Семінарських занять з навчальної дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарських занять з навчальної дисципліниПлани

Семінарських занять з навчальної дисципліни

«Україна в глобалізаційних процесах»

Змістовий модуль 1. Глобалізація та глобалістика: явища та сутність.

Тема 1.1. Поняття, сутність та державно-правові ознаки глобалізаційних процесів

Семінар 1.1.2. Юридичні аспекти глобалізації.

Мета заняття:

Навчальна – засвоїти знання про класифікацію глобалізаційних процесів за сферами їх дії; про сутність, роль і місце глобалізації правової сфери; про схожі та відмінні риси міждержавної правової глобалізації та галузевої правової глобалізації.

Розвивальна – розвиток і тренінг якостей критичного мислення, розумових умінь та навичок, пізнавальної самостійності, комунікативної компетентності, спеціальних юридичних компетенцій, інформаційної культури, рис психологічної усталеності, стимулювання самоактуалізації та самореалізації особистості студентів; формування умінь логічного порівняння та співставлення обсягів та змісту юридичних термінів на прикладі понять «міжнародно-правові стандарти», «правова стандартизація», «правова уніфікація», «правова імплементація», «правова глобалізація».

Виховна – забезпечити усвідомлення значення глобалізаційних процесів у житті окремого індивіда, у житті українського суспільства та житті людства; сприяти професійної усталеності юристів, формуванню поваги до людської гідності, прав і свобод людини; формування переконань та ціннісних орієнтацій студентів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховання активної громадянської позиції; формування розвинутої правосвідомості та правової культури.

Основні поняття:

підходи до розуміння процесів глобалізації, широке та вузьке трактування глобалізації, антиглобалістичні рухи, вестернізація, інтернаціоналізація, інтеграція, імплементація, рецепція, регіоналізація, сфери дії (види) глобалізаційних процесів, правові ознаки глобалізації, глобалізація правової сфери (правова глобалізація), міждержавна та галузева правова глобалізація, кримінальна глобалізація, міжнародно-правові стандарти.

ПЛАН

Сфери дії глобалізаційних процесів.

Місце глобалізації правової сфери серед інших глобалізаційних процесів.

Міждержавна правова глобалізація та галузева правова глобалізація.

Міжнародно-правові стандарти й явища правової стандартизації та уніфікації.

Теми рефератів, повідомлень, доповідей.

1. Правові ознаки глобалізації та ознаки правової глобалізації.

2. Імплементація правових інститутів і норм: сутність та стан в Україні.

3. Процес вестернізації: критика та переваги.

4. Проблеми євроінтеграції України.

5. Цивілізаційний вибір України.

6. Ознаки інформаційного суспільства.

Інші теми рефератів, повідомлень, доповідей необхідно завчасно погоджувати з викладачем.

Теми есе.

1. Ознаки глобалізаційних процесів у моєму житті.

2. Я за глобалізацію чи проти її.

3. Хто за глобалізацію, а хто проти її.

Інші теми есе необхідно завчасно погоджувати з викладачем.

Запитання для самоконтролю та самоперевірки.

1. Назвіть різні аспекти глобалізації як явища.

2. Які прояви глобалізаційних процесів існують навколо Вас, у повсякденному житті?

3. Які проблеми набули глобального, світового характеру?

4. Назвіть різні види глобалізаційних процесів? За якими критеріями їх можна класифікувати?

5. Чи можна ототожнювати поняття «глобалізації» з поняттями «глобальне суспільство», «соціум знань», «інформаційне суспільство», «постіндустріальна цивілізація»?

6. Назвіть спільні ознаки (риси, характеристики, властивості) глобалізаційних процесів.

7. Що означає вислів «глобалізація має об’єктивний характер»?

8. Надайте визначення поняттю «глобалізація». Які підходи використані при його формулюванні?

9. Надайте визначення поняттям «фінансово-економічна глобалізація», «політична глобалізація», «господарська глобалізація», «інформаційна (комунікаційна) глобалізація», «правова (юридична) глобалізація». Що спільного у Ваших дефініціях?

10. Назвіть ознаки правової глобалізації, притаманні лише їй. На які різновиди її можна поділити?

11. Чим відрізняються міждержавна правова глобалізація та галузева правова глобалізація?

12. Надайте характеристику кримінальній глобалізації.

13. Спробуйте сформулювати власні прості визначення до кожного основного поняття, включеного в план семінару.

