Кіровоградський інститут комерціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кіровоградський інститут комерціїКіровоградський інститут комерції

Кафедра обліку, аудиту, математики та обчислювальної техніки

ПРОГРАМА виробничої практики

з базової освіти

для студентів спеціальності

6.030509“Облік і аудит”

для студентів 4-го курсу

 

Розглянуто та затверджено

На засіданні кафедри Протокол №2

Від 12.10.2010 р.

Розглянуто та затверджено

На методичній раді

економічного факультету

Протокол №___ від___________р.

Кіровоград 2010


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу Кіровоградського інституту комерції заборонено

 

Укладачі: Сторчак М.Г., Шурупова Ю.Г.

 

 

Програму виробничої практики з базової освіти розглянуто та затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту “12”10. 2010 р., протокол №2.

 

 

Навчально-методичне видання

 

ПРОГРАМА

виробничої практики з базової освіти

для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”

 

Укладачі: Сторчак Михайло Григорович, Шурупова Юлія Георгіївна

 

 


вступ

 

у відповідності до Державного стандарту освіти в Україні практична підготовка студентів у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації є обов'язковим елементом освітньо-професійної підготовки фахівців відповідного рівня і має на меті набуття студентами професійних навичок та вмінь.

Організація та методичне забезпечення виробничої практики з базової освіти студентів відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці та її варіативної компоненти для відповідної спеціалізації, а також враховує специфіку галузей економіки, в яких буде працювати випускник після закінчення навчання, основні завдання, види та змісті діяльності фахівця відповідної спеціалізації, а також особливості підприємств, які є базами практики.

Програма виробничої практики з базової освіти є основним навчально-методичним документом, який регламентує загальні положення щодо організації, порядку проведення та підсумків даного виду практики, визначає їх змістовну частину і тривалість проходження.

У програмі виробничої практики з базової освіти визначається мета і завдання практики на кожному етапі її проходження, її зв’язок з навчальною і науково-дослідною діяльністю студентів, а також загальні питання щодо організації, керівництва та підведення підсумків практики.

Ця програма є провідним навчально-методичним документом, згідно з яким планується навчальне навантаження і регламентується діяльність керівника практики від вищого навчального закладу, визначаються підприємства – бази практики.

Програму підготовлено відповідно до структурно-логічної схеми навчального процесу та вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики відповідного фахівця.

Програма виробничої практики з базової освіти складається з наступних розділів:

1. Загальні положення.

2. Призначення та зміст виробничої практики з базової освіти.

3. Підведення підсумків практичної підготовки студентів.

 


Розділ І. Загальні положення

Мета та зміст практики

 

Метою виробничої практики з базової освіти є набуття студентами професійних навичок і вмінь для обґрунтування і прийняття самостійних рішень у галузі їх майбутньої професії під час практичної роботи в реальних ринкових умовах.

Організація виробничої практики з базової освіти передбачає послідовність її проведення при отриманні достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до кваліфікаційного рівня бакалавр.

Практична підготовка студентів спеціальності “Бухгалтерський облік і аудит” здійснюється у відповідності з навчальним планом підготовки.

Таблиця 1

№ з/п   Назва практики Курс Семестр Кількість тижнів
ІІ.   Виробнича практика:      
  1. Комплексна базова ІV VІІІ

 

Організація практики

 

Перед початком практики студент забезпечується такими матеріалами:

Þ робочою програмою практики;

Þ календарним планом практики;

Þ щоденником практики.

Розподіл студентів за об’єктами практики і визначення керівників проводиться випусковою кафедрою і оформлюється наказом ректора.

Виробничої практики з базової освіти проводиться на підприємствах виробничої сфери, в бюджетних організаціях та установах банківської сфери України які відповідають вимогам щодо баз практики:

¨ Застосовують передові форми і методи організації бухгалтерського обліку;

¨ Впроваджують прогресивні технології бухгалтерського обліку, організації праці і управління;

¨ Мають штат висококваліфікованих фахівців, здатних надати допомогу студентам-практикантам для придбання ділових професійних навичок.

