Список питань, які виносяться на залікМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Список питань, які виносяться на залік1. Що таке інтелектуальна власність? Дайте визначення.

2. Назвіть складові матеріального права на об'єкти права інтелектуальної власності.

3. У чому полягає відміна права власності на об'єкти інтелектуальної власності від права власності на матеріальні об'єкти власності?

4. У чому полягає відміна особистого (морального) права на об'єкт інтелектуальної власності від майнового права на нього?

5. Чи всі результати інтелектуальної (творчої) діяльності є об'єктами інтелектуальної власності. Так чи ні?

6. Які об'єкти інтелектуальної власності є результатом технічної творчості? Яку назву носить ця група об'єктів і чому?

7. Наведіть основні переваги і недоліки системи охорони інтелектуальної власності в СРСР.

8. Для чого потрібна національна патентна система країні?

9. У чому полягає роль патентної документації?

10. Що дає автору і державі охорона і захист авторського права?

11. Які ви знаєте об’єкти промислової власності?

12. Перерахуйте нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.

13. Які результати творчої діяльності відносяться до об'єктів авторського права, а які - до об'єктів суміж­них прав?

14. Що таке винахід?

15. Що таке корисна модель?

16. Що таке промисловий зразок?

17. Яку функцію виконує торговельна марка?

18. У чому полягає різниця між об'єктами авторського права і суміжних прав?

19. Хто може бути суб'єктами інтелектуальної власності?

20. Хто є суб'єктами права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки?

21. Хто відноситься до суб'єктів авторського права?

22. Які складові системи права інтелектуальної власності в Україні ви знаєте?

23. Який орган державного управління відповідає за політику у сфері інтелектуальної власності?

24. Які основні функції виконує ДП "Український інститут промислової власності"?

25. Які основні функції виконує Державний департамент інтелектуальної власності?

26. Які основні функції виконує ДП "Українське агентство з авторських і суміжних прав"?

27. Які основні функції виконує Інститут інтелектуальної власності і права?

28. Які ви знаєте громадські організації у сфері інтелек­туальної власності?

29. Чим є собою міжнародна система інтелектуальної власності?

30. Який статус і яка структура Всесвітньої організації інтелектуальної власності?

31. Які функції виконує Всесвітня організація інтелектуа­льної власності?

32. У чому полягає сутність правової охорони ОІВ?

33. У чому різниця між правовою охороною і правовим захистом ОІВ?

34. Які принципи правової охорони ОІВ?

35. Що таке патент?

36. Що є об'єктом винаходу?

37. Що є об'єктом корисної моделі?

38. Що є об'єктом промислового зразка?

39. Критерії охороноздатності для винаходів.

40. Критерії охороноздатності для корисних моделей і промислових зразків.

41. Який термін правової охорони об'єктів промислової власності?

42. На основі яких підстав дія охоронного документа на об’єкт промислової власності може достроково припинитися цілком чи частково?

43. У чому полягає правова охорона раціоналізаторської пропозиції?

44. Які об'єкти інтелектуальної власності охороняються авторським правом, а які - суміжними правами?

45. Чи є обов'язковою процедура оформлення прав на об'єкти авторського права?

46. Який термін охорони немайнових та майнових прав на об'єкти авторського права?

47. Який термін правової охорони об'єктів суміжних прав?

48. Чи має силу патент України на території інших держав?

49. У чому полягає процедура набуття прав громадянами України на об'єкти промислової власності за кордо­ном?

50. Відповідно до яких конвенцій здійснюється охорона авторських і суміжних прав у світі?

51. Що таке товар?

52. Які основні властивості товару?

53. Які об'єкти права інтелектуальної власності є оборотоздатними, а які ні?

54. Які відмінні ознаки нематеріальних активів?

55. Чому існують відмінності між юридичним і економічним термінами служби об'єкта права інтелектуальної власності?

56. Які основні способи комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності?

57. У чому перевага використання прав на об'єкти інтеле­ктуальної власності у власному виробництві?

58. Які переваги правоволодільцю дає внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства?

59. У чому різниця між уступкою прав на об'єкт інтелектуальної власності і передачею прав за ліцензійним договором?

60. Які Ви знаєте види ліцензійних договорів?

61. Які ви знаєте види ліцензійних платежів?

62. Договір франшизи.

63. Договір лізингу.

64. Назвіть, будь-ласка, основні цілі оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності.

65. Які Ви знаєте підходи до оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності?

66. Дайте характеристику витратного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ.

67. Дайте характеристику порівняльного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ.

68. Дайте характеристику доходного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ.

69. Охарактеризуйте життєвий цикл ОІВ.

70. Які дії визнаються порушенням права на об'єкти промислової власності?

71. Які дії визнаються порушенням авторського права і суміжних прав?

72. Назвіть які Ви знаєте категорії спорів щодо права інтелектуальної власності?

73. Дайте характеристику юрисдикційної форми захисту права інтелектуаль­ної власності.

74. У чому полягає неюрисдикційна форма захисту права інтелектуальної власності?

75. У чому полягає адміністративний порядок захисту права інтелектуальної власності?

76. Які існують типові види адміністративних стягнень за порушення права інтелектуальної власності?

77. У чому полягає цивільно-правовий спосіб захисту права інтелектуальної власності?

78. Коли наступає кримінальна відповідальність за порушення права інтелектуальної власності?

79. Який максимальний розмір штрафу за порушення права інтелектуальної власності може бути визначе­ний у рамках кримінальної відповідальності?

80. Який максимальний термін позбавлення волі перед­бачений законодавством України за порушення права інтелектуальної власності?

