С) за функціональним призначеннямМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

С) за функціональним призначеннямД) залежно від джерел фінансування

 

40. Фондоозброєність

А) відношення середньорічної вартості основних фондів підприємства до обсягу випущеної ним продукції

В) відношення обсягу випущеної продукції до середньорічної вартості основних фондів підприємства

С) відношення середньорічної вартості основних фондів підприємства до чисельності працівників

Д) правильної відповіді немає

 

41. Вартість основних фондів підприємства на момент введення їх у дію назувається:

А) первісною

В) відновною

С) залишковою

Д) ліквідаційною

 

42. Річна норма амортизації – це:

А) втрата частини вартості основних фондів під впливом НТП

В) відсоток річних відрахувань від балансової вартості основних фондів

С) втрата частини вартості основних фондів внаслідок експлуатаційних навантажень

Д) втрата частини вартості основних фондів внаслідок морального старіння устаткування

 

43. Показниками ефективності використання матеріальних ресурсів є:

А) матеріаломісткість

В) коефіцієнт використання матеріалів

С) розмір відходів

Д) усі відповіді правильні

 

44. До нормативних оборотних коштів належать

А) покупні напівфабрикати

В) дебіторська заборгованість

С) відвантажена готова продукція

Д) кошти на валютному рахунку

 

45. Запас, який визначається в межах половини середнього інтервалу між двома черговими поставками називається:

А) страховим

В) підготовчим

С) транспортним

Д) поточним

 

46. Комерційна таємниця як об’єкт індивідуальної власності відноситься до групи:

А) об’єктів що охороняються авторським правом

В) об’єктів промислової власності

С) об’єктів що охороняються суміжними правами

Д) інших (нетрадиційних) об’єктів інтелектуальної власності

47. Дозвіл на використання нематеріальних ресурсів протягом певного терміну за обумовлену винагороду називається:

А) авторським правом

В) роялті

С) патентом

Д) ліцензією

 

48. В залежності від мети використання і характеру кругообігу, постійний капітал підприємства поділяється на:

А) основний і оборотний

В) власний і позичковий

С) постійний і змінний

Д) виробничий і фінансовий

 

49. Галузеві резерви – це

А) резерви пов’язані з можливостями підвищення продуктивності праці, які характерні для даної галузі й зумовленої недостатнім використанням техніки і технології

В) можливості поліпшення міжгалузевих зв’язків точне і якісне використання договорів

С) пов’язані з можливостями поліпшеного використання продуктивності сил даного регіону

Д) резерви використання яких впливає на зростання продуктивності праці в економіці загалом

 

50. Повна трудомісткість – це

А) трудові затрати всіх категорій промислово виробничого персоналу

В) затрати праці керівників, спеціалістів та службовців

С) затрати праці основних робітників

Д) затрати праці основних та допоміжних робітників

 

51. В економічних розрахунках застосовують норми виробітку

А) година

В) день

С) місяць

Д) всі відповіді правильні

52. Суть якого методу розрахунку нормативів оборотних коштів полягає у аналізі товарно-матеріальних цінностей з наступним корегуванням фактичних запасів та вилучення з ним надлишкових

А) коефіцієнтного

В) аналітичного

С) прямого рахунку

 

53. Які з перерахованих видів ресурсів відносяться до нематеріальних ресурсів підприємства

А) виробничі запаси

В) незавершене виробництво

С) промислові зразки

Д) витрати майбутніх періодів

 

54. Правове регулювання відносин, що виникають у процесі реалізації економічних інтересів партнерів, покладену на особливу галузь права, а саме:

А) договірне право

В) господарське право

С) адміністративне

Д) міжнародне

 

55. Зв’язки елементів системи управління поділяються на:

А) лінійні та функціональні

В) лінійні, функціональні та матричні

С) лінійні, функціональні та міжфункціональні

Д) функціональні та між функціональні

 

56. На виробничу структуру не впливають

А) масштаб виробництва

В) складність конструкції виробу

С) віддаленість підприємства від природних ресурсів

Д) рівень фахової підтримки працівників

 

57. Відповідно до Господарського Кодексу України підприємства відносять до великих, середніх або малих за:

А) площиною

В) формою власності

С) положенням на споживчому ринку

Д) кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації

58. Частина постійного капіталу, яка витрачається на придбання предметів праці за оплату праці найманих працівників відносяться до:

А) основного капіталу

В) оборотного капіталу

С) власного капіталу

Д) позичкового капіталу

 

59. Персонал підприємства поділяється на промислово-виробничий і непромисловий за такою ознакою:

А) характером участі у промисловій діяльності

В) характером виконуваних функцій

С) складністю виконуваних робіт

Д) віковим і професійним складом

 

60. Показник який відображає вартість всіх матеріальних затрат на одиницю виробу або на одну гривню виготовленої продукції - це:

А) питома матеріаломісткість

В) загальна матеріаломісткість

С) коефіцієнт використання матеріалів

Д) коефіцієнт завантаження

 

61. Відношення прибутку отриманого підприємством за певний період до середньорічної вартості його основних фондів:

А) фондовіддачею

В) фондомісткістю

С) коефіцієнтом використанні виробничої потужності

Д) рентабельність основних фондів

 

62. Якого підходу оцінки вартості нематеріальних активів не існує:

А) витратного

В) ринкового

С) прямолінійного

Д) прибуткового

63. Який з елементів оборотних коштів не відноситься до оборотних фондів

А) комплектуючі вироби

В) незавершене виробництво

С) готова продукція

Д) малоцінні та швидкозношувані предмети

 

64. Не підлягає нормуванню такий елемент оборотних коштів

А) виробничі запаси

В) продукція що не пройшла всіх стадій обробки

С) сировина

Д) гроші в касі

 

65. Визначте помилкове твердження

А) об’єктом винаходу може бути лише продукт та спосіб

В) комерційна таємниця – це відомості безпосередньо пов’язані з діяльністю підприємства, які не є державною таємницею і розголошення яких може завдати шкоди інтересам підприємства.

