ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯБУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

 

Методичні вказівки до курсу

 

ФІЛОСОФІЯ (ОСНОВНИЙ КУРС).

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ І ПЛАНИ СЕМІНАРІВ

 

 

для студентів усіх спеціальностей

 

 

 

Макіївка – 2006


 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КУРСУ

„ФІЛОСОФІЯ (ОСНОВНИЙ КУРС)”.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ І ПЛАНИ СЕМІНАРІВ.

 

 

(для студентів усіх спеціальностей)

 

Затверджено на засіданні

кафедри філософії.

Протокол №___від______2006 р.

 

 

Макіївка, ДонНАБА – 2006

 


ББК 87я73

 

Методичні вказівки до курсу „Філософія (основний курс)”. Індивідуальні завдання та плани семінарів (для студентів усіх спеціальностей) / Уклад.: В.Г.Попов, В.М.Бабенко, Т.О.Кірсанова. – Макіївка: ДонНАБА, 2006. - 41 с.

 

Посібник містить тематику семінарських занять, плани семінарів, основну та додаткову літературу до них. До кожного семінарського заняття надаються індивідуальні завдання і перелік контрольних питань для кожного студента групи. Наприкінці методичних рекомендацій додається тематика студентських рефератів для поглибленого вивчення проблем філософського курсу й підвищення індивідуального рівня отриманих знань.

Для студентів усіх спеціальностей.

 

 

Укладачі: д.філос.н., проф. В.Г.Попов,

к.філос.н., доц. В.М.Бабенко,

ас. Т.О.Кірсанова.

 

 

Рецензент: к.філос.н., доц. МЕГІ О.М.Губарь.

 

 

Відповідальний за випуск: к.псих.н., доц. Г.В.Тимошко.

 

© В.Г.Попов, В.М.Бабенко,

Т.О. Кірсанова, 2006


ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Філософські знання та вміння складають важливу частину культурного багажу молодого фахівця, вони є показником його професійної зрілості і загального світогляду.

Викладання філософії побудовано на принципах кредитно-модульної системи, що обумовило поділ усього змісту дисципліни на дві частини: філософія (основний курс) та філософія (модуль). Зміст предмету „Філософія (основний курс)” складається з трьох головних навчальних об’єктів: „Історія філософії” (код Ф-ІФ), „Теоретична філософія” (код Ф-ТФ), „Соціальна філософія” (код Ф-СФ).

При вивченні філософії (основний курс) застосовуються такі форми навчання: лекції (18 годин), семінарські заняття (27 годин) і самостійна підготовка студентів під керівництвом викладача (45 годин).

На лекція розглядаються найбільш складні питання, що недостатньо висвітлені в навчальній літературі. Важливо не тільки прослухати лекційний курс, але й спиратися на його логіку при засвоєнні всієї програми філософії. Вивченню лекційного курсу сприяють колоквіуми, підготовка доповідей та рефератів.

Частина тем курсу вивчається студентами самостійно, з урахуванням рекомендацій викладача.

По основним темам курсу проводяться семінарські заняття. Підготовка до кожного з них обов’язкова. Вона регулюється рейтинговою формою організації навчання. Студенти, що орієнтуються на магістерський рівень підготовки, беруть участь у роботі філософських гуртків, виступають на наукових конференціях з доповідями по філософським проблемам.

Консультацію із складних запитань і літературу до семінарського заняття можна отримати на кафедрі філософії (корпус 1, ауд. 366а), а також у читальних залах бібліотеки вузу.

Засвоєння філософії контролюється екзаменаційною формою організації навчального процесу (дванадцятибальною шкалою оцінок). Основні форми контролю самостійної роботи та поточної успішності:

- оцінка виступів студентів на семінарських заняттях;

- письмові (групові та індивідуальні) контрольні роботи та тести;

- індивідуальні співбесіди викладача із студентом (консультація, колоквіум, підвищення рейтингу).

У середині курсу передбачається проміжний колоквіумно - рейтинговий контроль. Наприкінці семестру – іспит у письмовій формі.

До змісту запропонованих методичних вказівок включено:

- теми семінарських занять;

- плани семінарів (питання, індивідуальні завдання, основна та додаткова література до них);

- тематика рефератів;

- контрольні питання до курсу „Філософія (основний курс)”.


 

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Змістові модулі Кількість занять Години
№ теми Код Назва
Тема 1. Ф-ІФ-0 Гуманістична суть філософських проблем
Навчальний об’єкт: "Історія філософії"
Тема 2. Ф-ІФ-1,2 Філософія Стародавнього Світу
Тема 3. Ф-ІФ-3 Середньовічна філософія і філософські ідеї епохи Відродження    
  Тема 4.   Ф-ІФ-6 Нова європейська філософія як методологія наукового пошуку    
Тема 5. Ф-ІФ-7 Класична німецька філософія
Тема 6. Ф-ІФ-8 Західна філософія ХІХ – ХХ ст.
Тема 7. Ф-ІФ-4,5,9 Вітчизняна філософія
Усього по розділу "Історія філософі"
Навчальний об’єкт: "Теоретична філософія"
Тема 8. Ф-ТФ-1,2 Онтологія: вчення про буття. Філософське вчення про розвиток
Тема 9. Ф-ТФ-3,4,5 Гносеологія – філософія пізнання. Проблема свідомості у філософії
Усього по розділу "Теоретична філософія"
Навчальний об’єкт: "Соціальна філософія"
Тема 10 Ф-СФ-1 Філософія науки і техніки
Тема 11. Ф-СФ-2 Соціальна філософія
Тема 12. Ф-СФ-3 Філософія культур-цивілізаційного циклізму
Тема 13. Ф-СФ-4 Філософія соціальний прогрес
Усього по розділу "Соціальна філософія":
Усього по дисципліні:
У тому числі на контрольні заходи:    
           

 

 


 

ПЛАНИ СЕМІНАРІВ,

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ТА ЛІТЕРАТУРА ДО НИХ

 

 

Тема 1. ГУМАНІСТИЧНА СУТЬ ФІЛОСОФСЬКИХ ПРОБЛЕМ

(Змістовий модуль Ф-ІФ-0)

(2 години)

 

План

1. Що таке філософія? Основні функції філософії.

2. Філософія та інші типи світогляду.

3. Перехід від міфу до філософського типу мислення.

Література

 

Основна

 

1. Філософія. Курс лекцій / під кер. І.В. Бичко. - К.: Либідь, 1984. - С. 5-19.

2. Філософія традиційного суспільства / В.Г. Попов, Т.А. Макушина, Т.О. Кірсанова. - Донецьк, 2002. - С. 6-10.

3. Введение в философию. Учебник / под ред. И.Т. Фролова. - М.: Политиздат, 1989. - Ч. 1.- Предисловие, Гл. 1 - С. 10-18, 20-73.

4. Философия (статья) // Философский знциклопедический словарь (ФЗС). М.: Сов. знциклопедия. 1989. - С. 605-700.

5. Бердясв Н.А. О назначений человека .... (Фрагмент) // Мир философии: Книга для чтения. - М: ИПЛ. - Ч. 1, 1991. - С. 97-116.

 

Додаткова

 

1. Лосев А.Ф. Дерзание духа. - М.: ИПЛ, 1988. - 280 с.

2. Сагатовский В.11. Вселенная философа. - М.: Мол. гвардия, 1972. - 223 с.

3. Что такое философия и зачем она? // Мир философии: Книга для чтения. - М.:ИПЛ, 1991.-Ч. 1.-С. 10-129.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.011 с.)