Чим обмежується строк дисконтного кредиту?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чим обмежується строк дисконтного кредиту?а) дисконтом;

б) строком дії акції;

в) строком, на який виписано вексель;

г) строком поставки товару.

27. Розмір ломбардного кредиту залежить від...

а) вартості застави;

б) розміру кредиту, який потрібен позичальнику;

в) терміну, на який видається кредит;

г) ставки позичкового процента.

 

28. Іпотечні кредити - це кредити під заставу...

а) нерухомості;

б) рухомого майна;

в) гарантії третьої особи;

г) всі відповіді вірні.

 

29.Нарахування резерву на відшкодування збитків за кредитними операціями не здійснюється за...

а) бюджетними кредитами;

б) гарантіями;

в) кредитами фізичних осіб;

г) кредитами юридичних осіб.

 

Які існують ступені обслуговування боргу?

а) стандартний, субстандартний, сумнівний;

б) добрий, слабкий, незадовільний;

в) сильний, слабкий, відносний;

г) вірна відповідь відсутня.

 

31. Тратта - це...

а) переказний вексель;

б) соло - вексель;

в) простий вексель;

г) вексель, який виписує трасат

 

 

32. Трасант - це особа, яка...

а) виписує вексель;

б) сплачує вексель;

в) отримує платіж по векселю;

г) гарантує вексель.

 

33. Акцепт - це...

а) гарантія банку;

б) передавальний напис;

в) згода на оплату векселя;

г) вірна відповідь відсутня

 

34. Сума, яка підлягає утриманню на користь банку, при врахуванні іногородніх векселів складається з...

а) дисконту;

б) дисконту, порто, дамно;

в) дисконту,сконто, дамно;

г) дисконту, дамно.

 

35. Випуск акцій комерційного банку має бути зареєстрований у ...

а) НБУ;

б) Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

в) Біржовій комісії;

г) Комісії з питань акціонерних товариств.

 

36. Акції, що емітуються банками, можуть мати ... форму.

а) документарну;

б) бездокументарну;

в) електронну;

г) всі відповіді вірні

 

Як називається лізинг, при якому лізингодавець може залучати інвесторів для купівлі об'єкту лізингу?

а) фінансовий;

б) зворотній;

в) оперативний;

г) пайовий.

 

38. Акредитив, в якому можлива зміна умов, називається...

а) відкличний;

б) непідтверджений;

в) підтверджений;

г) безвідкличний

 

 

39. До нетрадиційних банківських операцій зараховують...

а) лізинг;

б) надання гарантій;

в) консультації;

г) всі відповіді вірні.

 

40. Банківським послугам притаманна наявність наступних ознак, які відрізняють їх від банківських операцій...

а) обов'язковість формування ресурсної бази, насамперед, зобов язань банку;

б) доходи від надання послуг можуть бути плаваючими;

в) за користування послугами клієнти сплачують комісійні;

г) вірна відповідь відсутня.

 

41. Надані та отримані кредити і депозити строком не більше ніж на один операційний день без урахування неробочих днів банку, це -:

а) спот;

б) овернайт;

в) своп;

г) спред.

 

42. Відображення сплаченої суми зареєстрованого статутного капіталу відображаються записом:

а) Дт 5001 Кт 5000;

б) Дт 2600 Кт 5001;

в) Дт 1200 Кт 3630;

г) Дт 3630 Кт 5000.

 

43. Розрахунковий документ, який складається банком для оформлення внутрішньобанківських операцій, це -:

а) виписка з особового рахунку;

б) меморіальний ордер;

в) прибутковий ордер;

г) платіжне доручення.

 

44. Кореспондентський рахунок, який відкривається для одного банку іншим банком є:

а) поточним;

б) рахунком – лоро;

в) рахунком – ностро;

г) накопичувальним.