С) промисловий зразок – це оригінальне позначення, яке має правовий захист і призначене для виокремлення товару серед аналогічних товарів інших виробників

Д) раціоналізаторська пропозиція – це технічне вирішення, яке є новим і корисним для підприємства до якого воно подано

 

67. Об’єктом винаходу не може бути

А) речовина

В) малюнок

С) пристрій

Д) штам мікроорганізму

 

68. Підвищення технічного рівня окремих дільниць виробництва до сучасних вимог без розширення існуючих виробничих площ можливе за рахунок проведення

А) реконструкції діючого підприємства

В) нового будівництва

С) технічного переозброєння діючого підприємства

Д) поточного ремонту

 

69. спеціальність – це

А) вид трудової діяльності

В) різновид трудової діяльності у межах професії

С) різновид трудової діяльності у межах кваліфікації

Д) різновид трудової діяльності у межах категорії

 

70. До методів вимірювання продуктивності праці не відносяться

А) прямий

В) обернений

С) натуральний

Д) немає правильної відповіді

 

71. Знецінення основних фондів підприємства до настання їх повного фізичного зношення називається зношенням

А) фізичним

В) моральним

С) матеріальним

Д) загальним

 

72. Оригінальні позначення які мають правовий захист і призначені для виокремлення товару серед аналогічних товарів інших виробників називаються

А) корисними моделями

В) промисловими зразками

С) товарними знаками та знаками промисловості

Д) гудвілом

 

73. Персонал підприємства поділяється на такі категорії

А) керівники, інженері, робітники, службовці.

В) директори, робітники, юристи, економісти

С) керівники, робітники, службовці, спеціалісти

Д) спеціалісти, секретарі, керівники, охоронці

 

74. Процес визначення цілей, що їх підприємство передбачає досягти за певний період, а також способів досягнення таких цілей

А) планування

В) регулювання

С) управління

Д) прогнозування

 

75. Виробнича структура підприємства може бути

А) цеховою

В) універсальною

С) допоміжною

Д) основною

 

76. До основних принципів планування не належить принцип

А) системності

В) збалансованості

С) адекватності

Д) пропорційності

 

77. основним документом, що регулює діяльність підприємства

А) господарський кодекс

В) ліцензія

С) статут

Д) колективний договір

 

78. Загальна структура управління включає

А) підрозділи збуту продукції

В) виробничі підрозділи

С) підрозділи технічного забезпечення

Д) підрозділи апарату управління

Е) всі відповіді правильні

 

79. Франчайзинг розповсюдження продукції дає франчайзингу право

А) виробляти і продавати певні види продукції під власним товарним знаком

В) на продаж певних видів продукції на необмеженій території під товарним знаком виробника

С) виробляти певні види продукції під товарним знаком виробника

 

80. Вкажіть організаційну структуру в якій кожен виробничий підрозділ корпоративного під-ва має власну достатньо розгалужену структуру управління, яка забезпечує його автономне функціонування

А) функціональна

В) матрична

С) дивізіональна

Д) лінійно-функціональна

 

81. Генеральна мета діяльності під-ва – це

А) ціль

В) місія

С) підприємницька ідея

Д) всі відповіді правильні

 

82. Юридична назва підприємницьких утворень (партнерів, сторін договору) має бути зазначена у

А) преамбулі

В) основній частині

С) заключній частині

Д) загальних умовах

 

83. До основних фондів під-ва належить

А) автотранспорт

В) спецодяг

С) паливно-мастивні матеріали

Д) записи готової продукції

 

84. Відношення середньорічної вартості основних фондів під-ва до обсягу випущеної ним продукції називається

А) фондовіддачею

В) фондомісткістю

С) коефіцієнтом використання виробничої потужності

Д) рентабельність основних фондів

 

85. Реальна вартість основних фондів під-ва, ще не перенесена на вартість виготовленої продукції називається

А) первісною

В) відновною

С) залишковою

Д) ліквідаційною

 

86. Персонал під-ва поділяється на промислово-виробничий і непромисловий за такою ознакою

А) характером участі у виробничій діяльності

В) характером виконувальних функцій

С) складністю виконуваних робіт

Д) віковим і професійним складом

 

87. Визначте помилкове твердження

А) явочна чисельність вкл… всіх працівників, що з’явилися на роботу

В) середньо облікова чисельність працівників за певний період визначається як сума середньомісячної чисельності поділеної на кількість місяців у розрахунковому періоді

С) кваліфікація працівника характеризує ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій відповідної складності

Г) різниця між явочною і обліковою чи сольностями характеризує резерв працівників.

 

88. Авторським правом не охороняються

А) твори архітектури

В) твори народної творчості

С) музичні твори з текстом

Д) музичні твори без тексту

 

89. До фондів обігу відноситься

А) паливо

В) тараПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.011 с.)