ТОП 10:

Гістарыя Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII ст.: этапы вывучэння.Гістарыя Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII ст.: этапы вывучэння.

большой период, охватывающий и догосударственную историю, образование государственности, феодальную раздробленность, образование ВКЛ, Речь Посполитую.

Этапы:

-летописный период–ПВЛ, сохр. В поздн.спискахЛаврентьевской лет.(1377) и Ипатьевской (нач.15 в.) Летописи, кот. велись в Турове, Полоцке, менске не сохр., поэтому по истор. Полоцкого княж-ва и нформация солдержится в летописях Киева.

-польская историография, Ян Длугаш “Хроники Польши”, матей Миховский “У дзвух сарматыях”, Бельский. Стриковский – 1 историк ВКЛ.

- с конца 18 века начинает формироваться в противовес польской историографии дворянская историография Довнар-Запольский “история ВКЛ”, сформировать российско ориентированую историография. Бантыш – Каменский “Исторические сведения о возникновении в польше Унии” Некаторые историки уходили от польской историографии – Донилович, Бобровский.

 

Археалагічныя крыніцы

асноўны тып для даследчыкаў да з’яўлення крыніц пісьмовых. Аднак і з існаваннем пісьмовых крыніц археалагічныя не страчваюць сваей вагі ў вывучэнні гістарычных падзей да XV-XVII ст. Да археалагічных крыніц адносяць: рэшткі старажытных паселішчаў, стаянак, гарадзішчаў, гарадоў; выкапневыя прылады працы, прадметы побыту, хатняе начыненне, адзенне; горныя выпрацоўкі, гідратэхнічныя збудаванні, палі старажытнага земляробства, дарогі; зброю, абарончыя збудаванні; магільнікі і інш..

Тапанімічныя крыніцы. Тапонімы – гэта назвы геаграфічных аб’ектаў. Яны былі дадзены яшчэ ў самыя старажытныя часы, захоўваючы звесткі пра этнічны склад старажытнага насельніцтва тэрыторыі, найбольш распаўсюджаныя яго заняткі.

Помнікі пісьменнасці. Пісьменнасць ва ўсходніх славян звязана з увядзеннем братамі Кірылам і Мяфодзіем у 863 г. кірылічнай азбукі.

Раннія пісьмовыя крыніцы – гэта «Аповесць мінулых гадоў», Лаўрэнцьеўскі, Іпацьеўскі, Радзівілаўскі летапісы, «Руская праўда», «Слова аб палку Ігаравым» і інш. дакументы. У іх мы знаходзім самыя раннія звесткі пра гарады Полацк, Тураў, Брэст, Мінск, Друцк, аб рассяленні ўсходніх славян на тэрыторыі Беларусі, іх гаспадарчай дзейнасці, грамадскім ладзе.

Беларускія летапісы складаліся ў межах Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў XIII-XVI стст. Ранні этап беларускага летапісу прадстаўлены кароткімі летапіснымі рэдакцыямі. Гэта Супрасльскі, Увараўскі, Познанскі, Нікіфараўскі, Слуцкі, Акадэмічны летапісы. Да падрабязных летапісаў адносяцца «Хроніка Вялікага княства Літоўскага і Жамойцкага», а таксама спісы Красінскага, «Летапіс Быхаўца». Яны адлюстроўваюць заканчэнне працэсу этнічнай, палітычнай і эканамічнай кансалідацыі беларускіх земляў, што адбылася да XVI ст. Летапісы канца XVI-пачатку XVII ст. (Баркулабаўскі летапіс, Віцебскі летапіс) аб беларускіх землях гавораць як аб адзіным палітычным і эканамічным рэгіёне.

Гаспадарчыя дакументы XV – першай паловы XIX ст. Яны прадстаўлены інвентарамі маёнткаў, гарадоў, рэвізіямі дзяржаўных і магнацкіх маёнткаў і г.д. Тут маюцца звесткі аб памерах зямельных угоддзяў, колькасці двароў, занятках насельніцтва, стане рамяства і гандлю і іншых баках дзейнасці насельніцтва.

Мемуарная літаратура і дзённікі ўтрымліваюць вельмі каштоўныя звесткі аб настроях, якія панавалі ў грамадстве ў тыя часы, аб спосабах вядзення гаспадаркі ў кожным канкрэтным маёнтку, якім валодаў аўтар.

