Для конкурсного фахового вступного випробуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для конкурсного фахового вступного випробуванняТестові завдання

Для конкурсного фахового вступного випробування

З напряму підготовки 0305 Економіка та підприємництво

Варіант 1

1.Фінанси – це:

а) гроші;

б) економічні відносини, пов'язані з формуванням, розподі­лом та використанням фондів грошових коштів;

в) економічні відносини, пов'язані з виробництвом і реалі­зацією продукції;

г) особливий тип економічних відносин, що опосередкований системою грошових відносин.

 

2.Фінанси виконують функцію:

а) міри вартості;

б) розподільчу;

в) стимулюючу;

г) контрольну.

 

3. Розподільча функція фінансів здійснюється з:

а) первинним розподілом ВВП та НД;

б) вторинним розподілом (перерозподілом) ВВП та НД;

в) розподілом та перерозподілом ВВП та НД через фінансо­ву систему;

г) контролем за розподілом ВВП до відповідних фондів.

 

4.Фінансові ресурси держави – це:

а) грошові фонди, які створюються у процесі розподілу, перерозподілу та використання ВВП і національного доходу в грошовій формі за певний період;

б) економічні відносини, що складаються під час створен­ня та розподілу грошових доходів (накопичень) у держави та суб'єктів господарювання;

в) сукупність централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення.

г) це система грошових фондів, зосереджених у державі і призначених для забезпечення властивих їй функцій.

 

 

5.Суб'єктами фінансових відносин є:

а) валовий внутрішній продукт;

б) держава, підприємства, громадяни;

в) доходи, податки, збори;

г) грошові кошти та грошові фонди.

6.До складу державних фінансів не входять:

а) державний бюджет;

б) державний кредит;

в) позабюджетні спеціальні фонди;

г) державні підприємства і установи.

7.Державні фінанси – це:

а) система економічних відносин, пов'язаних з формуван­ням, розподілом і використанням фондів грошових коштів, з метою виконання завдань і функцій держави;

б) сукупність усієї грошової маси в країні;

в) обсяг грошової маси, що використовується для обслуговування товарного обігу;

г) грошові потоки.

 

8.Державний кредит – це:

а) особлива форма грошових відносин, коли держава ви­ступає боржником;

б) складова загальнодержавних фінансів, яка дає змогу утворити централізовані фінансові ресурси для потреб дер­жави;

в) грошові відносини, які виникають між державою, юри­дичними і фізичними особами та пов'язані з мобілізацією коштів і їх використанням на фінансування державних потреб;

г) спосіб впливу фінансових відносин на економічний і соціальний розвиток суспільства.

 

9.Державний бюджет – це:

а) система економічних відносин, що складаються в суспіль­стві у процесі формування, розподілу та використання цент­ралізованого фонду грошових коштів держави;

б) це план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, що здійснюються органами державної влади на різних рівнях;

в) підсистема фінансового механізму, основна частина планування економічного і соціального розвитку;

г) частина грошових відносин із приводу розподілу і перерозподілу вартості валового внутрішнього прибутку, що пов’язана з формуванням прибутків держави.

 

10.Місцеві фінанси – це:

а) система економічних відносин, за допомогою яких фор­муються, розподіляються та перерозподіляються фонди гро­шових коштів, що використовуються на економічний та соці­альний розвиток територій;

б) система економічних відносин, за допомогою яких фор­муються регіональні спеціальні фонди;

в) сукупність органів управління фінансами на рівні регі­онів;

г) грошові відносини, що виникають між державою та юри­дичними особами у зв'язку зі створенням централізованих фондів.

 

11.У складі фінансової системи виділяють такі підсистеми:

а) централізовані фінанси;

б) державний бюджет;

в) децентралізовані фінанси;

г) фінансову інфраструктуру.

 

12.Фінансове законодавство в Україні приймає:

а) Державне казначейство України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Верховна Рада України;

г) Рахункова палата.

 

13.Проект Державного бюджету України складає:

а) Президент України;

б) Міністерство фінансів України;

в) Верховна Рада України;

г) Державне казначейство України.

 

14.Залежно від суб'єктів фінансовий контроль поділяють на:

а) державний, внутрішньогосподарський, аудиторський, громадський;

б) попередній, поточний, наступний;

в) обов'язковий, ініціативний;

г) аудиторський, громадський.