З такими структурами – базами практики - КІК завчасно укладає договори на її проведення за формою, визначеною в додатку № 1. Тривалість дії договорів погоджується з договірними сторонами.

Студенти можуть самостійно, з дозволу випускової кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання тільки за наявності належним чином оформленого паспорту підприємства.

 

Керівництво практикою

 

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри. В узагальненому вигляді керівництво практикою викладачами полягає у видачі студентам індивідуальних завдань та необхідних інструкцій щодо практики, а також наданні щотижневих (за графіком) консультацій в інституті, перевірці і прийомі звітів з практики.

У обов'язки керівників практики від інституту входять:

- контроль щодо підготовленості бази практики до прийняття студентів;

- проведення разом з деканом інструкційних зборів студентів, які направляються на виробничу практику;

- забезпечення проведення всіх організаційних заходів перед відправкою студентів на практику: індивідуальний інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програм, щоденники, календарного плану) індивідуальні завдання, необхідні методичні вказівки та інше;

- проведення консультацій студентів на місцях практики;

- контроль за виконанням програми практики, ведення табеля відвідування студентами бази практики;

- у складі комісії приймання заліків з практики, подання завідувачу кафедри письмового звіту про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

Керівництво практикою студентів на місцях повинно бути покладено на керівника підприємств, провідних фахівців та інших кваліфікованих спеціалістів з вищою освітою.

У обов'язки керівників практики від підприємства входять:

- організація робочого місця і створення необхідних організаційно-технічних умов для проходження практики;

- забезпечення студентів необхідною інформацією, документами, звітністю, нормативними та іншими матеріалами;

- залучення студентів-практикантів до активної участі у роботі структурного підрозділу підприємства – місця практики;

- контроль за виконанням окремих завдань і програм практики в цілому;

- допомога студентам у зібранні матеріалів для виконання науково-дослідницької тематики.

Студенти при проходженні практики зобов'язані:

- до початку практики одержати від керівника практики з інституту консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики і регулярно відвідувати місце практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання. Передбаченими програмами практики і вказівками;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- своєчасно оформити звіт з практики;

- захистити складний звіт з практики.

При порушенні студентами-практикантами трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та інших норм на них наказом керівника підприємства може бути накладено стягнення, про що повідомляється декану факультету та на кафедру.

 

1.4. Взаємозв’язок практики з науково-дослідною роботою студентів

 

Під час проходження практики студенти також набувають досвіду з науково-дослідної роботи.

Вони повинні навчитися обґрунтувати проблему наукового дослідження, відібрати необхідний інформаційний масив, провести аналітичні та прогнозні роботи, накопичити необхідний фактичний матеріал, пов'язавши практичну інформацію з теоретичними положеннями, зробити певні висновки і пропозиції, розрахувати очікуваний економічний ефект від їх запровадження в практичну діяльність.

Спрямованість студентів на вивчення певних проблем та проведення науково-дослідної роботи з цих проблем під час проходження практики дозволяє студентам поетапно накопичувати необхідний обсяг практичного матеріалу і використання його у підготовці доповідей на наукові студентські конференції, виступів на науково-практичних семінарах, написанні курсових і дипломних робіт і т.п.

Для досягнення цієї мети важливу роль відіграють індивідуальні завдання з науково-дослідної роботи. Кожен студент отримує таке завдання на випусковій кафедрі перед початком проходження виробничої практики. В календарному графіку проходження практики провинні передбачатися терміни його виконання.

 


Розділ ІІ. Призначення і зміст виробничої практики з базової освіти

Форма звітування

Текстова частина звіту не повинна бути переписана з конспекту лекцій чи окремих параграфів підручника.

Навчально-виробнича практика передбачає її проходження на підприємстві. Такий порядок дає змогу студентам ефективніше використовувати час перебування на підприємстві, адже попередньо поставлені завдання опрацьовуються в аудиторії. До її завдання входить: навчання студентів основних прийомів облікової роботи, ознайомлення їх з організаційними формами і технічними засобами обліку та аудиту, надання попереднього уявлення про характер підприємства, на якому буде проводитись виробнича практика.