Рекомендована література.

Базова

1. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., СПб., 2003

2. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Зигмунт Бауман. – Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2004.— 188 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://yanko.lib.ru/books/cultur/bauman-globalizaciya-8l.pdf

3. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / Ульрих Бек. – пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника; Общ. ред. и послесл. А. Филиппова – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://nationalism.org/library/science/globalisation/beck/beck-was-ist-globalisierung.htm

4. Білорус О.Г. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; Кер. авт. кол. і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2001.

5. Буравльов Є.П. Глобалізація: проблеми безпеки / Буравльов Є.П.; [Рада національної безпеки і оборони України; Інститут проблем національної безпеки]. – К.: Ін-т проблем нац. безпеки, 2007. – 160 с.

6. Делягин М. Мировой кризис: Общая Теория Глобализации. – [Изд. второе, перераб. и доп.] / Михаил Делягин. – М., 2003. – 768 с.

Додаткова

1. Буруковська Н.В. Цивілізаційні суперечності доби глобалізації: аксіологічний аспект / Н.В. Буруковська // Вісн. Акад. адвокатури Укр. – 2011. – № 1 (20). – С. 5-11. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : www.aau.edu.ua/visnyk/visnyk_20-2011-1.pdf

2. Буряк В.В. Глобальное гражданское общество и сетевые революции / В.В. Буряк. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – 150 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : www.bazaluk.com/book/files/211.pdf

3. Васильева В.В. Проблемы этнокультурной глобализации в развитии современного мира : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. историч. наук : 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология / В.В. Васильева. – Ижевск, 2011. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/6889/Vasileva%2520VV.doc

4. Войтович Р.В. Обернені форми глобалізації: теоретичний та ідеологічний аспекти [Електронний ресурс] / Р.В. Войтович // Державне управління: теорія та практика. – 2006. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/.

5. Глобализация как этап развития мирового сообщества: материалы международной научно-практической конференции 25–26 сентября 2011 г. – Пенза – Сургут – Баку : Научно-издательский центр «Социосфера», 2011. – 154 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://sociosphera.ucoz.ru/Arhivs/2011/k-30-9-11.pdf

6. Данилюк А.Л. Глобализация как качественно новая форма международной агрессии / А.Л. Данилюк // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. – 2008. – № 1. – том 21 (60). [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://science.crimea.edu/zapiski/2008/philosoph_soziolog/fil_21_1/22_dan.pdf

7. Елин Д.В. Противоречивость процесса глобализации: локализация и глокализация / Д.В. Елин // Общество: политика, экономика, право. – 2010. – № 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : http://dom-hors.ru/issue/pep/6-2010-1/elin.pdf

8. Ильичёв Н.Р. Минусы глобализации / Н.Р. Ильичёв, С.В. Рымарь // Матер. научной конфер. «Современные направления теоретических и прикладных исследований – 2011. – Одесса, 2011. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://www.sworld.com.ua/konfer26/307.pdf

9. Коноплева А.А¤ Глобализационные процессы в истории культуры / А.А. Коноплева // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. – Сер. Философия; Культурология; Политология; Социология». – 2012. – № 1-2. – Том 24 (65) – С. 170-177. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://science.crimea.edu/zapiski/2012/philos_kulturol/fil_25_1_2/20_kon.pdf

10. Култыгин В. П. Незападные концепции глобализации [Электронный ресурс] / Владимир Павлович Култыгин // Режим доступа: http://www.perspektivy.info/

11. Линдси Б. Глобализация: развитие, катастрофа, и снова развитие [Электронный ресурс] / Бринк Линдси // Режим доступа: http://www.cato.ru/

12. Литвин Д. Глобализация и человеческая свобода [Электронный ресурс] / Дмитрий Литвин // Режим доступа: http://www.cato.ru/

13. Орлов Г.П. Глобализация: феномен и теоретические подходы к изучению // Г.П. Орлов // Известия Уральского гос. ун-та. – 2009. – № 4(70). – С. 126-132. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://proceedings.usu.ru/mag/0070(04_$04-2009)/a16.pdf

14. Палмер Т. Глобализация – это здорово! [Электронный ресурс] / Том Палмер // Режим доступа: http://www.cato.ru/

