Семінар 1.3.2. Трансформація зв’язків політичної, економічної та правової сфер суспільного життя під дією глобалізаційних процесів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінар 1.3.2. Трансформація зв’язків політичної, економічної та правової сфер суспільного життя під дією глобалізаційних процесів.Мета заняття:

Навчальна – засвоїти знання: про сутність економічної глобалізації та її прояви; про напрями та ознаки взаємодії права та економіки в умовах глобалізації; про прояви впливу права на політику та впливу політики на право; про розвиток суверенітету в умовах глобалізації; про трансформацію зв’язків політичної, економічної та правової сфер суспільного життя під впливом глобалізаційних процесів.

Розвивальна – розвиток і тренінг якостей критичного мислення, розумових умінь та навичок, пізнавальної самостійності, комунікативної компетентності, спеціальних юридичних компетенцій, інформаційної культури, рис психологічної усталеності, стимулювання самоактуалізації та самореалізації особистості студентів; формування умінь логічного порівняння та співставлення обсягів та змісту юридичних термінів на прикладі понять «міжнародно-правові стандарти», «правова стандартизація», «правова уніфікація», «правова імплементація», «правова глобалізація».

Виховназабезпечити усвідомлення значення глобалізаційних процесів у житті окремого індивіда, у житті українського суспільства та житті людства; сприяти професійної усталеності юристів, формуванню поваги до людської гідності, прав і свобод людини; формування переконань та ціннісних орієнтацій студентів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховання активної громадянської позиції; формування розвинутої правосвідомості та правової культури.

Основні поняття:

економіка, фінансово-економічна сфера житті суспільства, глобальна економіка, світова економіка, економічна глобалізація, економічні функції держави, прояви взаємодії права та економіки в умовах глобалізації, політика, прояви впливу права на політику, прояви впливу політики на право, політична глобалізація, інституціоналізація міжнародних політичних структур.

ПЛАН

Сутність економічної глобалізації та її ознаки.

Напрями та прояви взаємодії права та економіки в умовах глобалізації.

Прояви впливу права на політику та впливу політики на право. Суверенітет в умовах глобалізації.

Трансформація зв’язків політичної, економічної та правової сфер суспільного життя під впливом глобалізаційних процесів.

Теми рефератів, повідомлень, доповідей.

1. Економічні інтереси як підґрунтя глобалізаційних процесів.

2. Вплив транснаціональних корпорацій на глобалізаційні процеси.

3. Правові важелі впливу на світові економічні кризи.

4. Двостороння спрямованість процесу регіоналізації.

5. Доля національного та державного суверенітетів в умовах глобалізації.

Інші теми рефератів, повідомлень, доповідей необхідно завчасно погоджувати з викладачем.

Теми есе.

1. Місце «імперіалістів» та «олігархів» у глобалізаційних процесах.

2. Мої перші кроки на посаді Президента Світу.

Інші теми есе необхідно завчасно погоджувати з викладачем.

Запитання для самоконтролю та самоперевірки.

1. У чому полягає інтенсивний розвиток суспільних відносин в економічній сфері?

2. Чи існують в економіці глобальні проблеми? Які?

3. Що являє собою економіка як сфера життя суспільства?

4. Чому саме економічні інтереси можна визнати за підґрунтя глобалізаційних процесів?

5. У чому полягає фінансово-економічна глобалізація?

6. Чим відрізняються поняття «світова економіка» та «глобальна економіка»?

7. Назвіть основні прояви глобалізації світової економіки.

8. Надайте визначення поняттю «політична глобалізація». Чи тотожне воно за змістом поняттю «глобалізація політичної сфери життя суспільства»?

9. Надайте визначення поняттю «глобальне громадянське суспільство». Чи сформувалось воно, на Вашу думку?

10. Які варіанти світопорядку майбутнього обґрунтовують науковці?

11. Які інші суб’єкти, крім національних держав, мають вплив у міжнародних відносинах?

12. Схарактеризуйте ідеологію «громадянина світу» («космополіта», «людини світу»).

13. Схарактеризуйте економічне функції держави.

14. Зменшується чи зростає економічне навантаження національної держави в умовах глобалізації? Обґрунтуйте сою думку.

15. Визначте основні прояви взаємодії права та економіки в умовах глобалізації.

16. Назвіть основні прояви впливу права на політику, та навпаки.

17. Яким чином трансформується взаємодія права та політики під впливом глобалізаційних процесів?