За своїм змістом навчально-виробнича практика повинна бути тісно пов'язана з теоретичним навчанням. Це передбачає, зокрема, що у керівництві нею бере участь викладач, який читає теоретичний курс. Викладачі, відповідальні за практику, окрім методичного керівництва нею, повинні консультувати практикантів, систематично відвідувати їх на робочих місцях, брати участь в навчальних екскурсіях, вести теоретичні семінари. Студенти під час практики знаходяться в умовах, які дають змогу виконати програму практичного навчання, беручи безпосередню участь в роботі бухгалтерії підприємства. Поєднання теоретичного навчання з практикою вимагає, щоб студент здавав заліки з практики, захищаючи свій звіт про неї перед комісією, яка складається з двох або трьох викладачів кафедри.

Виробничу практику, що проводиться безпосередньо на підприємстві, можна поділити на три етапи:

1) ознайомлення зі структурою облікового апарату, взаємовідносинами між підрозділами підприємства та організаційно-виробничими умовами його діяльності;

2) виконання конкретних облікових функцій в бухгалтерії;

3) складання звіту, в якому описуються виконані практичні роботи, міститься аналітичне розбирання діючих на підприємстві методів та форм обліку та аудиту та, за можливістю, пропозиції про те, як покращити організацію обліку на підприємстві.

 

Розділ ІІІ. Підведення підсумків практичної підготовки студентів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

 

Після закінчення терміну виробничої практики з базової освіти студенти звітують на випусковій кафедрі про виконання програми практики. Загальна форма такої звітності – подання письмового звіту, з позитивною відміткою керівника від підприємства.

Крім того подається щоденник практиканта, де міститься відгук керівника від підприємства – бази практики про виконання студентом програми практики.

Письмовий звіт з практики разом із щоденником подається у встановлений термін (не пізніше 3-х днів до закінчення практики) керівнику практики від вищого навчального закладу для перевірки, рецензування і допуску до захисту. Письмова рецензія керівника практики від кафедри заноситься до щоденника практиканта.

Титульна сторінка звіту складається за формою, наведеною в додатку 2. Потім студент викладає текст і структурно оформлює цифровий фактичний матеріал, який відображає різні блоки змістової частини практики. Обсяг може становити до 55 друкованих сторінок. Розділи і окремі питання звіту повинні бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності і конкретизовані. Таблиці, ілюстративний матеріал, додатки повинні бути змістовними й оформленими у відповідності до стандартів виконання письмових робіт у вищій школі.

Звіт має бути акуратно оформлений, надрукований державною мовою на одному боці аркушу білого паперу формату А4 через 1,5 міжрядкових інтервали шрифтом Times New Roman, розмір 14. У разі необхідності окремі таблиці та рисунки можна подавати на аркуші формату А3.

Текст має бути таких розмірів: лівий берег – 30 мм, правий –10 мм, верхній – не менше як 20 мм, нижній – не менше як 20 мм.

Текст звіту поділяють на розділи, підрозділи і пункти у відповідності до структури програми практики.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул і т.п. подають арабськими цифрами без знаку №. Таблиці і ілюстративний матеріал, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. Ілюстрації (графіки, діаграми тощо) позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу. Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, “Рис.2.1.”.

Кожна таблиця повинна мати назву, яка пишеться над таблицею симетрично до тексту. Слово “Таблиця” та безпосередньо її назву починають з великої літери. В кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне ціле.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, при цьому не повторюючи назву, а вказуючи “Продовження табл.”.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, при цьому слово “Таблиця” пишуть скорочено, наприклад “Табл. 2.3.”. У повторних посиланнях по тексту на таблиці треба вказувати “див. табл. 2.3.”.

У звіті має бути описано конкретну роботу, яку студент виконував на робочому місці.

Звіт, підписаний керівником організації, скріпляється печаткою.

