Подати в додатках зразки рекламної продукції (буклети, візитки, вирізки з журналів, газети де розміщена реклама фірми тощо)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Подати в додатках зразки рекламної продукції (буклети, візитки, вирізки з журналів, газети де розміщена реклама фірми тощо)Для цього необхідно дати характеристику видів реклами, що застосовуються на підприємстві.

Проаналізувати план рекламних заходів, рекламний бюджет, витрати на рекламу, ефективність проведення виставок-продажів, сезонних базарів, ярмарок тощо. Оцінити ефективність реклами, достатність та повноту інформації покупців, що надається підприємством.

Визначити доцільність використання окремих рекламних заходів. Виявити резерви та дати пропозиції щодо поліпшення організації рекламних заходів та інформування покупців.

 

Розділ ІV. Планово-економічна діяльність підприємства

ФОРМА Тур 1, Тур 1к ОБОВ’ЯЗКОВО (можна будь-який за останні 3 роки)

Доходи і рентабельність підприємства.

Фінансова стратегія підприємства. Облік доходів від реалізації послуг. Показники фінансової стабільності та платоспроможності підприємства.


Додаток А

Що по можливості можна буде взяти

 

Інформаційні джерела до звіту з практики

1.1. Для великих туристичних підприємств:
Ф.№1-тур “Звіт про діяльність туристичної організації”
Ф.№6-ПВ “Чисельність окремих категорій працівників та підготовка кадрів”
Ф.№1-ПВ “Звіт з праці”
Ф.№3-ПВ “Звіт про використання робочого часу”
Штатний розклад підприємства
Ф.№11-ОФ “Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизаційне відрахування”
Ф.№1-Баланс підприємства
Ф.№2-“Звіт про фінансові результати та їх використання”
Ф.№3 “Звіт про фінансово-майновий стан підприємства”
Ф.№5-инт(с) “Звіт про витрати виробництва і обігу”
Податкова декларація”
Договір оренди на житлові (нежитлові) приміщення

 


Оформлення звіту про практику

 

По закінченню практики студент складає письмовий звіт і дає його на перевірку керівнику практики від циклової комісії одночасно з щоденником, підписаним керівником практики від підприємства.

Звіт оформляється згідно програми практики, має відображати всі її теми.

Звіт про практику повинен бути стилістичною, грамотно відредагований та оформлений відповідно наведеним нижче вимогам.

Він комплектується у такій послідовності:

Ø титульний аркуш;

Ø зміст;

Ø вступ (мета, завдання практики, об’єкт дослідження, структура звіту);

Ø основна частина;

Ø висновки (узагальнюють текст звіту, повноту реалізації завдань практики);

Ø список використаних джерел;

Ø додатки.

Звіт про практику виконується на папері формату А4 – не більше 28 – 29 рядків. Поля: ліворуч – 30 мм, праворуч – 10 мм, зверху – 15 мм, знизу – 20 мм. При написанні звіту про практику з використанням комп’ютерного набору використовується 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль – 14 пт.

Титульний аркуш (перша сторінка) оформляється за встановленою формою (зразок подано)

Зміст містить назву розділів звіту і нумерацію сторінок.

Розділи повинні бути пронумеровані арабськими цифрами (н-д, Розділ І ) в межах всієї роботи. “Вступ” і “Висновки” не нумеруються. Підрозділи необхідно нумерувати арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер підрозділу повинен складатися з номера розділу і номера підрозділу (н-д, 2.1. – перший підрозділ другого розділу).

Нумерація сторінок роботи повинна бути наскрізною, починаючи з титульного листка, на ньому цифра не ставиться. На наступній сторінці проставляється цифра 2 і далі по порядку.

Заголовки від тексту відділяються зверху та знизу двома інтервалами. Перенос слів у заголовках не дозволяється. Крапка у кінці заголовку не ставиться. Заголовок розділу в тексті розміщується посередині сторінки, підрозділу – з абзацу. Не дозволяється розміщувати заголовок унизу однієї сторінки, а текст починається з наступної.

Назви розділів та підрозділів друкуються різними шрифтами, які повинні зберігатись однаковими у всій роботі.

У процесі написання тексту потрібно виділяти абзаци (1,25 см).

Оформлення звіту є наочним свідченням уміння студента працювати над літературою, документами підприємства та ін. джерелами. Слід робити посилання на кожне запозичене положення чи точку зору. У ході цитування слід звірити текст і дати точний опис джерела, звідки взято цитату. Усі факти, положення, цитати, підрахунки, використані в звіті, повинні мати посилання на літературу, що була опрацьована.