 

 

45. Видача будівельних матеріалів під звіт у банківській діяльності відображається записом:

а) Дт 3402 Кт 3400;

б) Дт 3408 Кт 3400;

в) Дт 3403 Кт 3400;

г) Дт 3407 Кт 3400.

 

46. Рахунки, що використовуються для обліку платежів на час до переказу їх за призначенням є:

а) технічними рахунки;

б) тимчасовими рахунки;

в) транзитними рахунки;

г) кореспондентськими рахунки.

 

47. Різниця між кредитною та депозитною ставками проценту називається:

а) спот;

б) своп;

в) репо;

г) спред.

 

48. Нарахування зарплати працівникам банку відображається записом:

а) Дт 7400 Кт 3650;

б) Дт 7400 Кт 3652;

в) Дт 7400 Кт 3654;

г) Дт 7400 Кт 3651.

 

49. Нарахування внесків до Пенсійного фонду із Фонду оплати праці робітників банку відображається записом:

а) Дт 7401 Кт 3620;

б) Дт 3652 Кт 3622;

в) Дт 7401 Кт 3622;

г) Дт 7401 Кт 3623.

 

50. Різновид торгівельно-комісійної операції, яка поєднується з кредитуванням оборотного капіталу клієнта, це -:

а) факторинг;

б) лізинг;

в) кліринг;

г) ліверідж.

 


 


Ключі до відповідей на питання варіанту 3

 


1. б

2. а

3. в

4. б

5. б

6. в

7. б

8. б

9. в

10. а

11. а

12. а; г

13. б

14. в

15. г

16. а

17. в

18. а

19. б

20. в

21. а

22. б

23. б

24. б

25. г

26. в

27. а

28. а

29. а

30. б

31. а

32. а

33. в

34. б

35. б

36. а

37. г

38. а

39. а

40. в

41. б

42. г

43. б

44. в

45. а

46. в

47. г

48. б

49. в

50. а


 


 

Тестові завдання

Для конкурсного фахового вступного випробування

З напряму підготовки 0305 Економіка та підприємництво

Варіант 4

 

1. Інфляція – це:

а) збільшення кількості золота в національному банку країни;

б) збільшення кількості паперових грошей в обігу;

в) зменшення кількості паперових грошей в обігу;

г) зменшення кількості золота в національному банку країни.

 

2. Фіксований курс – це:

а) офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, засноване на визначених попитом і пропозицією валютних паритетах;

б) офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, засноване на визначених у законодавчому порядку валютних паритетах;

в) вільно встановлене співвідношення між національними валютами, засноване на визначених попитом і пропозицією валютних паритетах;

г) вірної відповіді немає.

 

3. Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

а) податкові надходження;

б) трансферти;

в) місцевими;

г) загальнодержавні та місцеві.

 

4.Державні доходи – це:

а) сукупність грошових відносин, пов'язаних з розподілом і перерозподілом вартості ВВП, з метою формування доходів держави і державних підприємств;

б) сукупність різних видів грошових надходжень до фондів держави, що використовуються для виконання нею своїх зав­дань і функцій;

в) сукупність фінансових відносин, які пов’язані з використанням грошових фондів держави;

г) прямі видатки держави і підприємств державної форми власності.

 

5. Державні видатки – це:

а) грошові відносини, пов'язані з використанням децентра­лізованих фінансових ресурсів;

б) сукупність грошових коштів, що витрачаються держа­вою в процесі здійснення її фінансової діяльності;

в) економічні відносини, що виникають у процесі форму­вання, розподілу та використання централізованих фондів держави;

г) прямі видатки держави і підприємств державної форми власності.

 

6. Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи – це:

а) бюджетний устрій;

б) зведений бюджет;

в) бюджетна система;

г) місцевий бюджет.

 

7. Державні цільові фонди в доходах Державного бюджету займають в такому розмірі (%):

а) до 1;

б) до 0,3;

в) до 5;

г) до 10.