Статыстычныя даведнікі выдаваліся ў межах Расійскай імперыі з пачатку XIX ст. Адзін з першых даведнікаў: «Статистическое изображение городов и посадов Российской империи по 1825 год» (1829 г.) утрымліваў дакладныя звесткі аб эканамічным стане беларускіх гарадоў. «Статистика землевладений в 1905 г.» (1906-1907 гг.), а таксама матэрыялы ўсеагульнага перапісу насельніцтва Расійскай імперыі 1897 г.

Перыядычныя выданні– гэта агульная перыёдыка, прадстаўленая грамадска-палітычнымі, культурнымі часопісамі і газетамі «Русский архив» (1863-1917), «Русская старина» (1870-1918 гг.), «Губернскія ведамасці», “Мінскі лісток”, гарадскія газеты-капейкі, першымі беларускімі газетамі “Наша доля” і “Наша ніва”.

Публікацыя дакументаў. Першай такой публікацыяй з’явілася выданне «Белорусского архива древних грамот. 1507-1768 гг.», (Грыгаровічам у 1824 г). Віленская археаграфічная камісія выдала на працягу 1865-1904 гг. 39 тамоў «Актов, издаваемых Виленской Археографической комиссией» і 14 тамоў «Археографического сборника документов, относящихся к истории Северно-Западной Руси». Археаграфічная камісія, што працавала ў Віцебску, у 1871-1906 гг. выдавала «Историко-юридические материалы», усяго 32 выпускі.

У савецкі перыяд ў 20-я гг. выдадзен зборнік «1905 год у Беларусі”, «Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі, 1772-1903 гг.»

Архіўныя матэрыялы- каштоўныя крыніцы па гісторыі Беларусі.

 

Унутрпал. разв-ё і зн.пал. ВКЛ і РП у 16- сяр 17 ст.

16 в. для ВКЛ время неудачных войн с Моск.госуд-м и внутриполитич. Нестаб-ть, что подрывало страну. Крупн.выст-е против верх.власти- 1508г. мятеж Глинского(при Жигимонте 1 после смерти Алек. Глинский теряет свое влияние в политике, исп-я религиозн.противоречие – организ.выступление →подавлено, НО! Это выст-е повлияло на политику:=постеп. прав католиков и правосл.феодалов. эту политику = прав катол. И правосл.продолж.Жигимонт 2 Август – 1563г. отменав Гародел.привилеи 1413г. ; уже и правосл.феодалы могли заним. Управл-м должн. В ВКЛ (юридич.закр. права шляхты катол.и правосл. Получ. В Статуте 1588г.) – это “золотой век” ВКЛ, т.е. завершилась консолидация шляхты. Религиозн.конфликт был исчерпан, НО! Нач.конфронтация м/у мелк.и средн.шляхтой ВКЛ и магнатами (крупн.шляхта)за политич.влияние в стране (магнаты на сеймах играли важную рлль при принятии всех решений). В Польше иная ситауция – шляхта Вкл стрем.закл. унию с польшей, чтобы получить такие же права (одна из причинобраз-я РП +внешн.фактор: ослабл.Польши и ВКЛ в рез-те Ливонской в-ны (1558-1582гг) с Моск.гос-м(что содейств. образ-ю РП) + Польская шляхта также хотела союза с ВКЛ, рассчитыв.получить новые земли, богатства и должности =1.07.1569г. Любл.уния (ВКЛ не перестало существ-ть, а присоед. к Польше = федерат.гос-во РП,где общий правитель (королдь Польши и великий князь Литовский), сенат, сейм,НО! Отд-й админ.аппарат, законод-во, судеб.органы, войско,язык, титул, печать. НО! Нач-ся поглощ-е Польши земельВКЛ (польск.шляхта расшир. Земельные владенияза счет земель шляхты ВКЛ) – рост недов-ва. Нач-ся борьба за незав-ть ВКЛ (1581г. Верх.трибунал; 1588г. 3-й Статут:право покупки земли в ВКЛ имела только бел-лит шляхта). Во время войны 1654-1667гг. Б. оказалась ареной воен.действий м/у РП и Моск.гос-м = Андрусовское перемирие: захвач-еземли белор.Подвинья, возращ.ВКЛ. Для Б.-разруха.

 

10. Культ. Б. ў 14 – 1п. 17 ст.