15. Панарина Н.Н. Глобализация: тенденции и противоречия (концептуальный анализ) / Н.Н. Панарина // Теория и практика общественного развития. – 2010. – № 1. – С. 37-42. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://teoria-practica.ru/-1-2010/philosophy/ponarina.pdf

16. Патратій Н.В. Підходи до вивчення феномену "глобалізація" / Н.В. Патратій // Вісник Одеського нац. ун-ту. – 2011. – Т. 16. Вип. 8. Соціологія і політичні науки. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vonu_sip/2011_8/pdf/str_141-150.pdf

17. Понарина Н.Н. Глобализация и информационное общество / Н.Н. Понарина // Общество: политика, экономика, право. – 2012. – № 1. – С. 19-25. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://dom-hors.ru/issue/pep/2012-1/ponarina.pdf

18. Рамазанов С.О. Глобализация как социальный процесс: структурно-компонентный анализ : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. филос. наук : 09.00.11 – социальная философия / С.О. Рамазанов. – Тверь, 2009. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://university.tversu.ru/aspirants/abstracts/docsNew/212.263.07/09.00.11/24-11-2009-2.doc

19. Сорос Дж. Тезисы о глобализации / Джордж Сорос [Электронный ресурс] // Вестник Европы. – 2001. – № 2 . – Режим доступа: http://derzava.com/art_desc.php?aid=257

20. Стиглиц Дж. В тени глобализации [Электронный ресурс] / Стиглиц Дж. // Режим доступа: http://www.concourt.am/armenian/con_right/2.20-2003/Stieglitz.htm

21. Юрченко С.В. Противоречия глобализации и взгляд в будущее / С.В. Юрченко // Ученые записки ТНУ. – 2012. – № 3 – Том 24 (65). Философия. Культурология. Политология. Социология. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : http://science.crimea.edu/zapiski/2012/philos_kulturol/fil_24_3/002_yurchenko.pdf

22. Яценко М.П. Глобализация как форма организации исторического процесса : автореф. дис. на соиск. ученой степени доктора филос. наук : 09.00.11 –социальная философия / М.П. Яценко. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-filosofiya/a169.php

ПЛАН

1. Поняття глобалістики: історія виникнення, зв’язок з іншими видами наукових знань, предмет та методи дослідження.

2. Приклади та результати досліджень у галузі правової глобалістики.

3. Концепція глобалізму.

4.Трансформація державно-правових інститутів під впливом глобалістики.

Теми есе.

1. Чому глобалістика є перспективним науковим напрямом.

2. Чому я буду займатись глобалістичними дослідженнями.

3. Футурологічний прогноз реалізованої концепції глобалізму.

4. Чому концепція глобалізму ніколи не буде реалізована.

Інші теми есе необхідно завчасно погоджувати з викладачем.

Запитання для самоконтролю та самоперевірки.

1. Схарактеризуйте різні підходи до визначення глобалістики. Який підхід Вам імпонує?

2. Чи може глобалістика вплинути на Ваше особисте життя?

3. Схарактеризуйте предмет глобалістики як напряму наукових досліджень.

4. Схарактеризуйте метод глобалістики як напряму наукових досліджень.

5. Схарактеризуйте зв’язки глобалістики з різними науковими дисциплінами.

6. Які відокремлені напрями глобалістичних досліджень Вам відомі? Чим вони відрізняються?

7. Яким чином співвідносяться правова глобалістика та теорія права?

8. Назвіть предмет та напрями досліджень правової глобалістики.

9. Які ознаки права, притаманні йому на сучасному етапі розвитку, досліджені та визначені глобалістикою?

10. Надайте різні визначення поняттю «глобалізм».

11. Які чинники сприяють (заважають) реалізації концепції глобалізму?

12. Спробуйте сформулювати власні прості визначення до кожного основного поняття, включеного в план семінару.

Рекомендована література.

Базова

1. Абдуллин А.Р. Основы глобалистики:Учебное пособие/А.Р. Абдуллин. – Уфа: РИО БАГСУ, 1999. – 128 с.

2. Бебик В.М. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика : навч. посібник / В.М. Бебик, С.О. Шоргін, Л.О. Дегтерьова. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 208 с.

3. Білорус О.Г. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін.; Кер. авт. кол. і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2001.

4. Буравльов Є.П. Глобалізація: проблеми безпеки / Буравльов Є.П.; [Рада національної безпеки і оборони України; Інститут проблем національної безпеки]. – К.: Ін-т проблем нац. безпеки, 2007. – 160 с.

