Індивідуальні завдання до семінарівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Індивідуальні завдання до семінарів 

1. Походження і смисл терміну «філософія». (Введение в философию. - Ч. 1. - С. 21-25.

2. Сократівське (гносеологічне) розуміння філософії. (Лекція).

3. Платоно-аристотелівське розуміння філософії. (Лекція).

4. Ціннісне (сенсу життя) розуміння філософії. (Лекція).

5. Філософія і міфологія. (Введение в философию. Ч. 1. - С. 30-32).

6. Філософія і любов до мудрості. (Введение в философию. Ч. 1. - С. 35-37).

7. Народна філософія. (Лекція).

8. Філософія і релігія (Введение в философию. - Ч. І. - С 32-35).

9. Філософія і наука. (Введение в философию. - Ч. 1. - С. 66-68).

10. Розуми філософів. (Введение в философию. - Ч. 1. - С. 37-40).

11. Природа філософських проблем. (Введение в философию. - Ч. 1. - С. 56- 60).

12. Функції філософії. (Введение в философию. - Ч. 1. - С 52-58).

13. Філософія у системі культури. (Введение в философию. - Ч. 1. - С. 51-52).

14. Філософське пізнання. (Введение в философию. - Ч. 1. - С. 44-46).

15. Філософія і мораль. (Введение в философию. - Ч. 1. - С. 47-48).

16. Філософський гуманізм. (Фил. энциклоп. словарь, М., 1989. С. 139-140).

17. Філософська картина світу. (Лекція).

18. Філософія у пошуках сенсу людського існування. (П.А.Бердяев. О назначении человека .... // Мир философии... Ч. 1. - С. 97-116).

19. Всесвіт філософа. (Саратовский В.II. Вселенная философа. - М.: Мол. Гвардия, 1972.-272 с).

Навчальний об’єкт "ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ"

 

 

Тема 2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

(Змістовий модуль Ф-ІФ-1)

(2 години)

 

План

 

1. Міф і філософські школи Китаю (конфуціанство, даосизм, легізм).

2. Міф і філософські школи ("даршани") стародавньої і середньовічної Індії.

3. Міф і космологізм античної філософії.

4. Криза античного полісу та поворот до проблеми людини, суспільства і держави.

5. Філософія Стародавнього Світу і сучасні філософські проблеми.

Література

 

Основна

 

1. Філософія. Курс лекцій / під кер. І.В. Бичко. - К.: Либідь, 1994. - С. 30-62.

2. Філософія традиційного суспільства / В.Г. Попов, Т.А. Макушина, Т.О. Кірсанова. -Донецьк, 2002. — С. 11-22.

3. Введение в философию. Учебник / под ред. И.Т. Фролова. - М.: Политиздат, 1989. -Ч. 1.1л. 2-3.-С. 74-98.

4. История философии в кратком изложении / под ред И.Богоута. - М.: Мысль, 1991.-С. 4-195.

5. История философии в кратком изложении / под ред И.Богоута. - М.: Мысль, 1991,-С. 4-68.

6. Антология мировой философии. Т. 1. - Киев: УМК ВО. 1991. - С. 50-60.

7. Введение в философию / под ред. И.Т. Фролова. - М.: Политиздат. 1989. - С. 70-92.- Ч. 1. Гл. 2, параграф 1-2.

 

Додаткова

 

1. Антология мировой философии. —Т. 1. - Ч. 1. — К.: УМК ВО, 1991. — С. 51- 160.

2. Асмус В.Ф. Античная философия. - М.: Высш. школа, 1976. - 320 с.

3. Борхес X. -- Л. Письмена богов. - М.: Республика, 1992. - С. 360-373.

4. Древнеиндийская философия. Начальный период. - М.: Мысль, 1974. -271 с.

5. Древнекитайская философия. Собр. текстов в 2 т. - Т. 1-2. - М.: Мысль, 1972.-363 с. (1т);-384 с. (2т.).

6. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. - М. : Наука, 1972. — 312 с.

7. Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. - М.: Мысль, 1989.-204 с.

8. Платон. Государство // Платон. Собр. соч. в 4 т. — Т. 3. - М.: Мысль, 1994. - С. 79-420.

9. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т. 1. Античность. - СПб.: ТОО ТК "Петрополис", 1994. - С. 3-265.

10. Философия. Учебник / иод ред. В.М. Губина. - М.:ТОН/ТО№, 1996. - С. 6- 30.

11. Фрагменты ранних греческих философов. - Ч. 1. - М.: Наука, 1989. - 576 с.

12. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. - М.: Высш. школа, 1981.-С. 27-91, 122-138, 179-203.