У щоденнику мають бути зроблені відмітки про проходження студентом практики на кожній базі практики (робочому місці):

Þ дата прибуття на практику;

Þ дата закінчення практики;

Þ підпис керівника організації;

Þ печатка.

У відгуку-характеристиці повинно бути відображено, як студент виконав програму практики, його ставлення до роботи, ступінь самостійності виконання завдань, змістовність звіту про проходження практики.

Звіт про проходження практики після подання на кафедру перевіряє керівник практики від інституту, висновок про якість звіту та допуск його до захисту. Про це робиться запис у щоденнику.

 

Договір

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

Місто__________________________ “____”_________________ 200_р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони__________________________

________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

(надалі навчальний заклад), в особі__________________________________

________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі _______________________________________________

(статут або доручення)

і, з другої сторони,________________________________________________

(назва підприємства, організації установи)

(надалі – база практики), в особі ____________________________________

________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі _______________________________________________

(статут підприємства, розпорядження. доручення)

уклали між собою договір:

І. База практики зобов'язується:

І.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

 

Номер і назва спеціальності Курс Вид практики К-ть студентів Термін практики
початок кінець
             
             

 

І.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

І.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

І.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний на робочому місці. У разі потреби навчати студентів –практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

І.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технікою та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

І.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

І.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якість підготовленого звіту.

І.8. Додаткові умови ____________________________________________

ІІ. Навчальний заклад зобов'язується:

ІІ.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких направляють на практику.

ІІ.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

ІІ.3. Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, що сталися з студентами.

ІІІ. Відповідальність сторін за невиконання договору:

ІІІ.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні.

ІІІ.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у встановленому порядку.

ІІІ.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

ІІІ.4. Договір складений у двох примірниках – по одному база практики і навчальному закладу.

ІІІ.5. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:

 

Навчального закладу____________________________________________

________________________________________________________________

Бази практики __________________________________________________

________________________________________________________________

Додаток: кошторис-калькуляція витрат на проведення практики студентів

 

Підписи та печатки:

Навчальний заклад: База практики:

_________________________ ________________________

“___”______________200_ р. “___”_______________200_ р.


Додаток 2

 

Титульна сторінка звіту

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Звіт

Список рекомендованої літератури.

Основна література

 

1. Вимоги до аудиторського висновку , який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами – емітентами облігацій (крім комерційних банків), затверджені Рішенням ДК ЦПФРУ від 25 січня 2001 р №25.

2. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV зі змінами та доповненнями.

3. Закон України «Про державну контрольно – ревізійну службу в Україні» від 26.01.1993 р. № 2939-XII, зі змінами та доповненнями.

4. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 № 140-V.

5. Закон України «Про бухгалтерський обліку та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV, зі змінами та доповненнями.

6. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 р. № 755 – IV, зі змінами та доповненнями.

7. Закон України «Про електронний підпис» від 22.05.2003 р. № 852 – IV, зі змінами та доповненнями.

8. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. №851-IV, зі змінами та доповненнями.

9. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 р. №334/94-ВР, зі змінами та доповненнями.

10. Закон України « про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV, зі змінами та доповненнями.

11. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3.04.1997.№ 168/97-ВР, зі змінами та доповненнями.

12. Кодекс професійної етики аудиторів України. Затверджений Аудиторською палатою України від 18.12.1998 р. №73.

13. Конституція України від 28.16.1996 р. № 254к/96-ВР, зі змінами та доповненнями.

14. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників форм річної фінансової звітності підприємства. Лист Міністерства фінансів України від 9 січня 2001 року №053 -41, зі змінами та доповненнями, внесеними листом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2003 року №31-04200-20-5/8622.

15. Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та емітентів облігацій (крім комерційних банків). Схвалено АПУ (протокол засідання від 23.02.2001 №99).

16. МСА 1000 «Процедури міжбанківського підтвердження».

17. МСА 1001 «Середовище КІС – автономні мікрокомп’ютери».

18. МСА 1002 «Середовище КІС - інтерактивні комп’ютерні середовища».