 

15.Які з перелічених нижче відносин не входять до складу фінансів підприємств:

а) між підприємством і його робітниками;

б) між підприємством та державою;

в) між робітниками підприємства та торговельними органі­заціями;

г) між підприємствами.

16. Основним завданням НБУ є...

а) дотримання стабільності банківської системи;

б) захист інтересів вкладників;

в) підтримання стабільності національної валюти;

г) емісія державних цінних паперів.

 

17. Унітарними банками в Україні є...

а) Аваль;

б) Промінвестбанк;

в) Ощадбанк;

г) вірна відповідь відсутня.

 

18. Комерційні банки є:

а) суб’єктами підприємницької діяльності;

б) об’єктами підприємницької діяльності;

в) метою підприємницької діяльності.

г) немає вірної відповіді.

 

19. За способом відображення у балансі операції комерційних банків поділяються на:

а) депозитні, пасивні;

б) пасивні, активні:

в) кредитні, депозитні, позабалансові;

г) позабалансові, активні, пасивні.

 

20. В Україні банки діють як:

а) акціонерні товариства;

б) командне товариство;

в) товариство з повною відповідальністю;

г) товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства.

 

Чи можливе використання бюджетних коштів при заснуванні приватного банку?

а) так;

б) ні;

в) частково;

г) лише з дозволу Мінфіну.

 

22. Резиденти мають формувати статутний капіталу банку у...

а) національній валюті;

б) іноземній валюті;

в) колективній валюті;

г) всі відповіді вірні.

 

 

23. Банк має право здійснювати банківську діяльність тільки за умови...

а) банківського дозволу;

б) банківської ліцензії;

в) письмового дозволу НБУ;

г) реєстрації у НБУ.

 

24. Надання гарантій та поручительств банком здійснюється на основі...

а) банківської ліцензії;

б) письмового дозволу НБУ;

в) банківського дозволу;

г) вірна відповідь відсутня.

 

25. Відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяльність від імені банку - це...

а) філія;

б) представництво;

в) дочірній банк;

г) вірна відповідь відсутня.

 

Тестові завдання

Для конкурсного фахового вступного випробування

З напряму підготовки 0305 Економіка та підприємництво

Варіант 2

 

1. Яку основну ставку оподаткування прибутку підприємств встановлено в Україні (%):

а) 25;

б) 45;

в) 30;

г) 15.

 

2. Фінанси підприємства – це:

а) кошти, які зберігаються в касі бухгалтерії підприємства;

б) кошти, що є на рахунку підприємства в банку;

в) економічні відносини, пов'язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів та грошових фондів суб'єктів господарювання у процесі відтворення;

г) грошові відносини, що виникають між державою та юри­дичними особами у зв'язку зі створенням централізованих фондів.

 

3. У чому виявляються відмінності обороту основних ви­робничих та оборотних виробничих фондів:

а) основні виробничі фонди обертаються за один виробни­чий цикл, а оборотні – за декілька;

б) основні виробничі фонди обертаються за декілька вироб­ничих циклів, а оборотні – за один;

в) пасивна частина основних виробничих фондів обертаєть­ся за декілька виробничих циклів, а їхня активна частина та оборотні фонди – за один цикл;

г) основні виробничі фонди та оборотні обертаються за декілька вироб­ничих циклів.

 

4. Як називають витрати підприємства на виробництво про­дукції, виражені в грошовій формі:

а) ціна виробництва;

б) вартість виробництва;

в) виробнича собівартість;

г) фінансові витрати.

5. Який напрям підприємницької діяльності підприємства найбільш важливий:

а) фінансовий;

б) виробничий;

в) комерційний;

г) важливі всі напрями?

 

6. Валовий прибуток від реалізації продукції – це:

а) виручка від реалізації без ПДВ;

б) грошове вираження вартості реалізованого товару без ПДВ, акцизів, знижок;

в) різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції;

г) показник фінансової діяльності підприємства – кінцевий фінансовий результат.

 

7. Рентабельність – це:

а) частина прибутку, що залишається після відшкодування усіх витрат;

б) абсолютний показник ефективності роботи підприємства;

в) якісний вартісний показник ефективності роботи підприємства;

г) загальний дохід, виручка від реалізації продукції без врахування наданих знижок.

 

8. Власні фінансові ресурси підприємства – це:

а) статутний фонд;

б) кредити;

в) централізовані фонди;

г) прибуток.

 

9. До складу державних фінансів не включають:

а) державний бюджет;

б) місцеві бюджети;

в) позабюджетні спеціальні фонди;

г) державний кредит.