14-15 вв.- господств.стиль-готика. Зодчество: распр.получили замки (Мирский, Несвижский) присуща простота и суровость, носили оборонит.хар-р. Храмы строят из кирпича, а не из камня + носили оборонит.хар-р: готич.костелы в д.Вселюбь и Гнезно; церкви в Маломожейкове. Сохр. роль иконописи, фреск.живопись, миниатюры.Лит-ра – произв.религ.хар-ра. Лавритское и Метижское евангелие, панегирическая лит-ра (прославляющая) – “Похвала Витовту” 15 в., летописные произ-я “Летописец великих князей литовских”, “бел-литовская летопись 1446г”.

16-17вв – разв.культ.Возрожд. (к.15-н.16в), но на Б. взник. в усл.когда в экономике отсут.ярко выраж.буржуазн.проявл-я; наблюд.сочетание свт.и дух.начал, сочет.западно-и восточноевроп.традиций, наличие относит.веротерпимости, взаимодействие и взаимопонимание разных культур. Осн.идейное теч-е – гуманизм. Представит. На Б.были Скорина и Гусовский (Скорина полож. нач.белоруск.книгопечатанию- в Праге в 1517-19 гг. напеч.23 книги Библии, вернувшись в Вильно –основал типографию”Малая подорож.книжица”,”Апостол”), традицию продолжил Гусовский. Эпоха Возрожд. привела к распр. на Б. общест.движ-я – реформации. Осн-напр-я этого движ-я вызвали появл.обществ-й публицистики. Сымон Будны “Катехизис”, Тяпинский “Евангелие” на бел.яз., Их традиции в эпохуконтрреформации продолжили Карпович,Скарга. Лит-ра – Хроника Быховца. Со 2п.16в. распр. историко-нелизарная лит-ра – мемуары евнашевского,Баркулабовская хроника.

 

Отмена крепостного права

Сер 19 в Беларуси – аграрные региональные феодальные отношения препятствуют развитию капиталистических отношений. Помещичьи хозяйства испытывают кризис, т.к. не обновляется и крестьяне не заинтересованы. Стремились повысить доходность феодалов за счет увеличения эксплуатации крестьян. Осознана необходимость реформы 57 г. Был создан Секретный Комитет, где готовились проекты реформ. В Беларуси помещики западных губерний (Виленской, Гродненской, Ковенской) выразили готовность освобождения крестьян, но без земли. Помещики подали Александр 2 петицию. Что было обусловлено: большая втянутость помещиков данного региона в рыночные отношения, + существенная жесткость инвентарных правил; осведомлен об отмене крепостного права в Прибалтике, Польше, Пруссии.

19 февраля 1861 г.Алек 2 подписал Манифест и Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Крестьяне могли:заключать торговые соглашения, переезжать в город, записываться в сословия мешчан и купцов, поступать на службу или учебное учреждение, получили личную и хозяйственную свобода. Но помещик оставался собственником земли. И чтобы не остаться не раб рук «Положения» предусматривали правила по каторым: 1. Выкупать землю кр-ин мог только через 9 лет (временнообязанное положение)и все эти 9 лет отбывали панщину и платили чынш. 2.- 2 года на составление «уставной грамоты» между помещиком и кр-ном.

Далее крестьянин мог выкупить землю (срок выплаты 49 лет) На Беларуси: было 2 положения, т.к. было 2 системы крест. Землепользования.

1. Для Вит, Могил губ (общинное землепользование) устанавливались размеры поделов: высш. От 4 до 5,5 десятин; низш 1/3высш. Сохранялась круговая парука.

2. Для Вил, Гроднен, Минск губ. (подворное землепользование) сохранялся дореформенный падел. Повинности выполнялись индивидуально и устанавливали на уровне инвентарных норм.

Вывод: реформа обманула ожидания крестьян- в течении 1862 г.152 выступления крестьян. Это заставило принять меры: указ от 1.03.63 Обязат выкуп крест. поделов в Вил, Гродн, Минс. Губ.; от 1.05.63 отменялось временнообязанное положение = крестьяне переводились в разряд собственников земли.

РЕФОРМА 61 г. = способствовала развитию капиталистических отношений, хотя и сохр помещичье землевладение.

Историография

Е гг.