19. МСА 1003 «Середовище КІС- системи баз даних».

20. МСА 1004 «Взаємодія інспекторів з банківського нагляду і зовнішніх аудиторів».

21. МСА1005 «особливості аудиту малих підприємств».

22. МСА 1006 «Аудит міжнародних комерційних банків»

23. МСА 1007 «Контакт з керівництвом клієнта».

24. МСА 1008 «Оцінка ризиків і системи внутрішнього контролю – характеристики КІС і пов’язані з ним питання».

25. МСА 1009 «Методи аудиту з використанням комп’ютерів ».

26. МСА 1010 «Урахування екологічних питань при аудиті фінансової звітності».

27. МСА120 «Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту».

28. МСА 200 «Цілі і загальні принципи аудиту фінансової звітності».

29. МСА210 «Умови домовленостей про аудит».

30. МСА 220 «Контроль якості роботи аудитора».

31. МСА 230 «Документація».

32. МСА 240 «Шахрайство і помилки».

33. МСА 250 «Урахування законів та нормативних актів при аудиті фінансової звітності».

34. МСА 300 «Планування».

35. МСА 310 «Знання бізнесу клієнта».

36. МСА 320 «Суттєвість в аудиті».

37. МСА 400 «Оцінка ризиків і системи внутрішнього контролю».

38. МСА 401 «Аудит в умовах комп’ютерних інформаційних систем».

39. МСА 402 «Аудит суб’єктів, що використовують послуги обслуговуючих організацій».

40. МСА 500 «Аудиторські послуги».

41. МСА 501 «Аудиторські докази – додатковий розгляд особливих статей».

42. МСА 510 «Перша аудиторська перевірка – початкове сальдо».

43. МСА 520 «Аналітичні процедури».

44. МСА 530 «Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки».

45. МСА 540 «Аудит оціночних значень».

46. МСА 550 «Пов’язані сторони».

47. МСА 560 «Подальші події»

48. МСА 570 «Припущення про безперервність діяльності підприємства».

49. МСА 580 «Заяви керівництва».

50. МСА 600 «Використання результатів роботи іншого аудитора».

51. МСА 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудитора».

52. МСА 620 «Використання роботи експерта».

53. МСА 700 «Аудиторський висновок за фінансовою звітністю».

54. МСА 710 «Зіставлення».

55. МСА 720 «Інша інформація в документах, що містять перевірену фінансову звітність».

56. МСА 800 «Звіт аудитора за спеціальними аудиторськими завданнями».

57. МСА 810 «перевірка прогнозної фінансової інформації».

58. МСА 910 «Завдання по огляду фінансової інформації».

59. МСА 920 «Завдання по виконанню узгоджених процедур».

60. МСА 930 «Завдання по підготовці фінансової інформації».

61. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» від 13.03.98 р. №59, зі змінами та доповненнями.

62. Положення бухгалтерського обліку П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87

63. П(С)БО 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87

64. П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87

65. П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87

66. П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87

67. П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 року №137

68. П(С)БО 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92

69. П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України-від 18 жовтня 1999 року № 242

70. П(С)БО 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246

71. П(С)БО 10 «П(С)БО Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року №237

72. П(С)БО 11 «Зобов'язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року № 20

73. П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року № 91

74. П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 року № 559

75. П(С)БО 14 «Оренда», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 року № 181

76. П(С)БО 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290

77. П(С)БО 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318

78. П(С)БО 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 року № 353

79. П(С)БО 18 «Будівельні контракти», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2001 року № 205

80. П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 року № 163

81. П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30 липня 1999 року №176

82. П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року № 193

83. П(С)БО 22 «Вплив інфляції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2002 року № 147

84. П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 року № 303

85. П(С)БО 24 «Прибуток на акцію», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 року № 344

86. П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39

87. П(С)БО 26 «Виплати працівникам», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 року № 601

88. П(С)БО 27 «Діяльність, що припиняється», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 7 листопада 2003 року №617

89. П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року №817

90. П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 року № 412

91. П(С)БО 30 «Біологічні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року № 790

92. П(С)БО 31 «Фінансові витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року № 415

93. Положення про реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, затверджене від 31.10.2000 (протокол №95) зі змінами та доповненнями згідно з рішенням АПУ від 26.12.2001 (протокол №105), від30.05.2002 (протокол №110), від 27.11.2003 (протокол №129), у редакції рішення Аудиторської палати України від 25.11.2004 №141/3 зі змінами згідно з рішенням АПУ від 10.11.2005 №154/5.