 

10. Інфляція – це:

а) збільшення кількості золота в національному банку країни;

б) збільшення кількості паперових грошей в обігу;

в) зменшення кількості паперових грошей в обігу;

г) зменшення кількості золота в національному банку країни.

 

11. Фіксований курс – це:

а) офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, засноване на визначених попитом і пропозицією валютних паритетах;

б) офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, засноване на визначених у законодавчому порядку валютних паритетах;

в) вільно встановлене співвідношення між національними валютами, засноване на визначених попитом і пропозицією валютних паритетах;

г) вірної відповіді немає.

 

12. Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

а) податкові надходження;

б) трансферти;

в) місцевими;

г) загальнодержавні та місцеві.

 

13. Державні доходи – це:

а) сукупність грошових відносин, пов'язаних з розподілом і перерозподілом вартості ВВП, з метою формування доходів держави і державних підприємств;

б) сукупність різних видів грошових надходжень до фондів держави, що використовуються для виконання нею своїх зав­дань і функцій;

в) сукупність фінансових відносин, які пов’язані з використанням грошових фондів держави;

г) прямі видатки держави і підприємств державної форми власності.

 

14. Державні видатки – це:

а) грошові відносини, пов'язані з використанням децентра­лізованих фінансових ресурсів;

б) сукупність грошових коштів, що витрачаються держа­вою в процесі здійснення її фінансової діяльності;

в) економічні відносини, що виникають у процесі форму­вання, розподілу та використання централізованих фондів держави;

г) прямі видатки держави і підприємств державної форми власності.

 

15. Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи – це:

а) бюджетний устрій;

б) зведений бюджет;

в) бюджетна система;

г) місцевий бюджет.

 

 

Тестові завдання

Варіант 3

 

1. Державні цільові фонди в доходах Державного бюджету займають в такому розмірі (%):

а) до 1;

б) до 0,3;

в) до 5;

г) до 10.

 

2.Бюджет існує:

а) тільки у держави;

б) у держави та підприємств реального сектору економіки;

в) у всіх економічних суб'єктів;

г) у важливих державних структурах.

 

3. Податки – це обов'язкові платежі:

а) юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розмі­ру доходів;

б) фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості
майна;

в) юридичних і фізичних осіб до бюджетної системи залеж­но від вартості майна, розміру доходу або обсягу споживання;

г) дохід або майно, по відношенню до якого визначається обсяг сплати.

4.За допомогою податків перерозподіляються:

а) резервні фонди;

б) ВВП і НД;

в) вартість основного капіталу;

г) вартість робочої сили.

 

5.Які види платежів належать до прямих податків:

а) акцизний збір, мито;

б) податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб;

в) ПДВ;

г) комунальний податок, податок з реклами.

 

6.Які ставки ПДВ діють сьогодні в Україні:

а) 10;

б) 28 %;

в) 20 %;

г) 17%.

 

7.Які види податків і зборів належать до місцевих:

а) акцизний збір, податок на додану вартість;

б) ринковий збір; податок з реклами; комунальний податок;

в) податок на прибуток підприємств;

г) мито, державне мито

 

8.Хто є дійсним платником ПДВ та акцизного збору:

а) виробник товару;

б) торговельне підприємство;

в) споживачі товарів та послуг;

г) всі відповіді правильні.

 

9.Дайте правильне визначення поняття "податкова система":

а) сукупність податків, що визначається державою;

б) сукупність податків і зборів, що визначається державою;

в) сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів;

г) дохід або майно, по відношенню до якого визначається обсяг сплати.

 

10.Залежно від рівня державного управління податки поді­ляють на:

а) загальнодержавні, місцеві;

б) прямі, непрямі;

в) разові;

г) систематичні.

 

11.Фізичні та юридичні особи, які зобов'язані сплачувати податок за
законом, є:

а) суб'єктами податку;

б) носіями податку;

в) об'єктами податку;

г) джерелами податку.

 

12.Державні цільові фонди поділяють на:

а) загальнодержавні;

б) галузеві;

в) економічні;

г) місцеві.

 

13. У відсотках до якого показника здійснюються відраху­вання підприємств до Пенсійного фонду:

а) валового доходу підприємства;

б) фонду заробітної плати;

в) прибутку;

г) собівартості продукції.

 

14. Кошти Пенсійного фонду України використовують на:

а) фінансування розвитку медицини;

б) соціально-культурні цілі;

в) фінансування державних та регіональних програм соці­альної підтримки пенсіонерів;

г) фінансування державних та регіональних програм соці­альної підтримки робітників.

