Кафедра обліку, аудиту, математики та обчислювальної технікиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра обліку, аудиту, математики та обчислювальної технікиПРОГРАМА виробничої практики

з базової освіти

для студентів спеціальності

6.030509“Облік і аудит”

для студентів 4-го курсу

 

Розглянуто та затверджено

На засіданні кафедри Протокол №2

Від 12.10.2010 р.

Розглянуто та затверджено

На методичній раді

економічного факультету

Протокол №___ від___________р.

Кіровоград 2010


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу Кіровоградського інституту комерції заборонено

 

Укладачі: Сторчак М.Г., Шурупова Ю.Г.

 

 

Програму виробничої практики з базової освіти розглянуто та затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту “12”10. 2010 р., протокол №2.

 

 

Навчально-методичне видання

 

ПРОГРАМА

виробничої практики з базової освіти

для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”

 

Укладачі: Сторчак Михайло Григорович, Шурупова Юлія Георгіївна

 

 


вступ

 

у відповідності до Державного стандарту освіти в Україні практична підготовка студентів у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації є обов'язковим елементом освітньо-професійної підготовки фахівців відповідного рівня і має на меті набуття студентами професійних навичок та вмінь.

Організація та методичне забезпечення виробничої практики з базової освіти студентів відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці та її варіативної компоненти для відповідної спеціалізації, а також враховує специфіку галузей економіки, в яких буде працювати випускник після закінчення навчання, основні завдання, види та змісті діяльності фахівця відповідної спеціалізації, а також особливості підприємств, які є базами практики.

Програма виробничої практики з базової освіти є основним навчально-методичним документом, який регламентує загальні положення щодо організації, порядку проведення та підсумків даного виду практики, визначає їх змістовну частину і тривалість проходження.

У програмі виробничої практики з базової освіти визначається мета і завдання практики на кожному етапі її проходження, її зв’язок з навчальною і науково-дослідною діяльністю студентів, а також загальні питання щодо організації, керівництва та підведення підсумків практики.

Ця програма є провідним навчально-методичним документом, згідно з яким планується навчальне навантаження і регламентується діяльність керівника практики від вищого навчального закладу, визначаються підприємства – бази практики.

Програму підготовлено відповідно до структурно-логічної схеми навчального процесу та вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики відповідного фахівця.

Програма виробничої практики з базової освіти складається з наступних розділів:

1. Загальні положення.

2. Призначення та зміст виробничої практики з базової освіти.

3. Підведення підсумків практичної підготовки студентів.

 


Розділ І. Загальні положення

Мета та зміст практики

 

Метою виробничої практики з базової освіти є набуття студентами професійних навичок і вмінь для обґрунтування і прийняття самостійних рішень у галузі їх майбутньої професії під час практичної роботи в реальних ринкових умовах.

Організація виробничої практики з базової освіти передбачає послідовність її проведення при отриманні достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до кваліфікаційного рівня бакалавр.

Практична підготовка студентів спеціальності “Бухгалтерський облік і аудит” здійснюється у відповідності з навчальним планом підготовки.

Таблиця 1

№ з/п   Назва практики Курс Семестр Кількість тижнів
ІІ.   Виробнича практика:      
  1. Комплексна базова ІV VІІІ

 

Організація практики

 

Перед початком практики студент забезпечується такими матеріалами:

Þ робочою програмою практики;

Þ календарним планом практики;

Þ щоденником практики.

Розподіл студентів за об’єктами практики і визначення керівників проводиться випусковою кафедрою і оформлюється наказом ректора.

Виробничої практики з базової освіти проводиться на підприємствах виробничої сфери, в бюджетних організаціях та установах банківської сфери України які відповідають вимогам щодо баз практики:

¨ Застосовують передові форми і методи організації бухгалтерського обліку;

¨ Впроваджують прогресивні технології бухгалтерського обліку, організації праці і управління;

¨ Мають штат висококваліфікованих фахівців, здатних надати допомогу студентам-практикантам для придбання ділових професійних навичок.

З такими структурами – базами практики - КІК завчасно укладає договори на її проведення за формою, визначеною в додатку № 1. Тривалість дії договорів погоджується з договірними сторонами.

Студенти можуть самостійно, з дозволу випускової кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання тільки за наявності належним чином оформленого паспорту підприємства.

 

Керівництво практикою

 

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри. В узагальненому вигляді керівництво практикою викладачами полягає у видачі студентам індивідуальних завдань та необхідних інструкцій щодо практики, а також наданні щотижневих (за графіком) консультацій в інституті, перевірці і прийомі звітів з практики.

У обов'язки керівників практики від інституту входять:

- контроль щодо підготовленості бази практики до прийняття студентів;

- проведення разом з деканом інструкційних зборів студентів, які направляються на виробничу практику;

- забезпечення проведення всіх організаційних заходів перед відправкою студентів на практику: індивідуальний інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програм, щоденники, календарного плану) індивідуальні завдання, необхідні методичні вказівки та інше;

- проведення консультацій студентів на місцях практики;

- контроль за виконанням програми практики, ведення табеля відвідування студентами бази практики;

- у складі комісії приймання заліків з практики, подання завідувачу кафедри письмового звіту про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

Керівництво практикою студентів на місцях повинно бути покладено на керівника підприємств, провідних фахівців та інших кваліфікованих спеціалістів з вищою освітою.

У обов'язки керівників практики від підприємства входять:

- організація робочого місця і створення необхідних організаційно-технічних умов для проходження практики;

- забезпечення студентів необхідною інформацією, документами, звітністю, нормативними та іншими матеріалами;

- залучення студентів-практикантів до активної участі у роботі структурного підрозділу підприємства – місця практики;

- контроль за виконанням окремих завдань і програм практики в цілому;

- допомога студентам у зібранні матеріалів для виконання науково-дослідницької тематики.

Студенти при проходженні практики зобов'язані:

- до початку практики одержати від керівника практики з інституту консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики і регулярно відвідувати місце практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання. Передбаченими програмами практики і вказівками;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- своєчасно оформити звіт з практики;

- захистити складний звіт з практики.

При порушенні студентами-практикантами трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та інших норм на них наказом керівника підприємства може бути накладено стягнення, про що повідомляється декану факультету та на кафедру.

 

1.4. Взаємозв’язок практики з науково-дослідною роботою студентів

 

Під час проходження практики студенти також набувають досвіду з науково-дослідної роботи.

Вони повинні навчитися обґрунтувати проблему наукового дослідження, відібрати необхідний інформаційний масив, провести аналітичні та прогнозні роботи, накопичити необхідний фактичний матеріал, пов'язавши практичну інформацію з теоретичними положеннями, зробити певні висновки і пропозиції, розрахувати очікуваний економічний ефект від їх запровадження в практичну діяльність.

Спрямованість студентів на вивчення певних проблем та проведення науково-дослідної роботи з цих проблем під час проходження практики дозволяє студентам поетапно накопичувати необхідний обсяг практичного матеріалу і використання його у підготовці доповідей на наукові студентські конференції, виступів на науково-практичних семінарах, написанні курсових і дипломних робіт і т.п.

Для досягнення цієї мети важливу роль відіграють індивідуальні завдання з науково-дослідної роботи. Кожен студент отримує таке завдання на випусковій кафедрі перед початком проходження виробничої практики. В календарному графіку проходження практики провинні передбачатися терміни його виконання.

 


Розділ ІІ. Призначення і зміст виробничої практики з базової освітиПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.022 с.)