18. Доведіть зміцнення зв’язків між економікою, політикою та правом під впливом процесів глобалізації.

Рекомендована література.

Базова

1. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Зигмунт Бауман. – Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2004.— 188 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://yanko.lib.ru/books/cultur/bauman-globalizaciya-8l.pdf

2. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / Ульрих Бек. – пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника; Общ. ред. и послесл. А. Филиппова – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://nationalism.org/library/science/globalisation/beck/beck-was-ist-globalisierung.htm

3. Васечко Л.О. Національне право в умовах глобалізації (загальнотеоретичний аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Л.О. Васечко; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. — Луганськ, 2011. — 20 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11VLOGZA.zip

4. Ігнатьєва Т.В. Політична глобалізація: Навчально-методичний посібник / Ігнатьєва Т.В. – Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 47 с.

5. Лукьянова Е.Г. Глобализация и правовая система России (основные направления развития) / Лукьянова Е.Г. – М.: Норма, 2006. – 112 с.

6. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации / М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2009. – 400 с.

7. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток / [В.С. Журавський, О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко]; заг. ред.. В.С. Журавського. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 296 с.

8. Сирота Н.М. Глобализация: политические аспекты: учеб. пособие / Н.М. Сирота. – СПб : ГУАП, 2007. – 84 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://window.edu.ru/resource/020/45020/files/cirota.pdf

9. Тодыка О.Ю. Народовластие в условиях глобализации: Монография / О.Ю. Тодыка; [под ред. А.В. Петришина]. – Х.: Право, 2005. – 336 с.

Додаткова

1. Абдрафиков Р.А. Экономико-правовые основания глобализации и современная государственность: вопросы теории и практики: автореф. дисс. канд. юрид. наук по спец. 12.00.01 „Теория государства и права” / Рустам Анварович Абдрафиков. – Казань, 2007. – 24 с.

2. Аніловська Г.Я. Господарська глобалізація та управління зовнішньоекономічною сферою / Г.Я. Аніловська, Л.А. Яремко. – Львів: Видавництво ЛКА, 2001. – 234 с.

3. Архипова Н.В. Современное российское право в условиях глобализации: теоретико-методологические проблемы : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. юрид. наук : 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве / Н.В. Архипова. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://dissers.ru/avtoreferati-kandidatskih-dissertatsii-yuridicheskie/a98.php

4. Асеинов М.М. Глобализация и урегулирование межэтнических конфликтов / М.М. Асеинов // [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://arch.kyrlibnet.kg/uploads/KSTUASEINOVA2011-22.pdf

5. Ашхамахова А.А. Глобализация и этнический менталитет / А.А. Ашхамахова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2006. – № 3 (19). – С. 208-211. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://ej.kubagro.ru/2006/03/pdf/23.pdf

6. Аюпов В.Ш. Право и мораль в условиях глобализации : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. юрид. наук : 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве / В.Ш. Аюпов. – М., 2009. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://dissers.ru/avtoreferati-kandidatskih-dissertatsii-yuridicheskie/a104.php

7. Бірюков Р.М. Національна правова система в умовах глобалізації (основні напрямки трансформації): автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Р.М. Бірюков; Міжнар. гуманіт. ун-т. — О., 2011. — 20 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11BRMONT.zip

8. Богун Л.А. Эффекты давления глобализации на национальную конкурентную стратегию: пример авиакомпаний / Л.А. Богун // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2010. – Вип. 27. – С. 141-144. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : www.lib.nau.edu.ua/Journals/3_27_2010/Bogun.pdf

9. Вебер А.Б. Глобализация и политические процессы в России / А.Б. Вебер, А.А. Галкин, Ю.А. Красин // Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. Ред. М.К. Горшков. – Вып. 7. – М. : Институт социологии РАН, 2008. – С. 428-443. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://dissers.ru/nauchnye-stati/a33.php

10. Войтович Р.В. Глобальне суспільство як нова форма соціальної організації у сучасних умовах / Войтович Р.В. // Державне управління: теорія та практика. – 2005. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/.

11. Галушко Е.В. Процессы политических преобразований в условиях глобализации // Е.В. Галушко // Проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. Вип. 3. – К. : Київський міжнар. ун-т, Інст-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України. – С. 155-166. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pmv/2011_3/p155.pdf

12. Грачев Н.И. Государственное устройство и суверенитет в современном мире: вопросы теории и практики / Н.И. Грачев Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-yuridicheskie/rar/a257.zip

13. Греченко В.А. Національна ідея та глобалізація / Греченко В.А. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Випуск 36. – С. 74-78.