 

15. Страховик – це:

а) фізична або юридична особа яка самостійно здійснює страхові операції;

б) штатний працівник страхової компанії;

в) фізична особа, яка за дорученням страховика укладає договір страховика;

г) юридична особа, що займається створенням і використанням фондів страхування на основі отриманої ліцензії.

 

16. Страховий тариф – це:

а) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування;

б) ставка страхового відшкодування;

в) ставка страхового внеску за певний період страхування;

г) ставка страхової суми в особистому страхуванні.

 

17. Фінансовий ринок – це:

а) специфічна сфера грошових відносин, яка функціонує за умов наявності в економіці реальних власників;

б) ринок, який складається із ринку цінних паперів та рин­ку позичкових капіталів;

в) особливий тип ринку, предметом купівлі-продажу на якому виступають різні фінансові інструменти;

г) грошові кошти, цінні папери та інші цінності, що знаходяться в розпорядженні громадян.

 

18. Фінансовий ринок поділяють на:

а) ринок грошей та ринок капіталів;

б) фінансово-кредитні інститути та ринок цінних паперів;

в) ринок позичкових зобов'язань та валютний ринок;

г) ринок банківських кредитів та депозитів.

 

19. Короткостроковий ринок, на якому фінансові посеред­ники (банки) зводять між собою кредиторів і позичальників, – це ринок:

а) міжнародний;

б) фінансовий;

в) міжнародний грошовий;

г) грошовий.

 

20. Що таке знецінення курсу національної валюти у формі зниження її курсу (ціни) відносно іноземних валют, міжна­родних розрахункових грошових одиниць (раніше – золота):

а) ревальвація;

б) валютна інтервенція;

в) девальвація;

г) політика валютних обмежень.

 

21. Банківські кредити поділяються по характеру процентної ставки на кредити з...

а) плаваючою процентною ставкою;

б) домінуючою процентною ставкою;

в) традиційною процентною ставкою;

г) екстраординарною процентною ставкою.

 

22. Овердрафт- це...

а) ломбардний кредит;

б) перевищення ліміту кредитування;

в) перевищення банком своїх повноважень;

г) заборгованість банку перед клієнтом.

23. Онкольні кредити - це кредити, які надаються...

а) на онкольні операції;

б) за умови, що кредит має бути повернутий на першу вимогу банку;

в) за умови, що позичальник є бланковим;

г) за умови, що кредит має бути повернутий не пізніше зазначеного в угоді терміну.

 

24. Існують такі методи встановлення %- них ставок за кредитами:

а) вартість -;

б) вартість +;

в) базова ставка + LIBOR;

г) вартість - LIBOR.

 

25. Ризик забезпечення - це ризик...

а) неповернення кредиту;

б) знецінення грошей;

в) невчасного повернення кредиту;

г) зміни ціни застави.

 

Тестові завдання

Варіант 4

 

1. Інфляція – це:

а) збільшення кількості золота в національному банку країни;

б) збільшення кількості паперових грошей в обігу;

в) зменшення кількості паперових грошей в обігу;

г) зменшення кількості золота в національному банку країни.

 

2. Фіксований курс – це:

а) офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, засноване на визначених попитом і пропозицією валютних паритетах;

б) офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, засноване на визначених у законодавчому порядку валютних паритетах;

в) вільно встановлене співвідношення між національними валютами, засноване на визначених попитом і пропозицією валютних паритетах;

г) вірної відповіді немає.

 

3. Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

а) податкові надходження;

б) трансферти;

в) місцевими;

г) загальнодержавні та місцеві.

 

4.Державні доходи – це:

а) сукупність грошових відносин, пов'язаних з розподілом і перерозподілом вартості ВВП, з метою формування доходів держави і державних підприємств;

б) сукупність різних видів грошових надходжень до фондів держави, що використовуються для виконання нею своїх зав­дань і функцій;

в) сукупність фінансових відносин, які пов’язані з використанням грошових фондів держави;

г) прямі видатки держави і підприємств державної форми власності.

 

5. Державні видатки – це:

а) грошові відносини, пов'язані з використанням децентра­лізованих фінансових ресурсів;

б) сукупність грошових коштів, що витрачаються держа­вою в процесі здійснення її фінансової діяльності;

в) економічні відносини, що виникають у процесі форму­вання, розподілу та використання централізованих фондів держави;

г) прямі видатки держави і підприємств державної форми власності.