5. Глобалистика: Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / Гл. ред.: И.И. Мазур, А.Н. Чумаков; Центр научных и прикладных программ «ДИАЛОГ». – М.– СПб.– Нью-Йорк: «ЕЛИМА», «Питер». – 2006. – 1100 с.

6. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации / М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2009. – 400 с.

7. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток / [В.С. Журавський, О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко]; заг. ред.. В.С. Журавського. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 296 с.

Додаткова

8. Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. – М., 2000

9. Богатырёв В.В. Правовая глобалистика / В.В. Богатырёв // Государство и право. – 2008. – № 8. – С. 73-77.

10. Богатырёв В.В. Глобализация права : автореф. дис. на соиск. ученой степени доктора юрид. наук : 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве / В.В. Богатырёв. – Владимир :, 2012. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://www.dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-yuridicheskie/a462.php

11. Борискина О.Н. Последствия глобализации для развития национальных правовых систем: пути и способы преодоления возникающих проблем / О.Н. Борискина // История государства и права. – 2008. – № 17. – С. 6-8.

12. Братусева О.Н. Правовые культуры в условиях глобализации : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. юрид. наук : 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве / О.Н. Братусева. – М., 2009. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://dissers.ru/avtoreferati-kandidatskih-dissertatsii-yuridicheskie/a185.php

13. Волкотруб Л.В. Глобалізація у міжнародно-правовому вимірі / Л.В. Волкотруб // Вісник університету «Україна». – 2010. – № 1. – С. 138-143. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : http://vmurol.com.ua/upload/Naukovo_doslidna/520robota/Elektronni_vidannya/VisnikUU-Pravo_2011.pdf

14. Лукашук И.И. Глобализация и право / И.И. Лукашук // Государство и право. – 2005. – № 12. – С. 112-115.

15. Лукьянова Е.Г. Глобализация и правовая система России (основные направления развития) / Лукьянова Е.Г. – М.: Норма, 2006. – 112 с.

16. Лунеев В.В. Криминальная глобализация / Лунеев В.В. // Государство и право. – 2004. – № 10. – С. 26-41.

17. Львова О.А. Трансформация правовой системы России в период глобализации (вопросы теории и практики) : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. юрид. наук : 12.00.01 -теория и история права и государства; история правовых учений. / О.А. Лосева. – Казань, 2003. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://dissers.ru/avtoreferati-kandidatskih-dissertatsii-yuridicheskie/a644.php

18. Макогон Б.В. Процессы глобализации в современном праве и их проявление в российском законодательстве. Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2007

19. Оленьев В.В. Глобалистика на пороге ХХІ века / В.В. Оленьев, А.П. Федотов [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http:// www.nakanune.babikov.com/Other/index.html

20. Руденко Б. Глобалізаційний аспект у дослідженні сучасних правових систем / Богдан Руденко // Право України. – 2010. – № 2. – С. 13-17.

21. Скаленко О. Глобалістика – наука про фундаментальні чинники і механізми системного управління світовими процесами / Олексій Скаленко [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.iwer.org.ua/Globalistic.doc

22. Чешков М.А. Глобальность как базовое понятие глобалистики / М.А. Чешков // Век глобализации. – 2008. – № 2. – С. 3-11.

23. Чумаков А.Н. Глобалистика как предмет и область научного знания [Выступление на конференции в МГУ 24 октября 2007 г.] / А.Н. Чумаков [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.fgp.msu.ru/

ПЛАН

Теми есе.

1. Місце «імперіалістів» та «олігархів» у глобалізаційних процесах.

2. Мої перші кроки на посаді Президента Світу.

Інші теми есе необхідно завчасно погоджувати з викладачем.

Запитання для самоконтролю та самоперевірки.

1. У чому полягає інтенсивний розвиток суспільних відносин в економічній сфері?

2. Чи існують в економіці глобальні проблеми? Які?

3. Що являє собою економіка як сфера життя суспільства?

4. Чому саме економічні інтереси можна визнати за підґрунтя глобалізаційних процесів?

5. У чому полягає фінансово-економічна глобалізація?

6. Чим відрізняються поняття «світова економіка» та «глобальна економіка»?

7. Назвіть основні прояви глобалізації світової економіки.

8. Надайте визначення поняттю «політична глобалізація». Чи тотожне воно за змістом поняттю «глобалізація політичної сфери життя суспільства»?

