Тема 5. Засоби навчання на уроках з економічних дисциплінМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Засоби навчання на уроках з економічних дисциплінПоняття засобів навчання, їх роль і місце у викладанні економічних дисциплін. Класифікація засобів навчання.

Функції підручника на уроках з економічних дисциплін. Структура шкільного підручника. Підготовка вчителя до організації роботи учнів з підручником на уроці та під час виконання домашнього завдання.

Загальна характеристика основних видів економічних джерел (персональні праці класиків економічної науки; довідкові видання; статистичні джерела; підручники; навчальні посібники; економічна періодика). Загальнометодичні правила роботи з економічними джерелами. Основні форми обробки інформації економічних джерел.

Технічні засоби навчання. Умови застосування їх у викладанні економічних дисциплін. Використання комп’ютерної техніки в економічній освіті.

Сутність, значення та основні види засобів наочності під час викладання економічних дисциплін. Структурування навчального матеріалу як засіб розвитку теоретичного мислення й оптимізації навчального процесу. Методи та прийоми структурування економічних знань. Структурно-логічні схеми, їх функції та види.

Характеристика процесу систематизації знань під час вивчення економічних наук. Поняття про опорно-інформаційні схеми та принципи їх побудови.

Критерії відбору навчальних матеріалів і допоміжних засобів у процесі вивчення економіки.

Тема 6. Наочні засоби навчання в економічній освіті

Поняття наочності в процесі навчання. Принцип наочності. Цілі використання наочних засобів навчання в процесі вивчення економічних дисциплін. Види та функції наочності. Особливості використання наочних засобів навчання під час вивчення економічних дисциплін.

Технічні засоби навчання. Умови застосування їх у викладанні економічних дисциплін. Використання комп’ютерної техніки в економічній освіті.

Сутність, значення та основні види засобів наочності під час викладання економічних дисциплін. Структурування навчального матеріалу як засіб розвитку теоретичного мислення й оптимізації навчального процесу. Методи та прийоми структурування економічних знань. Структурно-логічні схеми, їх функції та види.

Характеристика процесу систематизації знань під час вивчення економічних наук. Поняття про опорно-інформаційні схеми та принципи їх побудови.

Вимоги до відбору та використання засобів навчання на уроках з економічних дисциплін.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІКИ.

КОНТРОЛЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Тема 7. Активізація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення економічних дисциплін

 

Сутність активних форм навчання, їх значення для вивчення економічних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах. Класифікація активних методів навчання.

 

Поняття дискусії та її види. Методичні вимоги до підготовки й проведення дискусії. Роль викладача в організації й проведенні дискусії. Мозкова атака, прес-конференція як різновид дискусії, методика їх проведення, особливості застосування в економічній освіті.

 

Застосування навчальних і тренувальних однотипних завдань зростаючої складності. Застосування завдань і пізнавальних задач, що розвивають в учнів економічне мислення.

Вирішення економічних задач на уроках з економічних дисциплін.

 

Ділові ігри в системі вивчення економічних дисциплін: суть і класифікація. Принципи побудови та організації ділових ігор.

 

Передумови ефективного застосування методу конкретних ситуацій.

Методичні вимоги до підготовки й використання кейс-методу. Етапи роботи з кейсом на уроці. Вимоги до змісту конкретних ситуацій. Ідентифікація проблем як важлива складова кейс-методу. Структура та види навчальної проблеми.

 

Організація позаурочної роботи в процесі вивчення економічних дисциплін (екскурсії, конкурси, олімпіади тощо.

Тема 8. Самостійна робота у вивченні економічних дисциплін. Консультація як форма навчальної діяльності вчителя

 

Зміст самостійної роботи та її місце у діяльності вчителя. Види самостійної роботи в процесі вивчення економічних дисциплін.

Вимоги до організації самостійної роботи в процесі вивчення економічних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах.

Психолого-педагогічної проблеми самостійної роботи учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Роль учителя в організації та керівництві самостійною роботою учнів.

Сутність консультаційної роботи, її функції. Види консультацій за метою проведення, змістом (проблемні, оглядові, методичні), способом організації (поточні, міжгрупові, групові, індивідуальні). Основні форми проведення консультацій.

Методика організації та проведення консультацій.

Тема 9. Контроль і оцінювання у процесі навчання

Поняття учбового контролю, його функції, види і форми, методи проведення. Вимоги до здійснення контролю.

Методика підготовки та здійснення учбового контролю в процесі вивчення економічних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах. Методика проведення усного і письмового опитування. Вимоги до проведення самостійних та контрольних робіт з економічних дисциплін.

Тестування на уроках економіки: поняття тестів, їх види, обробка відповідей, оцінювання результатів. Вимоги до складання тестів.

Екзамен як підсумковий контроль вивчення економічної дисципліни.

Навчально-виховні функції оцінки знань учнів. Вимоги до знань і умінь, набутих учнями в процесі вивчення економічних дисциплін.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з економічних дисциплін. Педагогічні вимоги до оцінювання знань учнів.


ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Методика навчання основ економіки»

Разом: 144 год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 22 год., індивідуальна робота – 12 год.,

самостійна робота – 48 год., підсумковий контроль – 6 год.

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІІ-VІІІ ІХ Х  
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ  
Назва модуля Загальні засади методики викладання основ економіки Організація і проведення занять з основ економіки Організація самостійної роботи у вивченні економіки. Контроль у процесі навчання  
Кількість балів за модуль  
Лекції 7-8  
Дати                    
  Теми лекцій Вступ. Загальні засади організації економічної освіти в ЗНЗ України 1 бал   Психологічні основи методики викладання економіки у ЗНЗ 1 бал Методи та форми навчального процесу 1 бал Методика підготовки та проведення уроку з економіки 1 бал Семінарські (практичні) заняття з економічних дисциплін 1 бал Засоби навчання на уроках з економічних дисциплін 1 бал Активні форми навчання в процесі вивчення основ економіки 2 бал Самостійна робота у вивченні економічних дисциплін. Консультація як форма навчальної діяльності вчителя 1 бал Контроль у процесі навчання 1 бал  
  Теми семінарських занять Загальні основи методики викладання економічних дисциплін у ЗНЗ (2 год.) 11 балів Методи та форми навчання економіки (2 год.) 11 балів Методи та форми навчання економіки (2 год.) 11 балів Методика підготовки і проведення уроку з економічних дисциплін (2 год.) 11 балів Методика підготовки і проведення уроку з економічних дисциплін (2 год.) 11 балів Використання різних засобів навчання на уроках з економічних дисциплін (2 год.) 11 балів Активні форми навчання на уроках економіки (4 год.) 22 бали Самостійна робота учнів. Методика проведення консультацій з економічних дисциплін (2 год.) 11 балів Контроль у процесі навчання (4 год.) 22 бали  
Самостійна робота Табл. 6.1 (5 балів) Табл. 6.1 (5 балів) Табл. 6.1 (5 балів) Табл. 6.1 (5 балів) Табл. 6.1 (5 балів) Табл. 6.1 (5 балів)    
ІНДЗ 30 балів  
Види поточного контролю Модульна контрольна робота 1 (25 балів) Модульна контрольна робота 2 (25 балів) Модульна контрольна робота 3 (25 балів)    
Підсумковий рейтинговий бал – 266 Коефіціент переведення рейтингу у 60-бальну шкалу – 4,43  
Підсумковий контроль Екзамен - 40 балів 4.43
Загальна кількість балів – 306 Коефіцієнт – 3,06  
                               

V. ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ЕКОНОМІКИ

Семінарське заняття №1 /2 год./Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.007 с.)