- о национально- освободительном движении:

Воронка «Бел.вопрос к моменту Версальской мирной конференции историко-политич.очерк»; Довнар-Запольский «Основы государства Белар.»; Цвикевич «Адраджэнне Беларуси и Польшчы»; источники: Канчар «Бел.вопрос сборник статей»;Турук «Бел.движение». Внимание уделялось нац-культ. возрождению, процессу становления бел.нац. государственности, деятельности Рады БНР, польской и русской политике по отношению к Беларуси.

- партийная и государственная деятельность Беларуси:

Сборник статей о подготовке и проведении Окт.рев. (1918); Червяков « За советскую Беларусь»; Жилунович «Две стороны белар.движения»; Кнорин «1917г в Бел. и на Зап.фронте»; Игнатовский, Любавский –сборник «Беларусь.Нарысы гисторыи эканомики, культуры и рэвалюцыйнага руху на Бел.». Внимание уделялось революционным событиям на Бел. и Зап. фронте, установлению сов.власти на Бел. Источники: «Революционная борьба в Гомельской губ.: истор. Материалы»; «Красная быль. Большевики в Витебске. Сб.статей, воспоминаний»; «Кастрычник на Бел.: сборник артыкулау и дакументау».

Послевоенное время 1 том Гист БССР; Моргунский «Создание и управление белор. гос-м 1917-22гг». Документы и материалы «В боьбе за Октябрь в Беларуси и на Зап.фронте»; «Великая Октябр.социалист.революция в Бел». Статьи: Кнорина, Червякова, Адамовича, Прищепова, Балицкого.

50-80 гг: Нарысы гист.КП(б); Бугаев «Возникновение большевистских организаций и утварэнне кампартыи Бел.»; Карнейчык «Белар. нацыя»; Круталевич «2 тома нараджэнне беларускай савецкай рэспублики.Достижения историограф.науки в БССР за 50 лет»; «Страницы компартии Бел.»

90-е гг.: «Нарысы гист. Бел.»; Галубович «Эканам.гист. Бел.»; Костюк «Сталинщина и Белорусь»; Адамушка «Палит. рэпрэсии у Беларуси»; Круталевич; Сорокин; Платонов.

27. Гіст. Б. ў нач 20 – нач 21 ст.: этапы вывуч. і крыніцы даследавання.

ИГ- это история ист-й науки, кот.рассм-е зарождение, разв-е ист-х знаний, а также концепции.В нач.20в. работы истор,этногр, лингвистов Янчука, Носовича, Романова, Д-Запольского “Ист.Бел” –,белорусоведение :Карский 3-хт. “Беларусы”, этнограф.карты рассел.белор. В 20-е гг. 20в. Игнатовский “Каротки нарыс па гист.Б.” монограф. Про восст-е Калиновского. Этот период самый продуктивный (т.к. провод.белорусизация): Пичета, Цвиневич. Разраб.соц-экон ист.Б. (Дудков “О разв-ии капит. во 2п. 19в-нач.20”), Кернажицкий “Гаспадарка прыгонникав на Б. в к.18-1п.19вв”, 60-80-е гг. коллект.работы 2-х т. “Ист. БССР”, 5-и т “Ист. БССР” и др. 90-е г. – 2ч. “Нарысы”, 2ч. “Ист.Бел”, новейш.изд-е 6 т. “Ист.Бел”. Письм.источники – 1. Пам-ки законод-ва – дают возм-ть проследить правит-ую политику на Б. 2. Статистич.ист-ки (перепись нас-я, списки фабрик и заводов). 3. Мемуары и дневники (митрополит Семашко, чиновник Добрынин). 4. Периодич.издания, 5. Произв-я иск-ва, 6. Хрестоматия по ист.Б. с др.вр.до 1917г., 7. Эк-географич. и хоз-е описания.