Найбільш поширеними є посилання у тексті. У даному випадку посилання оформлюються у скороченому вигляді – береться у дужки. Наприклад: [3; 23], де перша цифра “3” означає номер літературного джерела із списку використаної літератури, а друг – “23” – її сторінку.

Всі ілюстрації (схеми, діаграми, графіки) іменуються рисунками, які нумеруються послідовно у межах розділу арабськими цифрами (н-д, Рис. 1.2. – другий рисунок першого розділу).

Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують надпис “Таблиця” із зазначенням номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці.

Наприклад,

Таблиця 1.2.

Структура індустрії туризму

Перенесення таблиць не допускається. Проте при великих об’ємах допускається, як правило, перенесення частин таблиці на інший аркуш, тоді над нею пишуть “продовження таблиці” і вказують номер.

Формули в звіті (якщо їх більше однієї) нумерують в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі.

Рисунки, таблиці формули повинні розміщуватись одразу після посилання на них у тексті роботи (посилання мають бути на всі таблиці та рисунки). Н –д, “на рис. 2.3. можна побачити….”, “повернемось до табл. 1.3…..”, “розрахуємо за формулою (2.1.)”.

Список використаних джерел оформлювати в алфавітному порядку.

Додаткиоформлюються як продовження звіту на наступних сторінках після тексту та списку використаних джерел. Кожен додаток починається з нової сторінки. Додатки не підлягають наскрізній нумерації сторінок і не входять до загального об’єму звіту. На кожний пронумерований літерами додаток (наприклад, Додаток А) повинне бути посилання в тексті. У верхньому куртку розміщується слово “Додаток” і його літера, розпочинаючи з А. Додатки повинні мати заголовки. На них повинні бути посилання в тексті.

Наприклад,

Додаток Б

Туристична інфраструктура м. Тернополя


ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб. Пособие. – М., 1996. – 368 с.

2. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие. – 2-е изд. – Мн.: Новое знание, 2001. – 216 с.

3. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: Современный опыт управления. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 496 с.

4. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 320 с.

5. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. для студ. вузів. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2003. – 300 с.

6. Ильина Е.Н. и др. Основы туристической деятельности.-М.,2000К.:КНЕУ,1998-216с.

7. Ильина Е. Н. Туризм-путешесвия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес. – М.: РМАТ, 1998.

8. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

9. Роглев Х.Й., Маркелов В.Л. Організація обслуговування в готельних комплексах (на прикладі готельного комплексу «Братислава»). Серія «Гостинність»: Посіб./ За ред.. кан. соц. наук, доц.. КУТЕП Мініч І.М. – К.: КУТЕП. – 2004. – 163 с.

10. Менеджмент туризма: Учебник/Авт.-сост. И.В.Зорин. – М.:РМАТ, 1998. – 230 с.

11. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.

12. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.И.Золотов, В.В.Кузин, М.Е. Кутепов, С.Г. Сейранов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 432 с.

13. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. /М.:"Дело", 1993.

14. Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 400 с.

15. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник/ Под. ред. засл. работника высшей школы, проф., д.э.н. Чудновского А.Д. Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: ЮРКНИГА, 2003. – 448 с.

16. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб./ За ред.. проф.. В.К. Федорченка; Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. – К.: Вища школа, 2001. – 237 с.

17. Секреты умелого руководителя /Сост. И.В. Липсиц. – М.: Экономика, 1991. – 320 с.

18. Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм: Навч. посібник / Ю.В. Щур, О.Ю. Дмитрук – К.: Альтерпрес, 2003. – 232 с.


Додаткова:

1. Про внесення змін до Закону України ”Про туризм”: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 244. – 25.12.2003.

2. Про затвердження державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-правов. актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

3. ГОСТ 28681.1-95. Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-правов. актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. - К.: Юрінком Інтер, 2002.

4. ГОСТ 28681.2-95. Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Общие требования / Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-правов. актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. - К.: Юрінком Інтер, 2002.

5. ГОСТ 28681.3-95 Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-правов. актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. -К.: Юрінком Інтер, 2002.

6. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова. – М.: ИНФРА, 1997.

7. Основы менеджмента в спорте и туризме. Т. 2: Социально –педагогические основы: Учебник. – М.: Советский спорт, 2002. – 184 с.

8. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процессе: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1995.

9. Зорин И.В. Образование и карьера в туризме: Учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2000. – 224 с.


Титулка звіту

 

ГАЛИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ

імені В’ячеслава чорновола

Відділення туризму

циклова комісія

професійної та практичної підготовки

спеціальності «Туристичне обслуговування»

ЗВІТПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.027 с.)