9. Надайте визначення поняттю «глобальне громадянське суспільство». Чи сформувалось воно, на Вашу думку?

10. Які варіанти світопорядку майбутнього обґрунтовують науковці?

11. Які інші суб’єкти, крім національних держав, мають вплив у міжнародних відносинах?

12. Схарактеризуйте ідеологію «громадянина світу» («космополіта», «людини світу»).

13. Схарактеризуйте економічне функції держави.

14. Зменшується чи зростає економічне навантаження національної держави в умовах глобалізації? Обґрунтуйте сою думку.

15. Визначте основні прояви взаємодії права та економіки в умовах глобалізації.

16. Назвіть основні прояви впливу права на політику, та навпаки.

17. Яким чином трансформується взаємодія права та політики під впливом глобалізаційних процесів?

18. Доведіть зміцнення зв’язків між економікою, політикою та правом під впливом процесів глобалізації.

Рекомендована література.

Базова

1. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Зигмунт Бауман. – Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2004.— 188 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://yanko.lib.ru/books/cultur/bauman-globalizaciya-8l.pdf

2. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / Ульрих Бек. – пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника; Общ. ред. и послесл. А. Филиппова – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://nationalism.org/library/science/globalisation/beck/beck-was-ist-globalisierung.htm

3. Васечко Л.О. Національне право в умовах глобалізації (загальнотеоретичний аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Л.О. Васечко; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. — Луганськ, 2011. — 20 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11VLOGZA.zip

4. Ігнатьєва Т.В. Політична глобалізація: Навчально-методичний посібник / Ігнатьєва Т.В. – Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 47 с.

5. Лукьянова Е.Г. Глобализация и правовая система России (основные направления развития) / Лукьянова Е.Г. – М.: Норма, 2006. – 112 с.

6. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации / М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2009. – 400 с.

7. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток / [В.С. Журавський, О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко]; заг. ред.. В.С. Журавського. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 296 с.

8. Сирота Н.М. Глобализация: политические аспекты: учеб. пособие / Н.М. Сирота. – СПб : ГУАП, 2007. – 84 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://window.edu.ru/resource/020/45020/files/cirota.pdf

9. Тодыка О.Ю. Народовластие в условиях глобализации: Монография / О.Ю. Тодыка; [под ред. А.В. Петришина]. – Х.: Право, 2005. – 336 с.

Додаткова

1. Абдрафиков Р.А. Экономико-правовые основания глобализации и современная государственность: вопросы теории и практики: автореф. дисс. канд. юрид. наук по спец. 12.00.01 „Теория государства и права” / Рустам Анварович Абдрафиков. – Казань, 2007. – 24 с.

2. Аніловська Г.Я. Господарська глобалізація та управління зовнішньоекономічною сферою / Г.Я. Аніловська, Л.А. Яремко. – Львів: Видавництво ЛКА, 2001. – 234 с.

3. Архипова Н.В. Современное российское право в условиях глобализации: теоретико-методологические проблемы : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. юрид. наук : 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве / Н.В. Архипова. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://dissers.ru/avtoreferati-kandidatskih-dissertatsii-yuridicheskie/a98.php

4. Асеинов М.М. Глобализация и урегулирование межэтнических конфликтов / М.М. Асеинов // [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://arch.kyrlibnet.kg/uploads/KSTUASEINOVA2011-22.pdf

5. Ашхамахова А.А. Глобализация и этнический менталитет / А.А. Ашхамахова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2006. – № 3 (19). – С. 208-211. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://ej.kubagro.ru/2006/03/pdf/23.pdf

6. Аюпов В.Ш. Право и мораль в условиях глобализации : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. юрид. наук : 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве / В.Ш. Аюпов. – М., 2009. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://dissers.ru/avtoreferati-kandidatskih-dissertatsii-yuridicheskie/a104.php

7. Бірюков Р.М. Національна правова система в умовах глобалізації (основні напрямки трансформації): автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Р.М. Бірюков; Міжнар. гуманіт. ун-т. — О., 2011. — 20 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11BRMONT.zip

8. Богун Л.А. Эффекты давления глобализации на национальную конкурентную стратегию: пример авиакомпаний / Л.А. Богун // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2010. – Вип. 27. – С. 141-144. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : www.lib.nau.edu.ua/Journals/3_27_2010/Bogun.pdf

9. Вебер А.Б. Глобализация и политические процессы в России / А.Б. Вебер, А.А. Галкин, Ю.А. Красин // Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. Ред. М.К. Горшков. – Вып. 7. – М. : Институт социологии РАН, 2008. – С. 428-443. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://dissers.ru/nauchnye-stati/a33.php

10. Войтович Р.В. Глобальне суспільство як нова форма соціальної організації у сучасних умовах / Войтович Р.В. // Державне управління: теорія та практика. – 2005. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/.