14. Гринин Л.Е. Глобализация и процессы трансформации национального суверенитета / Гринин Л.Е. // Век глобализации. – 2008. – № 1. – С. 86-97.

15. Дівак В.В. Сепаратизм як феномен сучасної політики: політологічні та правові аспекти: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / В.В. Дівак; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2010. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10dvvppa.zip

16. Иванова И.А. Глобализация мировых товарных рынков и ее вызовы к современной системе международных экономических отношений / И.А. Иванова // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 172. – С. 161-164. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/172/knp172_161-164.pdf

17. Ильин И.В. Глобалистика в контексте политических процессов : автореф. дис. на соиск. ученой степени доктора политических наук : 23.00.04 – политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития / И.В. Ильин. – М., 2011. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://dissers.ru/avtoreferati-doktorskih-dissertatsii/politika/26/

18. Ігнатьєва Т.В. Політична глобалізація: Навчально-методичний посібник / Ігнатьєва Т.В. – Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 47 с.

19. Кобзарь Н.И. Глобализация мировой экономики и её социально-экономические последствия / Н.И. Кобзарь, О. Коваленко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2011. - № 6-7 (159-160). – С. 115-117. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vpabia/2011_6-7/35.pdf

20. Мартышин О.В. Национальная политическая и правовая культура в контексте глобализации / О.В. Мартышин // Государство и право, 2005. –№ 4. – С. 9-17.

21. Морозова Л.А. Влияние глобализации на функции государства / Л.А. Морозова // Государство и право. – 2006. – № 6. – С. 101-107.

22. Паршутина И.Г. Национально-государственные экономические системы: институциональный аспект глобализации / И.Г. Паршутина // Вестник ОрелГИЭТ. – 2010. – №1 (11). [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : www.orelgiet.ru/1_11_10lpart.pdf

23. Пастухова Н.Б. Государственный суверенитет в эпоху глобализации / Надежда Борисовна Пастухова // Журнал российского права. – 2006. – № 5. – С. 130-141.

24. Посконина О.В. Интерпретации понятия «государство» в контексте исторического развития / О.В. Посконина // Вестник Удмуртского ун-та. – 2011. – Вып. 2. – С. 75-81. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://vestnik.udsu.ru/2011/2011-022/vuu_11_022_14.pdf

25. Сирота Н.М. Глобализация: политические аспекты: учеб. пособие / Н.М. Сирота. – СПб : ГУАП, 2007. – 84 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://window.edu.ru/resource/020/45020/files/cirota.pdf

26. Скулиш В.Є. Еволюція транснаціональних злочинних організацій в умовах глобалізації / В.Є. Скулиш // Наук. вісник Чернівецького ун-ту : збірник наук. праць. – Вип. 578 : Правознавство. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – С. 114-118. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : www.lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/578/visnuk578.pdf

27. Скурко Е.В. Некоторые аспекты проблемы взаимодействия правовых систем в условиях глобализации / Е.В. Скурко // Государство и право. – 2008. – № 8. – С. 69-72.

28. Такікава Х. Виправдання держави загального достатку в добу глобалізації. До питання про комплексні кордони / Хіорхіде Такікава // Проблеми філософії права. Том IV-V. – Київ-Чернівці: Рута, 2008. – С. 24-33.

29. Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу: Збірник матеріалів Другої Інтернет-конференції (16 березня 2012 р.) / Під заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь, 2012. – 304 с. http://istfak.org.ua/files/konferenciyi/tendencii_rozvitku_mo/zovnichnya_politika_ukraini/Pakhomenko.pdf

30. Шайдуллин Р.М. Влияние мирового финансового кризиса на глобализационные процессы / А. Зарипов, Р.М. Шайдуллин // Матер. 36-й научн. конфер. молодых учёных, аспирантов и студ. : в 3 т. – Уфа : Изд-во УГНТУ, 2009. – Т. 2. – С. 46-50. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : www.of.ugntu.ru/files/konf/konf2009_1_2.pdf

31. Шахрай С.М. Государство и глобализация: методологические и политико-правовые проблемы / [С.М. Шахрай]; Санкт-Петербургский университет МВД России; Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности [Серия «Безопасность человека и общества] под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб: Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет», 2005. – 248 с.

32. Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. – М., 2003Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.013 с.)