94. Положення про сертифікацію аудиторів, затверджене Рішенням Аудиторської палати України від 18.11.2002 р. (протокол №116).

95. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. №116.

96. Постанова Кабінету Міністрів України «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» від 23 квітня 1999 р. № 663, зі змінами та доповненнями.

97. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15122004 р.№637, зі змінами та доповненнями.

98. Постанова правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 р. №22, зі змінами та доповненнями.

99. Про затвердження Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів як національних стандартів аудиту. Рішення АПУ від 18 квітня 2003р. №122.

100. Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії «А» аудитора від 30.01.2003 р. (протокол №119).

101. Рішення Ради Спілки аудиторів України «Положення про порядок проведення ініціативного контролю якості аудиту і супутніх послуг» від 22.01.2003 р. №1/03.

102. Указ президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 р.№436/95, зі змінами та доповненнями.

103. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV, зі змінами та доповненнями.

 

Додаткова література.

 

104. Адамс Р. Основі аудита: Пер. с англ. Ариненко Ю.А. и др. - М. : Аудит: Изд. Об-ник «ЮНИТИ», 1995. - 398 с.

105. Алборов Р.А., Хоружий Л.И., Концевая С.М. Основи аудита: Учеб. пособ. - М; Изд-тво «Дело и Сервис», 2001. - 224 с.

Андреев В.Д. Практичсский аудит: справ, пос. - М., экономика, 1994.- 366 с.

106. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. с англ.; Гл. редактор серии проф. Соколов Я.В., - М., Финансы и статистика. 1995. - 560 с: ил.

107. Аудит і аудиторська діяльність / Л.С.Шатковська, В.М.Жук, В.К. Савчук та ін.; За ред. Л.С. Шатковської. - К., Урожай, 1996.-256 с.

108. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Нав. посіб. Для студентів вищих нав. закл. спеціальності 7.050106 „Облік і аудит" / Ф.Ф.Бутинець, та ін.: За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця - Житомир. ПП „Рута", 2001.-416 с.

109. Ф.Л.Дефлиз, Г.Р.Дженик, В.М. О'Рейли, М.Б. Хирш; Аудит Монтгомери /Пер. с англ. под ред. проф. Я.В. Соколова. - М., Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 542 с.

Подольский В.И., Поляк Г.Б., Савин А.А. и др. Аудит: Учеб. для ВУЗов /Под. ред.проф. В.И. Подольского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 655 с.

110. Беренда Н.І. Організація і методика аудиту: Курс лекцій для студ. Спец. 7.050106 „Облік і аудит" напряму 0501 „Економіка і підприємництво" всіх форм навч.- К., НУХТ, 2004. - 82 с.

111. Білик М.Д., Полятикіна Л.І. Основи аудиту. - Суми, Вид-тво „Слобожанщина", 1999. - 296 с.

112. Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підручник. - К., Українська академія оригінальних ідей. - 2005. - 888 с.

Бондаренко Е.В. Теория аудита: Учеб. пособие. Краснодар: Кубанский госунив., 2000. т 104 с.

113. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Аудит: сучасні тенденції розвитку в Україні та світі: Монофафія / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир, ЖДТУ, 2004. - 564с.

114. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підруч. для студ. спеціальності „Облік і
аудит" вищих навч. закл.. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир, ПП „Рута", 2005. -512 с.

115. Бычкова С.М. Методы оценки аудиторских рискон. Риск контроля // Аудитор. - 2002. - № 6. - С. 32-35.