11. Галушко Е.В. Процессы политических преобразований в условиях глобализации // Е.В. Галушко // Проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. Вип. 3. – К. : Київський міжнар. ун-т, Інст-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України. – С. 155-166. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pmv/2011_3/p155.pdf

12. Грачев Н.И. Государственное устройство и суверенитет в современном мире: вопросы теории и практики / Н.И. Грачев Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-yuridicheskie/rar/a257.zip

13. Греченко В.А. Національна ідея та глобалізація / Греченко В.А. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Випуск 36. – С. 74-78.

14. Гринин Л.Е. Глобализация и процессы трансформации национального суверенитета / Гринин Л.Е. // Век глобализации. – 2008. – № 1. – С. 86-97.

15. Дівак В.В. Сепаратизм як феномен сучасної політики: політологічні та правові аспекти: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / В.В. Дівак; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2010. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10dvvppa.zip

16. Иванова И.А. Глобализация мировых товарных рынков и ее вызовы к современной системе международных экономических отношений / И.А. Иванова // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 172. – С. 161-164. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/172/knp172_161-164.pdf

17. Ильин И.В. Глобалистика в контексте политических процессов : автореф. дис. на соиск. ученой степени доктора политических наук : 23.00.04 – политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития / И.В. Ильин. – М., 2011. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://dissers.ru/avtoreferati-doktorskih-dissertatsii/politika/26/

18. Ігнатьєва Т.В. Політична глобалізація: Навчально-методичний посібник / Ігнатьєва Т.В. – Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 47 с.

19. Кобзарь Н.И. Глобализация мировой экономики и её социально-экономические последствия / Н.И. Кобзарь, О. Коваленко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2011. - № 6-7 (159-160). – С. 115-117. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vpabia/2011_6-7/35.pdf

20. Мартышин О.В. Национальная политическая и правовая культура в контексте глобализации / О.В. Мартышин // Государство и право, 2005. –№ 4. – С. 9-17.

21. Морозова Л.А. Влияние глобализации на функции государства / Л.А. Морозова // Государство и право. – 2006. – № 6. – С. 101-107.

22. Паршутина И.Г. Национально-государственные экономические системы: институциональный аспект глобализации / И.Г. Паршутина // Вестник ОрелГИЭТ. – 2010. – №1 (11). [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : www.orelgiet.ru/1_11_10lpart.pdf

23. Пастухова Н.Б. Государственный суверенитет в эпоху глобализации / Надежда Борисовна Пастухова // Журнал российского права. – 2006. – № 5. – С. 130-141.

24. Посконина О.В. Интерпретации понятия «государство» в контексте исторического развития / О.В. Посконина // Вестник Удмуртского ун-та. – 2011. – Вып. 2. – С. 75-81. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://vestnik.udsu.ru/2011/2011-022/vuu_11_022_14.pdf

25. Сирота Н.М. Глобализация: политические аспекты: учеб. пособие / Н.М. Сирота. – СПб : ГУАП, 2007. – 84 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://window.edu.ru/resource/020/45020/files/cirota.pdf

26. Скулиш В.Є. Еволюція транснаціональних злочинних організацій в умовах глобалізації / В.Є. Скулиш // Наук. вісник Чернівецького ун-ту : збірник наук. праць. – Вип. 578 : Правознавство. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – С. 114-118. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : www.lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/578/visnuk578.pdf

27. Скурко Е.В. Некоторые аспекты проблемы взаимодействия правовых систем в условиях глобализации / Е.В. Скурко // Государство и право. – 2008. – № 8. – С. 69-72.

28. Такікава Х. Виправдання держави загального достатку в добу глобалізації. До питання про комплексні кордони / Хіорхіде Такікава // Проблеми філософії права. Том IV-V. – Київ-Чернівці: Рута, 2008. – С. 24-33.

29. Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу: Збірник матеріалів Другої Інтернет-конференції (16 березня 2012 р.) / Під заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь, 2012. – 304 с. http://istfak.org.ua/files/konferenciyi/tendencii_rozvitku_mo/zovnichnya_politika_ukraini/Pakhomenko.pdf

30. Шайдуллин Р.М. Влияние мирового финансового кризиса на глобализационные процессы / А. Зарипов, Р.М. Шайдуллин // Матер. 36-й научн. конфер. молодых учёных, аспирантов и студ. : в 3 т. – Уфа : Изд-во УГНТУ, 2009. – Т. 2. – С. 46-50. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : www.of.ugntu.ru/files/konf/konf2009_1_2.pdf

31. Шахрай С.М. Государство и глобализация: методологические и политико-правовые проблемы / [С.М. Шахрай]; Санкт-Петербургский университет МВД России; Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности [Серия «Безопасность человека и общества] под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб: Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет», 2005. – 248 с.

32. Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. – М., 2003

ПЛАН

Теми есе.

1. Чому права людини є найвищою цінністю.

2. Справжня ціна правам та гідності людини в Україні.

Інші теми есе необхідно завчасно погоджувати з викладачем.

Запитання для самоконтролю та самоперевірки.

1. Надайте визначення поняттю «права людини». Чи тотожне воно за обсягом з поняттями «суб’єктивне юридичне право», «свободи людини»?

2. Схарактеризуйте перше покоління прав людини: коли були проголошені, які права включають? Є правами людини чи правами громадянина?

3. Схарактеризуйте друге покоління прав людини: коли були проголошені, які права включають? Є правами людини чи правами громадянина?

4. Схарактеризуйте третє покоління прав людини: коли були проголошені, які права включають? Є правами людини чи правами громадянина?

5. Схарактеризуйте чинники, які свідчать про формування четвертого покоління прав людини?

6. У чому полягає глобалізація у сфері забезпечення прав людини? У чому полягає універсальність прав людини?

7. Розкрийте сутність інституту обмеження прав людини. Чим воно відрізняється від порушень прав людини?

8. Наведіть приклади упередженого ставлення влади до осіб у зв’язку з їх походженням. Це є фактами обмеження чи порушення прав людини.

9. Що являє собою концепція сталого розвитку (sustainamble development)? Яким чином вона пов’язана із забезпеченням прав людини?

10. Яким чином співвідносяться обсяг понять «забезпечення прав людини», «реалізація прав людини», «охорона прав людини», «захист прав людини»?

11. Назвіть правові (юридичні) гарантії прав людини.

12. Яким чином дослідник відрізняють правові заходи забезпечення прав людини та правові засоби забезпечення прав людини.

Рекомендована література.

Базова

1. Абдуллин А.Р. Основы глобалистики:Учебное пособие/А.Р. Абдуллин. – Уфа: РИО БАГСУ, 1999. – 128 с.

2. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Зигмунт Бауман. – Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2004.— 188 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://yanko.lib.ru/books/cultur/bauman-globalizaciya-8l.pdf

3. Бебик В.М. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика : навч. посібник / В.М. Бебик, С.О. Шоргін, Л.О. Дегтерьова. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 208 с.

4. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / Ульрих Бек. – пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника; Общ. ред. и послесл. А. Филиппова – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://nationalism.org/library/science/globalisation/beck/beck-was-ist-globalisierung.htm

5. Білорус О.Г. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; Кер. авт. кол. і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2001.

6. Буравльов Є.П. Глобалізація: проблеми безпеки / Буравльов Є.П.; [Рада національної безпеки і оборони України; Інститут проблем національної безпеки]. – К.: Ін-т проблем нац. безпеки, 2007. – 160 с.

7. Васечко Л.О. Національне право в умовах глобалізації (загальнотеоретичний аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Л.О. Васечко; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. — Луганськ, 2011. — 20 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11VLOGZA.zip

8. Глобалистика: Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / Гл. ред.: И.И. Мазур, А.Н. Чумаков; Центр научных и прикладных программ «ДИАЛОГ». – М.– СПб.– Нью-Йорк: «ЕЛИМА», «Питер». – 2006. – 1100 с.

9. Делягин М. Мировой кризис: Общая Теория Глобализации. – [Изд. второе, перераб. и доп.] / Михаил Делягин. – М., 2003. – 768 с.

10. Ігнатьєва Т.В. Політична глобалізація: Навчально-методичний посібник / Ігнатьєва Т.В. – Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 47 с.