 

6. Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи – це:

а) бюджетний устрій;

б) зведений бюджет;

в) бюджетна система;

г) місцевий бюджет.

 

7. Державні цільові фонди в доходах Державного бюджету займають в такому розмірі (%):

а) до 1;

б) до 0,3;

в) до 5;

г) до 10.

 

8. Бюджет існує:

а) тільки у держави;

б) у держави та підприємств реального сектору економіки;

в) у всіх економічних суб'єктів;

г) у важливих державних структурах.

 

9. Податки – це обов'язкові платежі:

а) юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розмі­ру доходів;

б) фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості
майна;

в) юридичних і фізичних осіб до бюджетної системи залеж­но від вартості майна, розміру доходу або обсягу споживання;

г) дохід або майно, по відношенню до якого визначається обсяг сплати.

10. За допомогою податків перерозподіляються:

а) резервні фонди;

б) ВВП і НД;

в) вартість основного капіталу;

г) вартість робочої сили.

 

11. Які види платежів належать до прямих податків:

а) акцизний збір, мито;

б) податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб;

в) ПДВ;

г) комунальний податок, податок з реклами.

 

12. Які ставки ПДВ діють сьогодні в Україні:

а) 10;

б) 28 %;

в) 20 %;

г) 17%.

13. Які види податків і зборів належать до місцевих:

а) акцизний збір, податок на додану вартість;

б) ринковий збір; податок з реклами; комунальний податок;

в) податок на прибуток підприємств;

г) мито, державне мито

 

14. Хто є дійсним платником ПДВ та акцизного збору:

а) виробник товару;

б) торговельне підприємство;

в) споживачі товарів та послуг;

г) всі відповіді правильні.

 

15. Дайте правильне визначення поняття "податкова система":

а) сукупність податків, що визначається державою;

б) сукупність податків і зборів, що визначається державою;

в) сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів;

г) дохід або майно, по відношенню до якого визначається обсяг сплати.

 

16. Банк одержувача здійснює...

а) кредитування рахунку клієнта;

б) дебетування рахунку клієнта;

в) авторизацію платіжних інструментів;

г) вірна відповідь відсутня.

 

17. У здійсненні карткових розрахунків беруть участь...

а) банки - ремітенти;

б) авізуючі банки;

в) банки - емітенти;

г) інкасуючі банки.

 

18. Інструменти, що забезпечують переміщення вартості в грошовій формі між фінансовими і нефінансовими агентами - це...

а) кредитні інструменти;

б) платіжні інструменти;

в) інструменти безготівкових розрахунків;

г) готівкові інструменти.

 

19. До інструментів, що засновані на кредитовому переказуванні коштів належать...

а) платіжне доручення;

б) чек;

в) вексель;

г) платіжне вимога-доручення.

 

20. Безумовний наказ клієнта банку, який веде його поточний рахунок, про сплату певної суми пред'явнику, являє собою...

а) чек;

б) вексель;

в) платіжне доручення;

г) пластикова картка.

 

21. Консорціумні кредити - це кредити, які надаються...

а) декількома банками окремо;

б) двома банками окремо;

в) одним банком;

г) декількома банками, які створюють певне об єднання з метою кредитування.

 

22. Банківські кредити поділяються по характеру процентної ставки на кредити з...

а) плаваючою процентною ставкою;

б) домінуючою процентною ставкою;

в) традиційною процентною ставкою;

г) екстраординарною процентною ставкою.

 

23. Овердрафт- це...

а) ломбардний кредит;

б) перевищення ліміту кредитування;

в) перевищення банком своїх повноважень;

г) заборгованість банку перед клієнтом.

24. Онкольні кредити - це кредити, які надаються...

а) на онкольні операції;

б) за умови, що кредит має бути повернутий на першу вимогу банку;

в) за умови, що позичальник є бланковим;

г) за умови, що кредит має бути повернутий не пізніше зазначеного в угоді терміну.

 

25. Існують такі методи встановлення %- них ставок за кредитами:

а) вартість -;

б) вартість +;

в) базова ставка + LIBOR;

г) вартість - LIBOR.

 

26. Ризик забезпечення - це ризик...

а) неповернення кредиту;

б) знецінення грошей;

в) невчасного повернення кредиту;

г) зміни ціни застави.

Тестові завдання

для конкурсного фахового вступного випробуванняПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.035 с.)