002.- С. 175-290

[4]Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О. Складання ділових паперів. Практикум.-К,: „Либідь”, 2002.- С. 176-200Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.01 с.)