Індивідуальні завдання до семінару

1. Особливості східного типу світогляду. (История философии в кратком изложении. С. 4-6, 4-12).

2. Міфи стародавнього Китаю та початки філософського мислення. (История философии в кратком изложении. — С. 42-46).

3. Конфуціанство. (История философии в кратком изложении. - С. 49-52, 60- 61,64-65).

4. Даосизм. (История философии в кратком изложении. - С. 52-55, 63).

5. Легізм. (История философии в кратком изложении. - С. 58-59).

6. Арійський і аборигенний міфи стародавньої Індії. (История философии в кратком изложении. - С. 17-21).

7. Основні поняття індійського світогляду (брахмо, атман, сансара, карма, дхарма, мокша). (История философии в кратком изложении. - С. 22-24).

8. Веданта. Міманса. (История философии в кратком изложении. - С. 39-41).

9. Санкх'я. Йога. (История философии в кратком изложении. -С. 35-37).

10. Чарвака. Локаята. (История философии в кратком изложении. - С. 25-27).

11. Джайнізм. (История философии в кратком изложении. - С. 37-39).

12. Вайшешика. Н”яя. (История философии в кратком изложении. - С. 37-39).

13. Буддизм. (История философии в кратком изложении. - С. 27-31).

14. Буддизм у Китаї. (История философии в кратком изложении. - С. 63-64).

15. Грецька міфологія. (Мифы народов мира. - В 2 т. — Т. 1. - М.: Сов. энциклопед., 1991.-С. 321-334).

16. Основні ідеї грецької філософії. (Введение в философию. - Ч. 1. - С. 93-95).

17. Мілетська школа (Фалес, Анаксимандр. Анаксимен). (История философии в кратком изложении. - С. 72-75. 76-77. 77-79).

18. Геракліт Ефеський (История философии в кратком изложении. - С. 79-83).

19. Елеати (Ксенофан, Парменід, Зенон) (История философии в кратком изложении. - С. 84-87, 87-89, 90-92).

20. Піфагор і піфагорейці. (История философии в кратком изложении. - С. 79- 83).

21. Емпедокл. (История философии в кратком изложении. - С. 101-104)

22. Анаксагор. (История философии в кратком изложении. - С. 101-104).

23. Атомісти. Левкипп. Демокріт (История философии в кратком изложении. - С. 109- 110; 123-126).

24. Софісти. Сократ. (История философии в кратком изложении. - С. 123-146).

25. Платон: концепція ідей. (История философии в кратком изложении. - С. 134-140).

26. Платон про "прекрасний поліс" — ідеальну державу. (История философии в кратком изложении. - С. 132-133, 140-142).

27. Арістотсль про буття. (История философии в кратком изложении. - С. 150- 155, 159).

28. Аристотель про душу та пізнання (История философии в кратком изложении. - С. 156-159).

29. Елліністична філософія. (История философии в кратком изложении. - С. 167-188).

30. Антична філософія та християнський світогляд.

31. Античний світ та європейська філософська культура.

 

Тема 3. СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ. ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ ВІДРОДЖЕННЯ

(Змістовий модуль Ф-ІФ-2)

(2 години)

 

План

 

1. Природа і людина як творіння Бога.

2. Номіналізм і реалізм: конфлікт волі та розуму у версіях творіння Божого.

3. Візантійська патристика.

4. Культ людини-творця у Відродженні.

 

Література

 

Основна

 

1. Філософія. Курс лекцій / під кер. І.В.Бичко. — К.: Либідь, 1994. - С. 63-101.

2. Філософія традиційного суспільства / В.Г. Попов, Т.Д.Макушина, Т.О.Кірсанова. - Донецьк, 2002. - С 23-25. 30-3 1.

3. Введение в философию. Учебник / под ред. И.Т. Фролова. - М.: Политиздат, 1989. -Ч. 1.-ІЛ.2, -§.4, 5. -С. 155-146.

4. История философии в кратком изложении / под ред И.Богоута. - М.: Мысль, 1991.-С. 196-343.

 

Додаткова

 

1. „Святе письмо". - Ветхий заповіт (кн.: "Бытие", "Левит"). - Новий заповіт ("Євангелія","Апокаліпсис", "Послання Апостола Павла"). - Будь яке видання „Святого письма".

6. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. - М.: Высш. школа, 1979.-320 с.

2. Августин Аврелий. - Исповедь. - М.: Ренессанс, 1991. - 488 с.

3. Горфункель А.Х. Философия єпохи Возрождения. - М.: Вые. школа, 1980. - 242 с.

4. Ле І'офф Ж. Цивилизация Средневекового Запада. - М.: Прогресе, 1982. - Гл. 9.

5. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. - М: Мысль, 1978. - 700 с.

7. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков и до наших дней. - Т. 2. Средневековье (От Библейского послания до Макиавелли), - СПБ.: ТОО ТК "Петрополис", 1994.-350с.

8. Философия. Учебник / под ред. В.М. Губина. - М.: ТОН/ТОЫЕ, 1996. - С. 54-74.

Індивідуальні завдання до семінару

 

1. Релігійна картина світу у книзі "Буття". (Старий Заповіт // „Святе письмо").

2. Витоки середньовічної філософії: апологетика та рання патристика. (История философии в кратком изложении. -С. 197-201, 202-204, 204-207).

3. Тертуліан, Ориген та Каппадокійські "отці церкви". (История философии в кратком изложении. - С. 206-210).

4. Середньовічний теоцентризм. (Введение в философию. - Ч. 1. - С. 115-119).

5. Августін Аврелій. (История философии в кратком изложении. -С. 221-222).

6. Псевдо-Діонісій Ареопагіт. (История философии в кратком изложении. - С. 221-222).

7. Середньовічна схоластика. (История философии в кратком изложении. - С. 224-227).

8. Еріугена. (История философии в кратком изложении. -С. 227-229).

9. Полеміка реалізму і номіналізму. (Введение в философию. - Ч. І. - С. 1 19- 120, 122. 123-124).

10. Фома Аквінський. (Введение в философию. - Ч. 1. - С. 120-122).

11. Арабська філософія. (История философии в кратком изложении. - С. 242- 249).

12. Пізня схоластика: Іван Дунс Скот. (История философии в кратком изложении. - С. 273-277).

13. Середньовічна містика (Майстер Экхарт). (История философии в кратком изложении.-С. 279-281).

14. Філософія у Візантії. (Введение в философию. - Ч. 1. - С. 132-135).

15. Філософія Відродження і гуманізм. (Введение в философию. - Ч. 1. - С. 135-136).

16. Культ Людини-Творця. (Введение в философию. - Ч. І.-С. 138-141).

17. Пантеїзм Відродження. (Введение в философию. - Ч. 1. - С 141-146).

18. Вчення про метод. (История философии в кратком изложении. - С. 303- 305).

19. Пошуки ідеальної держави. (История философии в кратком изложении. - С. 335-342).

20. Релігійне (реформаційне) Відродження. (История философии в кратком изложении. - С. 307-308).

 

 

Тема 4. НОВА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ПОШУКУ

(Змістовий модуль Ф-ІФ-3)

(2 години)

 

План

 

1. Зміна парадигми мислення у Новий час.

2. Ф.Бекон і розробка індуктивного методу. Сенсуалізм Дж. Локка. Агностицизм Д.Юма.

3. Раціоналізм Р.Декарта, Б.Спінози і Г.Лейбниця. Ньютонова картина світу.

4. Просвітництво та його основні ідеї.

Література

 

Основна

 

1. Філософія. Курс лекцій / під кер. І.В.Бичко. - К.: Либідь, 1994. - С. 102- 127.

2. Історія філософії України / під кер. І.В.Бичко та інші. - К.: 1994. — С. 109- 137.

3. Введение в философию. Учебник / под ред. И.Л.Фролова.- Ч. 1. - М.: Политиздат, 1989. - Гл. 2, пр. 6-7, - С. 146-169.

4. История философии в кратком изложении / под ред И. Богоута. - М.: Мысль. 1991. - С. 345-376, 385-382, 383-405, 433-447.

 

Додаткова

 

1. Ф.Бекон, Р.Декарт, Г.Лейбниць // Мир философии. Книга для чтения. - М.: ИПЛ, 1991. - Ч. 1. - С. 213, 264-264, 327-339, 458-493, 498-499, 504-505.

2. Бекон Ф. Новая Атлантида // Бэкон Ф. Соч. в 2 т. - Т. 2. - М.; Мысль. - 1978. -С. 483-518.

3. Бэкон Ф. Новый Органон // Бэкон Ф. Соч. в 2 т. Т. 2. - М.: Мысль. - 1978. - С. 18-20,61,88-108, 111-112.

4. Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт Р. Соч. в 2 т. - Т. 2. - М.: Мысль. -1989.-С. 250-296.

5. Декарт Р. Правила для руководства ума // Декарт Р. Соч. в 2т. - Т. 1. - М.: Мысль, 1989.-С. 77-153.

6. Зенковский В.В. История русской философии. - Т. 1. — Ч. 1. Л.: "ЭТО", 1991.-С.68-81.

7. Реале Дж., АнтисериД. Западная философия от истоков до наших дней. - Т. 3. Новое время. - М.: ТОО "Петрополис" 1996. - Гл. 3-4, 6-7.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.01 с.)