116. Бычкова С.М. Методи оценки аудиторских рисков. Риск необнаружения // Аудитор. - 2002. - № 7. - С. 28-32.

117. Бычкова С.М. Понятие существенности в аудите //Бухгалтерский учет. - 2002. - № 5. - С. 46-50.

118. Бычкова С.М., Растамханова Л.М. Риски в аудиторской деятельности / Под. ред. проф. С.М. Бычковой. - М., Финансы и статистика, 2003. -416 с: ил.

119. Бычкова С.М., Растамханова Л.М. Риски в аудитор ской деятельности / Под. ред. проф. С.М. Бычковой. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 416 с.

120. Ватуля І.Д., Канцедал Н.А., Пономаренко О.Г. Аудит Практикум. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 304 с.

121. Воронаев Ю.Н. Оценка риска аудита и бизнеса //Бухгалтерський учет. - 1996. - № 5. - С. 27-30,

122. Базарян А.В. Система внутреннего контроля организации// Бухгалтерский учет. - 1999. - №9. - С. 47-51

123. Гайдай Л.П., Шигун М.М. Відповідальність аудитора // Вісник ЖІТІ. - 2000. - №9.-С. 226-230.

124. Гутцайт Е.М. Аудит: концепция, проблеми, стандарти. - М., Современная экономика и право, 2000. - 80 с.

125. Гуцайлюк З.В., Мех. Я.В., Щирба М.Т. Аудит (теорія, методика, збір, завдань). - Тернопіль: Економічна думка, 2002.- 190 с.

Давидов Г.М. Аудит : Навч. посіб. - 2 - ге вид., иерероб. і доп. -К.:Т-во „Знання", КОО, 2001. - 363 с.

126. Дерев’янко С.І., Олійник С.О., Кузик Н.П., Ганяйло О.М. Основи аудиту. Навч. По. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 328 с.

127. Дмитренко І. Аудиторський ризик: підходи до оцінки // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - № 8. - С.38-42.

128. Дмитренко І.Н., Борисенко М.В. Методика аудиторської оцінки якості функціонування системи внутрішнього контролю підприємств - клієнтів // Аудитор України. - 2004. -№ 18.-С. 17-22.

129. Дмитренко І. Оцінка суттєвості помилок в аудиторській практиці: методичний аспект // Бухгалтерський облік і аудит. -2003.-С.59-62.

130. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К., Т-во «Знання», КОО, 2001. - 402 с.

131. Єфименко В., Зубілевич С. Аудиторські послуги (супутні аудиту роботи) // Бухгалтерський облік і аудит. - 1996. - № 1. -С.14-17.

132. Загородній А. Г., Корягін М.В., Єлісєєв А.В., Полякова Л.М. Аудит: теорія і практика: Навч. посібник. - Львів, „Львівська політехніка", 2004. - 453 с.

133. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту.- Київ: Ділова Україна, 1996.-375 с.

134. Іванова Н.А., Ролінський О.В. Організація і методика аудиту. Навч. По. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 216 с.

135. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2003.-349 с.

136. Кадуріна Л. О. Основи аудиту: Навч. посіб. для студ. екон. спец, усіх форм навч. - К.: Слово, 2003. - 184 с.

137. Кузьминский А.М. Аудит: Практическое пособие/ Кузьминский А., Кужельньш Н., Петрик Е., Савченко В. та ін. – К:, „Учет.информ", 1996, -283 с.

138. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: збір, задач і вправ: Навч. посіб. для студентів спец-сті 7.050106 „Облік і аудит”. Житомир: ЖІТІ, 1999. - 480 с.

139. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: нав. пос. Для студ. вищих зак. освіти.- Львів: .„Новий Світ” - 2000", 2002. - 504 с.

140. Методичні рекомендації з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств. Рекомендовано листом Мінагрополітики України від 04.12.2003 р. № 37-27-12/14023 // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2005. - № 20 (149).- С.2-42.

141. Петрик О. АудПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.023 с.)