 

Провозглашение ССРБ

Возникло движение за создание белорусской государственности, что продемонстрировал Всебелорусский Съезд, заставило большевиков приступить к реализации этой цели. В янв 1918г. был Белар.нац.комиссориат (Червяков). Идею о создании государственности поддерживали белор.секции РКП(б) (Жилунович) – 30 дек 1918г.в Смоленске начала работу Северо-Западная областная конференция РКП (б), которая объявила себя 1 съездом КПБ. 1 янв 1919г.- обнародован Манифест о создании Белор.Совец.Социалист. Респ., утвержден состав Временного правительства БССР (Жилунович). Территория: Минская, Гродненская, Витебская, Могил. губер., + частично Смоленская, Виленская, Ковенская и Черниговская губ. 16 янв 1919г. к РСФСР отошли Витебская, Могилевская, Смоленск. губ. БССР. 2-3 февр 1919г. в Минске состоял. 1 Всебелор. съезд советов, где было принято решение об объединении Бел. и Литвы (буферное гос-во, кот. большевики хотели использовать для предотвращения открытой в-ны с Польшей)+ принята конституция БССР. В результате образования ЛитБел – БССР и ЛитССР не ликвидировались. В федеративном ЛитБел БССР сохраняло Конституцию и систему гос.управления. НО!началась польская интервенция (Пилсудский) – ЛитБел ликвидирована. Итог: 18 марта 1921г по Рижскому договору Зап. Бел. и Зап. Укр. отошла к Польше. На 6-ти уездах Минской губ. Была восстановлена БССР (31 июля 1920г – Декларация о провозглашении независимости БССР). НО! В 1924г. – 1-е укрупнение(увеличение территории в 2 раза . За счет Витебской, Смоленской губ.). 1926г. – 2 укрупнение –возвращены Гомельский и Речицкий уезды.

 

Западная Беларусь

18 мар 1921г по Рижскому дог Зап Бел (ЗБ) отошла к Польше. Польша рассматр ЗБ как источник сырья, дешев раб силы, рынок сбыта товаров + воен плацдарм в случае в-ны с СССР. Промышлнов фабрики и заводы не строили, развита была только деревообраб отрасль. Положен местн раб – хуже, чем польских(з/п –ниже в 2 раза, раб день= 10-12 часов; выс уровень безработицы). С/Х: в нем занято 80% насел, преоблад крупн помещ землевлад. Проводились реф:

- парцелляция (продажа земли небольшими участками)

- комосация (сведение в 1 участок мелких крест полосок земли с выселением на хутора)

- ликвидация сервитутов

- насаждение колонистов(осадников)

По отнош к бел-м проводилась полит полонизации (закр бел уч завед, школы, запрещ бел яз). Проводилась политика религиоз нетерпимости к провасл бел населению (церкви преобразов в костелы).

В 1 пол 20-хгг нац-освоб движ носило хар-р вооруж партиз борьбы.

- Рев-демокр направлКПЗБ (Логинович, Хоружая, Словинский) с 23г., КСМЗБ – ком союз молодежи ЗБ

- Национал- демократ направл ЗА! Парламентские ф-мы борьбы ТБШ – культ-просвет организ (Тарашкевич) – ЗА! Защиту школы на родн яз, защита бел к-ры.

КУЛЬТУРА:основн жанр –поэзия –М.Танк – сборник стихов –«Журавинавы цвет», Пестрак- сборник стихов «На варце», Жилка. Художн.: Дроздович – писал на космическую темат, Сергиевич – истор темат, Севрук. Музыка -

Ширма, Цитович.

По пакту Молот-Риббентропа ЗБ и Зап Укр – сфера интересов СССР. С нач 2мир в-ны -17 сент 1939г Красная Ар заняла тер ЗБ и ЗУ. 28-30 окт 39 г - Народное собрание приняло Декларацию об установл власти Советов и вхожд ЗБ в сост БССР, Вильня и Виленский край – Литве.

 