11. Колотова Н.В. Право и права человека в условиях глобализации (научная конференция) / Н.В. Колотова // Государство и право. – 2006. – № 2. – С. 105-120.

12. Лукьянова Е.Г. Глобализация и правовая система России (основные направления развития) / Лукьянова Е.Г. – М.: Норма, 2006. – 112 с.

13. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации / М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2009. – 400 с.

14. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток / [В.С. Журавський, О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко]; заг. ред.. В.С. Журавського. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 296 с.

15. Сирота Н.М. Глобализация: политические аспекты: учеб. пособие / Н.М. Сирота. – СПб : ГУАП, 2007. – 84 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://window.edu.ru/resource/020/45020/files/cirota.pdf

16. Тодыка О.Ю. Народовластие в условиях глобализации: Монография / О.Ю. Тодыка; [под ред. А.В. Петришина]. – Х.: Право, 2005. – 336 с.

17. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., СПб., 2003

Додаткова

18. Антонова Л. Глобализация и человеческая свобода [Электронный ресурс] / Людмила Антонова // Режим доступу: http://www.cato.ru/.

19. Волошенюк О.В. Процеси конвергенції в сучасних правових системах [Електронний ресурс] / О.В. Волошенюк // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 123-128. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09vovcpc.pdf

20. Гайнутдинова Л.А. Гражданское общество в условиях глобализации (анализ современных политологических концепций) : автореф. дис. на соиск. ученой степени доктора политич. наук : 23.00.04 – политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития / Л.А. Гайнутдинова. – С.-П., 2010. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://dissers.ru/avtoreferati-doktorskih-dissertatsii/politika/56/

21. Иванов В.В. Международно-правовые гарантии защиты прав человека в условиях глобализации. Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2005

22. Колотова Н.В. Право и права человека в условиях глобализации (научная конференция) / Н.В. Колотова // Государство и право. – 2006. – № 2. – С. 105-120.

23. Муза Д.Е. Глобализация и опыт дифференциации гражданской самоорганизации / Д.Е. Муза// Ученые записки ТНУ. – 2012. – № 3 – Том 24 (65). Философия. Культурология. Политология. Социология. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст. : http://science.crimea.edu/zapiski/2012/philos_kulturol/fil_24_3/001_myza.pdf

24. Рахманова Е.Н. Защита прав человека от преступности в условиях глобализации / Е.Н. Рахманова. Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-yuridicheskie/rar/a170.zip

25. Тодыка О.Ю. Народовластие в условиях глобализации: Монография / О.Ю. Тодыка; [под ред. А.В. Петришина]. – Х.: Право, 2005. – 336 с.

26. Удовика Л. Антропологічні проблеми права під впливом глобалізаційних процесів / Лариса Удовика // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 3-7.

27. Усынин Ю.К. Глобализационный контекст предпосылок становления гражданского общества // Вестник Поволжской акад. гос. службы. – 2009. – № 3 (20). – С. 38-43. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : www.pags.ru/vestnik/archive/text_pdf/20.pdf

ПЛАН

Теми есе.

1. Які галузі права, правові інститути в Україні вимагають реформування.

2. «І чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь» – щодо модернізації правової системи України.

Інші теми есе необхідно завчасно погоджувати з викладачем.

Запитання для самоконтролю та самоперевірки.

1. Як співвідносяться поняття «право», «правова система», «система права»?

2. Що розуміють під явищем конвергенції правових систем?

3. Назвіть основні загальновизнані ознаки системи права.

4. Назвіть основні тенденції розвитку системи права України в сучасних умовах.

5. Як слід розуміти явища процесуалізації, універсалізації, соціалізації, гуманізації та демократизації права?

6. Що розуміється під рецепцією галузей та інститутів права? Наведіть відповідні приклади у сучасній Україні.

Рекомендована література.

Базова

1. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Зигмунт Бауман. – Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2004.— 188 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://yanko.lib.ru/books/cultur/bauman-globalizaciya-8l.pdf

2. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / Ульрих Бек. – пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника; Общ. ред. и послесл. А. Филиппова – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст. : http://nationalism.org/library/science/globalisation/beck/beck-was-ist-globalisierung.htm

3. Білорус О.Г. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; Кер. авт. кол. і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2001.

4. Буравльов Є.П. <Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.015 с.)