 

Перелік рекомендованої літератури

 

Основна:

  1. Понікаров В.Д., Єрмоленко О.О., Медведєв І.А.Авторські права та інтелектуальна власність. Підручник. Х: ВД "ІНЖЕК", 2008. - 304 с.
  2. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: “Інст. інтел. власн. і права”, 2005. – 108 с.
  3. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.
  4. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. – 56 с.
  5. Дроб'язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с

Додаткова:

 

1. Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І., Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнєва. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – 340 с.

2. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 184 с.

3. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: Учебное пособие. – М.: Дело, 2003. – 512 с.

4. Цыбулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности: Учебное пособие – К.: Ин-т интел. собств. и права, 2005. – 196 с.

5. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. – 56 с.

6. Жаров ВО. Захист права інтелектуальної власності. - К.: Ін-ст. інт. власн. і права, 2004. - 64 с

7. Добриніна Г.П., Пархоменко В.Д. Патентна інформа­ція і документація. Патентні дослідження. - К.: Ін-ст.інт. власн. і права, 2004. - 96 с

8. Цивільний кодекс України від 16.03.2003 № 435-IV.

9. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 № 3687-XII.

10. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.1993 № 3688-XII.

11. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15.12.1993 № 3689-XII.

12. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21.04.1993 № 3116-XII.

13. Закон України "Про племінну справу у тваринництві" від 15.12.1993 № 3691-XII.

14. Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 25.12.1996 № 646/96-ВР.

15. Методичні рекомендації про порядок складання, передачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію. Затверджені наказом Державного патентного відомства України від 27 серпня 1995 р.

16. Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993 № 3792-XII.

17. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: навчальний посібник. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2004. – 260 с.

18. Конституція України, вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

19. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV.

20. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X.

21. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III.

22. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV.

23. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" вiд 16.06.1999 № 752-XIV.

24. Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" вiд 23.03.2000 № 1587-III.

25. Законодавство України про інтелектуальну власність. Тематична збірка у 3-х томах: том 2. Нормативно-правові акти органів виконавчої влади України з питань інтелектуальної власності / Упорядники П.М. Цибульов, А.М. Горнісевич, С.М. Болєлий. – К.: Ін-т інтел. власн. і права. – 2004. – 404 с.

26. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 № 3759-XII.

27. Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 05.07.1994 № 80/94-ВР.

28. Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу" від 10.02.1995 № 51/95-ВР.

29. Закон України "Про рекламу" від 03.07.1996 № 270/96-ВР.

30. Закон України "Про видавничу справу" від 05.06.1997 № 318/97-ВР.

31. Закон України "Про систему суспільного телебачення і радіомовлення в Україні" від 18.07.1997 № 485/97-ВР.

32. Закон України "Про кінематографію" від 13.01.1998 № 9/98-ВР.

33. Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.1994 р. № 3855-XII.

 

 

Перелік рекомендованої літератури

 

Основна:

  1. Понікаров В.Д., Єрмоленко О.О., Медведєв І.А.Авторські права та інтелектуальна власність. Підручник. Х: ВД "ІНЖЕК", 2008. - 304 с.
  2. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: “Інст. інтел. власн. і права”, 2005. – 108 с.
  3. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.
  4. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. – 56 с.
  5. Дроб'язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с

Додаткова:

 

34. Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І., Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнєва. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – 340 с.

35. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 184 с.

36. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: Учебное пособие. – М.: Дело, 2003. – 512 с.

37. Цыбулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности: Учебное пособие – К.: Ин-т интел. собств. и права, 2005. – 196 с.

38. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. – 56 с.

39. Жаров ВО. Захист права інтелектуальної власності. - К.: Ін-ст. інт. власн. і права, 2004. - 64 с

40. Добриніна Г.П., Пархоменко В.Д. Патентна інформа­ція і документація. Патентні дослідження. - К.: Ін-ст.інт. власн. і права, 2004. - 96 с

41. Цивільний кодекс України від 16.03.2003 № 435-IV.

42. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 № 3687-XII.

43. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.1993 № 3688-XII.

44. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15.12.1993 № 3689-XII.

45. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21.04.1993 № 3116-XII.

46. Закон України "Про племінну справу у тваринництві" від 15.12.1993 № 3691-XII.

47. Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 25.12.1996 № 646/96-ВР.

48. Методичні рекомендації про порядок складання, передачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію. Затверджені наказом Державного патентного відомства України від 27 серпня 1995 р.

49. Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993 № 3792-XII.

50. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: навчальний посібник. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2004. – 260 с.

51. Конституція України, вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

52. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV.

53. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X.

54. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III.

55. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV.

56. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" вiд 16.06.1999 № 752-XIV.

57. Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" вiд 23.03.2000 № 1587-III.

58. Законодавство України про інтелектуальну власність. Тематична збірка у 3-х томах: том 2. Нормативно-правові акти органів виконавчої влади України з питань інтелектуальної власності / Упорядники П.М. Цибульов, А.М. Горнісевич, С.М. Болєлий. – К.: Ін-т інтел. власн. і права. – 2004. – 404 с.

59. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 № 3759-XII.

60. Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 05.07.1994 № 80/94-ВР.

61. Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу" від 10.02.1995 № 51/95-ВР.

62. Закон України "Про рекламу" від 03.07.1996 № 270/96-ВР.

63. Закон України "Про видавничу справу" від 05.06.1997 № 318/97-ВР.

64. Закон України "Про систему суспільного телебачення і радіомовлення в Україні" від 18.07.1997 № 485/97-ВР.

65. Закон України "Про кінематографію" від 13.01.1998 № 9/98-ВР.

66. Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.1994 р. № 3855-XII.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.009 с.)