 

8. Бюджет існує:

а) тільки у держави;

б) у держави та підприємств реального сектору економіки;

в) у всіх економічних суб'єктів;

г) у важливих державних структурах.

 

9. Податки – це обов'язкові платежі:

а) юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розмі­ру доходів;

б) фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості
майна;

в) юридичних і фізичних осіб до бюджетної системи залеж­но від вартості майна, розміру доходу або обсягу споживання;

г) дохід або майно, по відношенню до якого визначається обсяг сплати.

10. За допомогою податків перерозподіляються:

а) резервні фонди;

б) ВВП і НД;

в) вартість основного капіталу;

г) вартість робочої сили.

 

11. Які види платежів належать до прямих податків:

а) акцизний збір, мито;

б) податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб;

в) ПДВ;

г) комунальний податок, податок з реклами.

 

12. Які ставки ПДВ діють сьогодні в Україні:

а) 10;

б) 28 %;

в) 20 %;

г) 17%.

13. Які види податків і зборів належать до місцевих:

а) акцизний збір, податок на додану вартість;

б) ринковий збір; податок з реклами; комунальний податок;

в) податок на прибуток підприємств;

г) мито, державне мито

 

14. Хто є дійсним платником ПДВ та акцизного збору:

а) виробник товару;

б) торговельне підприємство;

в) споживачі товарів та послуг;

г) всі відповіді правильні.

 

15. Дайте правильне визначення поняття "податкова система":

а) сукупність податків, що визначається державою;

б) сукупність податків і зборів, що визначається державою;

в) сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів;

г) дохід або майно, по відношенню до якого визначається обсяг сплати.

 

16. Банк одержувача здійснює...

а) кредитування рахунку клієнта;

б) дебетування рахунку клієнта;

в) авторизацію платіжних інструментів;

г) вірна відповідь відсутня.

 

17. У здійсненні карткових розрахунків беруть участь...

а) банки - ремітенти;

б) авізуючі банки;

в) банки - емітенти;

г) інкасуючі банки.

 

18. Інструменти, що забезпечують переміщення вартості в грошовій формі між фінансовими і нефінансовими агентами - це...

а) кредитні інструменти;

б) платіжні інструменти;

в) інструменти безготівкових розрахунків;

г) готівкові інструменти.

 

19. До інструментів, що засновані на кредитовому переказуванні коштів належать...

а) платіжне доручення;

б) чек;

в) вексель;

г) платіжне вимога-доручення.

 

20. Безумовний наказ клієнта банку, який веде його поточний рахунок, про сплату певної суми пред'явнику, являє собою...

а) чек;

б) вексель;

в) платіжне доручення;

г) пластикова картка.

 

21. Консорціумні кредити - це кредити, які надаються...

а) декількома банками окремо;

б) двома банками окремо;

в) одним банком;

г) декількома банками, які створюють певне об єднання з метою кредитування.

 

22. Банківські кредити поділяються по характеру процентної ставки на кредити з...

а) плаваючою процентною ставкою;

б) домінуючою процентною ставкою;

в) традиційною процентною ставкою;

г) екстраординарною процентною ставкою.

 

23. Овердрафт- це...

а) ломбардний кредит;

б) перевищення ліміту кредитування;

в) перевищення банком своїх повноважень;

г) заборгованість банку перед клієнтом.

24. Онкольні кредити - це кредити, які надаються...

а) на онкольні операції;

б) за умови, що кредит має бути повернутий на першу вимогу банку;

в) за умови, що позичальник є бланковим;

г) за умови, що кредит має бути повернутий не пізніше зазначеного в угоді терміну.

 

25. Існують такі методи встановлення %- них ставок за кредитами:

а) вартість -;

б) вартість +;

в) базова ставка + LIBOR;

г) вартість - LIBOR.

 

26. Ризик забезпечення - це ризик...

а) неповернення кредиту;

б) знецінення грошей;

в) невчасного повернення кредиту;

г) зміни ціни застави.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.021 с.)