БССР в годы ВОВ

На тер Бел наступала нем группа армий «Центр» (Бок). Их уда на границе прин армии Зап фронтов (Павлов). Герм армия нанесла удар в р-не Бреста. Тяж бои разверн в Минске -28 июня 41г нем танки ворвал в Минск, Могилев взят 26 июля, а 19 авг – Гомель. Был установлен оккупац режим, нач массов уничтож населения – полит геноцида (уничтож населен по рассовым и нац мотивам).В плане «Ост» предусматр: 75% населен выселить и уничтож, а на освоб тер заселить колонистов. Созд гетто – место поселения евреев. Самое крупн – Минское. Созд сетка концлагерей –более 260 тыс (Тростенец, Озаричи и др.). С пер дней в-ны нач партиз и подпольн б-ба (Пинский парт отряд Коржа; в Октябр р-не – отряд «Красн Октябрь» - Бумажков и Павловский. Отряды объедин в бригады, далее- партизанские зоны. Подпольная б-ба велась во всех городах (сост из коммунистов и комсамол: Матусевич, Хоружая, Мазаник), в Гомеле – Тимошенко, Бородин. С 42г партизанское движ вых на организов уровень – образ УШПД (Пономаренко) и БШПД (Калинин). Нач «рельсовая в-на» - 43г (прох в 3 этапа). До к 43г партизаны освобод 60% тер Бел. В 43г нач освобож Бел – 23 сент освоб 1 райцентр – Комарин, 26 ноября – 1-й облцентр –Гомель. С 23 июня 44г нач операция «Багратион». 4 фронта: 1-й Прибалтийский (Баграмян), 1 бел (Рокоссовский); 2-й бел – Захаров, 3-й бел (Черняховский). 3 июля 1944г –освоб Минск, 16 июля –Гродно; 28 июля –Брест;

 

37. Соц-эк, обществ-полит, культ развитие БССР (до сер 50-х гг)

46-50 гг – пятилетка восстановления разруш войной нар хоз БССР

- Сохранен централиз планового управл эконом

- отрицательно сказыв большие материальные и человеч потери

- помощь советских республик, получ части репараций

- преимущественное развитие тяж промыш (машиностроен, металообраб)

- сохранение колхозов (раб за трудодни)

- проведение коллективизации в Зап Бел – увелич экон-го потенциала, т.к. новые тер-и

Общественно-полит жизнь. Сохран руковод роль КП и культ личности. Победа над Герм укрепила международный статус страны (БССР – один из основателей ООН). Проводится репатриация (возвращ бывших военнопленных на Родину – к ним относ с недоверием); продолж репрессии; проводятся выборы в Верховный Совет СССР, Верх Совет БССР, местные советы, НО!выдвижение кандидатов было нормой; повышалась роль профсаюза и комсамола. Культ жизнь. Осуществлялся переход ко всеобщему 7- летнему образованию. Расширяется сетка ВУЗОВ (БГУ, Минский, Гомельский, Гродненский, Витебский пед. институты). В области лит-ры и искусства продолжали действовать принцип партийности и метод социалистического реализма (деятели кул-ры должны были руководствоваться идеологией КП, исходить не из требований реальной жизни, а из предписаний партии). Кто не соблюдал – репрессировали (Дубовка, Гроховский). В лит-ре – тема войны (К. Черный-«Млечный шлях», Лыньков «Векапомныя дни»). Поэты –Танк, Бровка, Панченко и др. Худо жники: Волков (Минск. 3 июля 44г), Зайцев «Оборона Бр.крепости»

 

Гістарыя Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII ст.: этапы вывучэння.

большой период, охватывающий и догосударственную историю, образование государственности, феодальную раздробленность, образование ВКЛ, Речь Посполитую.

Этапы:

-летописный период–ПВЛ, сохр. В поздн.спискахЛаврентьевской лет.(1377) и Ипатьевской (нач.15 в.) Летописи, кот. велись в Турове, Полоцке, менске не сохр., поэтому по истор. Полоцкого княж-ва и нформация солдержится в летописях Киева.

-польская историография, Ян Длугаш “Хроники Польши”, матей Миховский “У дзвух сарматыях”, Бельский. Стриковский – 1 историк ВКЛ.

- с конца 18 века начинает формироваться в противовес польской историографии дворянская историография Довнар-Запольский “история ВКЛ”, сформировать российско ориентированую историография. Бантыш – Каменский “Исторические сведения о возникновении в польше Унии” Некаторые историки уходили от польской историографии – Донилович, Бобровский.

 

Археалагічныя крыніцы

асноўны тып для даследчыкаў да з’яўлення крыніц пісьмовых. Аднак і з існаваннем пісьмовых крыніц археалагічныя не страчваюць сваей вагі ў вывучэнні гістарычных падзей да XV-XVII ст. Да археалагічных крыніц адносяць: рэшткі старажытных паселішчаў, стаянак, гарадзішчаў, гарадоў; выкапневыя прылады працы, прадметы побыту, хатняе начыненне, адзенне; горныя выпрацоўкі, гідратэхнічныя збудаванні, палі старажытнага земляробства, дарогі; зброю, абарончыя збудаванні; магільнікі і інш..

Тапанімічныя крыніцы. Тапонімы – гэта назвы геаграфічных аб’ектаў. Яны былі дадзены яшчэ ў самыя старажытныя часы, захоўваючы звесткі пра этнічны склад старажытнага насельніцтва тэрыторыі, найбольш распаўсюджаныя яго заняткі.

Помнікі пісьменнасці. Пісьменнасць ва ўсходніх славян звязана з увядзеннем братамі Кірылам і Мяфодзіем у 863 г. кірылічнай азбукі.

Раннія пісьмовыя крыніцы – гэта «Аповесць мінулых гадоў», Лаўрэнцьеўскі, Іпацьеўскі, Радзівілаўскі летапісы, «Руская праўда», «Слова аб палку Ігаравым» і інш. дакументы. У іх мы знаходзім самыя раннія звесткі пра гарады Полацк, Тураў, Брэст, Мінск, Друцк, аб рассяленні ўсходніх славян на тэрыторыі Беларусі, іх гаспадарчай дзейнасці, грамадскім ладзе.

Беларускія летапісы складаліся ў межах Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў XIII-XVI стст. Ранні этап беларускага летапісу прадстаўлены кароткімі летапіснымі рэдакцыямі. Гэта Супрасльскі, Увараўскі, Познанскі, Нікіфараўскі, Слуцкі, Акадэмічны летапісы. Да падрабязных летапісаў адносяцца «Хроніка Вялікага княства Літоўскага і Жамойцкага», а таксама спісы Красінскага, «Летапіс Быхаўца». Яны адлюстроўваюць заканчэнне працэсу этнічнай, палітычнай і эканамічнай кансалідацыі беларускіх земляў, што адбылася да XVI ст. Летапісы канца XVI-пачатку XVII ст. (Баркулабаўскі летапіс, Віцебскі летапіс) аб беларускіх землях гавораць як аб адзіным палітычным і эканамічным рэгіёне.

Гаспадарчыя дакументы XV – першай паловы XIX ст. Яны прадстаўлены інвентарамі маёнткаў, гарадоў, рэвізіямі дзяржаўных і магнацкіх маёнткаў і г.д. Тут маюцца звесткі аб памерах зямельных угоддзяў, колькасці двароў, занятках насельніцтва, стане рамяства і гандлю і іншых баках дзейнасці насельніцтва.

Мемуарная літаратура і дзённікі ўтрымліваюць вельмі каштоўныя звесткі аб настроях, якія панавалі ў грамадстве ў тыя часы, аб спосабах вядзення гаспадаркі ў кожным канкрэтным маёнтку, якім валодаў аўтар.

Статыстычныя даведнікі выдаваліся ў межах Расійскай імперыі з пачатку XIX ст. Адзін з першых даведнікаў: «Статистическое изображение городов и посадов Российской империи по 1825 год» (1829 г.) утрымліваў дакладныя звесткі аб эканамічным стане беларускіх гарадоў. «Статистика землевладений в 1905 г.» (1906-1907 гг.), а таксама матэрыялы ўсеагульнага перапісу насельніцтва Расійскай імперыі 1897 г.

Перыядычныя выданні– гэта агульная перыёдыка, прадстаўленая грамадска-палітычнымі, культурнымі часопісамі і газетамі «Русский архив» (1863-1917), «Русская старина» (1870-1918 гг.), «Губернскія ведамасці», “Мінскі лісток”, гарадскія газеты-капейкі, першымі беларускімі газетамі “Наша доля” і “Наша ніва”.

Публікацыя дакументаў. Першай такой публікацыяй з’явілася выданне «Белорусского архива древних грамот. 1507-1768 гг.», (Грыгаровічам у 1824 г). Віленская археаграфічная камісія выдала на працягу 1865-1904 гг. 39 тамоў «Актов, издаваемых Виленской Археографической комиссией» і 14 тамоў «Археографического сборника документов, относящихся к истории Северно-Западной Руси». Археаграфічная камісія, што працавала ў Віцебску, у 1871-1906 гг. выдавала «Историко-юридические материалы», усяго 32 выпускі.

У савецкі перыяд ў 20-я гг. выдадзен зборнік «1905 год у Беларусі”, «Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі, 1772-1903 гг.»

Архіўныя матэрыялы- каштоўныя крыніцы па гісторыі Беларусі.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.021 с.)